Tải bản đầy đủ

Nguyên tắc đánh trọng âm trong tiếng anh

Nguyên tắc đánh trọng âm trong
Tiếng anh
Nguyên tắc 1:
Phần lớn động từ và giới từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi
vào âm tiết thứ hai.
relax /rɪˈlæks/
produce /prə'duːs/
include /ɪnˈkluːd/
among /əˈmʌŋ/
between /bɪˈtwiːn/
aside /əˈsaɪd/
begin /bɪˈɡɪn/
become /bɪˈkʌm/
forget /fərˈɡet/
enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/
discover /dɪˈskʌvər/
Nguyên tắc 2:
Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết đều có trọng âm rơi vào
âm tiết thứ nhất.
(n) action /ˈækʃn/ paper /ˈpeɪpər/ teacher /ˈtiːtʃər/
(adj) happy /ˈhæpi/ rainy /ˈreɪni/ active /ˈæktɪv/

Nguyên tắc 3:
Với những từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết
thứ 3 tính từ cuối lên.
economy /ɪˈkɑːnəmi/ industry /ˈɪndəstri/


intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ specialize /ˈspeʃəlaɪz/ geography /dʒi
ˈɑːɡrəfi/
Nguyên tắc 4:
Các từ tận cùng bằng các đuôi - ic, - ish, - ical, - sion, tion, - ance, - ence, - idle, - ious, - iar, - ience, - id, - eous, ian, - ity thì thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước nó :
economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/
foolish /ˈfuːlɪʃ/
entrance /ˈentrəns/
famous /ˈfeɪməs
nation /ˈneɪʃn/
celebrity /səˈlebrəti/
musician /mjuˈzɪʃn/
Nguyên tắc 5:
Các từ có hậu tố: - ee, - eer, - ese, - ique, - esque , - ain thì
trọng âm rơi vào chính âm tiết đó
agree /əˈɡriː/
volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/
Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/
retain /rɪˈteɪn/
maintain /meɪnˈteɪn/
unique /juˈniːk/
Nguyên tắc 6:


Các từ có hậu tố: - ment, - ship, - ness, - er/ or, - hood, ing, - en, - ful, - able, - ous, - less thì trọng âm chính của từ
không thay đổi
agree /əˈɡriː/ à agreement /əˈɡriːmənt/
meaning /ˈmiːnɪŋ/ à meaningless /ˈmiːnɪŋləs/
rely /rɪˈlaɪ/ à reliable /rɪˈlaɪəbl/
poison /ˈpɔɪzn/ à poisonous /ˈpɔɪzənəs/
happy /ˈhæpi/ à happiness /ˈhæpinəs/
relation /rɪˈleɪʃn/ à relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/
Nguyên tắc 7:
Các từ tận cùng – graphy, - ate, - gy, - cy, - ity, - phy, - al
thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/
demoracy /dɪˈmɑːkrəsi/
technology /tekˈnɑːlədʒi/
geography /dʒiˈɑːɡrəfi/
photography /fəˈtɑːɡrəfi/
investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/
Nguyên tắc 8:
Danh từ ghép: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1
birthday /ˈbɜːrθdeɪ/
airport /ˈerpɔːrt/
gateway /ˈɡeɪtweɪ/
boyfriend /ˈbɔɪfrend/


greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/
seafood /ˈsiːfuːd/
toothpaste /ˈtuːθpeɪst/
Nguyên tắc 9:
Tính từ ghép (thường có dấu gạch ngang ở giữa): Trọng
âm rơi vào từ thứ hai
bad-TEMpered
old-Fashioned
one-EYEd
well-DONE
Sự thay đổi trọng âm của từ
Chú ý:
Trọng âm của từ thường thay đổi khi chuyển từ danh từ thành
động từ, tính từ hay trạng từ.
1.
2.
3.
4.
5.

Politics- political - politician
Compete – competitive - competition
Economy – economical - economize
necessary – necessarily - necessity
origin – originality - original
Trong một số trường hợp vẫn có những ngoại lệ. Để thành thục
các quy tắc này, bạn nên luyện tập thường xuyên để tạo thành
phản xạ tiếng Anh cho mình. Những bước đầu tập luyện, hay phát
âm thật chậm, rõ, chú ý sửa từng âm cho tới khi nằm chắc các
quy tắc.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×