Tải bản đầy đủ

Một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, phối hợp của bí thư, cấp ủy và hiệu trưởng ở trường tiểu học lương sơn 2, huyện thường xuân, tỉnh thanh hóa

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Mục lục
1. Mở đầu

1

1.1. Lý do chọn đề tài

1

1.2. Mục đích nghiên cứu

2

1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

2

1.4. Phương pháp nghiên cứu


2

2. Nội dung

3

2.1. Cơ sở lí luận

3

2.1.1. Vị trí vai trò, chức năng lãnh đạo, kiểm tra của Bí thư Cấp ủy Đảng

3

2.1.2. Vị trí vai trò chức năng quản lý của Hiệu trưởng
2.2. Thực trạng công tác lãnh đạo, kiểm tra, phối hợp giữa Bí thư, Cấp ủy và
Hiệu trưởng trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
2.2.1. Đặc điểm tình hình của trường Tiểu học Lương Sơn 2.
2.2.2. Thực trạng công tác lãnh đạo kiểm tra, phối hợp giữa bí thư cấp ủy và
Hiệu trưởng.
2.3. Một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, phối hợp giữa Bí
thư, Cấp ủy và Hiệu trưởng ở trường Tiểu học Lương Sơn 2.
2.3.1. Công tác lãnh đạo, kiểm tra phối hợp của Cấp uỷ ở trường Tiểu học
Lương Sơn 2.
2.3.1.1. Cấp uỷ lãnh đạo công tác chuyên môn.

4

2.3.1.2. Bí thư, Cấp uỷ lãnh đạo công tác lao động xây dựng cơ sở vật chất và
sử dụng ngân sách.
2.3.1.3. Bí thư, Cấp uỷ lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ.
2.3.1.4. Cấp uỷ lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị.
2.3.1.5. Cấp uỷ lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và công tác xây dựng tổ
chức Đảng.
2.3.2. Mối quan hệ giữa Hiệu trưởng với Bí thư, Cấp uỷ, Chi bộ Đảng trong
công tác lãnh đạo, kiểm tra, phối hợp ở trường Tiểu học Lương Sơn 2, huyện
Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm


9

5
5
6
7
7
7
10
11
13
13
14

3. Kết luận và kiến nghị

16

TÀI LIỆU THAM KHẢO

20


1. MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài
Ở thời kì nào cũng vậy, giáo dục bao giờ cũng là công cụ sắc bén phục vụ
cho nhiệm vụ chính trị của giai cấp thống trị. Theo quy luật đó, giáo dục nước
ta phải là công cụ sắc bén phục vụ nhiệm vụ chính trị của giai cấp tiên phong
của mình đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy mọi cơ sở giáo dục mà
chúng ta đang chăm lo, xây dựng phải lấy những quan điểm cơ bản của Đảng
trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là những quan điểm của
Đảng về Giáo dục Đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá làm cơ sở
lí luận, lấy cuộc sống sinh động và phong phú của nhân dân ta đang vận động
theo đường lối đổi mới của Đảng làm cơ sở thực tiễn.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền [1, tr.5], Đảng lãnh đạo hệ
thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn
trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn
thể chính trị - xã hội [1, tr.6]. Trong trường học, sự lãnh đạo của Đảng thông qua
Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể để chỉ đạo, kiểm tra, quản lí mọi mặt hoạt
động của nhà trường. Vì thế tăng cường vai trò lãnh đạo, kiểm tra phối hợp của
Bí thư, Cấp uỷ Đảng và phát huy vai trò, hiệu lực quản lí của Hiệu trưởng để thể
chế hoá và thực hiện đúng đắn đường lối của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và
hết sức quan trọng. Để giáo dục thực sự là động lực của sự phát triển kinh tế xã
hội, thì phải gắn giáo dục với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và những tiến bộ
của khoa học công nghệ.
Thực tế hiện nay do mặt trái của cơ chế thị trường, tình trạng thương mại
hoá giáo dục, thương trường hoá học đường, chạy theo thành tích ... dẫn đến sự
sa sút về chất lượng đào tạo. Trước thực trạng như thế Đảng ta đã ban hành Nghị
quyết số 29 về “Đổi mới căn bản giáo dục đào tạo”. Để thực hiện được thành
công Nghị quyết 29 thì hơn lúc nào hết trong mỗi nhà trường phải tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng, đưa giáo dục nhà trường phát triển đúng hướng, phát huy
tính chủ động sáng tạo của Hiệu trưởng để kết quả tới đích sớm hơn.
Mặt khác ở các nhà trường Tiểu học hiện nay, sự lãnh đạo, kiểm tra và
phối hợp của Bí thư, Cấp uỷ với Hiệu trưởng chưa được rõ nét, có lúc có nơi
chưa đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc chung. Vì vậy, việc
tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra và phối hợp của Bí thư, Cấp uỷ với Hiệu
trưởng là nhiệm vụ hết sức cấn thiết và là việc làm thường xuyên hiện nay của
mỗi nhà trường.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, bản thân tôi thấy có nhiều vấn đề tâm
đắc với công việc mình đã và đang làm nên tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài:
“Một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra phối hợp của Bí thư,
Cấp uỷ và Hiệu trưởng ở trường Tiểu học Lương Sơn 2, huyện Thường
Xuân, tỉnh Thanh Hóa”. Do kinh nghiệm của bản thân có hạn, năng lực và thời
gian hạn chế, hơn nữa đây là một lĩnh vực lớn mà cần phải có nhiều thời gian và
nhiều người tham gia nghiên cứu, nên chắc chắn không tránh khỏi những hạn
2


chế khiếm khuyết rất mong các đồng chí đồng nghiệp góp ý để sáng kiến kinh
nghiệm này hoàn thiện hơn.
2.2. Mục đích nghiên cứu
Từ thực tiễn công tác của bản thân và tập thể Cấp uỷ trường Tiểu học
Lương Sơn 2, kết hợp với những lý luận rút ra một vài kinh nghiệm trong công
tác lãnh đạo, kiểm tra phối hợp của Bí thư, Cấp uỷ và Hiệu trưởng. Qua đó trao
đổi, có biện pháp thao gỡ những bế tắc hiện nay để có mối quan hệ công tác tốt
và đạt hiệu quả cao hơn.
2.3. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu Một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra phối
hợp của Bí thư, Cấp uỷ và Hiệu trưởng ở trường Tiểu học Lương Sơn 2.
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Các phương pháp nghiên cứu lí luận (lí thuyết)
- Phương pháp phân tích và tổng hợp lí thuyết
- Phương pháp phân loại và hệ thống hoá lí thuyết
2.4.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm
2.4.3. Các phương pháp bổ trợ.
Phương pháp thống kê toán học.
Với nội dung, phạm vi của đề tài, bản thân chủ yếu sử dụng phương pháp
đúc rút kinh nghiệm dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn, từ đó hình thành một vài
nét lí luận để khảo sát thực tế, từ thực tế lại tổng kết kinh nghiệm.

3


2. NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lí luận
2.1.1. Vị trí vai trò chức năng lãnh đạo, kiểm tra của Bí thư, Cấp uỷ
Đảng.
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mọi hoạt động của nhà nước và của xã
hội, là người lãnh đạo cách mạnh Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi
khác giành lại độc lập dân tộc. Đảng đang lãnh đạo nhân nhân ta “xây dựng
nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh” [1,
tr.4]. Đảng là người lãnh đạo toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, Giáo
dục và Đào tạo cũng là một mặt của đời sống kinh tế xã hội. Đảng chăm lo xây
dựng chính quyền, phát huy chức năng quản lí nhà nước và thông qua chính
quyền mà thực hiện sự lãnh đạo của mình. Nhà trường Tiểu học là tổ chức cơ sở
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là nơi trực tiếp Giáo dục và Đào tạo thế hệ
tương lai cho đất nước, trường Tiểu học phải nhằm phục vụ đường lối của Đảng.
Do vậy, giáo dục nói chung và trường Tiểu học nói riêng cần được tăng cường
sự lãnh đạo, kiểm tra của Đảng. Lãnh đạo của Đảng trong trường Tiểu học đó là
tổ chức Chi bộ mà đứng đầu tổ chức này là Bí thư, Cấp uỷ.
Bí thư, Cấp uỷ Đảng phải hội tụ được những bản lĩnh và yêu câu của một
tổ chức lãnh đạo, phải thực sự đổi mới chỉnh đốn, trở thành một tổ chức của trí
tuệ, của niềm tin. Bí thư, Cấp uỷ là hạt nhân của sự đoàn kết toàn cơ quan.
Với vai trò của Bí thư, Cấp uỷ Đảng song song với công tác lãnh đạo là
công tác kiểm tra công việc của đảng viên, các tổ chức, các đảng viên ở các vị trí
công tác, đặc biệt là Hiệu trưởng trong chức năng nhiệm vụ quản lí nhà trường.
Để giữ vững kỉ cương, kỉ luật của Đảng, tránh các hiện tượng tiêu cực độc đoán
chuyên quyền, quan liêu hách dịch... Thì người Hiệu trưởng cần thực hiện đúng
nguyên tắc này và là người làm gương cho các đảng viên, các cán bộ giáo viên
khác.
Muốn công tác kiểm tra có kết quả và hiệu quả cao thì Bí thư, Cấp uỷ phải
nắm được tình hình thực tế về việc triển khai Nghị quyết của Chi bộ, phải đánh
giá được tính đúng sai, đúc rút được kinh nghiệm từ thực tế. Bí thư, Cấp uỷ phải
chủ động, không bị động bất ngờ trước những vấn đề xảy ra ở đơn vị mình quản
lí, lãnh đạo. Lãnh đạo mà không làm chủ được tình hình, nghĩa là công tác kiểm
tra của Cấp uỷ rất kém. Bí thư, Cấp uỷ không nên khoán trắng công tác kiểm tra
cho tổ kiểm tra hoặc những việc làm không đúng chức năng nhiệm vụ. Kiểm tra
không chỉ là giải quyết tố cáo, khiếu nại, xử lí kỉ luật mà trọng tâm là kiểm tra
việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của Chi bộ nhà trường.
Bí thư, Cấp uỷ chi bộ lãnh đạo nhà trường Tiểu học là giúp cho cán bộ,
giáo viên, học sinh nắm vững đường lối chính sách, quan điểm Giáo dục và Đào
tạo của Đảng trên cơ sở thực tiễn của địa phương, tình hình điều kiện của nhà
trường, yêu cầu của xã hội để vận dụng cho phù hợp và sáng tạo. Chỉ tiêu của
Chi bộ phải dựa trên cơ sở thực tiễn của nhà trường để đề ra những biện pháp,
giải quyết các tình hình lâu dài và cấp bách của nhà trường nhằm nâng cao chất
4


lượng và đạt kết quả Giáo dục và Đào tạo. Mặt khác chuyển hướng nhà trường
là nơi đặt hàng, tạo ra sản phẩm có uy tín đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Trong nhà trường, Đảng cần chăm lo lãnh đạo tổ chức Đoàn và Công
đoàn nhà trường. Bí thư, Cấp uỷ có hướng cơ cấu các đảng viên phụ trách các tổ
chức Đoàn và Công đoàn. Thông qua các tổ chức Đoàn và Công đoàn để giáo
dục phẩm chất cao quý cho đội ngũ giáo viên, công nhân viên chức và học sinh
để họ thực sự là người của Đảng, chú trọng giáo dục học sinh trong lĩnh vực đạo
đức nhân cách và cuộc sống.
Bí thư, Cấp uỷ lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, có kế hoạch và thường
xuyên phát hiện, bồi dưỡng cán bộ kế cận, sử dụng cán bộ có năng lực và có
phẩm chất tốt. Thông qua những chủ trương biện pháp lớn, sát thực tế để lãnh
đạo, kiểm tra thực hiện kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ năm học đạt kết quả.
Xác định rõ vai trò lãnh đạo, kiểm tra của Đảng nói chung của Chi bộ nói
riêng đặc biệt là vai trò của Bí thư, Cấp uỷ Đảng trong trường học là nguyên tắc
quan trọng và cần thiết trong công tác quản lí.
2.1.2. Vị trí vai trò chức năng quản lí của Hiệu trưởng
“Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và
chất lượng giáo dục của nhà trường” [2, điều 20]. Như vậy người Hiệu trưởng là
một thủ trưởng cơ quan giáo dục của nhà nước, quản lí trường học theo nguyên
tắc thủ trưởng có quyền xử lí và ra quyết định mọi mặt hoạt động trong nhà
trường đảm bảo các mối quan hệ bên ngoài và bên trong nhà trường, chịu trách
nhiệm trước cấp trên và cấp dưới. Người Hiệu trưởng phải là một cán bộ chính
trị, biết vận động quần chúng tự giác thực hiện nhiệm vụ, là con chim đầu đàn
của tập thể sư phạm, nắm vững quan điểm đường lối giáo dục của Đảng. Người
Hiệu trưởng phải là tấm gương sáng về đạo đức, dũng cảm dám nghĩ dám làm,
dám chịu trách nhiệm trước cấp trên và cha mẹ học sinh, nhân dân. Hiệu trưởng
là người đứng đầu một tổ chức chính quyền, người lãnh đạo có vai trò quyết
định đối với trường học.
Người Hiệu trưởng cần có kiến thức, giàu kinh nghiệm, hiểu biết tường
tận công việc mình làm, nhạy cảm với cái mới, biết nhìn xa trông rộng, có đầu
óc sáng tạo, biết tôn trọng quần chúng, dám tự phê bình và phê bình sửa chữa
khuyết điểm.
Điều lệ trường Tiểu học đã quy định quyền hạn của Hiệu trưởng, Trách
nhiệm chính của Hiệu trưởng là góp phần thực hiện mục tiêu vì con người, xây
dựng con người xã hội chủ nghĩa và giải phóng con người. Làm cho con người
thích ứng với nền văn minh nhân loại. Góp phần lớn trong việc nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài như Nghị quyết của Đảng đã đề ra.
Hiệu trưởng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và bảo đảm các
nguyên tắc khác, biết tìm được điểm nóng và mục tiêu ưu tiên, xây dựng được
khối đại đoàn kết trong trường học, phải xây dựng mối quan hệ công tác giữa
các tổ chức trong trường. Hiệu trưởng quản lí bằng pháp chế hành chính, quản lí
bằng kế hoạch quản lí bằng thi đua... Hiệu trưởng nhà trường với tư cách là
5


người tổ chức, người đại diện, người điều phối và người đánh giá mọi hoạt động
trong nhà trường, đồng thời cũng phải biết tổ chức tốt công tác của mình một
cách khoa học, sắp xếp và sử dụng thời gian lao động một cách tối ưu, làm sao
biến mục đích của xã hội thành động cơ nhân cách của từng người.
Hiệu trưởng phân biệt cụ thể hoá mục tiêu, mục tiêu là đơn đặt hàng của
xã hội đối với nhà trường, nó quyết định vận mệnh tương lai của cộng đồng.
Hiệu trưởng phải tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng và tính độc lập tự chủ của các
đoàn thể, biết phát huy mọi khả năng của tập thể, cá nhân cán bộ giáo viên và
học sinh đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả về mục tiêu Giáo dục và Đào tạo.
Tóm lại, làm rõ vai trò chức năng nhiệm vụ của mọi tổ chức là việc cần
thiết của mọi tổ chức cá nhân, trước hết là Bí thư, Cấp uỷ Đảng và Hiệu trưởng
thấy rõ phạm vi trách nhiệm của mình, thấy được mối quan hệ lãnh đạo, mỗi
quan hệ phối hợp từ đó xây dựng được quan hệ công tác, lề lối làm việc khoa
học, không để tình trạng lấn sân lẫn nhau trong công tác, hoặc đùn đẩy trách
nhiệm, đổ lỗi cho nhau.
Xuất phát từ mục đích như vậy hàng năm chuẩn bị bước vào năm học mới
cần tổ chức để trao đổi bàn bạc giữa Bí thư, Cấp uỷ Đảng, Hiệu trưởng và đại
diện tổ chức Đoàn, Công đoàn theo cách tổ chức sau:
Để chuẩn bị cho năm học mới, Bí thư, Cấp uỷ Đảng triển khai Hội nghị
chi bộ đánh giá lại vai trò lãnh đạo của Bí thư, Cấp uỷ chi bộ trong năm học vừa
qua, chỉ rõ những mặt mạnh mặt yếu, tồn tại nguyên nhân. Qua đó khẳng định
lại vai trò trách nhiệm của người đảng viên, các đảng viên giữ vai trò trọng yếu
trong các tổ chức nhà trường hoặc các cán bộ giữ vai trò lãnh đạo. Hội nghị
đóng góp với Bí thư chi bộ, về việc thực hiện chế độ: Tập thể lãnh đạo cá nhân
phụ trách. Qua hội nghị này rút kinh nghiệm làm rõ được vị trí, vai trò chức
năng và phương pháp công tác của Bí thư, Cấp uỷ và của Chi bộ, cá nhân Hiệu
trưởng với tư cách là thủ trưởng cơ quan cần phối hợp, kết hợp với các tổ chức
trong nhà trường.
Đối với Hiệu trưởng phải tổ chức cho tập thể sư phạm thấy rõ những tồn
tại trong năm học trước. Tổ chức học Nội quy, Điều lệ nhà trường trước khi vào
năm học mới. Trong dịp học tập này các giáo viên và cán bộ nhà trường có điều
kiện góp ý cho Hiệu trưởng về công tác quản lí, phát huy được tinh thần làm chủ
của nhà trường cho mọi thành viên.
2.2. Thực trạng công tác lãnh đạo, kiểm tra, phối hợp giữa Bí thư,
Cấp ủy và Hiệu trưởng trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
2.2.1. Đặc điểm tình hình của trường Tiểu học Lương Sơn 2
Trường Tiểu học Lương Sơn 2 được thành lập từ năm 1992, được tách ra
từ trường Phổ thông cơ sở Lương Sơn. Từ khi được thành lập nhà trường luôn
có sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ Đảng. Năm học 2016 - 2017 nhà trường có 9 lớp
với 185 học sinh, có tổ chức Đoàn thanh niên và Công đoàn nhà trường.
Ban giám hiệu nhà trường gồm có 02 người, 01 Hiệu trưởng và 01 phó
hiệu trưởng. Chi bộ nhà trường hiện tại có 11 đảng viên. Trong nhiệm kỳ công
6


tác của Chi bộ 2015- 2017, Cấp uỷ có 3 đồng chí, trong đó Bí thư chi bộ là Hiệu
trưởng nhà trường, 01 Phó bí thư chi bộ là Phó hiệu trưởng nhà trường, 01 Uỷ
viên phụ trách công tác đoàn thể. Trong những năm gần đây, Chi bộ liên tục đạt
trong sạch vững mạnh, Nhà trường liên tục đạt trường tiên tiến cấp tỉnh, các tổ
chức Đoàn thể luôn đạt vững mạnh.
2.2.2. Thực trạng công tác lãnh đạo kiểm tra, phối hợp giữa Bí thư,
Cấp ủy và Hiệu trưởng
Thực tế ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Thường Xuân nói chung
và nhà trường Tiểu học Lương Sơn 2 nói riêng, chưa có sự lãnh đạo trực tiếp của
Đảng ngành mà mới có sự lãnh đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Công tác lãnh đạo của Đảng ở các nhà trường là Chi bộ đảng, mà lãnh đạo trực
tiếp Chi bộ là Đảng uỷ xã. Chính vì vậy, công tác lãnh đạo của Đảng trong các
nhà trường chưa mạnh, chưa sát thực tế với công tác giáo dục của nhà trường, có
thời gian còn khoán trắng cho Chi bộ của các nhà trường. Công tác lãnh đạo của
Chi bộ ở các nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn, sự lãnh đạo, kiểm tra và
phối hợp của Bí thư, Cấp uỷ với Hiệu trưởng chưa được rõ nét, có lúc có nơi
chưa đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc chung. Bí thư, Cấp uỷ
đảng và Hiệu trưởng chưa thấy rõ phạm vi trách nhiệm của mình, chưa thấy
được mối quan hệ lãnh đạo, mối quan hệ phối hợp nên chưa xây dựng được
quan hệ công tác, lề lối làm việc khoa học,vẫn còn có tình trạng lấn sân lẫn nhau
trong công tác, hoặc đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau. Chính vì vậy, thành
tích của Chi bộ, Nhà trường và các Đoàn thể trong trường vẫn còn thấp, chưa
đồng bộ, mạnh ai người ấy làm, chưa có sự tập trung chỉ đạo. Kết quả khảo sát
tình hình hoạt động của Chi bô, Nhà trường, các tổ chức trong trường năm trước
khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm như sau:
Năm
học
2011
2012

Danh hiệu và hình thức khen thưởng
Chi bộ

Nhà trường

Công đoàn

Ghi
thanh chú

Đoàn
niên
Giấy khen Giám đốc Giấy khen LĐLĐ Giấy
khen
Sở GD&ĐT
huyện
UBND huyện

Qua bảng khảo sát trên chúng ta thấy Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh
niên đã đạt được những thành tích nhất định nhưng chưa toàn diện, Chi bộ hoạt
động còn hạn chế, chưa đạt trong sạch vững mạnh.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tôi đã tìm tòi, nghiên cứu, trao đổi
đúc rút kinh nghiệm. Tôi mạnh dạn nêu ra một vài kinh nghiệm trong công tác
lãnh đạo, kiểm tra phối hợp giữa Bí thư, Cấp uỷ và Hiệu trưởng trong nhà
trường Tiểu học Lương Sơn 2. Mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào
việc tháo gỡ những khó khăn trong công tác lãnh đạo, kiểm tra phối hợp giữa Bí
thư, Cấp uỷ và Hiệu trưởng trong các nhà trường hiện nay để có mối quan hệ
công tác tốt và đạt hiệu quả cao hơn.
7


2.3. Một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, phối hợp
giữa Bí thư, Cấp ủy và Hiệu trưởng ở trường Tiểu học Lương Sơn 2, huyện
Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
2.3.1. Công tác lãnh đạo, kiểm tra phối hợp của Cấp uỷ ở trường Tiểu
học Lương Sơn 2, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
2.3.1.1. Bí thư, Cấp uỷ lãnh đạo công tác chuyên môn
Sau mỗi nhiệm kì Đại hội, Bí thư, Cấp uỷ cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội
Chi bộ bằng việc xây dựng quy chế làm việc của lãnh đạo, kế hoạch công tác
của cán bộ, xây dựng quy định về mặt công tác như: Quy định về quản lí đảng
viên, quy định về sinh hoạt chi bộ, quy đinh về các chế độ thông tin báo cáo,
quy định về phát triển đảng viên... Cùng với việc xây dựng quy chế hoạt động
của Chi bộ, Cấp uỷ và Hiệu trưởng xây dựng và hoàn thiện những nội dung
công tác của nhà trường như: Quy chế hoạt động, quy chế thi đua trong nhà
trường, quy chế học tập và rèn luyện của học sinh, quy chế chi tiêu nội bộ, nội
quy nhà trường ... Khi đã xây dựng được quy chế rồi phải chú trọng tổ chức học
tập, phổ biến quy chế, đồng thời có biện pháp cụ thể hoá tổ chức thực hiện và
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện. Kiểm tra qua việc điều hành của Hiệu
trưởng, qua chế độ giao ban thường kì, kiểm tra phát hiện những mặt tốt và xử lí
kịp thời hoặc ngăn ngừa các vi phạm.
Với nội dung trên vai trò lãnh đạo của Cấp uỷ đảng thể hiện ở những mặt sau
đây:
+Lãnh đạo xây dựng nhiệm vụ chính trị của trường trong đó trọng tâm là
việc dạy và học. Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng và quyết định chiến lược phát triển
dài hạn và kế hoạch năm học của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm chuẩn
bị để Chi bộ thảo luận ra Nghị quyết. Sau mỗi học kì, mỗi năm học Cấp uỷ đều
thảo luận và thông qua báo cáo của Hiệu trưởng rút ra những kinh nghiệm lãnh
đạo, chỉ đạo phát huy mặt tốt, uốn nắn những lệch lạc, đề ra chủ trương, biện
pháp lớn cho thời gian tới.
+Trên cơ sở Nghị quyết của Chi bộ, Hiệu trưởng điều hành, chỉ đạo thực
hiện và chịu trách nhiệm về công việc của mình. Cấp uỷ không trực tiếp giải
quyết các công việc chuyên môn hàng ngày thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng,
khi có những vấn đề lớn hoặc phức tạp nảy sinh, Hiệu trưởng báo cáo và xin ý
kiến chỉ đạo của Bí thư,Cấp uỷ và Chi bộ.
+Bí thư, Cấp uỷ động viên đảng viên và các đoàn thể trong trường phấn
đấu thực hiên tốt các chủ trương, kế hoạch công tác do Hiệu trưởng điều hành,
đồng thời thường xuyên kiểm tra các hoạt động trong trường, bảo đảm thực hiện
tốt mọi Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Với cách làm trên, Bí thư, Cấp uỷ vừa thể hiên được vai trò lãnh đạo công
tác chuyên môn, vừa phát huy được vai trò điều hành của Hiệu trưởng.
Sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động giáo dục của nhà trường từ
khi áp dụng các biện pháp của sáng kiến kinh nghiệm:

8


Sau đây là hình ảnh các hoạt động giáo dục của nhà trường:

9


2.3.1.2. Bí thư, Cấp uỷ lãnh đạo công tác lao động xây dựng cơ sở vật chất và
sử dụng ngân sách
Trong cơ chế thị trường có không ít đơn vị, cá nhân, hoặc bộ phận đã làm
nảy sinh những vấn đề phức tạp, hoạt động kinh tế chưa rõ ràng, chưa có tính
thuyết phục nên đã gây dư luận thắc mắc nghi ngờ lẫn nhau, thậm chí mất đoàn
kết nội bộ. Nhưng đối với đơn vị trường Tiểu học Lương Sơn 2, nhờ xây dựng
được cơ chế, quy chế công tác kiểm tra chặt chẽ và xử lí kịp thời việc sử dụng
vốn của trường nên mọi việc đều tiến triển tốt.

(Ảnh một góc khuôn viên của nhà trường)
Việc quản lí ngân sách là việc làm cụ thể của Hiệu trưởng nhưng để tránh
khỏi nghi ngờ lẫn nhau, hạn chế những sai lầm có thể mắc phải, để sử dụng ngân
sách và phát huy có hiệu quả ngân sách được cấp thì ngân sách đó phải được
công khai theo quy định, có báo cáo thu chi ngân sách hàng năm để Cấp uỷ và
lãnh đạo biết. Bí thư, Cấp uỷ không can thiệp vào công việc cụ thể của Hiệu
trưởng, nhưng Hiệu trưởng phải có trách nhiệm báo cáo công việc với Bí thư,
Cấp ủy. Nếu việc thu chi ngoài quyền hạn của Hiệu trưởng thì Hiệu trưởng phải
xin ý kiến chỉ đạo của Bí thư, Cấp uỷ, Chi bộ.
10


(Ảnh một góc khuôn viên của nhà trường)
2.3.1.3. Bí thư, Cấp uỷ lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
Đây là một nội dung lãnh đạo rất quan trọng, đầu năm học Bí thư, Cấp uỷ
cùng Hiệu trưởng tiến hành sắp xếp bộ máy hoạt động trong trường và kiện toàn
đội ngũ cán bộ. Thông qua Đại hội của Chi bộ, của các tổ chức, Chi bộ lựa chọn
những người đủ tiêu chuẩn, có trình độ chuyên môn vững, có uy tín tham gia
vào Cấp uỷ, vào các tổ chức đoàn thể, đảm nhiệm các vị trí công tác quan trọng
trong nhà trường. Để làm được việc này Cấp uỷ cần phải thực hiện tốt nguyên
tắc tập trung dân chủ, cấp uỷ lãnh đạo công tác cán bộ theo phân cấp cụ thể là:
Hiệu trưởng chuẩn bị quy hoạch kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí, các
trưởng bộ phận trong trường, báo cáo để tập thể Cấp uỷ thảo luận và quyết định,
Hiệu trưởng tổ chức điều hành thực hiện. Đối với cán bộ thuộc diện cấp trên
quản lí, Cấp uỷ cùng Hiệu trưởng tổ chức lấy ý kiến của tập thể và cá nhân có
liên quan đề xuất phương án để cấp trên xem xét quyết định.
Đối với cán bộ thuộc trường quản lí, Hiệu trưởng đề xuất để tập thể Cấp
uỷ xem xét, quyết định. Trường hợp Cấp uỷ và Hiệu trưởng chưa thống nhất ý
11


kiến thì để lại nghiên cứu thêm trước khi Cấp uỷ biểu quyết, hoặc Cấp uỷ đưa ra
vài ba phương án để Hiệu trưởng lựa chọn.

(Ảnh tập thể nhà trường năm học 2012- 2013 và năm học 2016- 2017)
3.3.1.4. Bí thư, Cấp uỷ lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị
a. Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
- Yêu cầu cán bộ, đảng viên, giáo viên tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê
nin thông qua các bài viết trong các báo và tạp chí chính thống;
12


- Tổ chức xem phim tư liệu lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ
kính yêu;
- Nghiên cứu các bài viết của của Mác; Lê nin và Bác Hồ trong các tài
liệu lịch sử.
b. Quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước và đấu tranh với những biểu hiện hành vi sai trái (nói, viết, làm trái
quan điểm, đường lối của đảng, pháp luật của Nhà nước); đấu tranh ngăn chặn
tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.
- Thông qua việc thực hiện Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phổ
biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đường lối,
chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước: không
có CB, GV, NV nào vi phạm pháp luật; các hiện tượng không tốt đều được ngăn
chặn kịp thời;
- Ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng và hành
vi (nói, viết, làm...) trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước;
- Thực hành tiết kiệm trong cơ quan, đảm bảo chi tiêu ngân sách đúng
mục đích, đúng nguyên tắc tài chính, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; hồ sơ tài
chính được kiểm tra, kiểm kê và công khai đúng quy định.
c. Tuyên truyền, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Xây dựng và
thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở đơn vị gắn
với tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, định kỳ đánh giá kết quả và
biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh
- Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng về mục đích, yêu cầu của
việc tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Chi bộ Trường tiểu học Lương Sơn
2 đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cuộc vận động một cách bài bản;
bám sát chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
chi bộ đã hướng dẫn toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc kiểm điểm
bản thân, nhận rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, lựa chọn nội dung cần
khắc phục sửa chữa trong năm để xây dựng kế hoạch sửa chữa các tồn tại, hạn
chế, yếu kém của bản thân; đảm bảo nguyên tắc: "Nhận xét lần sau ít tồn tại, hạn
chế, yếu kém hơn lần trước là có tiến bộ";
- Chi bộ đã đẩy mạnh việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư
tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Chi bộ đã xây dựng 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và phát động thi
đua thực hiện:
+ Bản lĩnh vững vàng, tiên phong gương mẫu.
+ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
+ Trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.
13


+ Tôn trọng pháp luật, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm.
+ Nâng cao nghiệp vụ; tận tụy, yêu nghề.
- Tổ chức sơ kết, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu.
d. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin đại chúng, kịp thời năm bắt
và xử lý tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và phụ huynh, tạo
sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân.
- Chi bộ, chỉ đạo BGH quản lí và sử dụng hiệu quả hộp thư điện tử,
Website nhà trường để truyền tải, cập nhật thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên;
- Tiếp thu mọi ý kiến đóng góp, phản ánh cũng như tâm tư, nguyện vọng
của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; các phản ánh của phụ huynh và nhân
dân về các lĩnh vực hoạt động của nhà trường qua email, số điện thoại hiệu
trưởng và phản ánh trực tiếp để kịp thời giải quyết những vướng mắc;
- Nhân các ngày lễ, tết, cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường có các bài
viết tuyên truyền để phụ huynh và nhân dân hiểu hơn về vai trò của giáo dục đối
với sự phát triển kinh tế xã hội, về xã hội hóa giáo dục, về phổ cập giáo dục tiểu
học đúng độ tuổi mức độ 2,... và sự phối hợp giữa các môi trường giáo dục để
nâng cao chất lượng giáo dục.
e. Hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo, thành lập các Hội đồng tư vấn đủ số
lượng, đảm bảo chất lượng.
- Chỉ đạo thành lập các hội đồng tư vấn để giúp hiệu trưởng quản lí tốt
mọi hoạt động trong nhà trường; tham mưu xây dựng các kế hoạch nhánh để
triển khai đồng bộ các công việc;
- Cử người được đại diện nhà trường phát ngôn hoặc trả lời các vấn đề
liên quan khi cần.
2.3.1.5. Bí thư, Cấp uỷ lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và công tác
xây dựng tổ chức Đảng
Đây là việc làm thường xuyên, liên tục, trong những năm qua đơn vị đã
làm rất tốt nội dung này nhưng vì thời gian có hạn nên tôi không đi sâu vào các
mặt công tác này.
2.3.2. Mối quan hệ giữa Hiệu trưởng với Bí thư, Cấp uỷ, Chi bộ Đảng
trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, phối hợp ở trường Tiểu học Lương Sơn
2, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Người Hiệu trưởng phải luôn luôn quán triệt nguyên tắc hết sức cơ bản
trong công tác quản lí nhà trường là chịu sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong
nhà trường và ở địa phương. Hiệu trưởng phải thực hiện nguyên tắc đó một cách
đầy đủ, tự giác trong nhận thức tư tưởng, tình cảm và cả hành động thực tiễn của
mình.
Hiệu trưởng và Cấp uỷ Đảng có mối quan hệ mật thiết với nhau, tạo điều
kiện và bổ sung cho nhau trong hoạt động công tác. Hiệu trưởng phải phục tùng
sự lãnh đạo của Chi bộ, có trách nhiệm thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ.
14


Hiệu trưởng thường xuyên báo cáo với Cấp uỷ các văn bản, Chỉ thị chủ
trương của ngành và những dự kiến công việc của mình để những chủ trương
công tác đó thành chủ trương công tác của Chi bộ. Cấp uỷ có trách nhiệm kiểm
tra và lãnh đạo việc thực hiện công tác của đảng viên cũng như các tổ chức trong
trường.
Hiệu trưởng có báo cáo thường xuyên định kì trước Cấp uỷ, Chi bộ những
việc đã làm, đang làm và chuẩn bị làm ... từ đó Cấp uỷ,Chi bộ thảo luận đưa ra
những giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng những yêu cầu thực tế giúp
cho Hiệu trưởng chỉ đạo quản lí tốt họat động trong trường.
Hiệu trưởng thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Cấp uỷ Đảng
trên cơ sở hợp tác, phối hợp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng thống nhất trong mọi
chủ trương, biện pháp. Xây dựng khối đại đoàn kết tốt trong lãnh đạo.
Trên cơ sở báo cáo, hội ý, thảo luận của Hiệu trưởng và Chi bộ, Cấp uỷ
xác định được nhiệm vụ chính trị mà đề ra những chủ trương trong từng tháng,
cho từng học kì phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương, yêu cầu
của ngành, của trường từ đó Cấp uỷ giám sát, kiểm tra góp ý cho Hiệu trưởng
trong quá trình quản lí.
Người Hiệu trưởng với chức năng quản lí phải có trách nhiệm triển khai
cụ thể hoá Nghị quyết của Chi bộ trong toàn trường để thực hiện. Ngoài ra
người Hiệu trưởng còn phải năng động, sáng tạo, không ỷ lại vào Chi bộ và phải
có thái độ kiên quyết chống mọi biểu hiện tự do, vô kỉ luật không chấp hành
Nghi quyết của Chi bộ.
Tóm lại, mọi công việc cần thiết trong trường Hiệu trưởng phải thống
nhất với Cấp uỷ sau đó họp liên tịch rồi mới đưa ra Hội đồng giáo dục. Với Nghị
quyết của Chi bộ, Hiệu trưởng phải là người gương mẫu thực hiện phục tùng và
làm cho mọi người dưới quyền phục tùng sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng.
Như vậy, giữa Hiệu trưởng và Cấp uỷ Đảng có sự liên quan mật thiết,
không thể thiếu nhau, vừa là nguyên tắc vừa là điều kiện cần thiết, luôn luôn bổ
sung cho nhau trong quá trình công tác. Hiệu trưởng có vai trò, chức năng quy
định trong hoạt động nhà trường do đó phải chủ động phối hợp, tạo các điều
kiện để công tác tốt, luôn luôn trao đổi, thảo luận với Cấp uỷ, Chi bộ để tranh
thủ trí tuệ tập thể lãnh đạo, giúp cho mình có những quyết định đúng đắn, kịp
thời hợp với tình hình kinh tế xã hội và điều kiện thực tế của nhà trường, đúng
với chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để các quyết định
đó có hiệu lực quản lí cao nhằm đạt hiêu quả mục tiêu quản lí Giáo dục và Đào
tạo.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Trong quá trình đổi mới, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các biện pháp đã
nêu trên ở trường Tiểu học Lương Sơn 2 chúng tôi đã thu được những kết quả
rất khả quan. Công tác Đảng trong nhà trường Tiểu học Lương Sơn 2 đã được
nâng lên, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng - vai trò của Cấp uỷ đã được tăng
cường, uy tín được nâng cao. Hoạt động lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp công
tác giữa Cấp uỷ Đảng với Hiệu trưởng và các đoàn thể đã thành nền nếp và có
15


hiệu quả rõ rệt. Trong nhà trường có mối quan hệ công tác tốt, đoàn kết tương
thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau. Không có tình trạng mất đoàn kết đùn đẩy trách
nhiệm cho nhau.
Chính vì vậy, đã đưa Chi bộ, nhà trường và các đoàn thể trong trường
ngày càng vững mạnh. Được thể hiện qua bảng sau:
Năm
học

Danh hiệu và hình thức khen thưởng

2012
2013

Trong sạch vững Tập thể lao động
mạnh cấp huyện
xuất sắc

2013
2014

Vững mạnh

2014
2015

Trong sạch
vững mạnh

2015
2016

Trong sạch vững
mạnh xuất sắc

Chi bộ

Nhà trường

Bằng khen UBND
tỉnh
Tập thể lao động
xuất sắc
Bằng khen UBND
tỉnh

Ghi chú

Công đoàn

Đoàn
thanh niên
Bằng
khen Giấy khen Đạt chuẩn
LĐLĐ tỉnh
UBND

quan
huyện
văn
hóa
cấp tỉnh
Bằng
khen Giấy khen
TLĐLĐ
của
tỉnh
Việt Nam
Đoàn
Giấy
khen Bằng khen
LĐLĐ huyện
Trung ương
Đoàn
Giấy
khen Giấy khen Trường đạt
LĐLĐ huyện
của
tỉnh chuẩn
Đoàn
Quốc gia
mức độ 1

(Ảnh nhà trường đón nhận cơ quan văn hóa cấp tỉnh năm học 2012- 2013)
16


(Ảnh nhà trường đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1)
Qua bảng thống kê trên, chúng ta thấy từ năm áp dụng các biện pháp của
sáng kiến kinh nghiệm thì Chi bộ, nhà trường và các tổ chức trong trường đã thu
được những thành tích nổi bật, có sự tiến bộ vượt bậc và đồng bộ từ Chi bộ, Nhà
trường, đến tất cả các tổ chức trong trường. Điều đó minh chứng cho công tác
lãnh đạo kiểm tra phối hợp giữa Cấp uỷ và Hiệu trưởng ở nhà trường Tiểu học
Lương Sơn 2, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa là biện pháp đúng đắn và có
hiệu quả rõ rệt.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Từ những quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về Giáo dục và Đào
tạo trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước, kết hợp với thực tế về công tác quản lí,
công tác lãnh đạo kiểm tra tại nhà trường Tiểu học Lương Sơn 2 trong thời gian
công tác vừa qua. Bản thân tôi xin mạnh dạn nêu lên một vài kinh nghiệm trong
công tác lãnh đạo, kiểm tra phối hợp giữa Cấp uỷ và Hiệu trưởng như sau:
`
- Cấp uỷ, Hiệu trưởng phát huy dân chủ trong việc lãnh đạo, xây dựng và
tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phải xây dựng cơ chế, quy
chế làm việc của lãnh đạo trong trường. Muốn có quy chế, cơ chế làm việc đúng
đắn, hợp với qui luật, sát với tình hình thực tế địa phương của trường thì Cấp uỷ
17


và Hiệu trưởng phải nắm vững Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của
Nhà nước.
- Khi Chi bộ chuẩn bị ra Nghị quyết, chủ trương công tác, phải tiến hành
thảo luận một cách thấu đáo, dân chủ và biểu quyết theo đa số, tạo ra sự thống
nhất ý chí và hành động. Chi bộ đã có Nghị quyết thì tất cả các đảng viên đều
phải chấp hành nghiêm túc Nghị quyết của Chi bộ. Trường hợp khi xuất hiện ý
kiến khác biệt giữa Cấp uỷ và Hiệu trưởng thì Cấp uỷ kiên trì lãnh đạo, vận
động thuyết phục. Nếu qua một thời gian nhất định vẫn có ý kiến khác biệt thì
Cấp uỷ nhà trường phải xem xét một cách khách quan ý kiến đó, đồng thời báo
cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét quyết định.
- Trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết, chủ trương, Cấp uỷ
hướng dẫn và thông qua Hiệu trưởng và các đoàn thể để cụ thể hoá và trực tiếp
tổ chức chỉ đạo thực hiện. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước
cán bộ giáo viên và học sinh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị đó. Cấp
uỷ, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Huyện uỷ, trước cán bộ gíáo viên, học sinh
và pháp luật về các quyết định của mình.
- Cấp uỷ Đảng phải luôn luôn coi trọng công tác kiểm tra và giám sát cán
bộ đảng viên. Hiệu trưởng và các vị trí chủ chốt của các đoàn thể cần gương
mẫu thực hiện nguyên tắc này thì mới phát huy ưu điểm, ngăn chặn các sai sót,
khắc phục khuyết điểm.Vì sự gương mẫu của cấp trên có tác động giáo dục to
lớn đối với cấp dưới.
- Cấp uỷ phải nắm được công tác tổ chức và cán bộ trong trường, phát huy
dân chủ trong công tác tổ chức và cán bộ trước khi vào năm học, Cấp uỷ cần
tiến hành thăm dò tín nhiệm, thảo luận, giới thiệu những đảng viên vào các tổ
chức trong nhà trường. Những chức danh cán bộ chủ chốt của nhà trường thì
Cấp uỷ tổng hợp ý kiến của cán bộ đảng viên, giáo viên để đề cử người đủ tiêu
chuẩn hoặc góp ý kiến để xem xét, quyết định.
- Định kì vào cuối học kì, cuối năm học (sơ kết 6 tháng cuối năm, 6 tháng
đầu năm) gắn với việc sơ kết, tổng kết công tác, Cấp uỷ cần lãnh đạo các cá
nhân, tổ chức kiểm điểm công tác được giao, tự phê bình và phê bình lấy ý kiến
quần chúng góp ý với cán bộ đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Đối với những cán bộ phát hiện có sai lầm khuyết điểm thì Cấp uỷ phải xúc tiến
kiểm tra, thanh tra, kết luận tổ chức cho Hội đồng nhà trường nêu kiến nghị và
biện pháp xử lí. Nếu là Cấp uỷ và cán bộ quản lí thì báo cáo cấp có thẩm quyền
xem xét quyết định.
- Một nội dung không thể thiếu được của Cấp uỷ là lãnh đạo hoạt động
ngân sách, tiền vốn của nhà trường, mức điều phối hoạt động ngân sách của
Hiệu trưởng. Đây là công việc cụ thể của Hiệu trưởng nhưng để tránh khỏi nghi
ngờ lẫn nhau, hạn chế những sai lầm có thể mắc phải, để sử dụng ngân sách và
phát huy có hiệu quả ngân sách được cấp thì ngân sách đó phải được công khai
theo đúng quy định, có báo cáo thu chi ngân sách để cấp uỷ và lãnh đạo biết.
Hiện nay đã có Luật ngân sách đây là điều kiện thuận lợi cho Hiệu trưởng thực
hiện, bí thư cấp uỷ không can thiệp vào công việc cụ thể của Hiệu trưởng nhưng
18


Hiệu trưởng phải có trách nhiệm báo cáo công việc với cấp ủy. Nếu việc thu chi
ngoài quyền hạn của Hiệu trưởng thì Hiệu trưởng phải xin ý kiến chỉ đạo của
Cấp uỷ, Chi bộ.
- Đối với người Hiệu trưởng, trước hết phải có đức có tài, đủ khả năng,
gương mẫu, năng động, sáng tạo... Nhưng khi làm việc phải bảo đảm nguyên
tắc, kỷ cương trách nhiệm. Người Hiệu trưởng phải chịu sự lãnh đạo của Đảng,
tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, tranh thủ ý kiến của Cấp uỷ trong công tác và
chịu sự kiểm tra của Đảng.
- Trong làm việc Hiệu trưởng luôn bảo đảm “công khai,công bằng,dân
chủ” thực hiện sự đoàn kết nhất trí trong Ban giám hiệu, Cấp uