Tải bản đầy đủ

skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng công đoàn trường tiểu học lương sơn 2, huyện thường xuân, tỉnh thanh hóa

1


1. MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài
Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang tiến hành đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần
tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc nhằm động viên, khích
lệ cán bộ, đảng viên trong lao động, phát triển kinh tế cũng như trong thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua khen
thưởng: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “công việc hàng ngày
chính là nền tảng thi đua”, “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.
Trong thời gian tới, để đơn vị thật sự phát huy, làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ
của mình, bên cạnh các giải pháp khác thì việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác thi đua, khen thưởng để công tác này thật sự trở thành động lực, đòn bẩy, thúc
đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trở thành một trong
những nhiệm vụ quan trọng và việc nghiên cứu, áp dụng, thực hiện một cách linh
hoạt, hợp lý, thiết thực, có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác thi đua, khen thưởng trong đơn vị đóng một vai trò rất quan trọng. Xác
định rõ vai trò của công tác thi đua - khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng

thực sự là “đòn bẩy”, kích thích cá nhân, tập thể hăng say hoạt động, phát huy hết
tài năng của mình trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Trong thực tiễn hiện nay để thu hút được các phong trào thi đua của các cá
nhân và tập thể tham gia nhiệt tình ủng hộ, thì chức năng nhiệm vụ của công đoàn
cần có sự quan tâm mạnh mẽ hơn trong công tác phối hợp với thủ trưởng, với các
tổ chức chính trị ngay trong đơn vị của mình. Cần phải biết lắng nghe, chia sẻ của
mọi người, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách”.
Công đoàn cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong công tác thi đua khen
thưởng, là một tổ chức tập hợp đông đảo lực lượng lao động. Nếu vai trò của người
làm công tác công đoàn bị mờ nhạt thì dẫn đến việc tập hợp lực lượng đoàn viên và
người lao động càng gặp những khó khăn trở ngại.
Xác định được những nhiệm vụ đó, Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Lương
Sơn 2 trong những năm qua đã không ngừng cải tiến, đổi mới và có những sáng tạo
cụ thể hóa từng nội dung và từng hoạt động đề ra những chương trình hành động
thiết thực và hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.
Để tiếp tục phát huy có hiệu quả chương trình hoạt động của công đoàn, đặc
biệt là công tác thi đua khen thưởng trong năm học 2016-2017 và định hướng cho
nhiệm kỳ công đoàn 2017-2020. Tôi mạnh dạn chọn nôi dung sáng kiến kinh

2


nghiệm “Một số kinh nghiệm chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng Công đoàn
trường Tiểu học Lương Sơn 2, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa”.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở xác định một số nguyên nhân chủ yếu làm cho công tác thi đua
khen thưởng của công đoàn cơ sở thực hiện chưa có hiệu quả, đồng thời tìm ra
những biện pháp hiệu quả để nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện công tác thi
đua khen thưởng của các đoàn viên công đoàn cơ sở hàng năm.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Sáng kiến kinh nghiệp tập trung vào nghiên cứu về một số kinh nghiệm chỉ
đạo công tác thi đua khen thưởng Công đoàn trường Tiểu học Lương Sơn 2, huyện
Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra: Tôi sử dụng phương pháp này để nắm bắt thực trạng
việc tổ chức đánh giá, xếp loại đoàn viên công đoàn hàng năm.
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn, giảng giải: Trong quá trình thực hiện
công tác thi đua khen thưởng Ban chấp hành công đoàn theo dõi, giúp đỡ các tổ
công đoàn thực hiện có hiệu quả.

- Phương pháp nghiên cứu về lí luận: Trên cơ sở lí luận để đề ra các phương
pháp tối ưu nhất trong khi thực hiện công tác thi đua khen thưởng.
- Phương pháp phỏng vấn, phương pháp thực hành: Tổ chức phỏng vấn trực
tiếp đoàn viên.
- Phương pháp phân tích số liệu.
- Phương pháp thống kê sử lí.
2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm:
Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công
nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo
của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây
dựng giai cấp Công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, phấn đấu xây dựng nước
Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Công đoàn là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội
ngũ giai cấp công nhân - lao động. Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động
tham gia quản lí cơ quan, đơn vị; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp
3


