Tải bản đầy đủ

Mẫu trình bày báo cáo khoa học

UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KH&CN
(Kèm theo Quyết định số 13 /SKHCN ngày 06/ 3 /2009 của Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang)
1 Mục đích
Để thống nhất về hình thức, bố cục báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài,
dự án khoa học và công nghệ.
2 Nội dung của báo cáo gồm
Giới thiệu chung vấn đề cần nghiên cứu
Cơ sở lý thuyết sử dụng
Mô tả phương pháp thực hiện
Trình bày các kết quả đạt được
Thảo luận về kết quả và những vấn đề đặt ra để nghiên cứu, kết luận và
đề nghị
3 Kết cấu chung của báo cáo

Báo cáo được in 01 mặt trên khổ giấy A4
Bảng mã: Unicode
Font chữ: Time New Roman, kích thước: 14
Chế độ dãn dòng: 1.2 lines
Canh lề: top 2,5cm; bottom 2cm; left 3,5cm; right 1,5 - 2cm
Báo cáo gồm các nội dung cơ bản sau:
3.1 Trang bìa
Bao gồm bìa chính và bìa phụ (mẫu số 1)
Tên đề tài phải viết đúng như tên trong hợp đồng đã ký. Không viết tắt,
được đặt ở chế độ canh giữa, chú ý cách ngắt câu xuống dòng phải đủ nghĩa
của câu. Tên đề tài được viết in hoa, size chữ 20.
Sau khi nghiệm thu chính thức, chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh báo cáo
theo ý kiến đóng góp của hội đồng nghiệm thu mà chủ nhiệm đề tài đã thống
nhất, và nộp lại cho cơ quan quản lý đề tài (dự án) 3 báo cáo tổng kết được
đóng bìa cứng màu đỏ bordeaux, chữ nhủ vàng.
3.2 Thông tin chung về đề tài (dự án) (mẫu số2)
3.3 Tóm lược kết quả nghiên cứu
Tóm lược ngắn gọn, cần nêu rõ mục đích, phương pháp, kết quả nghiên
cứu. (tối đa 2 trang)
1


3.4 Mục lục
Bao gồm các phần chia nhỏ của báo cáo và các phụ lục kèm theo số
trang (mẫu số 3)
3.5 Ký hiệu, chữ viết tắt (mẫu số 4)
Liệt kê các ký hiệu viết tắt trong bài báo cáo (chữ viết tắt, đơn vị đo
lường, thuật ngữ…) để người đọc tiện tra cứu.
3.6 Danh sách hình (mẫu số 5)
3.7 Danh sách bảng (mẫu số 6)
3.8 Nội dung của báo cáo
3.8.1 Mở đầu
Nêu mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài, dự án
3.8.2 Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
Lược khảo các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã công bố
liên quan mật thiết đến đề tài, dự án.
3.8.3 Chương 2. Phương tiện, phương pháp nghiên cứu
Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, phương tiện và phương pháp nghiên
cứu đã được sử dụng trong đề tài, dự án.
3.8.4 Chương 3. Kết quả và thảo luận

Nêu các kết quả mà đề tài, dự án đã đạt được, phần thảo luận phải căn
cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu hoặc đối
chiếu với các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua tài liệu tham
khảo.
3.8.5 Kết luận và đề nghị (không đánh số chương)
Kết luận toàn bộ công trình nghiên cứu một cách ngắn gọn (không có
thảo luận).
Các kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu.
3.9 Danh mục tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ, các tài liệu
tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, phiên dịch.
Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả.
Khi trích dẫn tài liệu có nhiều tác giả thì thay thế bằng ctv (cộng tác
viên). Đối với tài liệu tiếng Anh từ tác giả thứ 2 trở đi phải đảo tên lại so với
tác giả 1, có nhiều tác giả thì thay thế bằng et al.
* Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, luận án, báo cáo:
+ Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành,
+ (Năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
+ Tên sách, luận văn, luận án hoặc báo cáo (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
2


+ Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối nhà xuất bản)
+ Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc)
Ví dụ:
Đường Hồng Dật (2003), Cây dứa và kỹ thuật trồng, NXB Lao động và
Xã hội, Hà Nội.
Nguyễn Thị Lang và ctv. (2004), Nghiên cứu giống lúa phẩm chất cao
phục vụ Đồng bằng sông Cửu Long, Báo cáo khoa học, Hội nghị Quốc gia
chọn tạo giống lúa, Cần Thơ 7/2005
* Tài liệu là bài báo trong tạp chí, bài trong cuốn sách
+ Tên tác giả
+ (Năm xuất bản), (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc
đơn)
+ Tên bài báo (dấu phẩy cuối tên)
+ Tạp chí hoặc tên sách, (dấu phẩy cuối tên)
+ Tập (không có dấu ngăn cách)
+ (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
+ Các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)
Ví dụ:
Yamagata H. and K. Tanaka (1986), The site of synthesis and
accumulation of rice storage proteins, Plant Cell physiol, pp. 135-145.
Gunasinghe U.B. and T.L. German (1989), Purification and partial
characteziation of a virus from pineapple, Phytopathology, 79(12), pp. 13371341.
Mohan M. et al. (1997), Genome mapping, molecular marker and
marker assisted selection in crop plants, Molercular Breed 3, pp. 87-103
3.10 Phụ lục
4 Biểu bảng và Hình:
Đánh số biểu bảng, hình vẽ phải liên tục: bảng 1.1, bảng 1.2… (các
bảng 1, 2… nằm ở chương 1); bảng 2.1, bảng 2.2….(bảng 1,2…nằm ở
chương 2); hình 1.1, hình 1.2… hình 2.1; hình 2.2…..(hình 1, hình 2….ở
chương 1 và 2).v.v….
Tiêu đề của hình và nội dung được ghi ở phía dưới hình size 13, chú
thích được in nghiêng size 11.
Tiêu đề bảng ghi ở phía trên bảng size 13 in đậm; nội dung bảng size
13; chú thích được ghi ở cuối bảng và được nghiêng size 11. Nếu lấy từ nguồn
khác thì phải ghi nguồn gốc trích dẫn.

3


Khi hình hoặc bảng rộng cần trình bày trên khổ giấy ngang thì đầu
hình hoặc bảng phải quay vào chỗ đóng bìa.
Ví dụ:
Bảng 1.1: Diện tích các giống lúa vụ Thu Đông năm 2007 tại Hậu Giang
STT
1
2
3
…….
TC

Tên giống
OM 576
OM 2395
IR 50504
………….

Diện tích (ha)
7.890
5.000
9.203
……….
33.038

Bảng 2.1: Phân tích biến động di truyền mùi thơm trên các tổ hợp F3 được
ghi nhận
STT
1
2
3
4

Tên tổ hợp
Basmati/IR 841
C51/ Jasmine 85
IR 64/ Nanh Chồn
OMCS 2000/ Tép Hành

Phương sai kiểu gen
0,012
0,032
0,18*
0,14*

Hệ số di truyền
0,254
0,170
0,32
0,472

Ghi chú: * có ý nghĩa mức độ 5%

Hình 1.1 Tình hình sử dụng phân bón cho mía ở Phụng Hiệp, Long Mỹ, và
Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

4


Mẫu số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI (DỰ ÁN) CẤP TỈNH

Hình 2.1 Hiện trạng sử dụng giống mía của nông dân thị xã Vị Thanh

BẢNG TÓM TẮT CHO BÁO CÁO TỔNG KẾT

NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG LÚA PHẨM CHẤT CAO
Đề mục
Kích thước
Định dạng
Sắp xếp
THÔNG
QUA
CÔNG
NGHỆ
DI
TRUYỀN
Tên đề tài, dự án
20
Normal
Centered
Tóm lược
14 HẬU GIANG
Normal
Justified
PHỤC VỤ TỈNH
Nội dung
Tên khoa học
Bảng
Tên bảng
Chú thích bảng
Tên hình
Ghi chú
Tài liệu tham khảo

14
14
13
13
11
13
11
13

Normal
Italic
Normal
Bold
Italic
Bold
Normal
Normal

Justified
Justified
Centered
Left, trên bảng
Left, dưới bảng
Centered, dưới hình
Justified, cuối trang
Left

Cơ quan chủ trì: VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Chủ nhiệm đề tài: PGs.Ts. NGUYỄN THỊ LANG

5

HẬU GIANG – 20…….


Mẫu số 2

6


I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1.Tên đề tài (dự án):
Lĩnh vực:
2.Chủ nhiệm đề tài:
3.Tổ chức chủ trì:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
4.Danh sách cán bộ tham gia chính (tên, học vị, chức danh, đơn vị công tác):
5.Thời gian thực hiện đã được phê duyệt:
Năm bắt đầu:
Năm kết thúc:
6. Thời gian kết thúc thực tế (thời điểm nộp báo cáo kết quả):
7. Kinh phí thực hiện đề tài:
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI
1.Kết quả nghiên cứu:
1.1. Ý nghĩa khoa học của kết quả nghiên cứu
1.2. Ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng kết quả khoa học.
2. Các sản phẩm khoa học (nếu có)
(các công trình, các báo cáo khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học, hội nghị khoa
học trong và ngoài nước và các kết quả ứng dụng ……có liên quan đến kết quả đề tài. Ghi
rõ tên công trình,tạp chí, số tạp chí, trang, thời gian đăng; tên báo cáo, địa điểm thời gian
hội nghị; địa điểm, thời gian, kết quả ứng dụng)

3. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)
Số
TT

Họ và tên
học viên

Tên luận văn

Cấp đào tạo Ghi chú *
ThS/ NCS

* Ghi các thông tin về: chủ nhiệm đề tài hướng dẫn chính hay tham gia hướng
dẫn, thời gian và kết quả bảo vệ.
4. Các kết quả khác (nếu có)
Bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích từ kết quả nghiên cứu của đề tài (ghi rõ
số, ngày tháng năm cấp)

....., Ngày
200
Xác nhận của tổ chức chủ trì
(Ký tên và đóng dấu)

tháng

năm

Chủ nhiệm đề tài

Mẫu số 3
7


MỤC LỤC
trang
Trang phụ bìa
Thông tin chung về đề tài
Tóm lược
Mục lục
Danh sách ký hiệu, chữ viết tắt
Danh sách hình
Danh sách bảng

ii
iii
iv
v
vi
vii

MỞ ĐẦU
Chương 1 - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ
NGOÀI NƯỚC.

1
3

1.1 Định hướng sản xuất lúa ngành nông nghiệp Hậu Giang từ
2006- 2010…………………………………………………
1.1.1 Những thuận lợi trong sản xuất lúa xuất khẩu của HG
1.1.2 Triển vọng sản xuất lúa phục vụ cho xuất khẩu của
Hậu Giang
1.2 Cải tiến giống lúa
1.2.1 Cải tiến phẩm chất hạt
1.2.2 Phẩm chất xay chà
1.2.3 Dạng hạt
Chương 2 - PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3
4
6
9
9
13
16

2.1 Vật liệu
2.1.1 Nhóm lúa thực hiện qua 2 vụ: Hè Thu và Đông Xuân
2.1.2 Các dòng phục vụ cho nuôi cấy túi phấn
2.2 Địa điểm
2.3 Phương pháp
2.3.1 Đánh giá độ trở hồ
2.3.2 Đánh giá hàm lượng protein
Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

20
20
21
22
23
24
25
28

3.1 Đánh giá độ bền gel giữa các cặp lai
3.1.1 Đánh giá độ bền gel giữa các cặp lai Bastima/IR 861
3.1.2 Đánh giá độ bền gel giữa các cặp lai C51 và Jasmine
3.2 Đánh giá độ bền gel bằng marker phân tử
3.2.1 Ly trích DNA
3.2.2 Kiểm tra mức độ chính xác giữa việc đánh giá giống
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

28
30
33
35
35
38
40
43
47

8


Mẫu số 4
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT
AC
ae
BVTV
Callus
ĐBSCL
Diploid
GC
GPC
GT
Haploid

Hàm lượng amylose
Sự co dãn hàm lượng amylose
Bảo vệ thực vật
Mô sẹo
Đồng bằng Sông Cửu Long
Thể lưỡng bội
Độ bền gel
Hàm lượng protein hạt
Đỗ trở hồ
Thể đơn bội

Mẫu số 5
DANH SÁCH HÌNH
Hình
1.1
1.2
…..
2.1
2.2
…..
3.1
3.2
……

Tựa hình

Trang

Marker RM297 liên kết với nhiễm sắc thể 6 trên lúa mùa
Sản phẩm PCR trên gel agarose 3% đánh giá sự đa hình kiểu gen …..

15
18

Gen PC liên kết với marker RM 234
Sản phẩm PCR trên gel agarose 3% đánh giá sự đa hình kiểu gen nguồn

22
25

Đa dạng nguồn gen trên các marker siêu vệ tinh của 40 giống lúa mùa
Kết quả thể hiện chiều dài độ bền gel của các giống cao sản

29
34

Mẫu số 6
DANH SÁCH BẢNG
9


Bảng
1.1
1.2

2.1
2.2

3.1
3.2

Tựa bảng

Trang

Đơn vị và diện tích vùng qui hoạch sản xuất lúa HG
Tỉ lệ và diện tích các giống sản xuất tại HG qua các vụ năm 2007

10
11

Phân cấp đánh giá độ trở hồ
Các loại DNA markers thông dụng

21
28

Các giống thí nghiệm đưa khảo nghiệm cho tỉnh Hậu Giang
Các dòng triển vọng, dùng đánh giá để chuẩn bị đưa năng suất…..

33
37

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ngẫu

10x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×