Tải bản đầy đủ

Quan li TH mai thi tuyen TH ha dong hà trung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TRUNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THI ĐUA
“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN,
HỌC SINH TÍCH CỰC”

Người thực hiện: Mai Thị Tuyển
Chức vụ : Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: TH Hà Đông- Hà Trung
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THANH HÓA NĂM 2017
1


MỤC LỤC
STT


NỘI DUNG

TRANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PHẦN MỞ ĐẦU

1
1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN NỘI DUNG SKKN
1 . Cơ sở lý luận
2. Thực trạng của vấn đề
3. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
3.1.Nêu cao nhận thức, trách nhiệm của Hiệu trưởng, tập thể

sư phạm, học sinh, cộng đồng xã hội về phong trào thi đua.
3.2.Huy động các nguốn lực cho việc xây dựng trường, lớp
xanh, sạch, đẹp, an toàn.
3.3. Chỉ đạo việc tổ chức dạy và học có hiệu quả, phù
hợp với đặc điểm lứa tuổi của mỗi học sinh ......
3.4. Công tác chỉ đạo giáo d ụ c v à rèn luyện kỹ năng
sống cho học sinh.
3.5. Phát huy tính sáng tạo của giáo viên trong việc tổ
chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh, hiệu quả.
3.6. Giáo truyền thồng văn hóa dân tộc, chăm sóc và phát
huy giá trị các di tích lịch sử, cách mạng ở địa phương.
4 . Hiệu quả của Sáng kiến kinh nghiệm
PHẦN KẾT LUẬN
1. Kết luận
2. Kiến nghị
3. Tài liệu tham khảo

2
2
2
2
2
4
6
7
9
11
13
15
16
17
19
19
20

2


PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.
Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế với thành tựu khoa học công nghệ hiện đại phát triển ngày càng
nhanh; tri thức và thông tin đã trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu, là tài nguyên
có giá trị nhất của mỗi Quốc gia, mỗi dân tộc. Do đó môi trường giáo dục luôn có
tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người thông qua
các mối quan hệ trong xã hội, trong nhà trường, trong gia đình. Như chúng ta đã
biết, trường học là cái nôi đầu tiên cho mỗi học sinh bắt đầu cuộc sống học tập,
rèn luyện. Đến trường, học sinh được học hành, được tiếp thu những kiến thức, tri
thức khoa học một cách có hệ thống, được rèn luyện hành vi đạo đức, có kỹ năng
cần thiết để hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp của con người
mới.
Để xây dựng môi trường giáo dục thân thiện trong trường học góp phần nâng
cao chất lượng dạy và học, năm học 2008-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban
hành Chỉ thị Số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008- 2013; Kế hoạch
307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai phong
trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường
phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013[2].
Đến nay, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực” đã được triển khai thực hiện rộng khắp trong các trường phổ thông trên mọi
miền của đất nước ta và trở thành hoạt động thường niên của các trường tiểu học.
Xây dựng trường thân thiện, học sinh tích cực là một chủ trương lớn của
Đảng và Nhà nước. Với mong muốn động viên khuyến khích các thầy giáo, cô
giáo, cán bộ quản lí giáo dục các cấp và toàn thể học sinh cùng các lực lượng ngoài
xã hội tích cực chủ động tham gia xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an
toàn, hình thành và phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập
và tu dưỡng đạo đức [1].
Việc tổ chức phong trào sao cho hiệu quả, phù hợp với đặc thù của mỗi nhà
trường là sự sáng tạo riêng của “Người quản lý” trong các đơn vị trường học.
Trong nhiều năm triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực”, sau mỗi năm học với vai trò là người quản lý
lãnh đạo điều hành nhà trường bản thân đã nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm
về những ưu điểm, hạn chế của các giải pháp, từ đó tìm ra nguyên nhân của
những yếu kém, hạn chế để có các biện pháp chỉ đạo phù hợp sát với thực tế
nhằm khắc phục cho các năm học tiếp theo. Trong quá trình triển khai thực hiện
phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhà
trường đã có những bước chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục được đánh
giá cao, môi trường giáo dục lành mạnh an toàn. Năm học 2016-2017 nhà trường
phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và là đơn vị tiêu biểu về phong trào thi
3


đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Để đạt được mục tiêu
đó năm học này tôi quan tâm chỉ đạo các hoạt động như: Giáo dục đạo đức, kỹ
năng sống cho học sinh thông qua các môn học; hoạt động giáo dục và xây
dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; xây dựng trường, lớp xanh, sạch,
đẹp; sự sáng tạo trong việc tổ chức hoạt động ngoại khóa mang tính chất giáo dục
cao.
Nhận thức được tầm quan trọng của phong trào thi đua và dựa trên cơ sở
một số kinh nghiệm đã được đúc rút trong quá trình triển khai thực hiện phong
trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” những năm
qua, căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ năm học,
tôi quyết định lựa chọn nghiên cứu đề tài SKKN : Một số giải pháp chỉ đạo
phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở
Trường Tiểu học Hà Đông- Hà Trung- Thanh Hóa.
2. Mục đích nghiên cứu.
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường học để
tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, mang đến sự
hứng thú, chủ động, tích cực trong học tập cho các em. Phát triển những kỹ năng
học tập, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giúp học sinh mạnh dạn chủ động tiếp thu
kiến thức, tự tin trong mọi hoạt động học tập cũng như vui chơi, xây dựng trường
lớp sạch đẹp, an toàn. Trong đó đặc biệt là phát huy khả năng tự tìm hiểu, khám
phá, tư duy sáng tạo cần có cho các em học sinh, để các em cảm nhận được “Mỗi
ngày đến trường là một ngày vui” [1].
3. Đối tượng nghiên cứu.
Một số giải pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” ở trường Tiểu học Hà Đông- Hà Trung được thể hiện qua 5
nội dung của phong trào thi đua.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã chọn một số phương pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu lí luận, thực tiễn.
- Phương pháp xử lí thông tin, tổng hợp.
- Phương pháp điều tra.
PHẦN II: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở lí luận:
Trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế hội
nhập, đang tiến đến nền kinh tế tri thức của thế kỷ XXI, chính vì vậy đòi hỏi
cần có những con người có kỹ năng tư duy cao, tự tin phát triển năng lực của
mình. Phương pháp quản lý, phương pháp giáo dục cũ không thể xây dựng và
phát triển cho học sinh những kỹ năng đó. Chính vì thế mỗi người quản lý, mỗi
giáo viên cần đổi mới phương pháp làm việc, quản lý và dạy học theo phương
pháp mới, từng bước sử dụng hiệu quả công nghệ dạy học tiên tiến, để yêu cầu
trên đạt hiệu quả cần phải có những giải pháp tích cực trong việc xây dựng mô
hình: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
4


Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013 của Bộ GD & ĐT phát động
nhằm xây dựng trường học có chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu quả. Đây là
một phong trào có mục tiêu, ý nghĩa và rất quan trọng đòi hỏi toàn Ngành, toàn xã
hội phải chung tay xây dựng [2]. Và thêm một lần nữa khẳng định vai trò toàn diện
của nhà trường. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực là tạo ra môi
trường giáo dục lành mạnh, tạo hứng thú cho học sinh khi đến trường học tập, sự
hấp dẫn của môi trường giáo dục; Tạo điều kiện để học sinh đi học đầy đủ, với học
sinh “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Các thầy giáo, cô giáo thân thiện
trong giảng dạy, thân thiện trong đánh giá xếp loại kết quả học tập, rèn luyện
của học sinh, thể hiện sự công bằng, khách quan trong giảng dạy và giáo dục học
sinh, thể hiện lương tâm, trách nhiệm của người làm công tác giáo dục đối với thế
hệ học sinh, sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước. Trường học thân
thiện gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, học
sinh hứng thú học tập, chủ động tìm hiểu kiến thức dưới sự hướng dẫn của giáo
viên, thực hiện tốt học đi đôi với hành, biết rèn luyện kỹ năng và phương pháp
học tập, đặc biệt là phát huy khả năng tự tìm hiểu, khả năng khám phá, tư duy
sáng tạo[1]. Trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục, đổi mới công tác quản lý,
đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực”, các giải pháp đưa ra để thực hiện xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực là cơ sở để hình thành mô hình trường
thân thiện, lớp thân thiện.
Để đạt được kết quả tốt trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, cần phải
thực hiện các giải pháp giáo dục tích cực, cụ thể hóa nội dung các công việc phù
hợp với tình hình thực tế của trường, của địa phương, để xây dựng và hoàn thành
được các mục tiêu mà nhiệm vụ năm học đã đề ra.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực chính là sự cụ thể hóa của
yêu cầu “Dạy tốt, học tốt” mà chúng ta đã tiến hành thực hiện trước đây, nhưng
hiện nay dạy tốt không chỉ là hoạt động của cá nhân giáo viên, mà là hoạt
động của tập thể các thầy giáo, cô giáo, là sự tham gia của gia đình, xã hội vào
quá trình sư phạm, tạo môi trường thân thiện cho học sinh. Dạy tốt không chỉ có
các thầy giáo, cô giáo là người dạy, truyền đạt những kiến thức văn hóa, những
hành vi đạo đức tốt, cách ứng xử, tình đoàn kết thân ái cho học sinh, mà chính
các em được trưởng thành thông qua các hoạt động tích cực trong học tập, trong
hoạt động tập thể, vui chơi, múa hát, hoạt động xã hội. Các em không chỉ là đối
tượng cần được giáo dục, mà các em chính là những người nuôi dưỡng và duy trì
bản sắc văn hóa dân tộc. Các em được tham gia vào các hoạt động trồng và chăm
sóc cây, hoa, tạo cảnh quan cho trường, lớp học, được rèn kỹ năng sống qua các
hoạt động vui chơi, học tập và lao động, qua việc chăm sóc, giúp đỡ các gia đình
thương binh, liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng, ý thức giữ gìn và bảo
vệ các di tích lịch sử của địa phương, đất nước.
5


Những giải pháp giáo dục, các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
trước đây còn có những mặt hạn chế như chưa phát huy được tính tích cực và
chưa tạo được sự hứng thú trong học tập cho học sinh. Qua các năm triển khai
và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích
cực”, với những kinh nghiệm được tích lũy qua phong trào “Dạy tốt - Học tốt”,
hưởng ứng phong trào thi đua này, tôi đã nghiên cứu, học hỏi để làm tốt công tác
chỉ đạo, thực hiện đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo việc đổi mới phương
pháp dạy học, áp dụng các biện pháp tích cực nhằm tạo ra môi trường thân thiện
trong giáo dục ở trường, phát huy cao nhất khả năng tích cực, chủ động, sáng tạo
trong học tập cũng như kỹ năng sống cho học sinh. Từ lý do trên tôi mạnh dạn
nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực.
2. Thực trạng của vấn đề.
* Một vài nét về tình hình địa phương và nhà trường .
Về địa phương xã Hà Đông – Hà Trung:
Hà Đông là một xã miền núi, nghề chính là nông nghiệp, với diện tích là tự
nhiên 1.003,54 ha và dân số 3.985 người , tổng số 989 hộ .
Đảng bộ, chính quyền địa phương đã quan tâm và nhận thức đúng đắn về sự
nghiệp giáo dục của địa phương. Mặc dù là một xã có thu nhập thấp nhưng trường
Tiểu học, trường Mầm non, trường THCS, Trạm Y tế của xã đều được công nhận
đạt chuẩn Quốc gia. Phong trào học tập được phát triển, phụ huynh quan tâm
chăm lo tạo điều kiện cho con em học tập.
Về trường Tiểu học Hà Đông- Hà Trung :
Trường Tiểu học Hà Đông là một trường thuộc xã miền núi của huyện,
cách trung tâm huyện khoảng 8 km. Trường được xây dựng ở trung tâm xã Hà
Đông- Hà Trung, giao thông đi lại thuận tiện, trường nằm bên Quốc lộ 217, đối
diện với thôn Kim Tiên xã Hà Đông- Hà Trung. Với diện tích của trường là 6017
m2. Trường đủ số phòng học và phòng chức năng, các công trình khác đảm bảo
cho việc học tập và giảng dạy đáp ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới,
khuôn viên nhà trường đẹp, thoáng mát. Đội ngũ giáo viên đảm bảo tỷ lệ 1,5
giáo viên/lớp, giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính
quyền địa phương và nhân dân.
Chất lượng giảng dạy và các hoạt động giáo dục của trường được Phòng
Giáo dục và Đào tạo đánh giá tốt. Mấy năm gần đây trường luôn đạt Danh hiệu
Tập thể Lao động tiên tiến được Ủy Ban nhân dân huyện khen. Trường có nhiều
chuyển biến về tất cả các hoạt động, chuyển biến về chất lượng giáo dục toàn
diện, chất lượng đội ngũ. Tháng 12 năm 2016 trường vinh dự được công nhận
Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Có được kết quả đó là nhờ có sự
đổi mới trong công tác quản lý của người Hiệu trưởng, việc đổi mới phương
pháp giảng dạy của giáo viên. Trường thực hiện có hiệu quả các phong trào thi
đua do ngành phát động, xây dựng được môi trường giáo dục thân thiện, thu hút
đông đảo các lực lượng trong trường và ngoài xã hội cùng tham gia vào công tác
6


giáo dục, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Trường phấn đấu xây dựng
thành công các tiêu chuẩn trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Cảnh
quan nhà trường gọn gàng, sạch sẽ; Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến từ
khi thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong những năm qua, Trường Tiểu học Hà
Đông còn gặp không ít những khó khăn.
- Gần như 100% gia đình phụ huynh học sinh làm nghề nông. Kinh tế của
không ít những hộ gia đình còn khó khăn. Chính vì vậy, sự quan tâm đến việc học,
giáo dục con cái còn hạn chế, phó mặc cho nhà trường.
- Trong quá trình nhà trường triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực” sự phối hợp, sự quan tâm của các cấp, các ngành
liên quan, của gia đình và cộng đồng chưa được tốt.
- Còn thiếu nguồn lực, thiếu thời gian và các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết.
Với học sinh còn có những hạn chế trong ý thức và thói quen…
Nhìn lại giáo dục trong nhiều năm qua, chúng ta nhận thấy rằng: Giáo dục
còn có những mặt hạn chế, thiếu sót. Phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học
còn mang tính áp đặt, chưa thực sự quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, chưa chú ý
đến việc tự học của các em. Các em vẫn còn thiếu những kĩ năng sống như kĩ năng
giao tiếp, kĩ năng hợp tác…
Mặt khác, kinh phí trang bị cơ sở vật chất, hoạt động giáo dục của nhà
trường còn hạn chế nên chưa tạo được cảnh quan sư phạm đẹp mắt, hấp dẫn các
em, các hoạt động giáo dục chưa được đầu tư đúng mức, khen thưởng động viên
còn ít nên chưa thúc đẩy được phong trào. Vẫn còn một số cán bộ, giáo viên, nhân
viên, học sinh trong nhà trường thực sự chưa hiểu đúng mức, chưa hiểu sâu sắc về
phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có những
mục tiêu gì? Yêu cầu gì? Nội dung gì? Mà chỉ tham gia phong trào theo thời vụ rồi
lại lắng xuống. Sau mỗi năm học, kể từ khi phát động phong trào đến nay vẫn sơ
kết, tổng kết nhưng chưa tạo được dấu ấn sâu sắc cho mọi người.
Những năm học trước chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ của
trường còn nhiều hạn chế, các phong trào thi đua đạt chất lượng không cao. Cụ
thể như tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp còn thấp, mỗi năm số lượng giáo viên
tham gia hội giảng cấp huyện và kết quả đạt được chưa nhiều. Chất lượng mũi
nhọn của học sinh cũng chưa cao.
Kết quả điều tra thực tế về chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục hai
năm học, từ khi mới phát động và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” như sau:
Thống kê thực tế về thực trạng
* Cán bộ giáo viên, nhân viên
Tổng số

Xếp loại CM

Giáo viên giỏi

7


Năm học

Tốt

GV

2010-2011
2011-2012

Khá

TB Trường Huyện

Tỉnh

21

10/21

9/21

02/21

8/17

2

1

21

11/21

9/21

01/21

9/17

1

1 bảo lưu

* Học sinh:
TS
Năm học HS

Hạnh kiểm
THĐĐ
(Đ)

2010-2011

257

256/257
(99,6%)

2011-2012 246 246/246
(100%)

Học lực
(Môn Toán - Tiếng việt)

