Tải bản đầy đủ

Đề Tài CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG THCS BÍCH SƠN

ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế
thì các đơn vị hành chính sự nghiệp dưới sự quản lý của Nhà nước cũng từng
bước đi vào phát triển ổn định và vững chắc góp phần không nhỏ vào công cuộc
đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước.
Các đơn vị hành chính sự nghiệp là những đơn vị quản lý hành chính Nhà
nước như đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, sự nghiệp khoa học
công nghệ, sự nghiệp kinh tế… hoạt động bằng nguồn kinh phí của Nhà nước
cấp, hoặc các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ phí, thu từ kết quả
hoạt động kinh doanh hay nhận viện trợ biếu tặng theo nguyên tắc không bồi
hoàn trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho.
Trong quá trình hoạt động, các đơn vị hành chính sự nghiệp dưới sự quản lý
của Đảng và Nhà nước phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh luật Ngân
sách Nhà nước, các tiêu chuẩn định mức, các qui định về chế độ kế toán hành
chính sự nghiệp do Nhà nước ban hành. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý
kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ Ngân sách Nhà nước,
quản lý tài sản công, nâng cao chất lượng công tác kế toán và hiệu quả quản lý
các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Chính vì vậy, công việc của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

có thu là phải tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát
nguồn kinh phí, tình hình sử dụng quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử
dụng các loại vật tư tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực
hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước ở đơn vị. Đồng thời, kế toán hành
chính sự nghiệp với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong
quá trình chấp hành Ngân sách Nhà nước tại đơn vị hành chính sự nghiệp được
Nhà nước sử dụng như là một công cụ sắc bén trong việc quản lý Ngân sách Nhà
nước, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả
cao.
Để thực sự là công cụ sắc bén, có hiệu quả trong công tác quản lý tài sản
chính kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp phải thực hiện các nghiệp vụ sau:
+
Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được
cấp, được tài trợ, được hình thành và sử dụng các khoản kinh phí: sử dụng ở các
khoản thu ở đơn vị.
+
Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi, tình
hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính, các tiêu chuẩn, định mức của Nhà
nước, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản công sở đơn vị, kiểm
tra tình hình chấp hành thu nộp ngân sách; chấp hành kỉ luật thanh toán và các
chế độ, chính sách hành chính của Nhà nước.
Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
+
Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán
cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của đơn vị cấp
dưới.
+
Lập và nộp đúng hạn báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên
và cơ quan tài chính theo quy định. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục
vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng định mức chi tiêu. Phân tích và đánh giá
hiệu quả các nguồn kinh phí.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của kế toán hành chính sự nghiệp trong các đơn vị
hành chính sự nghiệp hoạt động dưới sự quản lý của Nhà nước nên em quyết
tâm học hỏi, nghiên cứu để nâng cao hiểu biết về vị trí vai trò của công tác quản
lý tài chính – kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đồng thời, qua đó
em có thể củng cố và mở rộng thêm kiến thức mình đã học ở trường để từ đó gắn
lý luận với thực tế công tác của đơn vị. Chính vì vậy, trong đợt kiến tập tại đơn

vị “Trường THCS Bích Sơn”, em chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán chi
hành chính sự nghiệp tại Trường THCS Bích Sơn” làm chuyên đề báo cáo
nghề nghiệp .
2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1. Mục tiêu
* Mục tiêu chung
Nghiên cứu công tác “Tổ chức công tác kế toán chi hành chính sự nghiệp
tại Trường THCS Bích Sơn trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp chủ yếu nhằm
hoàn thiện công tác Tổ chức công tác kế toán chi hành chính sự nghiệp tại
Trường THCS Bích Sơn trong thời gian tới.
* Mục tiêu cụ thể:
- Hệ thống hóa vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn liên quan đến Tổ chức
công tác kế toán chi hành chính sự nghiệp của Trường THCS Bích Sơn
- Phản ánh thực tế Tổ chức công tác kế toán chi hành chính sự nghiệp ở
Trường THCS Bích Sơn.
. Tìm hiểu cách Tổ chức công tác kế toán chi hành chính sự nghiệp tại
Trường THCS Bích Sơn

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
-Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Tổ chức công tác kế
toán chi hành chính sự nghiệp tại Trường THCS Bích Sơn
2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu : “Tổ chức công tác kế toán chi hành chính sự
nghiệp tại Trường THCS Bích Sơn”
- Phạm vi về thời gian: Số liệu nghiên cứu tháng 6 năm 2017
- Phạm vi không gian: tại trường THCS Bích Sơn. Địa chỉ : Xã Bích
Sơn, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
- Phạm vi về nội dung: Phản ánh thực trạng công Tổ chức công tác kế toán
chi hành chính sự nghiệp tháng 6/2017 tại trường THCS Bích Sơn.

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG

PHẦN I:
SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG THCS BÍCH SƠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ
TOÁN TẠI TRƯỜNG THCS BÍCH SƠN
1.1.

