Tải bản đầy đủ

bài phat bieu cong doan

BÀI PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
CƠ SỞ CƠ QUAN, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
Kính thưa ………………………………………………………………....................
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Kính thưa đoàn chủ tịch Đại hội!
Thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hôm nay, đến dự Đại hội công đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2022. Lời đầu tiên,
cho phép tôi thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND xã xin gửi đến các đồng chí, quý vị
đại biểu và các vị khách quý về dự đại hội lời chúc sức khoẻ và lời chào mừng tốt
đẹp nhất.
Kính thưa toàn thể đại hội!
Những năm qua, đoàn viên Công đoàn cơ sở cơ quan xã Khánh Lâm, đã có
những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; BCH công đoàn đã có nhiều
nỗ lực vận động, tập hợp cán bộ, công chức, người lao động tham gia hoạt động
công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu
nước được Công đoàn tổ chức, phát động đã thu hút, khích lệ đông đảo đoàn viên
tham gia tích cực. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng

cho cán bộ, công chức và người lao động củng được công đoàn cơ sở cơ quan tổ
chức thực hiện có hiệu quả. Đạt được những thành tích như trên là do Công đoàn cơ
sở cơ quan xã Khánh Lâm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo về mọi mặt của
Liên đoàn lao động Huyện. Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện tốt
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tích cực động viên và khuyến khích
toàn thể đoàn viên nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND xã tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ
đạo của các đồng chí lãnh đạo liên đoàn lao động huyện; đồng thời ghi nhận, nhiệt
liệt biểu dương sự nỗ lực của đoàn viên công đoàn và những thành tích của Công
đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua.


Thưa các đồng chí,
Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết công đoàn cơ sở cơ quan của Ban chấp
hành Công đoàn cơ sở cơ quan xã Khánh Lâm khóa IV, đã đánh giá đúng mức, toàn
diện hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017. Các đồng chí đã khẳng định rõ
những việc làm được, thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đồng
thời, đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động, trên cơ sở đó đề
ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2022. Tuy nhiên, muốn
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí cần lưu ý một số vấn đề
sau đây:
Một là: Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền để đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, giáo dục nhất là tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4
khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển
hóa" trong nội bộ gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh".
Hai là: Cần gắn chặt các hoạt động của công đoàn với nhiệm vụ chính trị của
cơ quan, của địa phương. Đẩy mạnh và đổi mới hơn nữa việc tổ chức, phát động,
thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua phát huy sáng
kiến trong thực hiện nhiệm vụ, trong cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Ba là: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, và
người lao động của cơ quan; quan tâm hơn nữa việc tổ chức để cán bộ, công chức,
người lao động thực hiện và phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tự giác phấn đấu
rèn luyện, học tập, lao động, đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự phát triển chung của
cơ quan, của địa phương.
Bốn là: Công đoàn cần sâu sát, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng

và bức xúc của đoàn viên công đoàn để cùng lãnh đạo cơ quan tìm biện pháp giải
quyết hợp tình hợp lý tránh tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ.


Năm là: Đẩy mạnh và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần động viên đoàn viên công đoàn
hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Sáu là: Xây dựng tập thể Ban chấp hành công đoàn đoàn kết, thống nhất, hoạt
động sáng tạo, đổi mới; cần phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên BCH Công
đoàn, trong hoạt động có đôn đốc, kiểm tra đảm bảo hoạt động có hiệu quả; hoạt
động phải có chương trình, kế hoạch cụ thể.
Thưa toàn thể đại hội,
Với truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo của
công đoàn Việt Nam, tôi tin tưởng sâu sắc rằng: Công đoàn cơ sở cơ quan xã Khánh
Lâm sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi Chương trình mục
tiêu mà Đại hội đã đề ra.
Kính chúc toàn thể quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×