THCĐĐ
(CĐ)
Giỏi

1
0,4%
0

HS giỏi các cấp

Yếu Trường Huyện Tỉnh
75
3
0
13
69
29,2% 38,5% 32,7% 1,6%
70

Khá
99

TB
80

95

79

28,4% 38,6% 32,1%

2
0,9

66

16

2

Nhìn vào bảng số liệu cho thấy chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh
đã có sự chuyển biến năm sau cao hơn năm trước, có được kết quả đó là nhờ vào
sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường
trong công tác giảng dạy, học tập và rèn luyện.
Những năm học gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng có
nhiều chuyển biến. Trường luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tập
trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực đổi mới phương pháp giảng
dạy, kiểm tra, đánh giá; thân thiện trong đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của
học sinh, đánh giá công bằng, khách quan, không chạy theo thành tích, dạy học sát
đối tượng, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, thân thiện. Áp lực
công việc rất lớn, kỳ vọng của phụ huynh học sinh khi gửi con em họ vào trường
rất nhiều. Giữ vững uy tín của trường, góp phần vào phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Với trách nhiệm của một giáo viên, một
người quản lý, tôi nghĩ mỗi chúng ta cần phải chủ động, sáng tạo, tìm các giải
pháp tích cực để giảng dạy, giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn luyện để các
em có được sự tự tin về bản thân mình. Từ đó các em chủ động, hứng thú trong
học tập, các em tự khẳng định mình, từng bước hoàn thiện để phát triển những kỹ
năng cần thiết mà cuộc sống, xã hội yêu cầu.
Trước thực trạng trên tôi đưa ra một số giải pháp chỉ đạo phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại trường Tiểu học Hà
Đông- Hà Trung.
3. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.
Như chúng ta đã biết, “ Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực”
là xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tốt đẹp, là thiết lập các mối quan hệ
tích cực để học sinh được sống, rèn luyện trong môi trường thuận lợi. Phong trào “
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm hướng tới mục tiêu nâng
8


cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn, tạo cơ
sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Có thể khẳng định rằng: môi
trường giáo dục càng tốt bao nhiêu thì đó sẽ là cơ hội, là điều kiện cho mỗi người
(nhất là thế hệ trẻ ở tuổi thiếu niên, nhi đồng) phát triển nhân cách tốt đẹp, thuận lợi
bấy nhiêu [2].
Năm học 2016 - 2017 là năm tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong
trào thi đua của Ngành. Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua,
Trường tiểu học Đông đã hưởng ứng phong trào thi đua “ Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực” ngay từ đầu năm học và cho đây là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của năm học [3] .
Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”, bản thân tôi đã lựa chọn một số giải pháp hữu hiệu để chỉ
đạo phong trào.
3.1. Nêu cao nhận thức, trách nhiệm của Hiệu trưởng, tập thể sư phạm, học
sinh, cộng đồng xã hội về phong trào thi đua.
Yếu tố thành công của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực” là sự nhận thức đầy đủ, lòng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sự
phối kết hợp thực hiện của mỗi con người trong cộng đồng, nhà trường. Mỗi cá
nhân, mỗi tập thể, cộng đồng xã hội và cha mẹ học sinh phải nắm rõ trách nhiệm
của mình để cùng phối hợp thực hiện.
* Đối với Hiệu trưởng:
Nghiên cứu kĩ và quán triệt Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ngày 22 / 7/ 2008 về việc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực” và các văn bản có liên quan với phong trào thi
đua đó.
Thực hiện công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương,
Hội CMHS, các ngành có liên quan để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
Chủ trì việc ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo “ Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” năm học 2016 - 2017, phân công trách nhiệm cho từng
thành viên Ban chỉ đạo.
+Ban chỉ đạo gồm có: Hiệu trưởng- Trưởng ban; PHT- Chủ tịch CĐ- Phó ban;
các thành viên trong ban chỉ đạo là Tổ trưởng CM, TPT Đội, Bí thư chi đoàn.
Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch phong trào thi đua “ Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Tổ chức để giáo viên và học sinh khảo sát, đánh giá thực trạng nhà trường so
với 2 mục tiêu, 5 yêu cầu và 5 nội dung của phong trào thi đua.
Xác định các hoạt động cụ thể của phong trào thi đua.
Kết hợp linh hoạt việc kiểm tra, đánh giá thi đua với các nhiệm vụ khác của
kế hoạch năm học sau mỗi giai đoạn, sau mỗi đợt thi đua.
Tổ chức thực hiện “Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường”.
* Đối với Hội đồng sư phạm nhà trường:
Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành,
Nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh,
9


Các tổ chức chính trị trong nhà trường cần triển khai phong trào thi đua, phát
hiện điển hình người tốt, việc tốt để nhân rộng toàn trường. Xây dựng tập thể sư
phạm đoàn kết.
* Đối với học sinh:
Tích cực học tập, tự tin, mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình trong các cuộc
thảo luận nhóm, lớp.
Xây dựng “Đôi bạn cùng tiến” trong học tập, sinh hoạt ở các khối lớp, được
đánh giá trong các giờ chào cờ đầu tuần.
Luôn có ý thức “Nói lời hay, làm việc tốt”, thực hiện tốt nội quy học sinh của
nhà trường.
Có ý thức bảo vệ trường lớp xanh, sạch, đẹp.
Tham gia tích cực việc chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương mình.
Tham gia tích cực vào các hoạt động rèn kĩ năng sống.
Lựa chọn môn thể thao hay trò chơi dân gian mà mình yêu thích để tham gia.
Giúp đỡ cha mẹ công việc nhà, góp phần cùng với cộng đồng giữ vệ sinh
đường làng, ngõ xóm.
Tích cực tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, tệ nạn
ma túy, y tế học đường…
* Đối với cha mẹ học sinh:
Xây dựng môi trường thân thiện trong từng gia đình, mọi thành viên đều yêu
thương tôn trọng nhau, người lớn phải gương mẫu về cách sống, làm việc, nói năng
và hành vi ứng xử.
Bố trí một chỗ ổn định, đủ ánh sáng để các em học bài.
Hàng ngày dành thời gian thích hợp để kiểm tra việc học của các em. Xem sổ
liên lạc để kịp thời nắm được việc học tập, rèn luyện của con em mình.
* Đối với tổ chức Đoàn – Đội trong nhà trường:
Tổ chức tốt các cuộc thi, liên hoan trò chơi dân gian, thi vẽ tranh, văn nghệ...
cho học sinh tham gia.
Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động lao động công ích, chăm sóc
khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.
Tổ chức kết nạp đội viên đợt 22/12; 26/3 và 19/5.
Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên học sinh vượt khó khăn học tập tốt.
Phát động thi đua đợt 15/10; 20/11; 22/12; 26/3; 19/5 có đánh giá sơ kết,
khen thưởng kịp thời.
* Đối với cộng đồng xã hội:
Kết hợp cùng nhà trường giáo dục học sinh.
Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục.
Nhận thức đầy đủ được phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực”, trường tiểu học Hà Đông đã định hướng đúng đắn, phân công
hợp lí các thành viên trong Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với
điều kiện nhà trường, xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để thực hiện