chính đáng của người lao động. Vị trí của Công đoàn ngày càng được khẳng định
và thừa nhận trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội mà Công đoàn tham
gia.
Ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập kinh tế quốc tế, vai trò của Công đoàn cơ sở càng ngày càng được mở rộng và
phát triển. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những tiền đề quan
trọng để củng cố tổ chức Công đoàn, là nền móng để xây dựng hệ thống tổ chức
Công đoàn từ trung ương đến địa phương lớn mạnh.
Việc khen thưởng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, xuất phát từ thực tiễn của
phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn trên cơ sở kết
quả chấm điểm, đánh giá xếp loại cuối năm và thành tích thực hiện các đợt thi đua,
các công trình sản phẩm thi đua; số lượng công nhân viên chức lao động, đoàn viên
công đoàn ở các cấp công đoàn.
Việc bình xét khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ nhằm chọn lựa
những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoạt động Công
đoàn ở địa phương, đơn vị; phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích đến phong
trào của đơn vị và phong trào chung.
Tiêu chuẩn xét tặng bằng khen chuyên đề thực hiện theo quy định tại Hướng
dẫn số 168/HD-TLĐ ngày 10/02/2015; Hướng dẫn số 194/HD-TLĐ ngày
12/02/2015 và Hướng dẫn số 196/HD-TLĐ ngày 12/02/2015 của Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam. Các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động Tỉnh sẽ cụ thể hóa
tiêu chuẩn và có hướng dẫn riêng cho từng chuyên đề.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
2.2.1. Đặc điểm tình hình hoạt động Công đoàn trường Tiểu học Lương
Sơn 2, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
+ Thực trạng đội ngũ CNVCLĐ:
- Tổng số đoàn viên và nười lao động: 16 Đ/c ; Nữ: 14, tỉ lệ 87.5 %
- BCH gồm có 3 đ/c; có 1 nam và 2 nữ , có 3 Đảng viên.
- CĐCS gồm có 2 tổ: Tổ 1 và tổ 2
- Tổng số Đảng viên: 11đ/c; Nữ : 9 đ/c, tỉ lệ 81.8%.
- Trình độ Thạc sỹ: 1 Đ/c, Đại học 14 Đ/c; Cao đẳng: 1 Đ/c
+ Thuận lợi:
Công đoàn cơ sở luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Công đoàn ngành
và Công đoàn cấp trên.
Có được sự giúp đỡ, phối hợp của Ban giám hiệu nhà trường và sự chỉ đạo
của cấp ủy Chi bộ tạo điều kiện cho hoạt động Công đoàn có hiệu quả.
Các đồng chí trong Ban chấp hành trong nhiệm kì mới nhiệt tình, trẻ khoẻ,
có phẩm chất đạo đức tốt, trong sáng. Tập thể cán bộ đoàn viên công đoàn luôn
4


đồn kết nhất trí thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình
giảng dạy, ln có ý thức tự học tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nghiệp vụ
chun mơn.
+ Khó khăn:
- Trong Ban chấp hành là những đồng chí kiêm nhiệm nhiều cơng việc
chun mơn, có một đồng chí kinh nghiệm thực tiển hoạt động cơng đồn còn ít,
chỉ có được 2 đồng chí được tham gia tập huấn cơng tác cơng đồn, đặc biệt là
cơng tác thi đua khen thưởng.
- Cơng tác khen thưởng của Cơng đồn cấp trên tuy đã thực hiện. Song chỉ
tiêu phân bổ các danh hiệu cá nhân chưa có sự khích lệ các Cơng đồn có số lượng
đồn viên ít nên đã ảnh hưởng khơng nhỏ đến tư tưởng của các đồng chí đồn viên
trong q trình phấn đấu thành tích trong năm học.
- Kinh phí hoạt động còn ít ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc tổ chức các hoạt
động.
Giá cả thị trường ln biến động và tăng theo các giai đoạn điều chỉnh lương
ảnh hưởng khơng nhỏ đến đời sống và tâm lí đồn viên và người lao động
2.2.2. Chất lượng hoạt động Cơng đồn trường Tiểu học Lương Sơn 2
Kết quả đạt được của Cơng đồn trường Tiểu học Lương
Sơn 2 các năm thể hiện như sau:
Năm
học
20142015
20152016