Qúa trình hình thành và phát triển trường THCS Bích Sơn

1.1.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển trường THCS Bích Sơn
o Tên trường (theo quyết định thành lập): THCS Bích Sơn
o Tên trước đây: Trường THCS Bích Sơn
o Năm thành lập: QĐ số 623/QĐ – UB, ngày 07/7/1994
o Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên
o Thầy Hiệu trưởng:
o Địa chỉ: Thôn Tự - Xã Bích Sơn – Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang+
o Điện thoại
Bích Sơn là một xã nhỏ thuộc huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang
Với điều kiện địa lý là ở một địa bàn vùng ven của thành phố, dân cư thưa
thớt, đời sống kinh tế khó khăn
Những năm đầu thành lập Trường THCS Bích Sơn khoảng 10 cán bộ
công nhân viên cùng với những trang thiết bị thô sơ.
Trường lúc đó chỉ có một lớp 9, hai lớp 8, hai lớp 7, hai lớp 6, cơ sở vật
chất trường nghèo nàn, chỉ là nhà tranh, không cổng trường, không bảo vệ, có
khu nhà tập thể cho giáo viên ở, đồng lương ít ỏi, nhiều người đã bỏ trường về
lại thành phố, vẫn có một số người yêu nghề bám trụ ở lại.
Năm 1988, Nhà nước đã đầu tư kinh phí xây dựng sữa chữa mới vào với
nhà trệt tường xi măng.
Đến năm 2000, trường được xây lầu, có phòng thường trực bảo vệ, có
tường rào kiên cố. Hơn 30 năm tồn tại, trường đã có những bước tiến triển tốt
hơn.
Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
1.1.2. Chức năng nhiệm vụ chính của đơn vị
1.1.2.1. Chức năng
Trường THCS Bích Sơn có chức năng : đào tạo, bồi dưỡng theo nhiệm vụ
đào tạo của trường Trường THCS Bích Sơn.

1.1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhiệm vụ và kế hoạch
chung của nhà trường.
- Chủ động lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, lập các dự án và tổ chức thực
hiện theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Tổ chức sử dụng, quản lý con dấu, tài khoản, quản lý tài sản tài chính theo
phân cấp của Hiệu trưởng.
- Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh thuộc Cơ sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo nhiệm vụ, quyền hạn của Trường và
quy định của pháp luật.
1.2. Tổ chức bộ máy quản lý:
* Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý.

Hiệu
trưởng

Phó hiệu
trưởng

Tổ hành
chính

Tổng phụ
trách

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A

Tổ tự nhiên

Tổ xã hội


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG

Sơ đồ tở chức bộ máy quản lí

* Đặc điểm, chức năng của từng bộ phận.
- Hiệu trưởng: Là người đứng đầu trong đơn vị, là người lãnh đạo, điều
hành công việc chung của nhà trường, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động giáo
dục của nhà trường, trực tiếp lãnh đạo các hoạt động, chủ trì các cuộc họp, hội
nghị của nhà trường.
-Phó hiệu trưởng : tham mưu cho hiệu trưởng, phụ trách công việc của
hiệu trường phân công. Phối hợp với các tổ khối lớp để tiến hành cá hoạt động
có chuyên môn
- Tổng phụ trách đội : theo dõi công tác ngoài giờ, tổ chức cá hoạt động
phong trào của Đội.
-Hành chính văn thư (HC văn thư ) :xem xét các bản thảo trước, khi Hiệu
trưởng kí duyệt và ban hành đảm bảo đúng thể thức văn bản theo quy định hiện
hành.
Soạn thảo cá văn bản, báo cáo, sơ kết, báo cáo định kì hoặc đột xuất về
các côgn tác của trường, chuận bị nội dung các phiên họp.
Thực hiện nghiêm túc quản lí hồ sơ của trường của trường, quản lí con dấu theo
quy định.
Thực hiện thống kê số liệu chính sách
-Thư viện : quản lí việc mượn và trả sách của giáo viên và học sinh, quản
lí việc cho cá lớp mượn tranh, ảnh dụng cụ dạy và học
Kế toán tài vụ: theo dõi việc thu học phí các chế độ khác cho trường theo
đúng quy định. Báo cáo quyết toán theo định kì đúng biểu mẫu một cách trung
thực rõ ràng.
Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
- Nhân viên bảo vệ: Đảm bảo chịu trách nhiệm lĩnh vực an ninh chung của
trường về tài sản, trang thiết bị, đồ dùng,...
- Nhân viên lao công: Thực hiện công tác quét dọn vệ sinh chung của nhà
trường đảm bảo mĩ quan trường luôn sạch sẽ.
1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Trường THCS Bích Sơn
*Nhà trường hiện có 1 Kế toán kiêm thủ quỹ.
* Chức năng của kế toán kiêm thủ quỹ:
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phân nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh


Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợpKiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiếtHạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác,

thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng trường, lập quyết toán văn phòng cơ
quan


