Tải bản đầy đủ

Thuyết minh đề tài Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Biểu B1-2a
08/2012/TT-BKHCN

THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ1
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1

Tên đề tài

2

tuyển)

Xây dựng cổng thông tin phục vụ nhu cầu thông tin
cho nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh.
3

5


Thời gian thực hiện: .......... tháng
(Từ tháng
/20... đến tháng
/20…

Mã số (được cấp khi Hồ sơ trúng

4

Cấp quản lý

Nhà nước

Bộ

Tỉnh

Cơ sở

Tổng kinh phí thực hiện: ........................... triệu đồng, trong đó:
Nguồn

Kinh phí (triệu đồng)

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học
- Từ nguồn tự có của tổ chức
- Từ nguồn khác
6

Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình, nếu có), Mã số:
Thuộc dự án KH&CN
Đề tài độc lập

7

8

Lĩnh vực khoa học
Tự nhiên;


Nông, lâm, ngư nghiệp;

Kỹ thuật và công nghệ;

Y dược.

Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên:.TS. Đinh Thế Hiển
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Giới tính: Nam

/ Nữ:

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: .........................................................
Chức danh khoa học: ...................................................Chức vụ............................................
Điện thoại:
Bản Thuyết minh này dùng cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc 4 lĩnh vực khoa
học nêu tại mục 7 của Thuyết minh. Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4
1

3


Tổ chức: ................................. Nhà riêng: .............................. Mobile: .................................
Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................
Tên tổ chức đang công tác:.....................................................................................................
Địa chỉ tổ chức:.......................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Địa chỉ nhà riêng: ...................................................................................................................
9

Thư ký đề tài
Họ và tên:....................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: ..........................................
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: ................................................................................
Chức danh khoa học: ...........................................

Chức vụ: ............................................

Điện thoại: ………………………
Tổ chức: ............................... Nhà riêng: ............................... Mobile: .................................
Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................
Tên tổ chức đang công tác: ....................................................................................................
Địa chỉ tổ chức: .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Địa chỉ nhà riêng: ...................................................................................................................
10 Tổ chức chủ trì đề tài
Tên tổ chức chủ trì đề tài: ......................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................
Website: .................................................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................
Số tài khoản: ..........................................................................................................................
Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: ...............................................................................................
Tên cơ quan chủ quản đề tài: ..................................................................................................
...............................................................................................................................................

11

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có)
1. Tổ chức 1 : .......................................................................................................................
4


Tên cơ quan chủ quản ...........................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................
Số tài khoản: ..........................................................................................................................
Ngân hàng: .............................................................................................................................
2. Tổ chức 2 : ......................................................................................................................
Tên cơ quan chủ quản

.........................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................
Số tài khoản: ..........................................................................................................................
Ngân hàng: ............................................................................................................................
12

Các cán bộ thực hiện đề tài
(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức
chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài)

TT

Họ và tên,

Tổ chức

Nội dung,

học hàm học vị

công tác

công việc chính tham gia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng

5

Thời gian làm việc
cho đề tài
2

(Số tháng quy đổi )


II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
13

Mục tiêu của đề tài (Bám sát và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng - nếu có)

Đề tài nghiên cứu nhằm đạt được các mục tiêu sau:
1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về vấn đề xây dựng cổng thông tin phục vụ nhu cầu thông tin
cho nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nghiên cứu vai trò, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của việc xây dựng cổng thông tin phục
vụ nhu cầu thông tin cho nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh
3. Nghiên cứu thực trạng, đánh giá hiệu quả hệ thống thông tin phục vụ nhu cầu thông tin
mới hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh.
4.

14

Đề xuất các giải pháp, phương thức triển khai xây dựng cổng thông tin phục vụ nhu cầu
thông tin cho nôn thông mới tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tình trạng đề tài
Mới

Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả
Kế tiếp nghiên cứu của người khác

15

Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu
của đề tài

15.1 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài
Ngoài nước (Phân tích đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả
nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; nêu được những bước tiến về trình độ
KH&CN của những kết quả nghiên cứu đó)

Trong nước (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của
đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ
tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp
khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện
có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài,
Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó)
Vẫn chưa có một bản báo cáo nghiên cứu cụ thể nào về thực trạng, giải pháp cho vấn đề xây dựng
cổng thông tin cho nông thôn mới hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, các báo cáo về
mô hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là thực trạng, kết
quả và giải pháp trong 19 tiêu chí xây dựng mô hình nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

