Tải bản đầy đủ

skkn công đoàn phối hợp với hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở trường tiểu học định liên

SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

MỤC LỤC
Mục
I
1
2
3
4
II
1
2

Nội dung
MỞ ĐẦU
Lí do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến

Trang
2
2
3
4
4
5
5
5

3

kinh nghiệm.
Các giải pháp và biện pháp đã sử dụng để giải

10

4

quyết vấn đề.
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với nhà

16

trường.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

18
18
19
20

III
1

2

I. PHẦN MỞ ĐẦU
I.1 Lý do chọn đề tài
Vấn đề chất lượng giáo dục và đào tạo trong những năm gần đây trở nên nóng
bỏng và được toàn xã hội quan tâm. Ngành giáo dục đã đưa ra nhiều giải pháp,
nhiều cuộc vận động mang tính cấp bách để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục

Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

1


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

toàn diện, đáp ứng yêu cầu mới của xã hội hiện đại. Trường học, chính là nơi đang
trực tiếp thực hiện các giải pháp, các cuộc vận động của ngành mang tính đổi mới.
Vì vậy, lao động của Hiệu trưởng suy cho cùng là đảm bảo chất lượng đào tạo thông
qua chất lượng chuyên môn ở trường mình trong quá trình quản lý của bản thân. Để
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đó, Hiệu trưởng cần phải biết phối hợp với nhiều lực
lượng mới có thể đạt được mục tiêu. Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ chuyên môn,
Ban đại diện cha mẹ học sinh là những tổ chức, đoàn thể có khả năng tham gia vào
quá trình xây dựng và đẩy mạnh công tác chuyên môn, trong đó tổ chức có khả năng
thu hút đông đảo Cán bộ, giáo viên, nhân viên thành một khối đoàn kết thống nhất
đó chính là tổ chức Công đoàn.
Hoạt động Công đoàn Giáo dục và Đào tạo là tập trung vào công tác chăm lo,
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên và nhân viên. Tích
cực phối hợp cùng nhà trường xây dựng đội ngũ tham gia vào công tác giảng dạy,
các phong trào đạt hiệu quả. Hiệu trưởng và công đoàn trường học cùng thực hiện
chung mục đích, song chức năng hai tổ chức này lại khác nhau. Vì vậy, muốn mọi
hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả cao, nhất thiết phải có sự phối hợp tốt giữa
Hiệu trưởng và Công đoàn.
Trong văn kiện Đại hội lần thứ XI của Công đoàn giáo dục Việt Nam có đề ra
nhiệm vụ: “Phát huy tiềm năng sáng tạo đội ngũ và sức mạnh tổng hợp của các lực
lượng xã hội nhằm thực hiện chất lượng hiệu quả Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu
khoa học, lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành”. Với những nhiệm
vụ trên, công đoàn trường học thực sự là chiếc cầu nối giữa cán bộ, giáo viên, nhân
viên với Hiệu trưởng.
Trách nhiệm này đòi hỏi Hiệu trưởng không ngừng có những năng lực bản
thân mà còn phải biết phối kết hợp với tổ chức Công đoàn trường học, vận động cán
bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết nhất trí hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