Theo dõi công nợ khối văn phòng, quản lý tổng quát công nợ toàn cơ

quan. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi
toàn cơ quan


Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải

trình chi tiết


Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toánTham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sởThống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầuCung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêuGiải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm

cầu
toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán tài vụ


Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
Chế độ kế toán áp dụng: Đơn vị thực hiện công tác theo chế độ kế toán
hiện hành là chế độ kế toán HCSN, ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ –
BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)
Niên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến 31/12 của năm
dương lịch. Kỳ kế toán quý là 3 tháng.
Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy
Hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
PHẦN II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VÀ CÁC KHOẢN CHI HÀNH
CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG THCS BÍCH SƠN
2.1Lập dự toán chi
2.1.1 Nhiệm vụ quyền hạn, quản lý của Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán
trường THCS Bích Sơn
Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán có nhiệm vụ rất lớn trong việc quản lý thu,
chi ngân sách. Thu chi các phòng ban trực thuộc uỷ ban nhân dân huyện cấp
phát trực tiếp đến từng đơn vị. Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán có nhiệm vụ:
Tổ chức việc lập dự toán thu chi ngân sách huyện, ngân sách Cơ sở.
Tổ chức thực hiện dự toán thu chi ngân sách được giao nộp đầy đủ, đúng
hạn các khoản nộp ngân sách theo quy định của pháp luật chi đúng chế độ, đúng
mục đích, đúng đối tượng và tiết kiệm.
Hướng dẫn việc kiểm tra việc thực hiện thu chi ngân sách của các đơn vị
trực thuộc.
Quản lý sử dụng tài sản của nhà nước tại đơn vị theo đúng mục đích, đúng
chế độ có hiệu quả.
Chấp hành đúng chế độ kế toán thống kê của Nhà nước, báo cáo tình hình
thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách theo đúng chế độ quy định.
2.1.2 Căn cứ lập dự toán:
Căn cứ nhiệm vụ kế hoach được Bộ Nội vụ giao, số lượng học viên đang
đào tào, kế hoạch tuyển sinh, dự kiến các hợp đồng liên kết, chế độ định mức thu
chi tài chính hiện hành của Nhà nước, kết quả thu sự nghiệp và chi hoạt động
thường xuyên của năm trước liền kề (loại trừ các yếu tố đột xuất, không thường
xuyên) được Bộ phê duyệt để lập dự toán thu chi năm kế hoạch.
• Dự toán thu, chi hoạt động thường xuyên: Là căn cứ để xác định mức
kinh phí NSNN giao đảm bảo hoạt động thường xuyên của Cơ sở :
- Căn cứ lập dự toán thu:
+ Thu học phí: Căn cứ số lượng học viên, sinh viên các loại hình đào tạo có
tên trong danh sách năm kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh năm kế hoạch, số dự
kiến tốt nghiệp ra trường, số miễn giảm chế độ chính sách và mức thu học phí
cho các đối tượng để xây dựng dự toán thu.
+ Thu các khoản liên kết đào tạo: căn cứ vào hợp đồng ký kết với các đối
tác.
Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
+ Thu các khoản dịch vụ: Căn cứ kết quả đấu thầu các dịch vụ và các hợp
đồng với người nhận thầu.
+ Thu từ lao động sản xuất: Căn cứ vào thực hiện năm trước, các hợp đồng
đang thực hiện và dự tính phát sinh năm kế hoạch để lập.
- Căn cứ lập dự toán chi: Căn cứ các chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành và
các quy định, định mức chi tiêu nội bộ trong quy chế này để lập dự toán cho
từng nội dung chi cụ thể theo mục lục ngân sách nhà nước và riêng cho từng
nguồn kinh phí.
- Dự toán thu, chi hoạt động không mang tính thường xuyên như dự toán kinh
phí nghiên cứu khoa học, chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí thực hiện
tinh giảm biên chế, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kinh phí đầu tư XDCB,
mua sắm trang thiết bị theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
Đơn vị lập dự toán hàng năm theo quy định hiện hành.
2.1.3 Yêu cầu đối với lập dự toán.
Dự toán ngân sách của Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán phải phản ánh đầy
đủ các khoản thu, chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức do cơ quan có thẩm
quyền ban hành.
Dự toán ngân sách của Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán phải lập theo đúng
mẫu biểu, đúng thời gian theo quy định của luật ngân sách Nhà nước và phải lập
chi tiết theo mục lục ngân sách Nhà nước.
Dự toán ngân sách cấp huyện phải tổng hợp theo từng lĩnh vực thu, chi theo
địa bàn xã, chi đầu tư phát triển.
Báo cáo dự toán ngân sách phải kèm theo bản thuyết minh chi tiết các cơ
sở, căn cứ tính toán.
Dự toán ngân sách năm trong thời kỳ ổn định đối với dự toán ngân sách cấp
huyện phải cân bằng giữa thu và chi.
2.1.4 Các bước lập.
Bước 1 : Công tác chuẩn bị.
Xin ý kiến của thủ trưởng đơn vị về nhiệm vụ công tác trong năm kế hoạch.
Lấy ý kiến của các tổ công tác để nắm được nhu cầu cần thiết cho năm kế
hoạch.
Tính toán tình hình thực hiện năm báo cáo và sơ bộ về tình hình năm kế
hoạch.
Bước 2 : Tiến hành lập dự toán:
Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
- Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán: Căn cứ kế hoạch do các đơn vị lập, tổng
hợp, lập kế hoạch dự toán thu, chi, cân đối ngân sách toàn bộ hoạt động tài
chính, trình Giám đốc duyệt ký, gửi Trường, Bộ Nội vụ, lập kế hoạch về thu các
chỉ tiêu xây dựng cơ bản, chi chương trình mục tiêu quốc gia tăng cường cơ sở
vật chất, chi mua sắm sữa chửa thường xuyên tài sản cố định.
Dự toán trường THCS Bích Sơn khi trình lãnh đạo phải kèm theo các tài
liệu sau.
Báo cáo tình hình thực hiện Ngân sách trường THCS Bích Sơn năm trước,
phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, căn cứ xây dựng dự toán ngân sách và biện
pháp thực hiện dự toán ngân sách.
Danh mục các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
Phương án phụ thu và sử dụng phụ thu
Phương án huy động và sử dụng khoản đóng góp của các tổ chức cá nhân
để đầu tư xây dựng công trình xây dựng kết cấu hạ tầng
Các tài liệu khác nhằm thuyết minh rõ dự toán thu chi ngân sách huyện
Nội dung của dự toán chi riêng Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán trường
THCS Bích Sơn

