Tải bản đầy đủ

QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI
ĐẠI HỌC
HỌC BÁCH
BÁCH KHOA
KHOAHÀ
HÀ NỘI
NỘI
TRƯỜNG
KHOAKINH
KINHTẾ
TẾVÀ
VÀQUẢN
QUẢNLÝ

KHOA
Bé m«n
m«n Kinh
Kinh tÕ
tÕ häc
häcQuẢN lý ®¹i c¬ng


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

SƠ LƯợc về chơng trình
Khái niệm c bn v quản lý i cng
Bản chất và nội dung của quản lý hoạt động
Chức năng lập kế hoạch hoạt động
Chức năng đảm bảo tổ chức cho hoạt động
Chức năng điều phối hoạt động
Chức năng kiểm tra
Ôn tập chuẩn bị thi

QUN Lí I CNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

TàI LIệU THAM KHảO
PGS.TS. Đỗ Văn Phức, 2003, Quản lý đại cơng, NXB Khoa học
Kỹ thuật
Nguyễn Thị Liên Hiệp, 2003, Quản trị học, NXB Thống kê
Nguyễn Hải Sản, 2003. Quản trị học, NXB Thống kê.
Robin S et al, 2000, Management, 2nd ed., Prentice Hall,

Sydney, Australia.

QUN Lí I CNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

Xã hội hóa lao động
Nhu
Nhucầu
cầucon
conng
ngời
ời
đa
đadạng
dạngvà

phong
phongphú
phú
Sự
Sựkhan
khanhiếm
hiếmvà

khó
khókhăn
khăntrong
trong
tìm
tìmkiếm
kiếmcác
các
yếu
yếutố
tốđầu
đầuvào
vào
sản
sảnxuất
xuất
Sự
Sựcạnh
cạnhtranh
tranh

QUá
QUáTRìNH
TRìNHSảN
SảNXUấT
XUấT
NGàY
CàNG
PHứC
NGàY CàNG PHứCTạP
TạP
HơN
HơN

QUN Lí I CNG


TRƯỜNG
TRƯỜNGĐẠI
ĐẠIHỌC
HỌCBÁCH
BÁCHKHOA
KHOAHÀ
HÀNỘI
NỘI

TRONG THỰC TẾ ...

QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

KHáI NIệM Về QUảN Lý
Phươngưthứcưlàmưchoưhoạtưđộngưtiếnưtớiưmụcưtiêuư
đượcưhoànưthànhưvớiưmộtưhiệuưquảưcao,ưbằngưvàư
thôngưquaưnhữngưngườiưkhác
Quảnưtrịưlàưnhữngưhoạtưđộngư
cầnưthiếtưđượcưthựcưhiệnưkhiưconư
ngườiưkếtưhợpưvớiưnhauưtrongưcácư
tổưchứcưnhằmưđạtưđượcưnhữngư
mụcưtiêuưchung
...Quảnưlýưlàưquáưtrìnhưlàmưviệcư
vớiưvàưthôngưquaưnhữngưngườiưkhácư
đểưthựcưhiệnưcácưmụcưtiêuưcủaư
tổưchứcưtrongưmộtưmôiưtrườngư
luônưbiếnưđộng...

ưTổưchứcưvàưcácư
ưTổưchứcưvàưcácư
mụcưtiêuưcủaưtổư
mụcưtiêuưcủaưtổư
chức
chức
ưLàmưviệcưvớiưvàư
ưLàmưviệcưvớiưvàư
thôngưquaư
thôngưquaư
nhữngưngư
ờờiưkhác
nhữngưngư
iưkhác
ưKếtưquảưvàư
ưKếtưquảưvàư
hiệuưquả
hiệuưquả
QUN Lí I CNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

Khái niệm Về quản lý...
Tổ chức là một sự sắp xếp có chủ ý của
con ngời nhằm thực hiện một số mục đích
cụ thể nào đó.
Mỗi một tổ chức thì có một mục đích khác nhau.
Tổ chức bao gồm các thành viên con ngời trong
đó. Nếu có một ngời thực hiện công việc thì
không gọi là tổ chức
Tổ chức có những cấu trúc có chủ ý và từ đó các
thành viên có thể làm việc với nhau
Mục đích
khác nhau

