Tải bản đầy đủ

Bai 8 viet de cuong va bao cao nghien cuu

Viết đề cương & báo cáo nghiên cứu
khoa học

TS. Trần Tiến Khai
Khoa Kinh Tế Phát Triển
Đại Học Kinh Tế TP.HCM


Quy trình nghiên cứu
Cân nhắc các bước xác định vấn đề
nghiên cứu

2

Phương pháp tổng quan cơ sở lý

Phương pháp và công cụ thu thập dữ

Phương pháp chọn mẫu và xác định

Phương pháp xử lý dữ liệu; máy tính


thuyết và nghiên cứu

liệu

cở mẫu

và thống kê

Nguyên tắc viết báo cáo khoa học

Xác định vấn đề

Tổng quan cơ sở lý thuyết

Xác định các thành phần

Viết đề cương

Thu thập thông tin

Xử lý và phân tích

Giải thích kết quả và

nghiên cứu

và nghiên cứu trước

cho thiết kế nghiên cứu

nghiên cứu

dữ liệu

dữ liệu

viết báo cáo nghiên
cứu


1

2

5

4

3

7

6

Chọn
mẫu và cở
Xác định khung

Xác định khung

khái niệm

phân tích

Chọn
biến, mô hình phân
tích

Xây dựng công cụ để
thu thập, phân tích

Mã hóa

mẫu

dữ liệu

Hiệu đính dữ

Các bước hoạt động

liệu
Xây dựng bảng mã
Kiến thức lý thuyết cần có

Mục tiêu, câu hỏi và giả thiết nghiên

Tính hợp lệ và tin cậy của công cụ

cứu

nghiên cứu

Nghiên cứu vấn đề gì

Nội dung của đề cương nghiên cứu
Kiến thức trung gian cần


Nghiên cứu như thế nào

Quy trình nghiên cứu hiệu chỉnh dựa trên quy trình nghiên cứu của R.Kumar (2005)

TS. Trần Tiến Khai, UEH

Tổ chức và tiến hành nghiên cứu


Nội dung

3

TS. Trần Tiến Khai, UEH

1.

Đề cương nghiên cứu là gì?

2.

Cấu trúc và nội dung của đề cương nghiên cứu

3.

Viết và trình bày báo cáo khoa học


1. Đề cương nghiên cứu là gì?

4Là một văn bản chỉ ra lý lẽ để thực hiện nghiên cứu và cách thức mà ta sẽ tiến
hành tổ chức thực hiện nghiên cứuLà một bản kế hoạch chi tiết, tổng hợp tất cả các nội dung mang tính kế hoạch
mà ta sẽ thực hiện khi thực thi đề tài nghiên cứu
Là một báo cáo nghiên cứu khả thi của nghiên cứu
Vai trò:TS. Trần Tiến Khai, UEH

là cơ sở để xem xét và phê duyệt và cho phép tài trợ


Mục

Tiêu đề

1)

Nội dung

Đặt vấn đề

Lý do chọn đề tài: khoảng trống kiến thức là gì? Vấn đề tồn tại là gì?
(lý thuyết, phương pháp, thực tiễn, chính sách)

5

2)

Mục tiêu nghiên cứu

Kết quả cần phải đạt là gì?

3)

Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi (nghi vấn) cần phải trả lời là gì?

4)

Phạm vi nghiên cứu

Đơn vị nghiên cứu là gì? (cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức, địa phương, ngành, lĩnh vực, quốc gia?)
Đơn vị nghiên cứu
Không gian, thời gian? Học thuật?

2

5)

Tổng quan lý thuyết và
các công trình khoa học

 Các lý thuyết nào có liên quan? Mô hình lý thuyết nào phù hợp?
 Khung phân tích? Các mô hình thực nghiệm? Lý do chọn?
 Khái niệm, biến nào được dùng?
 Quan hệ giữa các khái niệm, các biến (tương tác, nhân quả)?
 Các phát hiện chủ yếu là gì? Có lý giải được không? Có hợp lý (lý thuyết, thực tiễn) không?

6)

Khung khái niệm (nếu có)

Rút ra từ khung lý thuyết

7)

Giả thuyết (nếu có)

Rút ra từ khung lý thuyết và các phát hiện thực nghiệm


2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

6

TS. Trần Tiến Khai, UEH

1.