6


15.2 Lun gii v vic t ra mc tiờu v nhng ni dung cn nghiờn cu ca ti
(Trờn c s ỏnh giỏ tỡnh hỡnh nghiờn cu trong v ngoi nc, phõn tớch nhng cụng trỡnh nghiờn
cu cú liờn quan, nhng kt qu mi nht trong lnh vc nghiờn cu ti, ỏnh giỏ nhng khỏc
bit v trỡnh KH&CN trong nc v th gii, nhng vn ó c gii quyt, cn nờu rừ
nhng vn cũn tn ti, ch ra nhng hn ch c th, t ú nờu c hng gii quyt mi - lun
gii v c th hoỏ mc tiờu t ra ca ti v nhng ni dung cn thc hin trong ti t
c mc tiờu)

16 Lit kờ danh mc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, ti liu cú liờn quan n ti ó trớch dn
khi ỏnh giỏ tng quan
(Tờn cụng trỡnh, tỏc gi, ni v nm cụng b, ch nờu nhng danh mc ó c trớch dn để
luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài) .
..................................................................................................................................
...................
...............................................................................................................................
..........................
17

Ni dung nghiờn cu khoa hc v trin khai thc nghim ca ti v phng ỏn thc hin

(Lit kờ v mụ t chi tit nhng ni dung nghiờn cu khoa hc v trin khai thc nghim phự hp
cn thc hin gii quyt vn t ra kốm theo cỏc nhu cu v nhõn lc, ti chớnh v nguyờn
vt liu trong ú ch rừ nhng ni dung mi , nhng ni dung k tha kt qu nghiờn cu ca cỏc
ti trc ú; nhng hot ng chuyn giao kt qu nghiờn cu n ngi s dng, d kin
nhng ni dung cú tớnh ri ro v gii phỏp khc phc nu cú)
Ton b ni dung nghiờn cu c chia lm bn chng. Mi chng c chia thnh nhiu mc
nh vi nhng ni dung xoỏy quanh vo ti ca chng.
Chng 1: C s lý lun xõy dng cng thụng tin phc v nhu cu thụng tin cho nụng thụn
mi
1.1.

Lý lun v nụng thụn mi
1.1.1. Khỏi nim v c im ca nụng thụn mi
1.1.2. Phõn bit nụng thụn mi v ụ th mi
7


1.1.3. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ.
1.1.4. Tác động của nông thôn mới trong thời đại ngày nay
1.2.

Lý luận về hệ thống thông tin
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của công nghệ thông tin
1.2.2. Vai trò của thông tin, tin tức đối với đời sống xã hội trong thời đại mới
1.2.3. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống truyền thông trong thời đại mới
1.2.4. Khái niệm và đặc điểm của websites, trực tuyến và tin tức trực tuyến
1.2.5. Phương pháp truy cập, tìm kiếm thông tin trực tuyến

1.3.

Sử dụng hệ thống thôn tin tại các vùng nông thôn
1.3.1. Mục đích xây dựng cổng thông tin tại các vùng nông thôn
1.3.2. Các ứng dụng công nghệ truyền thông đa phương tiện
1.3.3. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại các địa phương, vùng nông thôn

1.4.

Vai trò của hệ thống thông tin cho nhu cầu nông thôn mới trong thời đại ngày
nay
1.4.1. Tính phổ biến
1.4.2. Tính tiện lợi
1.4.3. Dễ dàng sử dụng
1.4.4. Đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh chóng cho người dân nông thôn
1.4.5. Tiết kiệm chi phí truyền thông

1.5.

Những mô hình xây dựng cổng thông tin cung cấp nhu cầu thông tin cho nhân
dân đã được xây dựng thành công trong nước và ngoài nước, bài học kinh
nghiệm
8


1.5.1. Các mô hình đã được xây dựng
1.5.2. Bài học kinh nghiệm
Chương 2: Thực trạng và hiệu quả hệ thống thông tin tại các vùng nông thôn trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh.
2.1.

Thực trạng hệ thống thông tin khu vực nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh
2.1.1.