TRƯỜNG
SƠN

THCS

BÍCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN CHI NĂM KẾ HOẠCH
Căn cứ vào kế hoạch thu chi ngân sách và nhu cầu chi tiêu Tổ Hành chínhQuản trị-Kế toán trườngTHCS Bích Sơn. Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán
trường THCS Bích Sơn lập dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 như sau:
Mụ Diễn giải
Ước thực hiện Kế hoạch
c
năm 2017
100 Lương chính
530,000,000
349,00,000
101 Tiền công
105,000,000
80,000,000
105 Phúc lợi tập thể
54,000,000
35,000,000
106 Các khoản đóng góp
86,000,000
60,000,000
BHXH
70,000,000
45,000,000
BHYT
10,000,000
4,000,000
KPCĐ
10,000,000
4,000,000
109 Thanh toán dịch vụ công
50,000,000
30,000,000
cộng
Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
110
111
112
113
114
117
119
134

Cung ứng văn phòng
Thông tin liên lạc
Hội nghị
Công tác phí
Chi phí thuê mướn
Sửa chữa thường xuyên
TSCĐ
Chi phí NV chuyên môn
Chi khác
Mua sắm TCSĐ
Cộng

Kế toán

65,000,000
100,000,000
50,000,000
75,000,000
350,000,000
30,000,000

45,000,000
90,000,000
35,000,000
60,000,000
280,000,000
25,000,000

375,000,000
130,000,000

270,000,00
98,000,000

1,800,000,000

Thủ trưởng cơ quan

1,500,000,000
tháng 6 năm 2017
Tài chính

Sau khi lập dự toán chi năm được duyệt, kế toán phải lập dự toán quý cho
quý sau. Để đảm bảo việc chi tiêu kịp thời chính xác. Lập dự toán là một khâu
quan trọng không thể thiếu được của công tác kế toán, đảm bảo sự kịp thời đầy
đủ, chính xác, đúng mục đích của đơn vị. Phải tôn trọng thời hạn lập dự toán đối
với dự toán chi năm, lập vào quý 3 của năm trước và vào tháng cuối của quý
trước đối với dự toán chi quý.
Khi thực hiện đơn vị phải tuyệt đối chấp hành dự toán, sử dụng tiền việc
nào vào việc ấy, không được phép điều hoà giữa các mục, khi sử dụng không hết
phải hoàn trả lại cho ngân sách Nhà nước nếu trong năm, trong quý có công việc
đột xuất vượt quá khả năng chi của đơn vị thì phòng kế toán phải lập kế hoạch
chi bổ xung để cơ quan chủ quản là Sở tài chính xét duyệt cấp bằng lệnh chi
tiền. Khi dự toán chi năm được duyệt vào cuối mỗi quý hiện hành kế toán lập dự
toán chi năm căn cứ vào :
- Dự toán chi năm được duyệt
- Chi tiêu công tác các tháng của lập dự toán
- Tình hình thực của quý trước và quý này năm trước
Phương pháp lập dự toán chi quý: Lập dự toán chi của 3 tháng thành dự
toán chi của 1 quý, các khoản chi như : Tiền lương và phụ cấp lương là những
Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
khoản chi ít thay đổi nên có thể lập dự toán chi quý chia đều cho 3 tháng, Tổ
Hành chính-Quản trị-Kế toán phải lập dự toán chi tiết đến từng tiểu mục để
không ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ Hành chính-Quản trịKế toán

