Tải bản đầy đủ

kế hoạch dạy học tiếng anh 9 thí điểm

PHÒNG GD & ĐT BẾN LỨC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
TIẾNG ANH 9 - THÍ ĐIỂM

Họ và tên: Huỳnh Phong Dinh


KẾ HOẠCH CHUNG
A. Cơ sở xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;
- Căn cứ vào văn bản hướng dẫn về giảng dạy bộ môn;
- Căn cứ vào định mức, chỉ tiêu được giao:
B. Đặc điểm tình hình:
I. Vị trí bộ môn:
- Tiếng Anh là môn học khó và mới đối với học sinh THCS. Môn tiếng Anh đòi hỏi người thầy phải đầu tư nhiều thời
gian vào môn dạy.
- Học sinh muốn học tốt môn tiếng Anh phải không ngừng học bài và làm bài tập cũng như chuẩn bị bài trước khi đến
lớp. Qua nhiều năm giảng dạy và qua khảo sát cho thấy đa số học sinh học yếu môn tiếng Anh là những học sinh lười làm

bài tập ở nhà, ngại giao tiếp.
II. Biện pháp thực hiện kế hoạch:
1. Đối với giáo viên.
Nhìn vào thực tế việc học và kết quả học tập của học sinh địa phương, cũng như qua nghiên cứu chỉ tiêu chất lượng bộ
môn của phòng GD&ĐT, nhà trường đặt ra, bản thân tôi cần phải có biện pháp thích hợp trong quá trình giảng dạy và giáo
dục để có kết quả ngày càng cao.
Trước hết phải nghiên cứu phương pháp, chương trình soạn giảng chu đáo, bởi chương trình là pháp lệnh.
Dạy bám sát chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng, trong quá trình dạy phải phân phân hóa đối tượng học sinh
Tham gia bồi dưỡng thay các chuyên đề đầy đủ. Tham gia hội thảo về chuyên môn do phòng GD&ĐT huyện, cụm tổ
chức.
Trong quá trình giảng dạy phải biết kết hợp nhuần nhuyễn 4 kỹ năng trong 1 Unit, phải tạo điều kiện cho học sinh hoạt
động tích cực, tự khám phá tìm tòi, phát hiện cái mới, đem lại kết quả cao trong học tập.
Luôn kiểm tra vở ghi, vở bài tập thường xuyên. Kiểm tra chấm chữa kịp thời, chính xác và khách quan.
Luôn quan tâm đến từng đối tượng học sinh để có biện pháp giảng dạy thích hợp. Nhằm ngày càng nâng cao chất
lượng bộ môn.


Thường xuyên trò chuyện với học sinh về bộ môn tiếng Anh, về đất nước - con người Anh, về những điều mới mẻ, thú
vị để giúp các em ngày càng có ý thức, hứng thú với môn học.
Luôn cải tiến phương pháp giảng dạy, kết hợp linh hoạt các thủ thuật vừa đem lại hiệu quả cho tiết dạy lại hứng thú cho
học sinh.
Hướng dẫn học sinh cách học từ mới, cách học ngữ pháp, cách học phát âm làm cho dễ nhớ và nhớ lâu và cách tự học
bài ở nhà.
Luôn phải biết trau dồi, tích luỹ kiến thức để tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyện môn nghiệp vụ.
Cuối cùng là thường xuyên dự giờ đồng nghiệp, đăng ký giờ dạy tốt để trau dồi và học hỏi kinh nghiệp lẫn nhau.
2. Đối với học sinh.
- Để học tập tiếng Anh có chất lượng và hiệu quả trước hết phải có đầy đủ sách vở, SGK, SBT, vở BT, vở nháp, ...
- Phải làm bài tập đầy đủ, chuẩn bị bài cũ, bài mới đầy đủ trước khi đến lớp.
- Trong giờ học phải tập trung chú ý vào bài giảng, hăng say xây dựng phát biểu ý kiến.
- Luôn tự giác học hỏi, rèn luyện khả năng giao tiếp với bạn bè.
- Tích cực tự học tập, hoạt động cặp và nhóm.
3. Đối với cha mẹ học sinh.
- Quan tâm đến con em, tạo mọi điều kiện cho các em có thời gian để học.
- Chuẩn bị cho con em đầy đủ dụng cụ, sách vở học tập, …
- Theo dõi, nhắc nhở con em làm bài tập, học bài đầy đủ, ...
4. Các lực lượng giáo dục khác.
- Có sự quan tâm đến học sinh.
- Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học cho cả thầy và trò.ANH 9 THÍ ĐIỂM
Unit 1
Local environment

Writing
- Writing an email to
give information about
places of
interest in an area and
things to do there

Unit 2
City life
Writing
- Writing a paragraph

Reading
Speaking
- Reading for general
- Discussing local
and
traditional crafts, their
specific information
benefits and challenges
about a traditional craft
village

Listening
- Listening for specific
information about
places of interest in an
are

Language focus
- Complex sentences
(adverb
clauses of result,
reasons,
concession): review
- Phrasal verbs
- Pronunciation: Stress
on
content words in
sentences

Communication
- Arranging a visit to a
place of interest in the
region

Project
- Giving a presentation
about
something special in an
are

Reading
- Reading for specific
information about the
features of cities

Speaking
- Talking about
important
features of a city

Listening
- Listening for specific
information about some
problems of city life

Language focus
- Comparison of

Communication
- Discussing some

Project
- Writing notices


about disadvantages/
drawbacks of city life

Unit 3
Teen stress and pressure

adjectives
and adverbs: review
- Phrasal verbs
(continue)
- Pronunciation: Stress
on
pronouns in sentences

features of a city

Reading
- Reading for general
and
specific information
about a helpline service
for teens in Viet Nam