2


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

Trên thực tế, nơi nào mà Hiệu trưởng hiểu đúng vai trò, nhiệm vụ của công
đoàn, thường xuyên phối hợp trong công tác, tạo được bầu không khí trong nhà
trường lành mạnh, tập thể đoàn kết một lòng vì công việc thì nơi đó chất lượng
chuyên môn tốt. Ngược lại, nơi nào mà Hiệu trưởng sử dụng quyền thủ trưởng
“Cứng nhắc” tự do quyết định sẽ đưa đến tình trạng thiếu dân chủ, tạo nên bầu
không khí căng thẳng, gây phản ứng trong giáo viên dẫn đến mất đoàn kết nội bộ thì
nơi đó chất lượng chuyên môn không cao. Vì không quy tụ được những tài năng, trí
tuệ trong đội ngũ giáo viên. Thực ra, mối quan hệ này rất đa dạng và phong phú.
Trường tiểu học Định Liên là trường thuộc vùng trung tâm của huyện. Chất lượng
đội ngũ cũng như chất lượng học sinh tuy có nhiều thuận lợi song vẫn còn nhiều hạn
chế. Đây cũng chính là vấn đề khó khăn mà bản thân trăn trở và cần phải tìm hiểu
thật thấu đáo để làm tốt công tác tham mưu phối hợp nhằm từng bước đưa chuyên
môn của nhà trường ngày một đi lên.
Xuất phát từ những lí do trên nên tôi chọn đề tài: “ Công đoàn phối hợp với
Hiệu trưởng trong công tác quản lí chuyên môn ở trường Tiểu học Định Liên”.
I.2. Mục đích nghiên cứu
Nhằm đánh giá thực trạng trong công tác phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công
đoàn nhà trường trong công tác quản lý chuyên môn. Để từ đó ngày càng hoàn thiện
hơn mối quan hệ giữa Công đoàn và Hiệu trưởng và vai trò lãnh đạo của Công đoàn
cơ sở.
Phân tích, đánh giá hoạt động của Nhà trường, sự phối hợp của Hiệu trưởng
và Công đoàn trong công tác quản lý chuyên môn trong những năm qua. Từ đó rút
ra những bài học kinh nghiệm, cải tiến công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy
học đạt hiệu quả cao hơn.
Xây dựng mối quan hệ giữa Công đoàn - Hiệu trưởngvà tập thể sư phạm thực
sự đoàn kết, dân chủ, cùng nhau chia sẻ, gánh vác trách nhiệm chung với tinh thần
trách nhiệm cao.
Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

3


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

I.3. Đối tượng nghiên cứu
- Mối quan hệ phối hợp giữa Công đoàn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Định
Liên trong công tác quản lí chuyên môn.
- Tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Học sinh trong toàn trường.
I.4.Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp đọc sách, nghiên cứu tài liệu, các văn bản chỉ đạo của các cấp.
- Phương pháp tìm hiểu, quan sát, so sánh.
- Phương pháp thực nghiệm: Áp dụng các giải pháp của đề tài để kiểm chứng
kết quả.
- Phương pháp phân tích, xử lý số liệu.

II. PHẦN NỘI DUNG
II.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
Với chế độ thủ trưởng thì Hiệu trưởng là người có quyền lực cao nhất của nhà
trường, chịu trách nhiệm trước Nhà nước, trước nhân dân và trước cấp trên trực tiếp
về mọi hoạt động giáo dục của nhà trường (Điều lệ trường TH).
Trong nhà trường ngoài những hoạt động thuộc về công tác chuyên môn dạy học được thực hiện dưới gốc độ quản lý Nhà nước còn có những hoạt động thể hiện
Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

4


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

quyền làm chủ tập thể của các đoàn thể quần chúng như các hoạt động của tổ chức
Công đoàn bởi: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam là trường học Chủ nghĩa xã hội của người lao động” (Điều 1, khoản
1, chương 1 Luật công đoàn).
Đối với nhà trường hoạt động dạy và học là hoạt động chủ yếu, trọng tâm. Đó
là những công việc lớn, phức tạp, đa dạng cần phải thực hiện trong cùng một thời
gian, tác động cùng một lúc đến học sinh và giáo viên. Do đó, hoạt động dạy - học
phải được tiến hành bằng sự tổ chức phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả của nhiều
người, nhiều tổ chức trong nhà trường. Hiệu trưởng là người có trách nhiệm tổ chức
và quản lý mọi hoạt động của nhà trường; trách nhiệm chủ yếu của Hiệu trưởng là
đảm bảo chất lượng dạy - học, giáo dục đến thế hệ trẻ theo đúng mục tiêu đào tạo.
Song quyết định trực tiếp chất lượng dạy - học không ai khác chính là đội ngũ Cán
bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Để giúp mối quan hệ này ngày càng tốt hơn thì Bộ Giáo dục và Đào tạo và
Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã ban hành Thông tư liên tịch số:
12/TT.LT ngày 08 tháng 5 năm 1992 quy định về mối quan hệ phối hợp công tác
giữa cấp chính quyền và công đoàn.
II.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Thuận lợi, khó khăn
2.1.1. Thuận lợi:
Trong nhiều năm qua, đơn vị nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh
đạo. Hệ thống các văn bản chỉ đạo của các cấp rõ ràng kịp thời làm cơ sở trong việc
thực hiện nhiệm vụ.
Chủ tịch Công đoàn nhà trường cũng đồng thời là phó hiệu trưởng phụ trách
chuyên môn nên rất đồng lòng, phối hợp với hiệu trưởng trong công việc, đặc biệt là
hoạt động chuyên môn.

Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

5


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

Ban giám hiệu nhà trường trẻ, khỏe, có lòng yêu nghề, tâm huyết, tìm tòi,
ham học hỏi, cầu tiến bộ; có ý chí và tinh thần tự lực, tự cường.
- Bản thân Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn xác định rõ vị trí, vai trò,
trách nhiệm, quyền hạn của một người đứng đầu cơ quan và đứng đầu tổ chức Công
đoàn. Chủ tịch công đoàn và Hiệu trưởng đều mong muốn xây dựng tập thể trường
thực sự đoàn kết, cùng nhau cố gắng nâng cao chất lượng chuyên môn và các phong
trào khác của nhà trường. Hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn ngày càng thấm nhuần
hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình để có thể vận dụng vào
công việc đạt hiệu quả.
Đội ngũ giáo viên đa số là trẻ. Nguồn nhân lực đạt trình độ chuẩn và trên
chuẩn: 100%. Tập thể sư phạm ngày một đoàn kết, tạo được sự đồng thuận cao
trong nội bộ đơn vị. Cùng nhau phấn đấu vì nhiệm vụ chung. Hiệu quả công việc
nói chung và chất lượng chuyên môn của nhà trường ngày một tốt hơn.
Sự phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn ngày một nhịp nhàng, khăng
khít, nhuần nhuyễn, tạo ra được sức mạnh tổng hợp trong việc điều hành mọi hoạt
động chung của nhà trường, đặc biệt là hoạt động chuyên môn.
2.1.2. Khó khăn:
- Kinh nghiệm của bản thân chưa nhiều. Chủ tịch công đoàn là Phó hiệu
trưởng, đây là một thuận lợi song cũng là khó khăn vì lượng công việc khá nhiều. Ít
có thời gian để tìm hiểu sâu rộng trong việc phối hợp với nhà trường sao cho thật sự
hiệu quả.
- Ban chấp hành công đoàn chưa qua lớp đào tạo, đều làm công tác kiêm
nhiệm.
- Một số giáo viên tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chưa cao. Ý thức xây
dựng khối đoàn kết nội bộ còn hạn chế. Trình độ chuyên môn chưa thật đồng đều;
trình độ tin học còn rất hạn chế; Một số giáo viên chưa có chí hướng phấn đấu.

Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

6


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

Được chăng hay chớ. Ý thức trách nhiệm và tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chưa
cao. Một số giáo viên đã lớn tuổi. Một số giáo viên có con nhỏ, ngoài địa phương.
Hầu hết học sinh là con em nông dân. Việc tiếp thu kiến thức của học sinh
trên một địa bàn thuần túy nông nghiệp còn có những hạn chế nhất định.
Một bộ phận cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến con em, thậm chí còn không
ít gia đình gửi con cho ông bà già để đi làm ăn xa; một số gia đình phó mắc việc
giáo dục cho nhà trường. Kỹ năng sống và việc tiếp thu kiến thức còn hạn chế.
b. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra
Trường Tiểu học Định Liên nằm trên địa bàn xã Định Liên, có một điểm
trường, đặt tại thôn 8 ( trung tâm xã). Nhà trường tuy có lực lượng lao động đủ
nhưng nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng với sự phát triển giáo dục hiện nay , đó là
mâu thuẫn về quy mô của nguồn nhân lực của nhà trường, vừa thừa lại vừa thiếu
nguồn nhân lực.
Nhiều giáo viên chưa có chí tiến thủ, không mặn mà với các phong trào, chỉ
thực hiện nhiệm vụ ở mức hoàn thành, họ không quan trọng đến vấn đề thi đua, ngại
học tập để nâng cao tay nghề, số giáo viên có tay nghề cao để tham gia bồi dưỡng
học sinh giỏi vô cùng hạn hẹp nên hiệu quả các hội thi còn khiêm tốn.
Qua khảo sát và kiểm tra đầu năm, trình độ tin học còn rất hạn chế. Giáo viên
thường chỉ tự mày mò mà chưa qua một lớp đào tạo nào, chính vì vậy mà vấn đề
tiếp cận với công nghệ thông tin là vô cùng yếu. Đa số giáo viên chỉ biết gõ mà
không biết chỉnh sửa. Hồ sơ giáo án trình bày không khoa học, lẫn lộn phông chữ,
cỡ chữ, cấu trúc văn bản hết sức lộn xộn, không theo thể thức văn bản. Phần đông
giáo viên không biết sử dụng trang EDU, Gmail và để cập nhật, trao đổi, gửi và tiếp
nhận thông tin.
Một số giáo viên xã ngoài ở cách xa trường 5,6 cây số. Một số giáo viên con
còn nhỏ, lại thường ốm đau nên ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề thực hiện giờ
giấc.
Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