Con ngời

Cấu trúc
chủ định

QUN Lí I CNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

KHáI NIệM Về QUảN Lý...
Làm việc với và thông qua những ngời
khác
Quá trình xã hội hóa quá trình lao động, phân
công và hợp tác lao động, cùng với việc quá trình
sản xuất ngày càng phức tạp dẫn đến công việc
phải đợc làm qua nhiều bớc và thông qua nhiều ng
ời
Do tổ chức đợc hình thành bởi nhiều ngời có cùng
chung mục tiêu, do vậy nỗ lực của các cá nhân này
phải đợc kết hợp và điều phối để thực hiện các
mục tiêu chung
QUN Lí I CNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

KHáI NIệM Về QUảN Lý...
Kếtưquảưvàưhiệuưquả
Kết quả là sản phẩm cuối cùng của những hoạt động
nhằm đạt đợc mục tiêu.
Nhà quản lý phải quan tâm đến việc hoàn
thành các nhiệm vụ sao cho đạt đựơc mục đích
của tổ chức doing the right things làm đúng
việc.
Hiệu quả là phần rất quan trọng của quản lý. Đây là
mối quan hệ giữa lợi ích thu đợc từ hoạt động với các
nguồn lực huy động sử dụng cho việc tạo ra kết quả
đó
làm việc đúng = doing things right
Đây là 2 công việc có liên hệ mật thiết với nhau trong
QL
QUN Lí I CNG


TRƯỜNG
TRƯỜNGĐẠI
ĐẠIHỌC
HỌCBÁCH
BÁCHKHOA
KHOAHÀ
HÀNỘI
NỘI

qu¶n lý thùc sù lµ g×
KÕt qu¶

HiÖu qu¶

Sù dông
dông nguån
nguån lùc
lùc
L·ng phÝ  Ýt l·ng phÝ

§¹t
§¹t ®
®îc
îc môc
môc ®Ých
®Ých
§¹t møc cao <-- §¹t møc thÊp

Qu¶n
Qu¶n lý
lý cè
cè g¾ng
g¾ng ®Ó
®Ó
•• Gi¶m
Gi¶m l·ng
l·ng phÝ
phÝ
•• §¹t
§¹t ®
®îc
îc kÕt
kÕt qu¶
qu¶ cao
cao
HiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ môc ®Ých trong Qu¶n
QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNGTRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

Bản chất của quản lý
Từ quản lý ám chỉ quá trình điều phối và
tổng hợp các hoạt động công việc lại sao cho
chúng đợc hoàn thành với hiệuưquảưvàưnăngư
suấtưcaoưnhất với và cùng với những ngời khác
tối đa hóa hiệu quả sử dụng các nguồn lực
để đạt đợc mục tiêu
Quá trình thể hiện các chức năng liên tục và
chủ yếu mà các nhà quản lý thờng xuyên phải
Lập kế hoạch
Điều phối
làm. Đó là
Tổ chức

Kiểm tra, điều khiển

QUN Lí I CNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

Tại sao cần phảI có quản lý
Quản lý bắt nguồn từ tính chất xã hội hoá quá
trình lao động và có sự phân công và hợp tác
lao động.

Nhu cầu con ngời ngày càng phong phú và đa dang, cùng với sự khăn
hiếm về các yếu tố đầu vào Sx và cạnh tranh cao đã làm cho quá
trình sản xuất trở nên phức tạp Để đạt đợc hoàn thành 1 công viêc
hay đạt một mục tiêu chung thì cần phải có sự tham gia của nhiều cá
nhân, nhiều bộ phận khác nhau. Trong đó mỗi cá nhân hoặc bộ phận
phải đảm nhận thực hiện một chức năng cụ thể nào đó. Mục tiêu
chung chỉ thực hiện đợc nếu nh ngời ta phối hợp đợc những hoạt
động riêng lẻ của các cá nhân hay các bộ phận nói trên