Đặt vấn đề;

2.

Mục tiêu nghiên cứu;

3.

Câu hỏi nghiên cứu;

4.

Phạm vi và đơn vị nghiên cứu;

5.

Tổng quan về các cơ sở lý thuyết và các kết quả nghiên cứu trước đây (những khái
niệm, lý thuyết và nghiên cứu liên quan);

6.

Khung khái niệm (nếu có);


2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

7

TS. Trần Tiến Khai, UEH

7.

Giả thuyết nghiên cứu (nếu có);

8.

Khung phân tích (nếu có): từ các khái niệm và lý thuyết liên quan, tìm ra các biến số
thực tế tương ứng để kiểm định giả thuyết;

9.

Phương pháp nghiên cứu:Thông tin, dữ liệu cần thu thập;Nguồn của thông tin, dữ liệu;Kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu;Kỹ thuật xử lý và phân tích số liệu thích hợp


8

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

10.

Trình bày cấu trúc dự kiến của báo cáo cuối cùng;

11.

Tài liệu tham khảo;

12.

Phụ lục (nếu có);

13.

Lịch trình dự kiến;

14.

Kế hoạch kinh phí cho thực hiện nghiên cứu (nếu được yêu cầu);

15.

Giới thiệu người tiến hành nghiên cứu, có thể là cá nhân hoặc nhóm, tóm tắt tiểu sử
và quá trình học tập nghiên cứu (nếu được yêu cầu);

TS. Trần Tiến Khai, UEH


9

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?)

TS. Trần Tiến Khai, UEHVấn đề gì tồn tại? (lý thuyết, phương pháp, thực tiễn, chính sách)Trong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể là gì? Tại sao?Tên đề tài là gì? (phải nói lên được Vấn đề, Mục tiêu, Đối tượng, Phạm vi trong tên đề tài)Đề tài này có lợi ích gì? (học thuật, thực tiễn)Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu


2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

10

2. Mục tiêu nghiên cứu (kết quả cần phải đạt là gì? nghiên cứu để được gì?)Mục tiêu tổng quátMục tiêu cụ thểHiểu bản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;Hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;Đề xuất các giải pháp, ý kiến giúp cải tiến, chỉnh sửa, hoặc đề xuất chính sách, phương án sản
xuất, kinh doanh

TS. Trần Tiến Khai, UEH


11

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

3. Câu hỏi nghiên cứu (tôi cần trả lời câu hỏi nào? Tôi thắc mắc việc gì?)

TS. Trần Tiến Khai, UEHCâu hỏi nhằm mô tả của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;Câu hỏi nhằm tìm hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;Câu hỏi về các giải pháp, ý kiến hoặc đề xuất chính sách có tính khả thi.


12

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

4. Phạm vi và đơn vị nghiên cứu

TS. Trần Tiến Khai, UEHPhạm vi không gianPhạm vi thời gianGiới hạn học thuật, chuyên mônĐơn vị nghiên cứu


2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

13

5. Tổng quan tài liệu (sơ lược)TS. Trần Tiến Khai, UEH

Các lý thuyết nào liên quan đề tài này?Các khái niệm;Các lý thuyết liên quan;Các mô hình nghiên cứu mang tính lý thuyết.


2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

14

5. Tổng quan tài liệu (sơ lược)

TS. Trần Tiến Khai, UEH

Vấn đề này đã được nghiên cứu như thế nào?Ai nghiên cứu?Dùng phương pháp nghiên cứu nào?Dùng các mô hình nghiên cứu nào?Kết luận như thế nào?

Bài học kinh nghiệm về phương pháp là gì?


2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

15

6. Phương pháp nghiên cứuGiả thuyết nghiên cứu (nếu có)TS. Trần Tiến Khai, UEH

Trình bày các giả thuyết nghiên cứu tương ứng với câu hỏi nghiên cứugiả thuyết mô tảgiả thuyết tương quangiả thuyết giải thích (nguyên nhân, kết quả)


16

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

6. Phương pháp nghiên cứu

TS. Trần Tiến Khai, UEH

Các loại số liệu cần thu thập cho nghiên cứuSố liệu thứ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?)Số liệu sơ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?)