TS
CNVC
-LĐ

Đồn viên
Xuất sắc
SL
%

20

17

85%

16

14

87.5
%

Đồn viên Khá
SL

TL

3

15%

2

12.5
%

Xếp loại
CĐCS

Cấp khen
CĐCS

VMXS

LĐLĐ
huyện

VMXS

LĐLĐ huyện

Qua tự đánh giá chấm điểm theo Hướng dẫn 1931 của Tổng LĐLĐ Việt Nam
ngày 27 tháng 12 năm 2014 về việc xây dựng cơng đồn cơ sở vững mạnh và đánh
giá cơng đồn cơ sở, Cơng đồn trường Tiểu học Lương Sơn tự đánh giá đạt được
số điểm theo các tiêu chí như sau:
+ Tiêu chuẩn 1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán
bộ, cơng chức, lao động (NLĐ) và tham gia quản lý: Tổng điểm 35 điểm – Đạt 32 điểm
+ Tiêu chuẩn 2. Xây dựng tổ chức cơng đồn: Tổng điểm 35 điểm- Đạt 33 điểm
+ Tiêu chuẩn 3. Cơng tác tun truyền và các hoạt động khác: Tổng điểm 20
điểm – Đạt 15 điểm
+ Điểm thưởng: 10 điểm – Đạt 5 điểm

5


Tổng điểm: 100 điểm – Đạt 82 điểm
Xếp loại: Vững mạnh

Với kết quả trên có thể nói rằng trong các năm qua Công đoàn trường Tiểu
học Lương Sơn 2 là Công đoàn luôn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh ở các
cấp. Tuy nhiên trong chương trình phát động các phong trào thi đua vẫn còn có
những cá nhân đoàn viên còn có tính ỉ lại, ít tham gia các hoạt động, không có động
cơ phấn đấu. Vì vậy kết quả đánh giá, xếp loại đoàn viên vẫn còn có những đồng
chí chỉ đạt ở mức khá chất lượng đoàn viên đạt ở mức xuất sắc vẫn còn ở mức
khiêm tốn. Từ những kết quả đạt được như trên Công đoàn cơ sở đã rút ra được
một số kinh nghiệm và biện pháp trong công tác chỉ đạo thi đua khen thưởng Công
đoàn như sau:
2.3. Những giải pháp sử dụng giải quyết vấn đề
2.3.1. Lãnh đạo đơn vị cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công
tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng tổ chức Công đoàn.
Bản chất của thi đua, khen thưởng không phải là sự cạnh tranh, ganh đua mà
là hình thành động cơ thi đua trong sáng, lành mạnh, vì lợi ích của mọi người, của
tập thể và lợi ích của đơn vị. Động cơ thi đua là lực thúc đẩy bên trong của cán bộ,
công chức trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, là tổng hòa những nhân tố
tình cảm, ý chí, niềm tin với phong trào thi đua. Động cơ thi đua hình thành trên cơ
sở giác ngộ sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và vai trò của thi đua, thể hiện sâu sắc
nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với sự lớn mạnh của đơn vị.
Trên cơ sở xây dựng động cơ đúng mà xây dựng quyết tâm hoàn thành hoàn thành
các chỉ tiêu, định mức của thi đua. Để làm được điều đó, ở đơn vị phải tập trung
tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ đoàn viên và người lao động nắm vững mục
đích, ý nghĩa chính trị - xã hội của thi đua, những quan điểm của Đảng ta và của
Chủ Tịch Hồ Chí Minh về thi đua, làm tốt việc giáo dục ý thức tập thể, tinh thần
đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích chung, kiên quyết đấu tranh chống
tư tưởng ăn thua, ganh đua, cục bộ, chạy theo thành tích, vì lợi ích động cơ cá nhân
và những biểu hiện thiếu trung thực trong thi đua.
Ban chấp hành công đoàn cần chỉ đạo thường xuyên tăng cường kiểm tra,
giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen
thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất, không trọng tâm,
không đúng đối tượng.
Chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt
nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm
6


gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đây được xem là giải pháp then chốt, quan trọng
nhất và mang tính quyết định đến hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng mà
đơn vị cần quán triệt và có biện pháp thực hiện hiệu quả.