10


sáng tạo phong trào thi đua với 5 nội dung tính đến thời điểm hiện tại. Đồng thời
nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng, tuyên truyền cho thầy, trò và các lực lượng xã hội
tham gia về mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực” dưới các hình thức:
+ Họp cấp ủy, chi bộ đầu năm; Họp hội đồng SP nhà trường đầu năm.
+ Họp phụ huynh học sinh đầu năm; Buổi sinh hoạt tập thể nhà trường.
+ Trên loa truyền thanh địa phương, đội tuyên truyền măng non.
Với việc làm trên, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực” đã thực sự đi vào tiềm thức và hài hòa diễn ra trong nhà trường năm
học 2016 - 2017. Song, để cụ thể hóa 5 nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ngoài sự nhận thức và trách nhiệm của
từng cá nhân, tập thể, các lực lượng xã hội tham gia, bản thân tôi đã lựa chọn các
giải pháp tích cực cho từng nội dung để đi đến thành công cho phong trào thi đua.
3.2. Huy động các nguồn lực cho việc xây dựng trường, lớp xanh, sạch,
đẹp, an toàn.
Đây là nội dung thứ nhất trong 5 nội dung của Chỉ thị số 40/2008/CTBGDĐT, đã nêu “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn”, là: bảo đảm
trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học
đủ ánh sáng, bàn ghế hợp với lứa tuổi học sinh [2]. Tổ chức để học sinh trồng cây
vào dịp đầu xuân và chăm sóc cây thường xuyên. Trường có đủ nhà vệ sinh
được đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, được giữ gìn vệ sinh sạch
sẽ. Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các
công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân.
Để đạt được nội dung này, ngay từ đầu năm học nhà trường đã đề ra các
yêu cầu cần phải thực hiện như:
Sắp xếp phòng học, bàn ghế phù hợp với đối tượng học sinh các khối lớp.
Khối lớp nhỏ (lớp 1, 2) học ở tầng một, khối lớp lớn (3,4,5) học ở tầng 2.
Các phòng làm việc, phòng học đều được trang trí theo yêu cầu thể hiện sự
thân thiện, khoa học và đẹp mang tính sư phạm.
Nhà trường đã mua sắm thùng rác có nắp đậy đặt ở vị trí thích hợp dưới sân
trường, dãy các lớp học để các em thực hiện nề nếp vệ sinh hàng ngày. Thùng rác
được xử lí kịp thời, thường xuyên. Sân trường hàng ngày được quét dọn sạch sẽ.
Đồng thời, Liên đội có chương trình “Một phút sạch lớp, sạch trường” được tổ
chức có hiệu quả nên trường luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Trường có nhà vệ sinh dành riêng cho giáo viên, học sinh, nam , nữ. Các khu
vệ sinh đều có đầy đủ nước để sử dụng.
Tổ chức để học sinh trồng cây, trồng hoa vào dịp đầu xuân và chăm sóc
thường xuyên.
Vận động phụ huynh học sinh, các cá nhân, tập thể có tâm huyết với nhà
trường ủng hộ thêm CSVC như ghế đá, cây cảnh, hoa...
Tuyên truyền và lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các
giờ sinh hoạt tập thể để nêu cao ý thức của các em.
11


Đến nay quang cảnh trường, lớp nhà trường luôn sạch sẽ, gọn gàng, trường
có cây xanh cho bóng mát, có bồn hoa cây cảnh, khu vui chơi, sân thể dục và
hoạt động ngoài giờ luôn sạch sẽ, an toàn giúp cho học sinh thoải mái tham
gia các hoạt động học tập và vui chơi. Mỗi lớp học đều có các bình hoa để
trang trí trên bàn thầy cô giáo, trên các ô cửa sổ, trước cửa lớp có các cây cảnh
luôn xanh tươi nhờ có sự chăm sóc hàng ngày của học sinh. Mỗi lớp có từ một
đến hai cây cảnh, toàn trường có trên 20 cây bóng mát và cây ăn quả, có 10 bồn
hoa trồng các loại hoa khác nhau, phân công cho các khối lớp để hàng ngày các
em chăm sóc. Các lớp học thường xuyên được quét dọn, lau rửa nên lúc nào
cũng sạch sẽ. Mỗi buổi sáng đến lớp, sau các giờ học buổi chiều, học sinh và
các thầy cô giáo cùng nhau sới đất chăm sóc cây, hoa, vệ sinh trường lớp, được
tham gia vào các hoạt động này học sinh rất phấn khởi, các em làm việc hăng
say, tự giác và thi đua nhau làm rất tích cực. Thông qua những việc làm đó, giúp
các em làm quen với công việc lao động, giáo dục các em tính tự giác, sáng tạo
có trách nhiệm trong học tập cũng như trong lao động, ý thức giữ gìn vệ sinh
chung, biết thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, tích cực tham gia
bảo vệ cảnh quan môi trường, biết bảo vệ và giữ gìn môi trường thân thiện ở
trường, ở lớp.
( Hình ảnh- Học sinh và các thầy cô giáo cùng nhau chăm sóc cây, hoa sau
giờ học- Phần phụ lục)
Ngoài sân trường, trên các ban công, lan can hè được trang trí những
băng rôn, các câu khẩu hiệu với nội dung mang tính giáo dục, tuyên truyền
thể hiện sự thân thiện gần gũi giữa thầy với trò, rất hài hòa đẹp mắt.
Trong lớp các bảng biểu, khẩu hiệu được trình bày khoa học, mang tính
thẩm mỹ phù hợp với lứa tuổi các em. Trường có 10 lớp/10 lớp được trang trí
đẹp, các chậu hoa cây cảnh được sắp xếp khoa học, hợp lý với từng vị trí của
từng lớp.
Huy động sự tham gia đóng góp của các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm,
doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã để tu sửa nhà xe, đường nước sạch cho học
sinh sử dụng, mua tặng 12 chiếc ghế đá và 8 cây cảnh đẹp được đặt ở dưới sân
trường.
Việc khám và chăm sóc sức khỏe cho học sinh cũng rất được quan tâm, cụ
thể: Hàng năm các em được phòng Y tế huyện, trạm Y tế xã phối kết hợp
khám sức khỏe định kỳ 2 lần cho toàn thể học sinh của trường, nhân viên Y tế
của trường thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh của học sinh.
Muốn có một lớp học thân thiện, thoáng mát và đẹp thì việc trang trí cho lớp
học của các em là một công việc rất cần thiết mang lại cho các em không ít thích
thú. Khuyến khích học sinh tự tạo ra môi trường học tập trong lớp theo sở thích,
các em được trang trí lớp học bằng tranh ảnh các em tự sưu tầm, một vài vật dụng
trang trí khác như bảng ghi những điều em muốn nói, xây dựng góc thư viện,
bảng thi đua, bảng trưng bày những bài văn hay, những bài toán được nhận xét
tốt, những bài vẽ đẹp, những sản phẩm mỹ thuật, thủ công đẹp, bảng sinh nhật
lớp mình... để lớp học thật sự gần gũi, thân thiện với các em. Trong quá trình các
12


em thực hiện việc trang trí lớp học, giáo viên vừa hướng dẫn, giúp đỡ, vừa làm
cùng các em, động viên các em để các em phấn khởi hào hứng với công việc được
giao.
Ví dụ: (1).Trang trí mảng tường cuối lớp, hay Bảng theo dõi thi đua của
học sinh, Bảng sinh nhật lớp mình..... giáo viên gợi ý hướng dẫn cách làm, phân
công nhiệm vụ cho từng tổ học sinh, yêu cầu phụ huynh hỗ trợ thêm như tìm
kiếm giúp học sinh những đồ vật mà các em yêu thích để các em mang đến trang
trí lớp, tạo nên không gian lớp học thân thiện như ở nhà. Khuyến khích học sinh
thi đua học tập và rèn luyện. Cuối mỗi tháng có sơ kết đánh giá, động viên kịp
thời để khuyến khích học sinh phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn
tại. Giáo viên thực hiện biểu dương khen thưởng học sinh kịp thời, sơ kết theo
tuần, tháng, và khuyến khích học sinh thi đua giữa cá nhân với cá nhân, giữa các
tổ với nhau.
Phụ huynh thường xuyên theo dõi được sự tiến bộ của con em mình.
Hoặc bảng trưng bày sản phẩm: Các bài văn hay, các bài chữ đẹp, các sản
phẩm thủ công, mỹ thuật của các em được treo ngay ngắn trên tường để các bạn
trong lớp cùng xem, học tập lẫn nhau, kích thích học sinh phấn đấu, vươn lên
trong học tập, mong muốn làm được những điều mà bạn mình đã làm được, từ đó
nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập.
(2). Góc thư viện lớp em.
Học sinh tự đóng góp sách, báo, truyện thiếu nhi, nhi đồng..., thực hiện ý
thức tự quản lý. Phát huy khả năng đọc sách, tự tìm hiểu kiến thức qua sách báo
và giúp các em hiểu biết thêm về vốn từ, vốn kiến thức của các em được mở
rộng thêm. Thông qua các câu chuyện các em hiểu thêm về thiên nhiên, những
cảnh đẹp của quê hương đất nước, giáo dục các em tình yêu thiên nhiên, tình yêu
quê hương đất nước. Các em hiểu được các em cần làm gì để xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc thông qua các câu chuyện lịch sử, các câu chuyện đạo đức...
Giáo viên hướng dẫn và phát huy khả năng tự tham gia quản lý sách, giúp
học sinh thể hiện những điều hay qua sách.
Phụ huynh yên tâm về nội dung và khuyến khích con em tự tìm hiểu
kiến thức qua sách, báo và truyện.
Có thể nói: Trường tiểu học Hà Đông- Hà Trung đã thực sự được thay đổi căn
bản “Trường ra trường, lớp ra lớp”. Ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Đây là một
trong những điều kiện để nhà trường đạt được trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
( Hình ảnh về khuôn viên nhà trường và một buổi sinh hoạt dưới cờ của học
sinh-Phần phụ lục)
3.3. Chỉ đạo việc tổ chức dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa
tuổi của mỗi học sinh, giúp các em tự tin trong học tập.
Dạy và học là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của nhà
trường phổ thông nói chung và cấp Tiểu học nói riêng.
Làm thế nào để thực hiện tốt nội dung này? Bản thân tôi đã chọn những giải
pháp cơ bản để chỉ đạo thực hiện trong năm học, đó là:
13


Chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể công tác chuyên môn. Xây dựng nòng cốt trong nhà
trường. Lựa chọn các đồng chí khối trưởng, tổ trưởng chuyên môn là những đồng
chí có chuyên môn vững, có kinh nghiệm trong giảng dạy, đạt giáo viên giỏi, chiến
sĩ thi đua cơ sở hàng năm, cụ thể như:
Khối 1: Đồng chí Trịnh Thị Tuyến
Khối 2: Đồng chí Đào Thị Công
Khối 3: Đồng chí Nguyễn Thị Liên
Khối 4: Đồng chí Nguyễn Thị Nữ
Khối 4: Đồng chí Nguyễn Thị Phương
Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lí, giảng dạy. Xây
dựng câu lạc bộ Công nghệ thông tin do đồng chí Nguyễn Quang Hải GV TPT Đội,
Đ/c Hoàng Thị Ngọc GV Tin phụ trách. Câu lạc bộ được sinh hoạt 1 lần/tháng.
Động viên, khuyến khích giáo viên dạy giáo án điện tử một tháng 1 lần và trong các
dịp hội giảng, thi giáo viên giỏi… Yêu cầu 100% giáo viên có giáo án vi tính có
chất lượng.
Giáo viên thường xuyên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, dạy học lấy
học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động sáng tạo cho học sinh trong học
tập và rèn luyện. Đó là: Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi
của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập [2] . Thầy, cô giáo tích cực đổi mới
phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động,
sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Học sinh
được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng các thầy, cô giáo thực hiện các giải
pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.
Thực hiện có hiệu quả phong trào dự giờ, thăm lớp vào các đợt 20/11, 26/3…
Đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt tổ, khối chuyên môn: Sinh hoạt tổ 2 lần/tháng.
Ban giám hiệu dự giờ sinh hoạt chuyên môn các tổ, góp ý, chỉ đạo sinh hoạt
có nội dung và hiệu quả. Thực hiện đầy đủ các chuyên đề do các cấp tổ chức và
chuyên đề do nhà trường xây dựng để có sự thống nhất chung về phương pháp
giảng dạy các bộ môn trong nhà trường.
Động viên khích lệ học sinh phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện,
đặc biệt là khích lệ kịp thời đối với học sinh yếu kém khi các em có sự tiến bộ dù là
rất nhỏ. Khuyến khích, hướng dẫn học sinh giúp đỡ nhau trong học tập, xây dựng
"Đôi bạn cùng tiến” ở các lớp. Động viên các em mạnh dạn đề xuất ý kiến, tích cực
chủ động trong học tập, tạo không khí lớp học nhẹ nhàng, thân thiện.
Giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, giáo viên dạy buổi hai phải nắm
chắc trình độ học sinh trong lớp để dạy đúng đối tượng. Đặc biệt là phải quan tâm
đến đối tượng học sinh yếu, học sinh năng khiếu để nâng chất lượng đại trà và chất
lượng mũi nhọn ở từng khối lớp.
Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học 2 lần/năm, có đánh giá khen
thưởng. Sử dụng có hiệu quả đồ dùng tự làm, đồ dùng được cấp trong giảng dạy.
Đẩy mạnh hoạt động thư viện, tổ chức có hiệu quả việc đọc sách trên thư
viện của các lớp 1- 2 tiết/tuần, và xây dựng thư viện xanh dưới sân trường tạo điều
kiện cho các em thường xuyên đọc sách để mở mang tri thức. Hướng cho các em có
14


năng khiếu diễn đạt tốt, nhớ nội dung để dự thi kể chuyện sách, giới thiệu sách do
nhà trường hoặc các cấp tổ chức.
(Hình ảnh - Giờ đọc sách trên thư viện - phần phụ lục)
Để đạt được hiệu quả cao trong dạy và học thì yêu cầu cơ bản đó là giáo
viên phải nắm vững các phương pháp dạy học tích cực, vận dụng kết hợp nhuần
nhuyễn các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học vào giảng dạy để vừa đạt
mục tiêu giáo dục, vừa phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của
trường. Tổ chức dạy và học 2 buổi/ngày để bồi dưỡng và phụ đạo học sinh,
học sinh có thời gian học kiến thức mới, ôn luyện kiến thức cũ, và có thời gian
tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Rèn kỹ
năng học tập cho học sinh trong các bài học, tiết học như kỹ năng đọc, viết, tính
toán…
Từ việc vận dụng những phương pháp dạy học tích cực đã giúp tôi, giúp
giáo viên từng bước hoàn thiện những kĩ năng sư phạm, để từ đó vận dụng
linh hoạt, sáng tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, giảng dạy và giáo dục học
sinh. Quá trình vận dụng những phương pháp dạy học tích cực này, sự say mê
học tập và những tiến bộ rõ rệt của học sinh chính là nguồn động lực thúc đẩy
tôi, thúc đẩy giáo viên luôn nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Việc áp dụng
giảng dạy theo hướng chuyên môn hóa đã tạo ra rất nhiều thuận lợi, giúp cho
người giáo viên nắm bắt được khả năng nhận thức của các đối tượng học sinh. Từ
đó sẽ vận dụng những phương pháp dạy học tích cực sao cho phù hợp, từng
bước uốn nắn và tạo điều kiện để các em khắc phục những mặt còn tồn tại,
đồng thời giúp các em phát huy tối đa khả năng của bản thân.
Chính vì có được sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu, sự năng động, nhiệt
tình và vững vàng của các đồng chí cốt cán ở các tổ, khối chuyên môn, sự đổi mới
phương pháp giảng dạy của giáo viên mà chất lượng dạy và học của nhà trường
được nâng lên rõ rệt. Đã thúc đẩy được phong trào thi đua, đăng kí thi đua dạy giỏi
trong năm học là 17 đồng chí giáo viên tham gia, nhiều nhất từ trước tới nay.
Như chúng ta đã biết: Nhân cách của học sinh được hình thành qua hai con
đường cơ bản trong nhà trường; con đường dạy học (qua các môn học cụ thể như:
Tiếng Việt, Toán, Đạo Đức, Tự nhiên vã Xã hội…) và con đường giáo dục ngoài
giờ lên lớp (qua các hoạt động tập thể, dã ngoại,.. của lớp, trường, Đoàn, Đội…).
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cũng được hình thành qua hai con đường cơ
bản đó. Bằng hai con đường giáo dục này, học sinh sẽ được trang bị những kiến
thức, kĩ năng và thái độ tích cực, sáng tạo đối với cuộc sống.
Trong năm học 2016 -2017, trường Tiểu học Hà Đông giáo dục kĩ năng sống
cho học sinh như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu các giải pháp mà nhà trường đã
áp dụng dưới đây:
3.4. Công tác chỉ đạo giáo d ụ c v à rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
Có nhiều quan niệm khác nhau về kĩ năng sống. Theo tổ chức y tế thế giới
(WHO): Kĩ năng sống là những kĩ năng thiết thực mà con người cần để có cuộc
sống an toàn, mạnh khỏe; Theo tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của liên hợp
15