Thực trạng tình hình nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2.1.2. Thực trạng tình hình tiếp cận thông tin của người dân vùng nông thôn trên địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh
2.1.3. Phân tích nhu cầu tiếp cận tin tức của người dân vùng nông thôn trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh
2.1.4. Phân tích những mặt hạn chế về sự thiếu hụt thông tin, tin tức của người dân
vùng nông thôn trênn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2.1.5. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt nguồn thông tin, tin tức của người
dân vùng nông thôn khu vực thành phố Hồ Chí Minh
2.2.

Thực trạng trong công tác xây dựng cổng thông tin áp ứng nhu cầu thông tin cho
nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng cổng hệ thống thông tin để đáp ứng nhu
cầu thông tin, tin tức của người dân tại các vùng nông thôn trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu trở thành nông thôn mới
2.2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng công trình cổng thông tin trên địa bàn vùng nông
thôn định hướng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh
2.2.3. Phân tích, đánh giá tình hình phát triển công nghệ thông tin tại các vùng nông
thôn định hướng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2.2.4. Phân tích, đánh giá tình hình xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ thống thông tin, tin
tức tại vùng nông thôn định hướng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh
2.2.5. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng cổng thông tin đáp
ứng nhu cầu thông tin của vùng nông thôn định hướng nông thôn mới tại thành
phố Hồ Chí Minh

Chương 3: Các giải pháp xây dựng cổng thông tin phục vụ nhu cầu thông tin cho
vùng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
3.1.

Định hướng phát triển cổng thông tin phục vụ nhu cầu nông thôn mới trên địa
9


bàn thành phố Hồ Chí Minh
3.1.1. Định hướng phát triển cổng thông tin tại vùng nông thôn mới trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh
3.1.2. Mục đích phát triển cổng thông tin tại vùng nông thôn mới trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh
3.2.

Những giải pháp kiến nghị xây dựng mô hình cổng thông tin đáp ứng nhu cầu
thông tin của nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
3.2.1. Các giải pháp kiến nghị đối với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh
3.2.2. Các giải pháp kiến nghị đối với các ơ quan chức năng tại các quận, huyện vùng
nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3.3.

Những giải pháp kiến nghị xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhu
cầu nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
3.3.1. Các giải pháp kiến nghị đối với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh
3.3.2. Các giải pháp kiến nghị đối với các ơ quan chức năng tại các quận, huyện vùng
nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3.4.

Những giải pháp kiến nghị xây dựng và phát triển công nghệ thông tin tại các
vùng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3.5.

Những giải pháp kiến nâng cao trình độ công nghệ thông tin trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh

3.6.

Các giải pháp hỗ trợ

Chương 4: Ý nghĩa thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài

10


18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng
(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ
thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết
tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài)
Cách tiếp cận:
Đề tài chủ yếu tiếp cận thực trạng các vùng nông thôn mới , các vùng nông thôn định hướng
nông thôn mới trên địa bàn thành Hồ Chí Minh và các vùng thuộc lãnh thổ Việt Nam. Từ đó có cái
nhìn khái quát, rút ra được những mặt hạn chế, bài học kinh nghiệm và tìm kiếm các giải pháp
trong việc xây dựng cổng thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin cho nông thôn mới tại địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh.
Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu sử dụng chủ yếu các phương pháp
sau:


Khảo sát,Thống kê,Phân tích định tính và định lượng,Chuyên giaTổng hợp

Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo:
Đây là đề tài mang tính mới, tính sáng tạo vì chưa có công trình nghiên cứu nào chuyên sâu và
toàn diện về xây dựng cổng thông tin đáp ứng nhu cầu nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh:

19

-

Phân tích tình hình sử dụng hệ thống thông tin, tin tức tại các vùng nông thôn mới trên địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh

-

Phân tich vai trò, nhu cầu, mục đich sử dụng cổng thông tin của nông thôn mới trên địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh

-

Phân tích, đánh giá khả năng sử dụng công nghệ thông tin của người dân nông thôn mới tại
khu vực thành phố Hồ Chí Minh

-

Đề xuất các giải pháp trong việc xây dựng cổng thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin của
nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước

11


(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nội
dung công việc tham gia trong đề tài, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả
nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có).