2.3.2. Thống nhất về tư tưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác thi
đua, khen thưởng trong công đoàn cơ sở.
Việc thống nhất cao về tư tưởng trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm
vụ các mặt công tác nói chung và công tác thi đua, khen thưởng nói riêng đóng một
vai trò quan trọng. Nó chính là “bộ não” có tác dụng điều khiển, tạo nên động lực
phấn đấu đối với mỗi cán bộ, công chức của đơn vị, là tiền đề cơ bản, quan trọng
nhất trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả, thành công công tác này. Không thể
phát động phong trào thi đua, phát huy được tác động tích cực của việc khen
thưởng, noi gương sáng điển hình tiên tiến, hay lấy thi đua, khen thưởng làm động
lực, đòn bẩy để thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc, xuất
sắc hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao nếu tư tưởng không nhất quán, thông
suốt, rõ ràng và đúng đắn.
Vì vậy, để công tác thi đua, khen thưởng phát huy tính tác động tích cực, cần
có sự thống nhất cao về mặt tư tưởng, từ cấp ủy chi bộ đảng cần tăng cường sự lãnh

7


đạo của mình đối với công tác thi đua khen thưởng; các tổ chức đoàn thể cần
phối hợp vào cuộc một cách quyết liệt để công tác thi đua khen thưởng phát triển
đồng bộ, sâu rộng, đạt kết quả và thường xuyên được duy trì; đơn vị cần xác định
công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ chính trị quan trọng; mỗi cán bộ giáo
viên, nhân viên và người lao động cần xác định tư tưởng thi đua, phấn đấu hết mình
trong từng nhiệm vụ công tác, trong các lĩnh vực của đời sống, nâng cao chất lượng
công tác về mọi mặt, hoàn thiện bản thân, hướng tới đạt chuẩn của chuẩn mực đạo
đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức đã được ban hành.
Thông qua các buổi sinh hoạt từ các tổ công đoàn, Ban chấp hành công đoàn
nhà trường có những định hướng cụ thể về nội dung sinh hoạt và thống nhất về tư
tưởng trong việc đăng ký chỉ tiêu thi đua và thực hiện công tác thi đua trong cả một
năm học. Ban chấp hành động viên tư tưởng cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện
có hiệu quả các phong trào thi đua.
2.3.3. Công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với nhiệm vụ, chính
trị chuyên môn.
Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc
hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, Ban giám hiệu nhà trường cần có
sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên quán triệt và
cụ thể hóa các nội dung thi đua gắn liền với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ

8


của đơn vị đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi cá nhân
về công tác thi đua khen thưởng.
Đơn vị đã triển khai và cụ thể hóa các nội dung thi đua gắn với việc thực
hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng tới toàn thể
cán bộ đoàn viên qua đó khơi dậy, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động,
sáng tạo trong lao động, tạo động lực cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên
môn.
Tuyên truyền vận động cho cán bộ đoàn viên và người lao động hiểu rõ được
bản chất của công tác thi đua khen thưởng không phải là ở một tổ chức nào mà nó
xuyên suốt trong các tổ chức, đoàn thể chính trị, các cơ quan đơn vị. Vì vậy việc
gắn kết với nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ hết sức quan trọng nếu Công đoàn
biết lắng nghe, chia sẻ và động viên kịp thời thì khích lệ được tinh thần làm việc
của mọi người.
Chính nhờ những kinh nghiệm như trên mà tất cả đoàn viên và người lao
động đã tạo được niềm tin vào những việc làm của Ban chấp hành công đoàn, tạo
cho họ những động cơ và thái độ nghiêm túc trong mọi công việc, vừa dân chủ và
đảm bảo được việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch đầu năm. Góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
2.3.4. Nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ
đoàn viên đối với công tác thi đua, khen thưởng.
Bên cạnh sự lãnh đạo sâu sát của Cấp ủy, Chi bộ, lãnh đạo của đơn vị, sự
thống nhất trong tư tưởng và hành động trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi
đua thì trách nhiệm, sự nỗ lực, ý thức của mỗi đoàn viên đóng một vai trò hết sức
quan trọng, bởi nó phát huy được sức mạnh của cả tập thể trong việc phấn đấu,
hướng tới mục tiêu chung của toàn Ngành. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục quán
triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước
của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen
thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản
hướng dẫn thi hành thông qua các hình thức phù hợp như có văn bản triển khai sâu
rộng đến toàn đơn vị, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về
công tác thi đua khen thưởng, tổ chức các cuộc thi viết về chủ đề thi đua khen
thưởng,… Qua đó, nhằm làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức,viên
chức ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng
cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của chính bản thân mình đối với công
tác này.