quốc (UNESCO): Kĩ năng sống là năng lực cá nhân để thực hiện đầy đủ các chức
năng và tham gia vào cuộc sống hàng ngày. (Trích trong Tạp trí kỹ năng sống - Tổ
chức y tế thế giới)
Trường Tiểu học Hà Đông- Hà Trung đã tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho
học sinh bằng hai con đường:
- Giáo dục kĩ năng sống thông qua các môn học như môn Toán, tiếng Việt,
Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội… để qua đó học sinh có được kĩ năng giao tiếp, kĩ
năng nhận thức, kĩ năng tự bảo vệ, kĩ năng kiên định và từ chối, kĩ năng ứng phó
với tình huống căng thẳng và kĩ năng quyết định.
- Giáo dục kĩ năng sống thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp như các
buổi sinh hoạt tập thể, các buổi lao động công ích, các buổi dã ngoại, tham quan…
Dù là giáo dục kĩ năng sống cho các em ở con đường nào, tựu chung lại chỉ
là các nội dung chính sau:
+ Rèn luyện kĩ năng ứng xử hợp lí với các tình huống trong cuộc sống, thói
quen và kĩ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.
+ Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe, kĩ năng phòng chống tai nạn
giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác.
+ Rèn luyện kĩ năng ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo
lực và các tai nạn xã hội.
Trong công cuộc đổi mới toàn diện Mục tiêu - Chương trình - Nội dung Phương pháp - Cách kiểm tra đánh giá thì lực lượng tham gia vào quá trình giáo
dục kĩ năng sống cho học sinh gồm Nhà trường - Gia đình - xã hội. Trong đó nhà
trường là môi trường giáo dục, rèn luyện hiệu quả nhất.
Trong giữa tháng 3 vừa qua, nhà trường đã tổ chức hiệu quả giờ sinh hoạt tập
thể (minh họa) với sự hỗ trợ của thầy Nguyễn Quang Hải GV TPT và của cô giáo
Nguyễn Thị Liên - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A để toàn trường dự, rút kinh nghiệm
và thống nhất chung phương pháp giảng dạy. Qua giờ học, các em được thể hiện
năng lực học tập của mình: biết trình bày, báo cáo việc làm và thể hiện năng khiếu
cá nhân. Thực sự là giờ học bổ ích, lí thú. Sau buổi dự giờ chắc chắn sẽ nhân rộng
ra toàn trường. Đây là một trong những cách giáo dục kĩ năng sống cho các em.
Có thể khẳng định rằng: Giáo dục kĩ năng sống là một quá trình lâu dài, vừa
có tính truyền thống, vừa sáng tạo, vừa nghệ thuật. Các nội dung kĩ năng sống đã
được tích hợp trong nhiều vấn đề của cuộc sống, huy động được nhiều đối tượng
tham gia giáo dục.
Chính vì thế mà việc rèn kỹ năng sống cho học sinh cũng là một nhiệm vụ
quan trọng đối với nhà trường. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh là: Rèn
luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, trong học tập,
thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm. Rèn luyện sức khỏe và ý
thức bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và
các tai nạn thương tích khác. Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống hòa
bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội [2]. Qua hoạt động học tập, vui
chơi, các buổi hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, học sinh
16


được giao tiếp với bạn bè, thầy cô, biết nói và ứng xử đúng mực, biết nói lời cảm
ơn khi được sự giúp đỡ, biết nói lời xin lỗi khi làm người khác không vui.
Tất cả mọi người trong gia đình đến nhà trường và ngoài xã hội đều là
những nhân tố quan trọng tham gia giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở mọi nơi,
mọi lúc, mọi hoạt động.
Để việc chỉ đạo rèn kỹ năng sống cho học sinh đạt hiệu qủa tốt, trước hết
nhà trường cần xây dựng được môi trường thân thiện, tập thể đoàn kết, thống
nhất. Bản thân mỗi thành viên trong trường đều phải có ý thức phấn đấu, luôn
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, tôn trọng
đồng nghiệp, thương yêu học sinh, xây dựng lối sống giản dị, trung thực, mẫu
mực.
Ngoài ra việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh còn được thể qua các hoạt
động tập thể. Vậy với thầy, cô giáo cần phải làm như thế nào để tổ chức các hoạt
hoạt động tập thể một cách vui tươi, lành mạnh và hiệu quả đó là một giải pháp rất
quan trọng mà chúng ta cần quan tâm để thực hiện sau đây.
3.5. Phát huy tính sáng tạo của giáo viên trong việc tổ chức các hoạt
động tập thể vui tươi, lành mạnh, hiệu quả.
“Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh” là nội dung thứ tư
của Chỉ thị Số: 40/2008/CT-BGDĐT, đã nêu: Tổ chức các hoạt động văn nghệ,
thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học
sinh. Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực
khác phù hợp với lứa tuổi của học sinh”. [2]
Đây là một hoạt động không thể thiếu trong nhà trường. Nó có tác dụng hỗ
trợ, thúc đẩy nhiệm vụ học tập của học sinh, thu hút học sinh tham gia, giảm tỉ lệ
học sinh bỏ học.
Như chúng ta đã biết hoạt động văn nghệ, thể thao là hoạt động không
thể thiếu được trong các nhà trường phổ thông. Tham gia các hoạt động này,
các em học sinh không chỉ là đối tượng được giáo dục để tự nâng cao thể chất,
biết múa, hát, vẽ, khi học sinh tham gia chơi các trò chơi dân gian, hát dân ca,
múa các điệu múa truyền thống của địa phương, chính các em là những người
nuôi dưỡng và phổ biến văn hóa dân tộc, ở lứa tuổi quan trọng nhất hình thành ý
thức dân tộc. Vì vậy đưa âm nhạc dân tộc và các trò chơi dân gian vào nhà trường
một cách phù hợp với lứa tuổi các em, vừa là hoạt động làm cho các em vui
khi đến trường, tăng cường sức khỏe, phát triển giao tiếp, bình đẳng giới, mà
còn là hoạt động rất cần thiết để hình thành nhân cách con người Việt Nam ở các
em và trong toàn xã hội.
(Hình ảnh: Múa hát dưới sân trường; chơi đá cầu, nhẩy dây giờ ra chơi- phụ
lục)
Nhà trường thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao,
các trò chơi dân gian, các trò chơi giải trí phù hợp với học sinh. Có kế hoạch
luyện tập, tổ chức thi, giao lưu giữa các lớp trong trường vào các ngày lễ
như: Ngày khai giảng năm học mới; Ngày 20/11, ngày 26/3, lễ sơ kết, tổng kết
17


năm học... Phối kết hợp các đoàn thể trong trường để xây dựng kế hoạch hoạt
động trong năm học, cụ thể hàng tháng thực hiện những nội dung gì, ai là
người chịu trách nhiệm chính. Chẳng hạn trong tháng 8 và tháng 9 chuẩn bị cho
công tác khai giảng Tổng phụ trách Đội, đoàn thanh niên có kế hoạch cho học
sinh, cán bộ giáo viên luyện tập văn nghệ; tháng 10, tháng 11 chuẩn bị chương
trình thể thao, thi văn nghệ chào mừng ngày 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11…
(Hình ảnh các lớp thi kéo co tại sân trường vào kịp 26/3- phụ lục )
Bên cạnh đó giờ hoạt động tập thể là giờ thầy và trò cùng nhau trò chuyện,
chia sẻ những vướng mắc, khó khăn mà các em gặp phải trong học tập, từ đó
cả thầy và trò cùng nhau đưa ra cách khắc phục. Giờ hoạt động tập thể còn giúp
học sinh ý thức rèn luyện thân thể, tính nhanh nhẹn, còn là giờ học mà giáo viên
và học sinh có cơ hội tạo nên sự gần gũi, vui vẻ, thân thiện, thông qua các trò
chơi dân gian như kéo co, nhảy dây, chơi chuyền, chơi ô ăn quan, nhảy lò cò….;
Các hoạt động thể thao như: Đá cầu, đá bóng, cầu lông, bóng ném, điền kinh....
Qua hoạt động này học sinh được trao đổi, học hỏi lẫn nhau, các em được thể
hiện năng khiếu hát, múa, đọc thơ, đọc diễn cảm bài văn, thể hiện tiểu phẩm, qua
các bài thơ, bài văn, điệu múa, lời ca, các em càng thêm yêu quê hương đất nước.
Trong giờ hoạt động tập thể giáo viên cần dành thời gian trò chuyện, nắm bắt
được tâm tư, nguyện vọng của học sinh trong lớp. Vì vậy trong giờ hoạt động
tập thể cần tạo tâm thế thoải mái, không gây sức ép nặng nề đối với học sinh. Để
cho học sinh tự nhận xét ưu, khuyết điểm bằng nhiều hình thức khác nhau như:
Cán bộ lớp nhận xét, cá nhân tự nhận xét, thảo luận tổ, trình bày theo nhóm,....
Bên cạnh đó, cũng tạo điều kiện cho học sinh bày tỏ những suy nghĩ của mình
trong giờ sinh hoạt, chẳng hạn như: Những điều em thích, những điều em chưa
thích, mong muốn của em, khuyến khích bày tỏ qua hộp thư “Điều em muốn
nói”. Qua đó, giáo viên sẽ nắm được tâm tư, nguyện vọng của từng học sinh để
có những biện pháp giảng dạy và giáo dục phù hợp.
Trong tiết sinh hoạt, giáo viên cũng cần đưa ra những yêu cầu, nội dung
về việc rèn luyện đạo đức, kết quả học tập của học sinh, rồi tổ chức cho học sinh
thảo luận, trao đổi với nhau để cùng nhận biết được những ưu điểm, khuyết
điểm mà bản thân mỗi học sinh, mỗi tập thể tổ, nhóm có được trong tuần học.
Các em nhận xét và chọn những hành động thiết thực, tích cực để các em thực
hiện. Sau mỗi tuần, hoặc mỗi tháng, mỗi học kỳ, cần cho học sinh tự nhận
định, đánh giá lại những việc đã làm được và chưa làm được so với kế hoạch, từ
đó các em rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn.
Trong giảng dạy, trong các tiết sinh hoạt, khi tổ chức các hoạt động vui
chơi cho học sinh, giáo viên cần lồng ghép một số hoạt động giáo dục về quyền
và bổn phận của trẻ em, luật an toàn giao thông, giáo dục môi trường, tìm hiểu về
lịch sử, chọn lọc và nêu những tấm gương tốt cho học sinh noi theo.
3.6. Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, chăm sóc và phát huy giá
trị các di tích lịch sử, cách mạng ở địa phương.
18