DỰ TOÁN CHI QUÝ II NĂM 2017 CỦA
TỔ HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ-KẾ TOÁN
TRƯỜNG THCS BÍCH SƠN
Chương 018 loại 13 khoản 01
Bắc Giang, ngày…tháng … năm 2017
Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán
đơn vị tính : 1000 đồng
L

K

M

Tên mục

Hạn mực kinh phí được duyệt
Tổng
số

1
3

10 10
0

Tháng Tháng Tháng
4
5
6

Tiền lương

166.00 56.000 55,000 55.000
0

Tiền công

12,500 4,000

4,500

4,000

Phục lợi tập thể

4,500

1,500

1,500

1,000

Các khoản đóng góp 22,000 6,500

8,000

7,500

T.toán D.vụ công 40,000 14,000 12,000 14,000
cộng
Cung
phòng

ứng

văn 9,500

3,000

3,000

3,500

Thông tin liên lạc

15,000 5,000
0

5,000

5,000

Hội nghị

8,000

Công tác phí

10,000

Chi phí thuê mướn

42,000 10,000 15,000 17,000

Sửa chữa TX TSCĐ
Chi phí nghiệp vụ
chuyên môn
Chi khác
Nguyễn Hồng Điệp
– Kế toán 5A
Cộng

8,000
6,000

4,000


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
2.2Điều chỉnh dự toán chi
Đối với kinh phí hoạt động thường xuyên được tự chủ, trong quá trình thực
hiện, Cơ sở trường được điều chỉnh dự toán thu chi trong phạm vi nguồn tài
chính được sử dụng phù hợp với tình hình thực tế. Văn bản điều chỉnh được gửi
đến Kho Bạc Nhà nước nơi giao dịch để theo dõi, quản lý.
Đối với các khoản kinh phí không thường xuyên bằng nguồn không tự chủ,
việc điều chỉnh dự toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2.3 Công tác chấp hành dự toán
Đơn vị, cá nhân chi tiêu kinh phí có trách nhiệm tập hợp chứng từ đúng quy
định để thanh toán với Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán. Các khoản chi tiêu phải
được quyết toán đúng niên độ kế toán. Mọi trường hợp nhận tạm ứng chi tiêu,
sau thời điểm thực hiện công việc chậm nhất 30 ngày không tập hợp chứng từ
thanh toán mà không có lý do chính đáng, Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán trừ
vào lương của người nhận tạm ứng. Các cá nhân nào thực hiện không đúng quy
định trên coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ, đây là chỉ tiêu để bình xét thi đua
cuối năm.
2.3.1 Nguyên tắc cấp phát
Có 2 nguyên tắc cấp phát :
+ cấp phát bằng lệnh chi tiền
+ Cấp phát bằng hạn mức kinh phí
Quy trình cấp phát bằng hạn mức kinh phí.
Căn cứ vào dự toán điều hành ngân sách quý, Tổ Hành chính-Quản trị-Kế
toán thông báo hạn mức chi cho các trường sử dụng ngân sách đồng thời gửi
kho bạc Nhà nước để làm cơ sở kiểm soát và thanh toán chi trả.

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
Trường hợp Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán chưa thực hiện được việc
thông báo hạn mức chi trực tiếp đến từng trường. Việc phân phối phải đảm bảo
nguyên tắc tổng số hạn mức và chi tiết đến từng tiểu mục trong tháng của từng
trường phải phù hợp với thông báo hạn mức chi ngân sách quy của Tổ Hành
chính-Quản trị-Kế toán.Hạn mức chi quý (có chia ra tháng) được thông báo chi
tiết theo các mục chi của ngân sách như:
+ Tiền lương
+ Tiền công
+ Phụ cấp lương
+ Học bổng học sinh
+ Tiền thưởng
+ Phúc lợi tập thể
+ Các khoản đóng góp
+ Sửa chữa thường xuyên TSCĐ
+ Sửa chữa lớn TSCĐ
+ Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
+ Mua sắm TSCĐ
+ Các khoản thanh toán cho cá nhân
+ Thanh toán dịch vụ công cộng
+ Vật tư văn phòng
+ Thông tin tuyên truyền liên lạc
+ Hội nghị
+ Công tác phí
+ Chi phí thuê mướn
+ Chi khác

