Tải bản đầy đủ

ÔN TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

KHOA
C¤NG NGHÖ
TH¤NG TIN

FACULTY OF
INFORMATION
TECHNOLOGY

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
ÔN TẬP
Nguyễn Thị Thu Trang
Email: trangntt-fit@mail.hut.edu.vn

1


1. Biểu diễn dữ liệu trong máy tính

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

2Chuyển đổi giữa số b phân sang số
thập phân
Giả sử có số b phân sau:


N(b): anan-1an-2…a1a0.a-1a-2…a-m

Chuyển sang số thập phân theo công thức tổng quát giá trị của số b phân

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

3


Ví dụ 1
1110 0101.011 (2)
0
1
2
3
4
5
= 1x2 + 0x2 + 1x2 + 0x2 + 0x2 + 1x2
-2
-3
1x2 + 1x2

6
7
-1
+ 1x2 + 1x2 + 0x2 +

= 1 + 4 + 32 + 64 + 128 + 0.25 + 0.125
= 229.375(10)
376.2(8)
0
1
2

-1
= 6x8 + 7x8 + 3x8 + 2x8
= 6 + 56 + 192 + 0.25
= 254.25(10)

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

4


Ví dụ 2
3E9C(16)
0
1
2
3
= 12x16 + 9x16 + 14x16 + 3x16
= 12 + 144 + 3584 + 12288
= 16028(10)

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

5


Nhị phân  Thập lục phân (hexa)
Sử dụng bảng chuyển đổi các chữ số
09, AF
1 chữ số của hệ thập lục phân tương
ứng với ? chữ số ở hệ nhị phân.

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

6


Ví dụ
AF47(16)
= 1010 1111 0100 0111(2)
101110010011110(2)
= 0101 1100 1001 1110(2)
= 5C9E(16)

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

7


Nhị phân  Bát phân (octal)
Sử dụng bảng chuyển đổi các chữ số
07.
1 chữ số của bát phân tương ứng
với ? chữ số ở hệ nhị phân.

Hệ nhị phân

Hệ bát phân

000
001

0
1

010
011

2
3

100
101

4
5

110
111

6
7

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

8


Ví dụ
AF47(16)
= 1010 1111 0100 0111(2)
101110010011110(2)
= 0101 1100 1001 1110(2)
= 5C9E(16)
2547(8)
= 010 101 100 111(2)

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

9


Câu hỏi trắc nghiệm
Giá trị của số nguyên sử dụng 4 byte nếu được biểu diễn trong hệ cơ số
8 sẽ có tối đa bao nhiêu chữ số (không tính các chữ số 0 liền nhau ngoài
cùng bên trái)?

9
10
11
12

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

10


Câu hỏi trắc nghiệm
Dùng 10 bit để biểu diễn số nguyên có dấu sử dụng số bù hai thì giá trị
số nguyên lớn nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu?

1000
511
825
999

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

11


Câu hỏi trắc nghiệm
Cho 4 số nguyên có dấu sử dụng 2 byte có mã Hexa tương ứng như
sau. Hãy chọn số lớn nhất:

F075
9010
0FFF
2006

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

12


Câu hỏi trắc nghiệm
Chỉ ra (các) định nghĩa về BYTE

1 Byte gồm 8 bit
1 Byte lưu được 1 ký tự bất kỳ
1 Byte lưu được ít nhất 2 chữ số trong hệ 16
1 Byte lưu được nhiều nhất 2 chữ số trong hệ
16

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

13


Câu hỏi trắc nghiệm
Tại sao lại sử dụng hệ đếm 16 trong Tin học?
Vì nó phù hợp với Tin học, đây là hệ đếm mà
máy tính có thể hiểu được
Vì nó là hệ đếm có cơ số lớn nhất
Vì nó dễ hiểu với con người và được con
người sử dụng
Cả 3 lựa chọn trên
Ý kiến khác ……………………………………..