Hà Đông là một xã nằm ở phía Tây Nam huyện Hà Trung có nhiều các di tích
lịch sử, văn hoá được Bộ Văn hoá xếp hạng như: Ly cung Nhà Hồ, đình Thượng
Phú, Nghĩa trang liệt sĩ. Trong những năm qua, được sự đồng ý của Đảng uỷ, chính
quyền địa phương, nhà trường đã đăng kí nhận chăm sóc công trình di tích lịch sử
Ly cung Nhà Hồ và Tượng đài liệt sĩ của địa phương.
(Hình ảnh: HS Dâng hương; dọn vệ sinh tại Tượng đài tưởng niệm xã và Ly
cung Trần Hồ- Phụ lục)
Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch
sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương. Nhận chăm sóc di tích lịch sử, di tích cách
mạng, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng
ở địa phương, góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn;
Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng cho các em học
sinh qua các câu chuyện kể về các gương anh hùng dân tộc, các địa danh lịch sử,
qua các câu truyện trong sách, báo, trong truyện đọc. Thông qua hoạt động tìm
hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương giúp
cho việc dạy các môn Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Đạo đức trở nên sinh động và
hiệu quả hơn, học gắn với thực tiễn chứ không chỉ qua sách vở. Đối với các em
chưa có ý niệm về lịch sử, truyền thống của dân tộc, thông qua bài học, qua các
hoạt động tập thể, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên hình thành
dần cho các em hình ảnh gần gũi của các nhân vật anh hùng nhỏ tuổi như: Lê Văn
Tám, Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Bá Ngọc,...chọn lựa các đầu sách, truyện
tranh lịch sử, truyện cổ tích hợp với lứa tuổi các em để các em đọc, hoặc giáo
viên đọc cho học sinh nghe. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu truyền thống văn hóa
dân tộc của địa phương qua các lễ hội, các trò chơi, các bài hát hoặc qua các tiết
học về Lịch sử địa phương. Thông qua sách báo, qua phương tiện thông tin, qua
thực tế thăm quan nhà Văn hóa ở thôn, học sinh hiểu được về truyền thống cách
mạng của địa phương. Qua đó ngầm giáo dục và hình thành trong các em ý
thức tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc, biết trân trọng và giữ gìn di tích lịch
sử.
Qua các việc làm cụ thể như tổ chức cho học sinh đến thăm các gia
đình thương binh, liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã
vào các ngày lễ tết, ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Các em học sinh cùng nhau
làm một số công việc như làm cỏ trong vườn, quét dọn nhà cửa, làm vệ sinh
quanh nhà, quét đường làng, ngõ xóm,....Chỉ với những công việc tưởng chừng
rất đơn giản ấy nhưng học sinh rất tự hào vì bản thân mình đã làm được những
việc thật sự có ích, các em hiểu được mình đang làm việc để giúp đỡ những
người đã hy sinh xương máu của mình để các em có được cuộc sống tốt đẹp
như ngày hôm nay. Các em HS và các thầy cô giáo của trường làm tốt việc chăm
sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng,
để lại rất nhiều ấn tượng tốt trong nhân dân ở địa phương. Trường đã tham gia 3
buổi lao động để giúp đỡ 3 gia đình chính sách trong địa bàn xã. Đây chính là các
hoạt động phát huy cao độ tính tích cực của học sinh trong việc giáo dục và góp
19


phần bảo tồn, phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử địa phương và quốc gia trong
giai đoạn hội nhập hiện nay.
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
Sáng kiến kinh nghiệm về: Một số giải pháp chỉ đạo phong trào thi đua
"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường Tiểu học Hà ĐôngHà Trung, đã được áp dụng tại trường, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất
định, cụ thể:
Kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh chuyển biến rõ rệt,
100% học sinh được đánh giá xếp loại về phát triển Phẩm chất và năng lực
Hoàn thành. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến. Kết quả thi TDTT và
Tiếng hát- Kể chuyện học sinh giải cấp huyện trong 2 năm học gần đây
(2014-2015 và 2015- 2016) tương đối cao.
Kết quả thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trong các năm học đạt được
cũng không phải là ít, đó chính là một thành quả của đạt được qua việc thực hiện tốt
phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của
trường tiểu học Hà Đông- Hà Trung
Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh năm
học 2014-2015, 2015-2016 và 2016-2017 như sau:
* Cán bộ giáo viên, nhân viên trong 3 năm gần đây
Tổng số
Năm học
2014-2015
2015-2016

GV
21
21

2016-2017

21

Tính đến 3/2017

Xếp loại chuyên môn
Giáo viên giỏi
Tốt
Khá
TB Trường
Huyện
Tỉnh
13/21
7/21
01/21 11/17
1 TPT
6
không thi
14/21
7/21
0
12/17
2 VCĐ
6 bảo lưu
15/21
6/21
0
13/17
6 VH
2
2 VCĐ bảo lưu

* Học sinh trong 3 năm gần đây
Năng lực
Các môn học
Danh hiệu HS đạt
Năm học TS
Phẩm chất
(Môn Toán - Tiếng việt)
các cấp
Trường
Huyện Tỉnh
Đạt
Chưa
đạt
9-10 7-8
5-6 dưới 5
HS
(Đ)

2014-2015 253 100%

(C)

0

2015-2016 246 100%

0
2016-2017 237 100%
Học kì 1

0

98
102
38,7% 40,3%
96
105
39,0% 42,7
93 %100
39.2 42,2
% %

52
01
174
20
20,7 0,3% (68,8%)
45
0
176
22
18,3
(71,5%)
%
44
0 XL KT ở không
cuối năm thi
18,4%