7


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

Năm học 2016 – 2017 trường có 18 lớp với tổng số học sinh 518 em, nữ 238
em, chiếm 46,4 %. Là học sinh địa bàn thuần nông, việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng
sống còn rất hạn chế.
Trình độ dân trí tuy có nhiều chuyển biến, song còn một bôn phận không nhỏ
gặp khó khăn trong việc kèm cặp và giúp đỡ con cái học tập; đời sống nhân dân tuy
có nhiều khởi sắc song một bộ phận còn rất nhiều khó khăn ( đầu năm có 77/ 510
học sinh nghèo – cận nghèo chiếm 15,1 %) . Nhiều bậc cha, làm mẹ chưa hiểu được
tầm quan trọng của việc học, chưa làm tròn trách nhiệm, thiếu sự quan tâm đến con
em, còn khoán trắng cho nhà trường.
Một số học sinh em ít khi đến trường nhưng chưa được sự phân tích, nhắc
nhở của cha mẹ.
Nhà trường đã đạt chuẩn mức độ 1 song chưa có khu hiệu bộ riêng biệt, các
phòng chức năng còn thiếu. Phòng học chưa đảm bảo 1 phòng/ lớp . Nhà trường
phải vận dụng cả phòng chức năng để giảng dạy.
Một số giáo viên chưa có ý thức xây dựng khối đoàn kết, chưa ủng hộ sự đổi
mới cũng như giải pháp thực hiện của ban giám hiệu và công đoàn, trong cuộc họp
không ý kiến nhưng sau lưng lại bàn tán, một số giáo viên lập trường không vững
vàng. Điều đó cũng đã gây trở ngại cho nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ.
+ Các lực lượng giáo dục trong nhà trường
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2016-2017
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 31, trong đó Ban giám hiệu: 03; nhân
viên: 01; giáo viên: 27.
Độ tuổi: dưới 35 tuổi: 01 đ/c (chiếm 3,2 %);
Từ 35 tuổi đến 45 tuổi: 19 đ/c (chiếm 61,4 %);
Từ 45 tuổi dưới 50: 8 đ/c (chiếm 25.8%).
Trên 50 tuổi: 3 đ/c

( chiếm 9,6 %)

Đảng viên: 21; Nữ: 17; Cán bộ quản lý: 03; Giáo viên: 16; Nhân viên:1
Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

8


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

Trình độ chuyên môn:
Trung cấp: 02; Cao đẳng: 5; Đại học: 24;
Nhìn vào bảng thống kê ta thấy số lượng Cán bộ, giáo viên, nhân viên tuổi
đời từ dưới 45 tuổi chiếm tỷ lệ cao 64,6%; Đây là đội ngũ có sức trẻ, có trình độ
chuẩn và trên chuẩn, khi giao nhiệm vụ một số giáo viên có tinh thần trách nhiệm
cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Tổ chức công đoàn nhà trường:
Ban chấp hành công đoàn có 03 đồng chí.
Trình độ
T

Họ và tên

Năm

Giới

sinh

tính

Văn

Chuyên

hóa

môn

Trình độ

Phân công

chuyên môn chức danh

T
0
1
0
2
0
3

Lưu Ngọc Tuyên

1971

Lê Thị Lương

1975

Trương Thị Tuấn

1971

N
Nam

1
12/12

N
Nữ

1
12/12

N
Nữ

1
12/12

SPTH
SPTH
SPTH

ĐHSP
ĐHSP
ĐHSP

Chủ tịch
TTND
Nữ công

Tổ trưởng công đoàn gồm:
1. Trịnh Thị Hương
2. Lê Thị Hương a
Nhìn chung đội ngũ Ban chấp hành còn trẻ, nhiệt tình trong công tác, có trình
độ chuyên môn vững vàng, cơ bản đủ khả năng, năng lực hoạt động các phong trào.
* Khó khăn:
- Bản thân kinh nghiệm chưa nhiều , chủ yếu tự học, tự mày mò, nghiên cứu,
học hỏi qua lớp anh chị đi trước để vận dụng vào công việc.
- Ban chấp hành Công đoàn chưa qua các lớp đào tạo, lại là công tác kiêm
nhiệm nên phần nào có những khó khăn nhất định. Trong công việc nhiều lúc còn nể
nang, ngại va chạm.
Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