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
Trong thời gian trước mắt, nếu Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán chưa có
khả năng phân phối hạn mức đủ các mục chi kể trên thì tuỳ từng thời gian và
điều kiện cụ thể Bộ Tài chính thông báo đến một số mục chi chủ yếu theo hướng
dẫn hàng năm, các mục còn lại được thông báo vào mục chi khác.
Căn cứ vào hạn mức Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán.Trưởng Tổ Hành
chính-Quản trị-Kế toán ra lệnh chuẩn chi kèm theo hồ sơ thanh toán gửi kho
bạc .
Hạn mức chi tháng nào chỉ được cấp phát thanh toán cho mục chi đó. Nếu
sử dụng chưa hết được chuyển sang tháng sau (quý sau) nhưng đến ngày 31/ 12
hạn mức chi không hết thì xoá bỏ. Hạn mức chi thuộc mục nào chỉ được cấp
phát thanh toán cho mục đó.
Khi rút hạn mức để chi tiêu, có thể rút từ mục "chi khác" để chi cho mục
ngoài các mục chủ yếu, nhưng phải hạch toán và quyết toán đúng mục chi, tiểu
mục chi của Mục lục ngân sách Nhà nước
Trường hợp chưa có đủ điều kiện thực hiện cấp phát thanh toán kinh phí
trực tiếp qua kho bạc cho các trường sử dụng ngân sách ở tất cả các khoản chi
thì được phép cấp tạm ứng đối với một số khoản chi. Sau khi hoàn thành công
việc và có đủ chứng từ thanh toán thì chuyển từ tạm ứng sang cấp phát.
Quy trình cấp phát đối với hình thức cấp phát bằng lệnh chi tiền
Căn cứ vào dự toán ngân sách quý và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, Tổ
Hành chính-Quản trị-Kế toán, trưởng phòng Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán
xem xét kiểm tra yêu cầu chi nếu hợp pháp thì ra lệnh chi trả.
Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các trường phải kết thúc trước
ngày 31/ 12 năm trước. Cho nên ngay từ đầu tháng 12 cũ Tổ Hành chính-Quản
trị-Kế toán phải chuẩn bị đầy đủ các loại sổ sách kế toán cho năm mới. Đồng
thời ghi ngày lên những dòng đầu của các loại sổ số dư đầu năm của các tài
khoản từ sổ kế toán năm mới. Gạch một gạch ở dưới số dư đầu kỳ.

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
Đối với công tác mở sổ đầu tháng, đầu quý cũng như công tác mở sổ đầu
năm đối với tất cả các loại sổ thì ghi ngay lên dòng đầu các số dư của tháng
trước, quý trước, năm trước chuyển sang sau đó mới ghi số liệu của các nghiệp
vụ kinh tế phát sinh trong tháng mới, quý mới, năm mới.
Chi dự toán ngân sách chi được duyệt khi có đủ điều kiện sau :
- Đã có trong dự toán ngân sách được duyệt trừ 2 trường hợp sau
+ Dự toán ngân sách chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định .
+ Chi từ nguồn dự phòng ngân sách theo quyết định của cấp có thẩm quyền
quy định
- Đã được trưởng Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán hoặc được uỷ quyền
chuẩn chi
Cấp phát các khoản chi thường xuyên của Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán.
Mức chi hàng quý được phân phối là hạn mức cao nhất mà các trường được
chi trong quý
Trong quá trình chấp hành ngân sách, nếu có sự thay đổi về thu, chi thì thực
hiện như sau:
Nếu có nhu cầu chi đột xuất ngoài dự toán nhưng không thể trì hoãn được
mà có nguồn dự phòng đáp ứng nhu cầu chi đột xuất đó.
2.3.2 Kế toán vốn bằng tiền
Hàng tháng khi nhận được thông báo cấp phát hạn mức kinh phí, kế toán
ghi vào sổ theo dõi hạn mức kinh phí.
Nợ TK : 008 (0083)
Kế toán tiến hành làm thủ tục rút hạn mức kinh phí được cấp về nhập quỹ
sử dụng trong tháng, kế toán viết giấy thông báo hạn mức kinh phí được duyệt,
giấy rút hạn mức kinh phí ngân sách địa phương, giấy đề nghị thanh toán và
bảng kê chứng từ thanh toán, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (3 liên) theo đúng
C, L, K, M, của số tiền cần rút.
Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
Sở tài chính
Ngân sách : ĐP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO HẠN MỨC KINH PHÍ ĐƯỢC DUYỆT
Nơi nhận : đơn vị : số 03./ NSNN
Phòng Tài chính duyệt hạn mức kinh phí quý II năm 2017 của Tổ Hành
chính-Quản trị-Kế toán trườngTHCS Bích Sơn. Chương 018C theo chi tiết :
(Đơn vị tính : 1000 đồng)
L K M
Tên mục
Hạn mực kinh phí được duyệt
Tổng Tháng Tháng Tháng
số
4
5
6
100 Tiền lương
15.500 5.880 5.313
4.307
101 Tiền công
2.961
987
987
987
105 Phục lợi tập thể
600
220
180
200
106 Các khoản đóng góp
2.872 1.135 1.000
737
109 T.toán D.vụ công 4.000 1.400 1.400
1.200
cộng
110 Cung
ứng
văn 1.800
700
400
700
phòng
111 Thông tin liên lạc
3.500 1.300
900
1.300
112 Hội nghị
400
400
113 Công tác phí
1.400
1.000
400
114 Chi phí thuê mướn
100
100
117 Sửa chữa TX TSCĐ
956
956
119 CF
nghiệp
vụ 1.967
967
600
400
chuyên môn
134 Chi khác
600
600
Cộng
36.656 12.589 11.880 12.178