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

14


Câu hỏi trắc nghiệm
Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất BIT là viết tắt của:

Binary Information Tranmission
Binary Information Technology
Binary Information uniT
BInary digiT

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

15


Câu hỏi trắc nghiệm
Cho A, B, C là các số nguyên có dấu 8 bit với A = 58 ; B = -112 ; C = 54. Tính giá trị
biểu thức A + B – C ?a) 0
c) -108

b) -116
d) 108

Cho A, B, C là các số nguyên có dấu 8 bit với A = 10, B = -100, C = 50. Tính giá trị
biểu thức A OR B AND C-40
c) 58

b) 18
d) 26

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

16


Câu hỏi trắc nghiệm
Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên có dấu. Hỏi giá trị số nguyên nhỏ
nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu ?a) -2n-1
c) -2n-1 - 1

b) -2n
d) -2n - 1

Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên không dấu. Hỏi giá trị số nguyên
lớn nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu ?a) 2n-1
c) 2n-1 - 1

b) 2n
d) 2n - 1

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

17


Câu hỏi trắc nghiệm
Số 2082 có thể biểu diễn trong (các) cơ số nào?

Cơ số 8
Cơ số 16
Cơ số 10
Cơ số 2

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

18


Câu hỏi trắc nghiệm
(Các) phát biểu nào sau đây là đúng
Chuẩn IEEE 754 dùng để biểu diễn số thực
dấu phẩy tĩnh
Chuẩn IEEE 754 dùng để biểu diễn số thực
dấu phẩy động
Chuẩn IEEE 754 dùng 1 bit để biểu diễn
dấu
Chuẩn IEEE 754 dùng 25 bit để biểu diễn
phần lẻ của phần định trị
Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

19


Câu hỏi trắc nghiệm
Chức năng chính của tập các thanh ghi (Registers) là:


Điều khiển nhận lệnh
Giải mã lệnh và thực thi lệnh
Vận chuyển thông tin giữa các thành phần
bên trong máy tính
Chứa các thông tin phục vụ cho hoạt động
của CPU

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

20


Câu hỏi trắc nghiệm
Lựa chọn nào sau đây chỉ chứa các thành phần là bộ nhớ trong?

RAM, ROM, CD-ROM
RAM, ROM, bộ nhớ Cache
ROM, đĩa cứng, bộ nhớ Cache
RAM, USB Memory stick, CD-ROM

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

21


Câu hỏi trắc nghiệm
Lựa chọn nào sau đây chỉ chứa các thành phần là bộ nhớ ngoài?

Đĩa cứng, Đĩa mềm, CD-ROM
RAM, ROM, bộ nhớ Cache
ROM, Thẻ nhớ, bộ nhớ Cache
RAM, USB Memory stick, CD-ROM

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

22


Câu hỏi trắc nghiệm
Lựa chọn nào mô tả đúng về bộ nhớ ngoài và bộ nhớ trong của máy tính:
Bộ nhớ trong dùng để lưu trữ các chương
trình và thường có dung lượng lớn
Bộ nhớ ngoài chứa các chương trình đang
thực hiện nên có tốc độ truy cập nhanh
Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ các chương
trình và thường có dung lượng lớn
Bộ nhớ trong chứa các chương trình đang
thực hiện nên có tốc độ truy cập nhanh.

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

23


Câu hỏi trắc nghiệm
Mã ASCII biểu diễn một ký tự bởi:a) 16 bit
c) 7 bit

b) 4 bit
d) 8 bit

Mã Unicode biểu diễn một ký tự bởi:a) 16 bit
c) 7 bit

b) 4 bit
d) 8 bit

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

24


Câu hỏi trắc nghiệm
Các thành phần của khối xử lý trung tâm (CPU) bao gồm:
Khối điều khiển (Control Unit), Bộ nhớ ngoài,
Thanh ghi (Registers)
Khối điều khiển (Control Unit), Khối số học và
Logic (ALU), Các thanh ghi (Registers)
Khối điều khiển (Control Unit), Bộ nhớ trong,
Thanh ghi (Registers)
Khối điều khiển (Control Unit), Khối số học và
Logic (ALU), Bộ nhớ trong

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×