Trong điều kiện hiện nay, vai trò của quản lý
ngày càng tăng vì

Kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì các yếu tố có tính ngẫu nhiên,
bất định, rủi ro ngày càng tăng.
Các nguồn lực mà con ngời có thể sử dụng ngày càng cạn kiệt và bị
giới hạn trong khi đó nhu cầu và mong muốn của xã hội đòi hỏi phải
thoả mãn ngày càng tăng và luôn có xu hớng vợt trớc khả năng đáp ứng.
Từ tiềm năng sáng tạo của quản lý, trên thực tế có rất nhiều quốc gia
không đợc u đãi về tài nguyên, điều kiện tự nhiên, nhng do quản lý tốt
Lí I CNG
họ vẫn trở thành các cờng quốc về kinh tế trênQUN
thế giới.


TRƯỜNG
TRƯỜNGĐẠI
ĐẠIHỌC
HỌCBÁCH
BÁCHKHOA
KHOAHÀ
HÀNỘI
NỘI

CHøC N¡NG CñA QU¶N Lý
Planning
Planning

Organizing
Organizing

Organizational
goals

Leading
Leading

Controlling
Controlling
QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

CHứC NĂNG CủA QUảN Lý
Chức năng và quá trình

Lập kế
hoạch

Tổ chức

Điều phối

Kiểm tra
Dẫn đến

Đạt đợc
Xác lập mục
Quyết định
Định hớng,
Theo dõi các
đích, thành
những gì
động viên
hoạt động
mục
lập chiến lợc
phải làm,
tất cả các
để chắc
đích
và phát triển
làm nh thế
bên tham gia
chắn rằng
đề ra
hoạch cấp
nào và ai sẽ
và giải
chúng đợc
kế
Quá
trình
quản

tâp
hợp
những
quyết
định
và công
nhỏ hơn để
làm việc đó
quyết các
hoàn thành
của Tổ
điều
mâung
thuẫn
nh trong
kế thực hiện:
việchành
đang xảy trong đó
ời quản
lý phải
chức
hoạt động
hoạch

lập kế hoạch, tổ chúc, điều phối và kiểm tra.

QUN Lí I CNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

nH quản lý h là ai?
Trong t chc bao gi cng gm
1. Ngi tha hnh: ngi trc tip lm cụng vic hay nhim v
v khụng cú trỏch nhim trụng coi cụng vic ca ngi khỏc
2. Ngời qun lý: L nhng ngi iu khin nhng ngi khỏc

Ngày xa
Là những ngời thuộc tổ
chức, luôn nhìn thấy đáo và
định hớng công việc cho các
thành viên khác của tổ chức
Ngời quản lý
Ngời thực hiện

Ngày nay
nhà quản lý là thành
viên của tổ chức, ngời
tập hợp và điều phối
công việc cho những ng
ời khác.
QUN Lí I CNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

Vai trò ngời quản lý
Miêu tả công việc của nhà quản lý không phải dễ.

2 tổ chức giống nhau, nhng 2 công việc quản lý sẽ
không hoàn toàn giống nhau Xem xét trên các khía
cạnh sau
Chức năng và quá trình
Vai trò nhà quản lý

Kỹ năng quản lý
Hệ thống quản lý
Quản lý sự khác biệt và sự thay đổi

QUN Lí I CNG


TRƯỜNG
TRƯỜNGĐẠI
ĐẠIHỌC
HỌCBÁCH
BÁCHKHOA
KHOAHÀ
HÀNỘI
NỘI

nHÀ qu¶n lý HỌ lµ ai?
 Nhµ qu¶n lý cao cÊp
 Nhµ qu¶n lý cÊp trung gian
 Nhµ qu¶n lý trùc tiÕp

NQL
cấp cao
nhất

NQL cấp trung
gian
Đốc công – quản lý trực
tiếp
Nhân viên – Người thừa hành

QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG


TRƯỜNG
TRƯỜNGĐẠI
ĐẠIHỌC
HỌCBÁCH
BÁCHKHOA
KHOAHÀ
HÀNỘI
NỘI

Chief
Chief Executive
Executive
General
General Parts
Parts Inc.
Inc.