Thẩm kế

Trưởng phòng
HCVX

Bắc Giang , ngày 30 tháng 06 năm 2017
Trưởng phòng
Trưởng phòng
KHNS
HC-QT-KT

Đơn vị : Tổ HC-QT-KH Trường Mẫu số : 01 – TT
Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
THCS Bích Sơn
Địa chỉ : Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Số : 01
Giang
PHIẾU THU
Ngày 30 tháng 06 năm 2017
Họ tên người nộp :
Địa chỉ : Tổ Hành chính-Quản trị-Kế toán trường THCS Bích Sơn
Lý do nộp : Thanh toán lương và chi khác
Số tiền : 12.589.000 đồng
Bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm tám mươi chín ngàn đồng chẵn.
Kèm theo 2 chứng từ gốc.
Phụ trách kế toán
Ký tên

Người lập biểu
Ký tên

Đã nhận đủ số tiền : viết bằng chữ : Mười một triệu năm trăm
sáu mươi bảy ngàn đồng chẵn.

Ngày 30 tháng 06 năm 2017
Thủ quỹ
Ký tên
Sau khi có phiếu thu, kế toán căn cứ vào số tiền viết bằng chữ và dấu (đã
thanh toán). Trên phiếu thu kèm theo chứng từ gốc để ghi vào sổ quỹ tiền mặt.
Kế toán cập nhật xong chuyển phiếu thu kèm theo chứng từ gốc cho kế toán giao
dịch với kho bạc để ghi vào sổ theo dõi nguồn kinh phí, sổ theo dõi nguồn hạn
mức kinh phí. Sau đó, căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán sẽ ghi sổ:
Nợ TK: 111
Có TK: 461 (4612)
Đồng thời ghi : có TK : 008 ( 0083)

Quy trình ghi sổ cái 4612

Chứng từ kế toán

Phần mềm kế toán

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A

Sổ cái

46121


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG

Trong kỳ phát sinh các khoản chi kế toán viết phiếu chi kèm theo chứng từ
gốc trình thủ trưởng đơn vị xét duyệt sau đó chuyển cho thủ quỹ chi tiền. Phiếu
chi được đặt giấy than viết thành 2 liên, kèm theo các chứng từ gốc để chi trả,
một liên lưu tại nơi kế toán thanh toán, một liên kèm với chứng từ gốc. Thủ quỹ
phát tiền xong ghi vào sổ quỹ, sau đó chuyển phiếu chi cho kế toán thanh toán
căn cứ để phản ánh vào Nhật ký- Sổ cái. Kế toán ghi :
Nợ TK : 661
Có TK : 111
Quy trình ghi sổ cái 111
Chứng từ gốc

Phần mềm kế toán

111

Sổ cái

Sổ quỹKhi thu học phí, thủ quỹ là người có trách nhiệm ghi biên lai. Căn cứ vào

biên lai đã được ghi, thủ quỹ ghi vào sổ quỹ tiền mặt.


Cuối ngày báo cáo lại cho kế toán, kế toán ghi phiếu thu hạch toán vào sổ

tính nháp các khoản thu, sau đó nhập liệu vào máy, cuối tháng lập sổ cái, giấy
nộp tiền vào tài khoản và nộp vào KBNN


Khi chi tiền, kế toán dựa vào giấy đề nghị tạm ứng, các hóa đơn để ghi

phiếu chi chi tiền tạm ứng cũng như thanh toán các khoản phải trả khác
Sơ đồ hạch toán
511

111

Thu sự nghiệp và các khoản thu khác
112
Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A

112
Xuất tiền mặt gửi kho bạc
312


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
Rút tiền gửi ngân hàng kho bạc

Chi tạm ứng

về nhập quỹ tiền mặt
46121
Rút dự toán kinh phí về nhập quỹ
tiền mặt

66121
Chi tiền mặt thanh toán các
khoản chi trong dự toán

Phương pháp hạch toán:
• Tại đơn vị nghiệp vụ phát sinh liên quan tới việc thu - chi tiền mặt chỉ gồm
các khoản thu học phí từ học sinh, các khoản thu phí và các khoản chi mua
khác…..
 Khi thu phí và các khoản thu khác bằng tiền mặt, ghi:
Nợ TK 111 – Tiền mặt
TRƯỜNG THCS BÍCH SƠN
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Tháng 06 năm 2017
Ngà