9


Tổ chức chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng

2.3.5. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong
phong trào thi đua.
Việc phát hiện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, những điển
hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” phải được đặc biệt coi trọng; quan
tâm lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh,
khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực và đòn bẩy phấn đấu cho các cán bộ, công
chức, viên chức. Điển hình tiên tiến là những tấm gương sinh động để giáo dục, thu
hút mọi người tích cực tham gia thi đua, là nghệ thuật lấy phong trào chỉ đạo phong
trào phát triển thành cao trào mạnh mẽ. Thông qua cá nhân, tập thể điển hình tiên
tiến để rút ra những sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt, bổ ích cho việc động viên, thúc
đẩy phong trào thi đua. Phát hiện điển hình tiên tiến là việc làm hết sức công phu,
đòi hỏi người lãnh đạo đơn vị phải đi sâu, đi sát với phong trào thi đua, tìm hiểu kỹ
kinh nghiệm và thành tích của từng tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua. Phải
thông qua phong trào thi đua để phát hiện ra những điển hình tiên tiến. Khi điển
hình tiên tiến xuất hiện, dù là còn mới, còn nhỏ phải nhanh chóng bồi dưỡng điển
hình ngày một hoàn thiện, hoàn chỉnh, trở thành mẫu mực để toàn đơn vị học tập.
Nội dung bồi dưỡng toàn diện trên tất cả các mặt, chú trọng bồi dưỡng về phẩm
chất, năng lực, động cơ thi đua đúng đắn, ý thức trách nhiệm, biết giữ gìn và phát
huy tác dụng trong mọi thời gian, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, ý thức tổ
chức kỷ luật trong thực hiện phong trào thi đua, khắc phục tư tưởng thỏa mãn, dừng
lại, tự cao, tự đại. Bồi dưỡng các điển hình tiên tiến bằng nhiều biện pháp như giao
nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ với động viên, khích lệ, đặt ra yêu cầu cao để họ phấn
10


đấu rèn luyện. Tránh hiện tượng áp đặt, chủ quan cố tạo ra điển hình, khắt khe
trong xây dựng điển hình hoặc đề cao quá mức phản tác dụng.
Cần lưu ý rằng việc khen thưởng không nhất thiết phải đến kỳ sơ kết, tổng
kết phong trào mới đưa bình xét mà cần tiến hành thường xuyên, vì thực chất của
việc khen thưởng có vai trò chủ yếu là động viên tinh thần, làm cho người được
khen thưởng phấn khởi, khích lệ và do đó hiệu quả công việc đương nhiên sẽ tốt
hơn.

2.3.6. Tiêu chí đánh giá công tác thi đua khen thưởng Công đoàn
- Từ năm học 2012-2013 Ban chấp hành đã dự thảo Qui chế đánh giá xếp
loại đoàn viên và đưa ra toàn thể đoàn viên góp ý và xây dựng. Từ năm học đó đến
nay hàng năm Ban chấp hành đều xin ý kiến bổ sung, điều chỉnh quy chế từ các
đoàn viên công đoàn. Vì vậy tính đến thời điểm hiện tại Quy chế đánh giá, xếp loại
đoàn viên đã tương đối hoàn hảo. Toàn văn quy chế được thể hiện các nội dung như
sau:
QUI CHẾ
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Ban hành theo Quyết định số 02/QĐ- CĐCS ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Chủ
tịch CĐCS trường Tiểu học Lương Sơn 2).
11