1
1
không thi

20


Qua quá trình phấn đấu, năm học 2014-2015 và năm học 2015-2016
Trường được công nhận đạt danh hiệu xuất sắc “Trường học thân thiện, học sinh
tích cực”.
Năm học 2016-2017 xây dựng thành công Trường Tiểu học đạt chuẩn
Quốc gia mức độ 2. Qua việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, học
sinh luôn học tập với tâm trạng hồ hởi, thích thú, các em tỏ ra say mê và tích cực
chủ động chiếm lĩnh kiến thức. Dựa vào bảng thống kê kết quả học tập cho thấy
học sinh có sự tiến bộ rõ rệt trong học tập, số lượng học sinh đạt danh hiệu HS
hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ các môn học và hoạt động GD
được tăng lên rõ rệt. Không những việc học tập có tiến bộ mà các em còn phát
triển các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, biết hợp tác trong học tập và trong các
hoạt động tập thể. Học sinh năng động hơn, tư duy của các em phát triển hơn.
Ngoài ra, các em còn biết lập cho mình những kế hoạch học tập ở lớp, ở nhà và cả
kế hoạch giúp đỡ những bạn còn hạn chế trong học tập, những bạn học yếu, giúp
đỡ bạn để cùng nhau tiến bộ.
Những học sinh thụ động nhút nhát, các em đã dần mạnh dạn hơn, tự tin
hơn, mạnh dạn trong giao tiếp với bạn bè, giao tiếp với thầy cô, các em thích đến
trường, thích tham gia các hoạt động tập thể. Trong các giờ học, các em đã có ý
kiến chia sẻ với thầy cô, với bạn bè và nhiều em đã có khả năng trình bày
những suy nghĩ, ý kiến của mình trước lớp. Mối quan hệ bạn bè trong lớp ngày
càng tốt đẹp hơn, thân thiện hơn, các em luôn biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ
nhau trong học tập.
Với phụ huynh học sinh: Qua kết quả học tập và sự tiến bộ của các em
học sinh, phụ huynh cảm thấy hài lòng khi con em mình trở nên nhanh nhẹn,
hoạt bát, các em có ý thức học tập hơn, kết quả học tập có nhiều chuyển biến.
Rất nhiều phụ huynh đến gặp và cảm ơn nhà trường, cảm ơn giáo viên. Do thực
hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà
con em họ tiến bộ rất nhiều, ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, biết giữ gìn, rèn
luyện và bảo vệ sức khỏe, biết đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. Các bậc phụ
huynh đều rất yên tâm mỗi ngày con em họ đến trường.
PHẦN III: KẾT LUẬN
1. Kết luận.
Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là
một phong trào rất thiết thực, là một việc làm đúng đắn phù hợp với xu thế phát
triển giáo dục trên thế giới, nhưng đây cũng là một vấn đề khó khăn, phức tạp, đòi
hỏi sự kiên trì của những người làm công tác giáo dục, những người quản lý
trong ngành giáo dục và của người giáo viên. Phong trào có tính xã hội rộng rãi
nên nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đươc sự đồng tình, ủng hộ
của chính quyền, đoàn thể, phụ huynh và nhất là đội ngũ giáo viên, học sinh trong
nhà trường tham gia.

21


Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp tục thực hiện sáng tạo phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, do vậy nhà trường đã
phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của xã hội chăm lo cho sự nghiệp
giáo dục, tạo môi trường giáo dục khuyến khích học tập và dạy học hiệu quả, thực
hiện giáo dục toàn diện, đặc biệt nhấn mạnh giáo dục nhân cách văn hoá Việt Nam
và coi các em học sinh chính là những người giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá
lịch sử Việt Nam cho cộng đồng xã hội.
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đặc biệt coi trọng vai trò chủ thể
của học sinh, coi trọng các mối quan hệ thân thiện giữa con người với môi trường,
cộng đồng, giữa con người với con người, đồng thời coi trọng việc góp phần bảo
tồn, phát triển văn hoá dân gian, đưa trò chơi dân gian vào cuộc sống sinh hoạt
hàng ngày của các em. Giúp các em có trách nhiệm tôn trọng và giữ gìn các di tích
lịch sử, văn hoá cách mạng của địa phương.
Việc quan tâm của nhà trường tới các em có hoàn cảnh khó khăn: gia đình
thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, các em khuyết tật, bệnh tật là nguồn động
viên lớn tới các em, giúp các em vượt khó học giỏi, đi học chuyên cần.
Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực” đã
chứng tỏ sức mạnh của mối quan hệ 3 môi trường giáo dục: Nhà trường -Gia đình Xã hội. Và Hiệu trưởng phải là người nhạc trưởng cực kì quan trọng, phải định
hướng, sáng tạo trong chỉ đạo đi đúng mục tiêu, đúng yêu cầu, đúng nội dung của
phong trào thi đua. Có như vậy, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” mới thực sự có sức sống, có chiều sâu để học sinh gắn bó
với trường lớp, là động lực để lôi cuốn các em đến trường với cảm nhận: “Đi học là
hạnh phúc” và “Trẻ em thích đi học, thích học, để mỗi ngày đến trường là một ngày
vui.”.
2. Kiến nghị.
* Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực”, nhân điển hình, phổ biến kinh nghiệm về thực hiện sáng tạo
phong trào này vào cuối năm học.
- Tổ chức chuyên đề hoặc tổ chức tham quan học tập mô hình trường về thực hiện
tốt nội dung của phong trào thi đua.
* Đối với chính quyền địa phương:
- Cần tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện nội dung chăm sóc di tích lịch sử,
văn hoá ở địa phương. Có động viên, khích lệ việc làm của nhà trường thì hiệu quả
sẽ tốt hơn.
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để mỗi trường học thêm khang trang, đủ các
điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho công tác giáo dục
Hà Đông, ngày 19 tháng 3 năm 2017

22


XC NHN CA TH TRNG N V Tụi xin cam oan õy l SKKN ca

mỡnh vit, khụng sao chộp ni dung
............................................................ ca ngi khỏc.
............................................................
Ngi vit.
............................................................
............................................................
............................................................

Mai Th Tuyn

............................................................
TI LIU THAM KHO
Trong quỏ trỡnh thc hin ti, tụi ó tham kho mt s ti liu sau:
[1]. Cm nang xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc ca cỏc tỏc
gi
PGS.TS ng Quc Bo, TS Nguyờn Th By, ThS Bựi Ngc ip, ThS Bựi c
Thip, TS Ngụ Th Tuyờn - Nh xut bn Giỏo dc Vit Nam nm 2009.
[2]. Cỏc vn bn ca BGD- T :
+ Ch th s 40/2008/CT- BGD-T ngy 22/7/2008 ca B Giỏo dc v o to
v vic phỏt ng phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh
tớch cc trong cỏc trng ph thụng giai on 2008 - 2013.
+ K hoch 307/KH- BGD- T ngy 22/7/2008 ca B Giỏo dc v o to v
trin khai phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc
trong cỏc trng ph thụng nm hc 2008 - 2009 v giai on 2008 - 2013.
+ K hoch liờn ngnh 7575/KHLN/BGD-T BVHTTDL/TTN ngy
19/8/2008 gia B Giỏo dc v o to, B Vn húa Th thao Du lch, Trung ng
on TNCSHCM v trin khai phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin,
hc sinh tớch cc.
+ Ti liu "Giỏo dc k nng sng cho HS tiu hc" - ca B GD&T
[3]. Cỏc vn bn ca S GD&T - Phũng GD&T:
+ Quyết định số 443/ QĐ- SGD &ĐT ngày 19 tháng 8 năm 2008
của Sở GD&ĐT Thanh Hoá về việc ban hành quy định " Xây dựng
trờng học thân thiện, học sinh tích cực" trong trờng học.
+ Hng dõn thc hin nhim v nm hc bc Tiu hc trong tng nm hc
trc v nm hc 2016 2017.

23


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH
GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP
CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ LOẠI C TRỞ LÊN
TT

1

Tên đề tài SKKN

Phương pháp dạy phân môn Tập
đọc lớp 3

2

Hướng dẫn học sinh giải toán có lời
văn lớp 3

3

Giúp học sinh lớp 4 say mê học toán
qua trò chơi toán học

4

Một số biện pháp chỉ đạo dạy phân

Cấp đánh
giá xếp loại
(Phòng, Sở,
Tỉnh ....
Phòng

Kết quả Năm học
đánh giá được đánh
xếp loại
giá xếp
(A, B, C)
loại
C

1991- 1992

B

1997- 1998

C

2001- 2002

C

2004- 2005

B

2006- 2007

C

2009- 2010

B

2012- 2013

GD&ĐT
Phòng
GD&ĐT
Sở
GD&ĐT
Phòng

môn Tập làm văn cho học sinh lớp 4 GD&ĐT
5

Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy
học phân môn Tập viết lớp 1

6

Hiệu trưởng chỉ đạo công tác thư
viện trường Tiểu học

7

Một số biện pháp chỉ đạo về đổi mới

Sở
GD&ĐT
Sở
GD&ĐT
Phòng

phương pháp dạy học phân môn Tập GD&ĐT
viết lớp 1
8

Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng

Phòng
24


cao hiệu quả công tác thư viện

GD&ĐT

B

2014- 2015

trường Tiểu học

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×