VP
VPof
of
Production
Production

Plant
Plant
Manager
Manager

Service
Service
Manager
Manager

VP
VPof
of
Finance
Finance

Account
Account
Manager
Manager

Payroll
Payroll
Manager
Manager

QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

VAI TRò CủA NHà QUảN Lý
Liên hệ các cá

Vai trò thông tin

nhân

Theo dõi

Vai trò biểu tởng

thông tin

Vai trò lãnh đạo

Phân công

Vai trò liên hệ

C.việc
Ngời phát
ngôn

Vai
Vai trò
trò ra
ra quyết
quyết
định
định

Có tính
tính th
thơng
ơng
mại
mại và
và sáng
sáng tạo
tạo
Làm
Làm dịu
dịu các
các
cơn
cơn sóng
sóng gió
gió
Điều
Điều phối
phối và

phân
phân bổ
bổ nguồn
nguồn
lực
lực
Th
Thơng
ơng llợng
ợng

QUN Lí I CNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

Những nhà quản lý họ làm gì
Kỹ năng quản lý
Kỹ năng kỹ thuật
Những kỹ năng nh kiến thức, sự lành nghề trong một lĩnh vực cụ thể

Kỹ năng giao tiếp
Thể hiện khả năng
làm việc tốt với những ngời khác và hiểu họ
xây dựng một nỗ lc hợp tác trong nhóm
Động viên và giải quyết xung đột

Quản trọng cho tất cả mức độ quản lý

Khả năng nhận thức
Khả năng nhận thức và suy nghĩ về những tình huống rất ngắn
ngủi
Nhìn tổ chức nh là một thể đồng nhấtvà mỗi quan hệ giữa các
đơn vị nhỏ
Hình dung đợc làm sao tổ chức có thể tồn tại trong một môi trờng
rộng lớn hơn
QUN Lí I CNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

Kỹ năng nhận thức và thiết
kế

50%

50%

Kỹ năng kỹ thuật
Cấp quản lý
QUN Lí I CNG


TRƯỜNG
TRƯỜNGĐẠI
ĐẠIHỌC
HỌCBÁCH
BÁCHKHOA
KHOAHÀ
HÀNỘI
NỘI

Quản lý trực tiếp

Nhận thức

Quản lý trung gian

Nhận thức

Quản lý cao cấp

Nhận thức

Giao tiếp
Giao tiếp
Giao tiếp
Kỹ thuật
Kỹ thuật

Kỹ thuật
QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

Những nhà quản lý họ làm gì
Lãnh đạo cao
cấp
Lãnh đạo trung
cấp
Lãnh đạo thấp
cấp

Khả năng
nhận
thức

Quản lý xung đột

Khả năng
giao tiếp

Khả năng
kỹ thuật

Đặt mục tiêu
Giải quyết vấn đề

Làm việc theo nhóm tốt
Kỹ năng giao tiếp

NHà QUảN Lý
HIệU QUả
Quản lý thời gian
Trao đổi thông tin miệng

I CNG
Một số kỹ nang của nhà quản lý cóQUN
hiệu Lí
quả


TRNG
TRNGI
IHC
HCBCH
BCHKHOA
KHOAH
HNI
NI

Các lý thuyết về quản lý
Các
Cáclý
lýthuyết
thuyếtquản
quảnlý


Nền
Nềntảng
tảng
lích
líchsử
sử
Những ví dụ đầu
tiên về quản lý
Adam
Smith
Cách mạng
CN

Học thuyết
cổ điển

Quản lý
khoa học

Học
thuyết cổ
diển

Tiếp cận
định
tính

Hành vi tổ
chức

Lập luận đầu
tiên

Thuyết QL
hành chính
chung

Federick Taylor

Henri Fayol

McNamara

Frank & Gilbreth

Max Weber

Charles Thornton

Herry Gantt

Ralph Davis

Nghiên cứu
của
Hawthorrne
Phong trào
quan hệ con ng
ời
Lý thuyết
khoa học hành
vi

Sơ đồ sự phát triển các học thuyết về quản lý

QUN Lí I CNGx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×