Speaking
- Talking about teen
stress
and pressure and how
to
cope with them

Writing
Language focus
Communication
- Writing a short note to - Reported speech:
- Discussing necessary
ask for advice and to
review
life skills for teens
give advice
- Question words before
to-infinitive
- Pronunciation: Stress
on the
verb be in sentences

Unit 4

Reading
- Reading for specific
information about

Speaking
- Making comments on
or expressing opinions

Listening
- Listening for general
and specific
information about
the work of an advice
columnist
Project
- Giving a presentation
about a support group
in the school

Listening
- Listening for specific
information about


Life in the past
Writing
- Writing a description
of how children in the
past studied without
technology

Unit 5
Wonders of Viet Nam

Writing
- Writing an article
describing a wonder of
Viet Nam

children’s pastimes in
the past

about facts in the past

school life in the past

Language focus
Communication
- Used to: review
- Describing past
- Wishes for the present practices
- Pronunciation: Stress
on
auxiliary verbs in
sentences

Project
- Making a poster on
the
preservation of a past
tradition or pastime

Reading
- Reading for specific
information about a
man-made wonder of
Viet Nam

Speaking
- Talking about manmade
wonders of Viet Nam
and how to protect and
preserve them

Listening
- Listening for specific
information about a
natural wonder of Viet
Nam

Language focus
- Passive voice:
Impersonal
passsive
- suggest + Ving/clause with
should
- Pronunciation: Stress
on
short words (a, of, or)

Communication
- Describing a wonder
of Viet Nam

Project
- Making a promotional
brochure about a
wonder of
Viet Nam


in
sentences
Unit 6
Viet Nam: Then and now

Writing
- Writing about some
qualities a person
needs to get along in
an extended family

Unit 7
Recipes and eating habits

Writing
- Writing about the

Reading
- Reading for general
and
specific information
about the tram system
in Ha Noi then and now

Speaking
- Talking about changes
in transport in the
neighbourhood and
expressing opinions
about these changes

Listening
- Listening for general
and specific
information about
life in an extended
family

Language focus
- Past perfect: review
- Adjective + toinfiitive;
Adjective + that-clause
- Pronunciation: Stress
on all
the words in sentences

Communication
- Talking about some
changes in Viet Nam

Project
- Making a photo
exhibition
about school life in Viet
Nam
then and now

Reading
- Reading for general
and
specific information
about the eating habits
of Japanese people

Speaking
- Talking about the
eating
habits of Vietnamese
people

Listening
- Listening for detailed
and specific
information about
teenagers’ eating
habits

Language focus
- Quantifiers: review

Communication
- Discussing the recipe

Project
- A survey on eating


eating habits of a
classmate

- Modal verbs in
conditional
sentences type 1
- Pronunciation: Tones
in statements used as
questions

for a dish

habits

Reading
- Reading for general
and
specific information
about a tourist
attraction

Speaking
- Talking about one's
choice of holiday

Listening
- Listening for specific
information about the
benefits of tourism to
an area/
country

Writing
- Writing a paragraph
about the negative
effects of tourism on an
area/country

Language focus
- Articles (other uses)
- Pronunciation: Tones
in
asking for information

Communication
- Discussing a place/
country you would like
to visit on holiday

Project
- An advertisement for
a tourist attraction

Unit 9

Reading
- Reading for general
and
specific information

Speaking
- Discussing
experiences in learning
and using English

Listening
- Listening for general
and
specific information

Unit 8
Tourism

English in the world


about English as a
means of international
communication

about students’
experiences in
learning and using
languages
Project
- Differences between
varieties of English

Writing
- Writing a paragraph
about the uses of
English in everyday life

Language focus
- Conditionals
sentences
type 2: review
- Relative clauses
- Pronunciation: Tones
in new and known
information

Communication
- Interviewing to build
up an English learner
profile

Unit 10

Reading
-Reading for specific
information about two
famous astronauts’
space travel

Speaking
-Talking about space
travel history and
discussing the skills
needed to become an
astronaut

Listening
- Listening for general
and specific
information about
some space tourism
services

Language focus
- Past simple and past
perfect: review
- Defining relative
clauses
- Pronunciation:
Continuing
or finishing tones

Communication
- Talking about life on a
space station

Project
- A holiday out of this
world!

Space travel

Writing
- Writing a short
paragraph using
advertising language


Unit 11
Changing roles in society

Writing
- Writing about the
roles of teenagers in
the future

Unit 12
My future career

Writing
- Writing about the
qualities one needs to

Reading
- Reading for specific
information about the
changing roles of
women in society and
its effects

Speaking
- Talking about roles in
the future

Listening
- Listening for specific
information about the
changes that women in
Kenya are going
through

Language focus
Communication
- Future passive: review - Describing the
- Non-defining relative
changing roles of
clauses
schools
- Pronunciation:
Agreeing
and disagreeing tones

Project
- Your vision of the
future

Reading
- Reading for general
and
specific information
about choosing a
career choices

Speaking
- Talking about a
person's
likes/dislikes,
personality
traits and abilities for a
certain job

Listening
- Listening for general
and specific
information about
choosing future jobs
and reasons for the

Language focus
- Despite/In spite of:
review

Communication
- Talking about
choosing future jobs

Project
- My future career path


be able to do a certain
job

Xét duyệt của BGH

- Verbs + toinfinitive/Verbs
+ V-ing
- Pronunciation: High
tones

and reasons for the
choices

………………, ngày 15 tháng 8 năm 2016
Người viết

Huỳnh Phong Dinhx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×