Chứng từ

y

Thu / chi
Ngày Số

thán
g

Số tiền
Thu
Diễn giải

ghi
sổ

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A

Chi

Tồn

Ghi
chú


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
Số dư đầu
04/0

04/0

59 kỳ

12,200,0

6

6

60 Thu học phí 00

05/0

05/0

50 Rút

ngân 5,000,00

6

6

51 sách

0

05/0

05/0

52 Nộp

6

6

07/0

12,200,0
00
12,200,0

17,200,0

00

00

1,600,00

5,000,00

61 bạc

0

0

07/0

53 Diệt mối

2,000,00

3,400,00

6

6

54 Công

0

0

12/0

12/0

đoàn

6

6

Thu học phí

3,100,00

0

17/0

17/0

Nộp

0

4,500,00

6

6

bạc

20,300,0

400,000

0

17/0

17/0

Nước uống

00

19,300,0

1,400,00

6

6

Cộng

00

0

20/0

20/0
6

sinh

1,000,00

Tồn cuối kỳ

0

6

kho

tác 3,100,00
0

1,400,00

kho

phát

1,000,00
0
Ngày 30 tháng 06 năm 2017
Thủ quỹ

Kế toán trưởng

Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ cái

TRƯỜNG THCS BÍCH SƠN
SỔ CÁI
Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A

Thủ trưởng đơn vị


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
Tài khoản 111, Tiền mặt
Tháng 06 năm 2017
Tờ……trang ……
Chứng từ
Số
Ngà
P.T CTG
y
C
S

Nội dung

04/0 000

59

6

60

Rút ngân sách

05/0 000

50

Nộp kho bạc

6

51

Diệt mối

05/0 000

52

Công tác đoàn

6

61

Thu học phí

07/0 000

53

Nộp kho bạc

6

54

Nước uống

4
5
6

12/0 000
6

511
46121
112

Nợ

8

0
5,000,000

1,600,000
2,000,000
3,100,000
3,100,000

66121

3

12,200,00
0

66121
11212,200,00

66121
511

17/0 000
6

khoản
đối ứng

Số dư đầu kỳ
Thu học phí

1

Số phát sinh

Tài

400,000

17/0 000
6

5

20/0 001
6
3
Tổng số phát

20,300,00

19,300,00

sinh

0

0

Lũy kế cuối

20,300,00

19,300,00

kỳ

0

0

Số dư cuối kỳ

1,000,000

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG
Kế toán căn cứ vào mặt sau của phiếu chi để ghi chi tiết theo từng nhóm,
tiểu nhóm, mục, tiểu mục. Đồng thời, căn cứ vào chứng từ gốc kế toán ghi vào
sổ tổng hợp chi hoạt động .
2.3.3 Kế toán tài sản cố định
Khi đơn vị được phép mua tài sản cố định (TSCĐ) về phục vụ nhu cầu hoạt
động của đơn vị. Kế toán làm thủ tục đi mua TSCĐ. Khi TSCĐ về đến đơn vị,
kế toán căn cứ vào hoá đơn mua TSCĐ hoặc phiếu xuất kho hợp lệ đã qua thủ
tục kiểm nhận về số lượng và chất lượng để lập thể TSCĐ. Khi mua TSCĐ về sử
dụng bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi :
Nợ TK : 211
Có TK : 111
Hoặc Có TK : 112
Đồng thời căn cứ vào nguồn kinh phí dùng mua sắm TSCĐ. Nếu là nguồn
kinh phí hoạt động kế toán ghi :
Nợ TK : 661
Có TK : 466
Kế toán căn cứ vào chứng từ liên quan để phản ảnh vào Nhật ký-Sổ cái sau
đó ghi vào sổ chi tiết hoạt động theo các mục và tiểu mục phù hợp. Vào cuối
mỗi quý, đơn vị đều phải tiến hành kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ làm căn cứ để
ghi và báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ. Báo cáo này lập thành hai bản; 1 bản gửi
cơ quan chủ quản và 1 bản lưu tại đơn vị. Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ được
gửi cùng với báo cáo quyết toán năm của đơn vị.

Quy trình ghi sổ
Chứng từ gốc

Phần mềm kế toán

Sổ theo dõi TSCĐ và
công cụ, dụng cụ

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A

Sổcái


ĐẠI HỌC NÂNG LÂM BẮC GIANG

Sơ đồ hạch toán
112, 46121

211, 213

214

Rút dự toán kinh phí, tiền Nguyên ghi giảm TSCĐ do giá trị
gửi kho bạc mua TSCĐ giá

thanh lý, nhượng bán còn lại

Đồng thời ghi:
446

66121

466

Tăng nguồn kinh phí

Giá trị

đã hình thành TSCĐ

hao mòn

và tính vào chi hoạt động
Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ cái 211, sổ cái 466 như sau:
TRƯỜNG THCS BÍCH SƠN
SỔ CÁI
Tài khoản: 211, Tài sản cố định
Tháng 06 năm 2017
Chứng từ
Ngà
y

P.TC

Số phát sinh

Tài

Số
CTG

Nội dung

khoản

Nợ

đối ứng

S
Số dư đầu kỳ

07/0
6

0007 1578

Máy điều hòa

Tổng số phát
sinh
Lũy kế cuối kỳ
Số dư cuối kỳ

Nguyễn Hồng Điệp – Kế toán 5A

46121

31,000,00
0
31,000,00
0
31,000,00
0
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×