20

Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã
có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích
rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài )

21 Tiến độ thực hiện
Các nội dung, công việc
chủ yếu cần được thực hiện;
các mốc đánh giá chủ yếu

Kết quả
phải đạt

Thời gian
(bắt đầu,
kết thúc)

Cá nhân,
tổ chức
thực hiện*

(2)

(3)

(4)

(5)

(1
)
1

Nội dung 1
- Công việc 1
- Công việc 2

2

Nội dung 2
-Công việc 1
-Công việc 2

* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 12

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI
12

Dự kiến
kinh phí
(6)


22

Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt (Liệt kê theo dạng sản phẩm)

Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật
liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác;

TT

Tên sản phẩm cụ thể và
chỉ tiêu chất lượng chủ
yếu của sản phẩm

Đơn
vị
đo

Cần
đạt

(1)

(2)

(3)

(4)

Số

Mức chất lượng
Mẫu tương tự
(theo các tiêu chuẩn mới
nhất)
Trong nước
Thế giới
(5)

Dự kiến
số lượng/
quy mô
sản phẩm
tạo ra

(6)

(7)

22.1 Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và
nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của
các sản phẩm của đề tài)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ
thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự
báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo
nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác
TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

Dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác
Số
TT
(1)

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

(2)

(3)

Dự kiến nơi công bố
(Tạp chí, Nhà xuất bản)
(4)

13

Ghi chú
(5)


22.2 Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng II & III) so với các sản phẩm tương tự hiện có
(Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm
của đề tài)
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
22.3 Kết quả tham gia đào tạo sau đại học
T
T
(1)

Cấp đào tạo

Số lượng

Chuyên ngành đào tạo

Ghi chú

(2)

(3)

(4)

(5)

Thạc sỹ
Tiến sỹ
22.4 Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
23 Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu
23.1 Khả năng về thị trường (Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu
khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường?)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
23.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (Khả năng
cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
23.3 Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
23.4 Mô tả phương thức chuyển giao
14


(Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức
trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn-với đơn vị
phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu- theo tỷ lệ đã thoả thuận để
cùng triển khai sản xuất; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra, ...)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
24

Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
25 Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
25.1 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan
(Nêu nh÷ng dù kiÕn ®ãng gãp vµo c¸c lĩnh vực khoa học công nghệ ở trong nước và quốc
tế)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
25.2 Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
25.3 Đối với kinh tế - xã hội và môi trường
(Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi
trường)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

15


V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ
(Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
26 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi
Trong đó
Nguồn kinh phí

Tổng số

2

3

1

Trả công
lao động
(khoa
học, phổ
thông)
4

Nguyên,
vật liệu,
năng
lượng

Thiết
bị, máy
móc

5

6

Tổng kinh phí

Xây
dựng,
sửa
chữa
nhỏ
7
   

Trong đó:
1

Ngân sách SNKH:
- Năm thứ nhất*:
- Năm thứ hai*:
- Năm thứ ba*:

2

Nguồn tự có của cơ
quan

3

Nguồn khác
(vốn huy động, ...)

(*): chỉ dự toán khi đề tài đã được phê duyệt
………, ngày...... tháng ...... năm 20....

………, ngày...... tháng ...... năm 20....

Chủ nhiệm đề tài

Tổ chức chủ trì đề tài

(Hä, tªn vµ ch÷ ký)

(Hä, tªn, ch÷ ký, ®ãng dÊu)

………, ngày...... tháng ...... năm 20....

………, ngày...... tháng ...... năm 20....

Bộ Khoa học và Công nghệ3

Thủ trưởng
Cơ quan chủ quản đề tài4

(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)

hoặc
Chủ nhiệm chương trình5
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)

3,4,5

Chỉ ký tên, đóng dấu khi đề tài được phê duyệt.