 Nguồn và cách thu thập các loại số liệuSố liệu thứ cấp (nguồn nào, ở đâu?)Số liệu sơ cấpNguồn (Từ ai? Bao nhiêu người?)Phương pháp chọn mẫu để thu thập dữ liệuTính cỡ mẫuCách thức thu thập dữ liệu (điều tra, phỏng vấn, phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm, v.v.)


2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

17

6. Phương pháp nghiên cứuTS. Trần Tiến Khai, UEH

Phương pháp phân tích xử lý số liệuThống kê mô tả;Thống kê so sánh;Thống kê đơn biến (tương quan, hồi quy)Thống kê đa biến (hồi quy bội, phân tích nhân tố, v.v)Công cụ phân tích (phần mềm thống kê)


18

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

7. Cấu trúc dự kiến của báo cáo kết quả

TS. Trần Tiến Khai, UEHĐặt vấn đềTổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyếtPhương pháp nghiên cứuKết quả và thảo luậnKết luận và đề nghịTài liệu tham khảo


19

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

7. Phụ lục (nếu có)TS. Trần Tiến Khai, UEH

Phụ lục (nếu có)Phiếu điều tra (nếu có)Hình ảnh (nếu có)Số liệu chi tiết (nếu có)Các thông tin khác (nếu có)


3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

20Phần từ Đặt vấn đề đến Phương pháp nghiên cứu: tương tự như Đề cương nghiên cứu
nhưng CHI TiẾT, HOÀN CHỈNH

TS. Trần Tiến Khai, UEH

Phần bổ sung:Kết quả và thảo luậnKết luận và đề nghị

Phụ lục


3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

21

Phần đầu (đánh số
trang La mã, không
đánh số trang bìa, bìa
lót)

TS. Trần Tiến Khai, UEH
Bìa (Tên trường, tên khoa, tên đề tài, địa điểm, tháng/năm hoàn tất)
Lời cảm ơn (nếu có)

Bìa lót (Tên trường, tên khoa, tên đề tài, tên nhóm nghiên cứu, tên các thành viên, tên người
hướng dẫn, địa điểm, tháng/năm hoàn tất)

Trang tóm tắt (1 trang tối đa)
Mục lục
Danh mục bảng số liệu
Danh mục hình, biểu đồ
Danh mục chữ và thuật ngữ viết tắt


3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

22

Báo cáo chính

Chương 1. Đặt vấn đề
Báo cáo
chính (đánh
số Ả Rập)

TS. Trần Tiến Khai, UEH1.1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?)Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứuTrong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể là gì? Tại sao?Tên đề tài là gì? (phải nói lên được Vấn đề, Mục tiêu, Đối tượng, Phạm vi trong tên đề tài)Đề tài này có lợi ích gì? (học thuật, thực tiễn)


3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

23

1.2 Mục tiêu nghiên cứu (tại sao phải nghiên cứu? nghiên cứu để làm gì?)Báo cáo
chính

TS. Trần Tiến Khai, UEH

Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu cụ thể

Hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;
Hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;
Đề xuất các giải pháp, ý kiến giúp cải tiến, chỉnh sửa, hoặc đề xuất chính sách, phương án
sản xuất, kinh doanh


3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

24

1.3 Câu hỏi nghiên cứu (tôi cần trả lời câu hỏi nào? Tôi thắc mắc việc gì?)

Báo cáo
chính

TS. Trần Tiến Khai, UEHCâu hỏi nhằm mô tả của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;Câu hỏi nhằm tìm hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;Câu hỏi về các giải pháp, ý kiến hoặc đề xuất chính sách có tính khả thi


3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

25

1.4 Phạm vi nghiên cứu và đơn vị nghiên cứu

Báo cáo
chính


Phạm vi thời gian (nghiên cứu cho khoảng thời gian nào?)
Phạm vi học thuật, chuyên môn
Đơn vị nghiên cứu (là gì?)

1.5 Cấu trúc của báo cáoTS. Trần Tiến Khai, UEH

Phạm vi không gian (nghiên cứu ở đâu?)

Giới thiệu tóm lược về cấu trúc của báo cáo và nội dung chính của từng
chương


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×