9


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

- Nhà trường chưa có phòng hiệu bộ riêng biệt, các phòng chức năng còn
thiếu; cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ cho dạy và học.
- Một số giáo viên ý thức trách nhiệm, tinh thần xây dựng khối đoàn kết nội
bộ chưa cao.
II.3. Các giải pháp và biện pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
3.1. Các giải pháp chủ yếu:
- Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện kế
hoạch nhà trường.
- Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn để phân công chuyên môn
- Tổ chức phát động thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”; thực hiện các
cuộc vận động, phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và
các phong trào khác
- Công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ
Chăm lo đời sống, phổ biến các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành
và vận động Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện chế độ chính sách
3.2. Các biện pháp tổ chức thực hiện
Biện pháp 1: Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn tham gia xây dựng và
thực hiện kế hoạch nhà trường
Kế hoạch là một bản quyết định, nhưng đây là bản quyết định tổng thể, quan
trọng về sự phát triển của hệ thống nhà trường trong thời gian được định trước.
Chính vì vậy Lập kế hoạch là chức năng quan trọng hàng đầu của quản lý. Nó là cơ
sở của việc thực hiện các chức năng khác.
Cương lĩnh hành động của cán bộ, công chức, học sinh và các đoàn thể trong
nhà trường, gắn bó chặt chẽ với kế hoạch của ngành chính là kế hoạch của nhà
trường nó liên quan đến lợi ích của mỗi thành viên trong nhà trường. Do đó, việc
xây dựng, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phải được tiến hành theo phương pháp dân
chủ. Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị cần phải có
Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

10


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

sự tham gia, ý kiến của Ban chấp hành công đoàn. Sự phối hợp xây dựng kế hoạch
nhà trường thể hiện trước hết và chủ yếu qua cơ chế hội nghị cán bộ, viên chức hàng
năm. Hiệu trưởng và công đoàn có trách nhiệm phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ,
viên chức hàng năm của trường để xây dựng kế hoạch và đưa ra các biện pháp thực
hiện.
Vào đầu năm học Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch gửi Ban chấp hành Công
đoàn, tổ chuyên môn và các đoàn thể tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, đề xuất,
kiến nghị cho bảng dự thảo hoàn chỉnh, thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu về các mặt
công tác. Vận động các cá nhân tham gia kế hoạch, đăng ký các chỉ tiêu thi đua,
xem xét các chỉ tiêu để có sự điều chỉnh và hoàn thiện bản kế hoạch.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trong Hội nghị cán bộ, viên chức
cán bộ, viên chức tham gia đóng góp ở phần dự thảo kế hoạch và tiếp tục thảo luận
biểu quyết thống nhất tại Hội nghị cán bộ, viên chức năm học, sau đó Chủ tịch Công
đoàn phát động phong trào thi đua theo các chỉ tiêu đã được hội nghị biểu quyết.
Biện pháp 2: Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn để phân công chuyên
môn
Phân công chuyên môn cho giáo viên là một công việc tương đối khó khăn
đối với trường có đặc thù như trường chúng tôi. Để kết quả lao động đạt năng suất
cao thì việc phân công lao động phải hợp tình, hợp lý, phù hợp với nhu cầu, khả
năng, năng lực chuyên môn của từng giáo viên. Trước khi bước vào năm học Hiệu
trưởng phải đưa ra chiến lược sử dụng lao động cho năm học, trước hết thông qua
Công đoàn để nghe ngóng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của giáo viên, nắm bắt tin
tức từ Tổ trưởng chuyên môn và nhận xét kết quả của từng giáo viên đã đạt được
năm học trước. Từ đó có đánh giá khả năng nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề từng
giáo viên mà có dự kiến phân công công việc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà
trường. Vào đầu tháng 8 Hiệu trưởng triệu tập cuộc họp liên tịch lấy ý kiến về dự
thảo phân công chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, để họ góp ý phân tích cùng nhau
Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

11


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

thống nhất quan điểm. Sau đó triệu tập họp hội đồng sư phạm nhà trường, công bố
dự kiến phân công và lấy ý kiến tập thể hội đồng, nếu còn thắc mắc thì phải xem xét
giải quyết cho phù hợp. Khi tập thể hội đồng nhất trí cao thì Hiệu trưởng tiến hành
ra quyết định chính thức phân công. Khi có sự thống nhất cao của tập thể hội đồng,
mọi giáo viên đều vui vẻ nhận nhiệm vụ, từ đó tạo được bầu không khí tập thể sư
phạm đoàn kết thống nhất và cùng nhau cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao.
Biện pháp 3: Tổ chức phát động thực hiện các phong trào thi đua và các
cuộc vận động, phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
và các phong trào khác
Làm tốt công tác phối hợp để tổ chức các phong trào trong nhà trường, giúp
cho cán bộ, viên chức nhận thức đầy đủ các phong trào được phát động, tạo ra một
bầu không thi đua sôi nổi cùng nhau thực hiện hiệu quả là điều quan trọng đối với
người lãnh đạo và quản lý. Nhà trường đã triển khai đầy đủ các cuộc vận động lớn:
Cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học
và sáng tạo” và các phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực”. Để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, Hiệu trưởng
phải biết phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để triển khai
thực hiện, trong công tác phối hợp đó thì mối quan hệ phối hợp giữa Hiệu trưởng và
Công đoàn là mối quan hệ phối hợp quan trọng nhất, thông qua tổ chức Công đoàn
để tuyên truyền cho cán bộ viên chức nhà trường thấy rõ mục đích ý nghĩa của từng
cuộc vận động, phong trào thi đua và cam kết thực hiện nghiêm túc.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và nội dung các cuộc vận động,
phong trào thi đua của cấp trên, Hiệu trưởng và Công đoàn triển khai một cách cụ
thể, tổ chức ký giao ước thi đua với các tập thể, cá nhân trong nhà trường, sau mỗi

Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

12


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

đợt phát động có đánh giá sơ kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có
thành tích.
Biện pháp 4: Công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ
Trong những năm trước đây, Nhà trường – Công đoàn động viên và tạo điều
kiện cho viên chức tham gia học các lớp tại chức để đạt chuẩn và trên chuẩn, đã
được đội ngũ hưởng ứng nhiệt tình. Đến nay đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
đạt chuẩn 100 %; trong đó trên chuẩn đạt 93,5 %,
Nhà trường và công đoàn thường xuyên phối hợp tổ chức bồi dưỡng giáo viên
thông qua dự giờ, thao giảng, hội giảng, chuyên đề. Chọn những giáo viên có tay
nghề vững vàng để hội giảng, mở chuyên đề để tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên
học hỏi rút kinh nghiệm… Có nhiều phương thức bồi dưỡng chuyên môn cho đội
ngũ giáo viên, nhưng quan trọng nhất là phương thức thông qua hoạt động thực tiễn
như dự giờ nhằm kiểm tra hoạt động lên lớp của giáo viên khắc phục những hạn chế
trong hoạt động sư phạm, hoàn thiện dần phương pháp giảng dạy nhằm góp phần
phát triển cá nhân và nâng cao chất lượng giáo dục.
Công tác phối hợp giữa chính quyền và công đoàn được xây dựng thành quy
chế phối hợp và bản cam kết trách nhiệm ngay từ đầu năm học, quy định trách
nhiệm quyền hạn của mỗi bên cụ thể rõ ràng. Đây có thể coi là văn bản pháp lý của
nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp giữa Chính quyền - Công đoàn
và các bộ phận khác trong nhà trường hoạt động.
Các báo cáo, đăng ký tổ chức các phong trào gửi lên công đoàn cấp trên luôn
có sự bàn bạc, thống nhất giữa Công đoàn và Hiệu trưởng. Quy định này rất cần
thiết nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và Hiệu trưởng để kịp
thời thông báo cho nhau những thông tin cần thiết, nhằm giúp đỡ nhau hoàn thành
nhiệm vụ. Đối với các bộ phận khác như: Chuyên môn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu
niên, Văn thư - Kế toán, Thư viện, … cũng được quy định nguyên tắc làm việc chặt
chẽ.
Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