(Được trích ở các điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của Quy chế)
Điều 4. Cách phân loại đoàn viên công đoàn cơ sở
- Được xếp hàng tháng, kỳ, cả năm theo 3 mức (Xuất sắc, khá, Yếu kém)
Điều 5. Quy định đánh giá
Tổng điểm tối đa để đánh giá xếp loại đoàn viên là 20 điểm. Được phân chia theo
các tiêu chí như sau:
Điều 6. Những tiêu chí đánh giá và mức điểm cụ thể
1. Công tác chuyên môn: Tổng điểm 10 điểm
- Đạt loại A hàng tháng: Lấy tổng điểm đạt được hàng tháng của chuyên môn
chia cho 10 để tính điểm tiêu chí chuyên môn (VD: Tổng điểm CM là 100: 10 = 10;
98:10 = 9.8)
- Đạt loại B hàng tháng: 8 điểm
- Đạt loại C hàng tháng: 5 điểm
- Không hoàn thành nhiệm vụ: Không cho điểm
2. Công tác Công đoàn: Tổng điểm 10 điểm
Tổng số điểm trừ được tính như sau:
- Không tham gia đóng góp, ủng hộ đầy đủ: trừ 1 điểm
- Không tham gia tích cực thực hiện các phong trào thi đua: trừ 1 điểm
- Không tham gia tập luyện VHVN - TDTT: trừ 1 điểm
- Tham gia thăm hỏi, động viên chưa đều đặn: trừ 1 điểm
- Không tham gia thăm hỏi: trừ 2 điểm
- Không chấp hành đúng quy chế hoạt động Công đoàn: trừ 3 điểm
Điều 7. Cách đánh giá xếp loại
1. Xếp loại hàng tháng:
- Loại Xuất sắc đạt điểm từ 17- 20 điểm, không có điểm 0 và chuyên môn
xếp loại B trở lên.
- Loại Khá đạt điểm từ 14 đến dưới 17 điểm, không có điểm 0
- Loại yếu kém đạt dưới 14 điểm, có điểm 0
2. Xếp loại học kỳ và cả năm:
+ Học kỳ I: Điểm học kỳ I = điểm trung bình các tháng của học kỳ I
- Loại Xuất sắc: đạt điểm 17-20 điểm, chuyên môn xếp loại B trở lên; ngày
công nghỉ không quá 7 ngày.
- Loại khá: đạt điểm từ 14 đến dưới 17 điểm
- Loại Yếu kém: đạt dưới 14 điểm
+ Học kỳ II: Điểm học kỳ II = điểm trung bình các tháng của học kỳ II
12


- Loại Xuất sắc: đạt điểm 17-20 điểm, chuyên môn xếp loại B trở lên; ngày
công nghỉ không quá 7 ngày.
- Loại khá: đạt điểm từ 14 đến dưới 17 điểm
- Loại Yếu kém: đạt dưới 14 điểm
+ Cả năm: Điểm cả năm = (( ĐTBHKI + (ĐTBHKII x 2)) : 3
- Loại Xuất sắc: đạt điểm từ 17 đến 20 điểm, chuyên môn xếp loại B trở lên;
ngày công nghỉ không quá 14 ngày.
- Loại khá: đạt điểm từ 14 đến dưới 17 điểm
- Loại Yếu kém: đạt dưới 14 điểm
Điều 8. Các qui định khác
- Cộng điểm cho các đồng chí trong UVBCH, tổ trưởng tổ Công đoàn làm
kiêm nghiệm mỗi đồng chí cộng thêm 2 điểm/ năm, Chủ tịch công đoàn cộng thêm
3 điểm/năm.
Điều 9. Xét khen thưởng
1. Xét khen thưởng cho những đồng chí đoàn viên đạt loại xuất sắc
- Khen thưởng đoàn viên xuất sắc các cấp Công đoàn được căn cứ vào số
điểm cả năm của từng đoàn viên được xét theo mức điểm từ cao đến thấp.
2. Xét khen thưởng cho tổ Công đoàn xuất sắc, số lượng đoàn viên đạt 2/3 số
lượng đoàn viên xuất sắc.
Điều 10. Nguồn quỹ khen thưởng và mức tiền thưởng
1. Nguồn quỹ khen thưởng:
- Được trích từ ngân sách của Công đoàn cơ sở, thực hiện theo quy định của
Tổng LĐLĐ Việt Nam và xin hỗ trợ ngân sách khen thưởng của chuyên môn nhà
trường.
2. Mức tiền thưởng:
- Thực hiện theo thông tri số 01/TTr-TLĐ ngày 14/09/2007 và căn cứ vào
tình hình thực tế kinh phí của CĐCS, mức khen thưởng dự trù như sau:
- Đoàn viên xuất sắc cấp trường: 100.000đồng
- Đoàn viên xuất sắc cấp huyện: 120.000đồng
- Đoàn viên xuất sắc cấp tỉnh: 150.000đồng
- Tổ công đoàn xuất sắc: 100.000đồng

2.3.7. Tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá
nhân có thành tích trong phong trào thi đua.
13


Đây là biện pháp rất quan trọng, không thể thiếu trong tổ chức thi đua nhằm
đánh giá đúng thành tích, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào
thi đua. Trong quá trình khen thưởng phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ trên
xuống dưới, đảm bảo đúng nguyên tắc và đạt được các yêu cầu: Chính xác, dân
chủ, kịp thời, công khai, xây dựng được tinh thần đoàn kết phấn khời, nêu cao tính
tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng người, đúng việc, tránh chủ quan, đơn giản,
tranh công, đổ lỗi. Vấn đề mấu chốt trong công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi
đua là đúc rút tìm ra được những kinh nghiệm hay, chọn được tập thể và cá nhân
tiên tiến xuất sắc, đồng thời khen thưởng đúng mức để động viên mọi người phấn
đấu thực hiện tích cực hơn nữa. Công đoàn đã tổ chức phối hợp lồng ghép công tác
sơ kết, tổng kết nhiệm vụ năm học và đồng thời biểu dương khen thưởng các cá
nhân có những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Nhằm động viên
kịp thời các cá nhân, tập thể nâng cao được ý thức trách nhiệm trong công việc.

Trên đây là một số nội dung, biện pháp cơ bản để phát huy vai trò của công

Vì vậy công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị hiện nay là cơ sở tiền đề để
thực hiện các biện pháp tiếp theo. Phát huy tốt vai trò của thi đua, khen thưởng sẽ
tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và góp
phần xây dựng nhân cách người cán bộ, xây dựng củng cố các tổ chức đảng, tổ
chức lãnh đạo và tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện.

14


2.4. Hiệu quả của sáng kiến
Từ các biện pháp đã triển khai áp dụng tại thực tiễn cơng đồn cơ sở trường
Tiểu học Lương Sơn 2, chất lượng hiệu quả mọi động của tổ chức cơng đồn đã
thực sự có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể như đã khơi dậy được tinh thần phấn
đấu của các đồn viên trong cơng tác dạy học, các hoạt động văn hóa văn nghệ,
TDTT có nhiều khởi sắc, các phong trào thi đua càng ngày có nhiều cá nhân điển
hình tiên tiến. Góp phần nâng cao cơng tác thi đua khen thưởng của đơn vị, được
thể hiện qua việc đánh giá thi đua bằng Quy chế đánh giá xếp loại đồn viên trong
năm học 2016-2017 như sau:
Năm
học
20142015
2015-

TS
CNVC
-LĐ

Đồn viên
Xuất sắc
SL
%

20

17

85%

16

14

87.5

Đồn viên Khá
SL

TL

3

15%

2

12.5

Xếp loại
CĐCS
Vững mạnh
Vững mạnh

Cấp
khen
CĐCS
LĐLĐ
huyện
LĐLĐ
15


2016

20162017

16

16

%
100
%

%
VMXS

huyện
LĐLĐ
huyện

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá chấm điểm theo Hướng dẫn 1931 của Tổng
LĐLĐ Việt Nam ngày 27 tháng 12 năm 2014, Công đoàn trường Tiểu học Lương
Sơn tự đánh giá theo đạt được các mức điểm trong các tiêu chí như sau:
+ Tiêu chuẩn 1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán
bộ, công chức, lao động (NLĐ) và tham gia quản lý: Đạt 33 điểm
+ Tiêu chuẩn 2. Xây dựng tổ chức công đoàn: Đạt 34 điểm
+ Tiêu chuẩn 3. Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác: Đạt 18 điểm
+ Điểm thưởng: Đạt 7 điểm
Tổng điểm: Đạt 95 điểm
Xếp loại: Vững mạnh xuất sắc

3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Công tác thi đua khen thưởng vừa là động lực phát triển vừa là biện pháp
quản lý quan trọng để xây dựng con người phù hợp với giai đoạn cách mạng mới.
Xác định mục tiêu tổ chức tốt các phong trào thi đua, khen thưởng là một trong
những động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, viên chức trong đơn vị đoàn kết phấn đấu
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Với mục tiêu đó ngay từ đầu các năm học dưới sự chỉ đạo của Ban Chi uỷ,
Công đoàn cơ sở nhà trường đã chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu cùng các tổ
chức đoàn thể tổ chức chỉ đạo, triển khai xây dựng chương trình công tác, đồng
thời phát động các phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên trong đơn vị trên cơ sở
chức năng nhiệm vụ của ngành.
Nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức tư tưởng về vai trò và tác
dụng của công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, viên chức. Phong trào thi
đua của đơn vị tập chung vào thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trú trọng tới
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ. Hàng năm, Ban Chấp hành công
đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên phổ biến chủ trương
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức tạo điều kiện cho
cán bộ công chức trong đơn vị học tập nghiên cứu các văn bản chế độ hướng dẫn
của các Bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng công tác,
nâng cao ý thức trách nhiệm trước công việc được giao, xây dựng mối đoàn kết
thống nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn ngành.
16


Phong trào thi đua với nhiều nội dung hình thức phong phú. Mỗi cá nhân, tập
thể thực hiện đăng ký thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua giữa Công đoàn với đơn
vị nhà trường. Ngoài đợt đăng ký và phát động thi đua cho cả năm, đơn vị đã chủ
động tổ chức phát động các đợt thi đua ngắn ngày theo thời gian, theo chuyên đề
với các nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn như:
Phát động đợt thi đua mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm ngày thành lập ngành, kỷ
niệm lịch sử truyền thống ngành giáo dục, Ngày Phụ nữ Việt Nam…. Kết thúc mỗi
đợt thi đua đều tổ chức sơ kết và động viên khen thưởng kịp thời các tập thể cán
nhân tiêu biểu.
Phong trào thi đua của đơn vị được gắn kết với phong trào thi đua của địa
phương, giữa thi đua với tuyên truyền giáo dục, giữa việc thực hiện nhiệm vụ chính
trị với việc tổ chức các phong trào hoạt động xã hội khác như phong trào học tập
nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, phong trào thể dục thể thao, văn hoá
văn nghệ… Phong trào thi đua phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu và đã trở
thành hoạt động tự giác trong mỗi cá nhân, đơn vị. Qua đó góp phần động viên
khuyến khích cán bộ, công chức không ngừng học tập rèn luyện nâng cao tinh thần
đoàn kết, ý thức trách nhiệm phấn đấu vươn lên, tạo nên sức mạnh để khai thác có
hiệu quả mọi tiềm năng, nguồn lực phục vụ tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ chung
của toàn đơn vị.
Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua. Công đoàn thường xuyên quan
tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ,
công chức trên mọi lĩnh vực công tác. Thông qua đó mỗi cán bộ công chức trong
đơn vị đã nêu cao được ý thức trách nhiệm của mình, duy trì mối quan hệ đoàn kết
nội bộ, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, an tâm công tác quyết tâm thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Có thể thấy rằng, công tác thi đua khen thưởng ở Công đoàn cơ sở trường
Tiểu học Lương Sơn 2 đã thực sự trở thành động lực là mục tiêu phấn đấu của mỗi
cá nhân, tập thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Từng bước
xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức chuyên sâu về nghiệp vụ, có tính kỷ luật cao,
có tinh thần trách nhiệm yêu ngành, yêu nghề đoàn kết thống nhất góp phần cùng
với toàn ngành giáo dục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng năm
học.
3.2. Kiến nghị
- Đề nghị với Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp cần
triển khai đồng bộ những sáng kiến có giá trị thiết thực trong thực tiễn hoạt động
của các Công đoàn cơ sở, góp phần thúc đẩy công tác thi đua khen thưởng trong
các Công đoàn.

17


XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 05 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
không sao chép nội dung của người khác

Người viết

Hoàng Văn Cường

Tài liệu tham khảo
- Hướng dẫn 1931 của Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 27 tháng 12 năm 2014
- Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị.

18


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH
GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP
CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Hoàng Văn Cường
Chức vụ và đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu
học Lương Sơn 2, huyện Thường Xuân.
19


TT

Tên đề tài SKKN

1.

Một số kinh nghiệm quản li,

2.

giáo dục học sinh hòa nhập
Một số kinh nghiệm chỉ đạo
HĐ bồi dưỡng đội ngũ GV

3.

Kết quả
Cấp đánh
đánh giá
giá xếp loại
xếp loại
(Phòng, Sở,
(A, B,
Tỉnh...)
hoặc C)

Năm học
đánh giá xếp
loại

Phòng

C

2009-2010

Sở

B

2010-2011

Sở

C

2013-2014

trường TH Lương Sơn 2.
Một số kinh nghiệm chỉ đạo
hoạt động tổ chuyên môn
trường TH Lương Sơn 2

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×