16

Chi khác

8


Phụ lục
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI
Đơn vị: triệu đồng
Tổng số

Nguồn vốn
Ngân sách SNKH
Tổng số

TT

Nội dung các khoản chi

Kinh
phí

Tỷ lệ
(%)

1

2

3

4

1

Trả công lao động
(khoa học, phổ
thông)

2

Nguyên,vật liệu,
năng lượng

3

Thiết bị, máy móc

4

Xây dựng, sửa chữa
nhỏ

5

Chi khác

5

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định*

Năm
thứ
nhất*

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định*

Năm
thứ
hai*

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định*

Năm
thứ
ba*

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định*

6

7

8

9

10

11

12

Tổng cộng
* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)

Tự có

13

Khác

14


GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1. Công lao động (khoa học, phổ thông)
Đơn vị: triệu đồng
Tổng số

Nguồn vốn

Nội dung lao động

Ngân sách SNKH
Tổng số

Dự toán chi tiết theo
thứ tự nội dung nghiên
cứu nêu tại mục 17 của
thuyết minh

Mục chi

Tổng

1

2

3

4

1

Nội dung 1

TT

5

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định*

Năm
thứ
nhất*

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định*

Năm
thứ
hai*

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định*

Năm
thứ
ba*

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định*

6

7

8

9

10

11

12

- Sản phẩm 1
- Sản phẩm 2

Tổng cộng:

* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)

Tự có

Khác

13

14


Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng
Đơn vị: triệu đồng
TT

Nội dung

Đơn
vị đo

Số
lượng

Đơn
giá

Nguồn vốn

Thành
tiền

SNKH
Tổng
số

1
1

2

3

Nguyên, vật liệu
(Dự toán chi tiết theo thứ
tự nội dung nghiên cứu
nêu tại mục 17 của thuyết
minh)

2

Dụng cụ, phụ tùng, vật
rẻ tiền mau hỏng

3

Năng lượng, nhiên liệu
- Than
- Điện
- Xăng, dầu

kW/h

4

5

6

7

Trong
đó,
khoán
chi
theo
quy
định*

Năm
thứ
nhất*

8

Trong
đó,
khoán
chi
theo
quy
định *

Năm
thứ
hai*

9

Trong
đó,
khoán
chi
theo
quy
định *

Năm
thứ
ba*

10

Tự


Khác

11

12

Trong
đó,
khoán
chi
theo
quy
định *


- Nhiên liệu khác
4

Nước

5

Mua sách, tài liệu, số
liệu

m3

Cộng:

* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)


Khoản 3. Thiết bị, máy móc
Đơn vị: triệu đồng
Nguồn vốn
SNKH

TT

Nội dung

Mục
chi

Đơn
vị đo

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

Tổng

Năm
thứ
nhất*

Năm
thứ
hai*

Năm
thứ ba*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Thiết bị hiện có tham gia
thực hiện đề tài4

II

Thiết bị, công nghệ mua mới

III

Khấu hao thiết bị5

IV

Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị,
thời gian thuê)

V

Vận chuyển lắp đặt
Cộng:

* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt

4
5

Chỉ ghi tên thiết bị và
Chỉ khai mục này khi

giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của Khoản 3.
cơ quan chủ trì là doanh nghiệp.

Tự có

Khác

12

13


Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ
Đơn vị: triệu đồng
Nguồn vốn
TT

Nội dung

Kinh phí

1

2

3

1

Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN

2

Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN

3

Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước

4

Chi phí khác
Cộng:

* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt

SNKH
Tổng

Năm thứ
nhất*

Năm thứ
hai*

Năm thứ
ba*

Tự có

Khác

4

5

6

7

8

9


Khoản 5. Chi khác
Đơn vị: triệu đồng
Tổng số
Mục chi

TT

Nội dung

1

2

1

Công tác trong nước
(địa điểm, thời gian,
số lượt người)

2

Hợp tác quốc tế

a

Đoàn ra (nước đến,
số người, số ngày, số
lần,...)

b

Đoàn vào (số người,
số ngày, số lần...)

3

Kinh phí quản lý
(của cơ quan chủ trì)

4

Chi phí đánh giá,
kiểm tra nội bộ,
nghiệm thu các cấp
- Chi phí kiểm tra nội

3

Nguồn vốn

Tổng

4

Ngân sách SNKH

Tự có

Tổng số

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định*

Năm
thứ
nhất*

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định*

Năm
thứ
hai*

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định*

Năm
thứ
ba*

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định*

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Khác

14


bộ
- Chi phí nghiệm thu
trung gian
- Chi phí nghiệm thu
nội bộ
- Chi phí nghiệm thu
ở cấp quản lý đề tài
5

Chi khác
- Hội thảo
- Ấn loát tài liệu, văn
phòng phẩm
- Dịch tài liệu
- Đăng ký bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ
- Khác

6

Phụ cấp chủ nhiệm
đề tài
Cộng:

* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×