13


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

Biện pháp 5: Chăm lo đời sống, phổ biến các chế độ chính sách của Nhà
nước, của ngành và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện chế độ
chính sách
Công đoàn đã làm tốt vai trò trách nhiệm của mình bảo vệ lợi ích chính đáng,
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường
và công đoàn đã có sự bàn bạc, thống nhất chi tiêu các khoản từ ngân sách hợp lý.
Công đoàn, nhà trường đã xây dựng bảng điểm thi đua để mỗi cá nhân thi đua
phấn đấu. Cá nhân nào có thành tích cao sẽ được ghi nhận và có mức khen thưởng
nhằm đảm bảo tính công bằng. Điều này đã được cán bộ, viên chức đồng lòng ủng
hộ, phấn khởi tạo nên phong trào thi đua trong nhà trường lành mạnh, sôi nổi, hiệu
quả.
Triển khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các văn bản có liên quan đến chế độ,
chính sách của nhà nước đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên; đảm bảo kịp thời
chế độ tiền lương hàng tháng, xét nâng lương, và các chế độ khác của cán bộ, giáo
viên, nhân viên.
Công đoàn - nhà trường tổ chức ôn lại truyền thống các ngày lễ như:
Ngày thành lập Phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tham gia
các phong trào văn nghệ, thể thao do địa phương tổ chức; tham gia hội thao, Hội
diễn do ngành phát động. Tổ chức tham quan các danh lam thắng cảnh vào dịp hè để
tăng cường sự hiểu biết cho cán bộ giáo viên …
Ban chấp hành công đoàn đã thật sự quan tâm đến đời sống vật chất cho Cán
bộ, giáo viên, nhân viên. Công đoàn đã kịp thời thăm hỏi cán bộ, viên chức khi đau
ốm, hoạn nạn, hiếu hỉ;… Chính vì vậy mà mỗi Cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn
tin tưởng, an tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp
Điều lệ, quy định, quy chế, các văn bản chỉ đạo và sự quan tâm, giúp đỡ của
các cấp lãnh đạo làm cơ sở để vận dụng, thực hiện.
Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

14


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

- Căn cứ vào quy chế, kế hoạch của nhà trường.
- Năng lực, bản lĩnh, nghệ thuật quản lý của Hiệu trưởng và chủ tịch Công
đoàn.
- Phát huy tốt năng lực, sở trường và tận dụng tối đa, hiệu quả sự ủng hộ của
một số giáo viên; tổ khối, đoàn thanh niên, đội thiếu niên.
Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Các giải pháp nêu trên có mối liên hệ chặt chẽ, khăng khít với nhau và không
thể tách rời, điều đó được thể hiện trong xây dựng kế hoạch của người quản lý. Thực
tế cho thấy giải pháp này hỗ trợ cho giải pháp khác, thành công của việc làm này
góp phần dẫn đến thành công của việc làm khác. Vì vậy, không nên tách rời thực
hiện từng giải pháp một mà luôn phải thực hiện đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng
xuyên suốt trong cả năm học và trong quá trình làm công tác giáo dục.
II.4. Hiệu quả thu của sáng kiến kinh nghiệm đối với nhà trường.
Chính từ sự phối hợp tốt giữa Công đoàn Công đoàn nên các cuộc vận động,
phong trào thi đua của nhà trường trong năm học 2016 -2017 đã gặt hái được kết
quả đáng được khích lệ và ghi nhận.
+ Hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn đã hiểu rõ, thấm nhuần vị trí, vai trò, trách
nhiệm, quyền hạn của mình; Sự phối hợp ngày một nhịp nhàng, khăng khít, nhuần
nhuyễn, tạo ra được sức mạnh tổng hợp trong việc điều hành mọi hoạt động chung
của nhà trường, đặc biệt là hoạt động chuyên môn.
+ Tập thể sư phạm ngày một đoàn kết, họ đã ủng hộ sự đổi mới về cách nghĩ,
cách làm của lãnh đạo nhà trường; cơ bản khắc phục được tình trạng kích động, gây
bất hòa nội bộ. Đa số giáo viên đã thay đổi từ trong nhận thức đến hành động và
cùng nhau cố gắng, nỗ lực, phấn đấu vì nhiệm vụ chung. Hiệu quả công việc nói
chung và chất lượng chuyên môn của nhà trường ngày một đi lên.
* Thống kê thực tế như sau:

+ Về đội ngũ viên chức
Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

15


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

Đoàn
TS
Tổng số
BGH
GV
N. viên

31
3
27
1

Nữ

Đảng viên

viên

21
3
17
1


31
3
27
1

26
2
23
1

Tr.C

Trình độ đào tạo

ĐH Trên
ĐH

2

5

2

5

24
3
20
1

0
0
0
0

Trên chuẩn: 29 / 31 , tỷ lệ: 93,5 Trong đó: Giáo viên: 25/27, tỷ lệ: 92,6 %
- Trình độ công nghệ thông tin giáo viên qua kiểm tra, khảo sát đầu năm học
2016 -2017:
Năm học
2016-2017
Đầu năm
Cuối năm

Biết
sử dụng

Tỷ lệ
%

23/27
27/27

Sử dụng
tương đối
thành thạo

85,1
100

8
15

Tỷ lệ
%

29,6
55,5

Sử dụng
thành thạo

6
12

Tỷ lệ
%

22,2
44,5

Qua việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quanr lý trường học,
sổ liên lạc điện tử ( Smas và Edu), cuối năm, 100 % giáo viên đã thành thạo trong
việc truy cập, khai thác và sử dụng công nghệ thông tin. Bước đầu đã ứng dụng truy
cập tư liệu phục vụ dạy học.
- Chất lượng chuyên môn qua khảo sát của giáo viên:
Năm học
2016 - 2017
Đầu năm
Cuối năm

Giờ dạy
Tốt
11

Khá
13

13

14

Hồ sơ
TB
3
0

Tốt
12

Khá
13

14

13

Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

TB
2
0

16


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
III.1. Kết luận
Việc phối hợp giữa Hiệu trưởng với Công đoàn trong quản lý công tác chuyên
môn ở trường tiểu học Định Liên cho thấy đã đạt được kết quả khả quan. Mặc dù
công tác phối hợp mới chỉ là bước đầu, nhưng hoạt động chuyên môn của trường
trong năm học vừa qua đã có nhiều khởi sắc và đạt được những kết quả đáng được
khích lệ.
Nguyên nhân chủ yếu là do Hiệu trưởng và Công đoàn đã có sự phối hợp rất
nhịp nhàng, tạo được bầu không khí tâm lý tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất. Đa
số giáo viên, nhân viên đã có sự chuyển biến rõ rệt từ trong nhận thức đến hành
động. Đa số giáo viên nhiệt tình và an tâm công tác, có tinh thần tự giác cao, có ý
thức học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Bên cạnh đó, Công đoàn nhà trường đã góp phần to lớn trong việc vận động
Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các nội dung quản lý chuyên môn để nâng
cao chất lượng giáo dục như:
+ Tham gia xây dựng kế hoạch nhà trường.
+ Tham gia xây dựng quy chế giữa Chính quyền - Công đoàn và các bộ phận
trong nhà trường.
+ Tham gia phân công chuyên môn.
+ Tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua.
+ Tham gia đánh giá, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

17


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

+ Chăm lo đời sống, phổ biến vận động Cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp
hành chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành,
nhà trường.
+ Thực hiện chế độ họp liên tịch và công tác phối hợp.
Đại đa số giáo viên, nhân viên đã có sự đánh giá cao vai trò của Hiệu trưởng
trong việc phối hợp với Công đoàn thực hiện công tác quản lý chuyên môn. Điều đó
đã thể hiện qua kết quả, thành tích mà tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt được
trong năm học 2016 - 2017.
III.2 Kiến nghị
Công đoàn cấp trên hàng năm nên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý
luận về công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn trường học. Để có trình độ,
nghiệp vụ ngang tầm với yêu cầu nhệm vụ và phối hợp trong công tác.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Yên Định, ngày 24 tháng 5 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến
kinh nghiệm của mình viết, không sao
chép nội dung của người khác

Người viết

LƯU NGỌC TUYÊN

Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

18


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Văn kiện Đại hội lần thứ XI, XII của Công đoàn giáo dục Việt Nam;
- Thông tư liên tịch số: 12/TT.LT ngày 08 tháng 5 năm 1992 quy định về mối
quan hệ phối hợp công tác giữa cấp chính quyền và công đoàn;
- Điều lệ trường Tiểu học của Bộ GD&ĐT; Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Hiệu trưởng quản lý dạy và học – Đề cương bài giảng TS Nguyễn Thị Bích
Yến (Giảng viên trường CBQL TW2)
- Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Hiệu trưởng trường TH Định Liên
năm học 2016– 2017.

Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

19


SKKN: Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn ở
trường tiểu học Định Liên

Họ và tên: Lưu Ngọc Tuyên - Trường TH Định Liên – Yên Định

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×