Tải bản đầy đủ

bia NCKH

B GIAO THÔNG VậN TảI
TRNG I HC CÔNG NGHệ GIAO THễNG VN TI

------------------------------

BáO CáO KếT QUả THựC HIệN
Đề TàI NGHIÊN CứU KHOA HọC CấP TRờng
năm học 2013 - 2014

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lợng
thiết kế các công trình thoát nớc nhỏ trên đờng ô tô
thuộc tỉnh Thái Nguyên
Mã số: DT131433


H NI 2015

B GIAO THÔNG VậN TảI
TRNG I HC CÔNG NGHệ GIAO THễNG VN TI
------------------------------


BáO CáO KếT QUả THựC HIệN
Đề TàI NGHIÊN CứU KHOA HọC CấP TRờng
năm học 2013 - 2014

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lợng
thiết kế các công trình thoát nớc nhỏ trên đờng ô tô
thuộc tỉnh Thái Nguyên
Mã số: DT131433

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thế Hùng
Cán bộ tham gia: Phạm Thị Phơng Loan


HÀ NỘI – 2015x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×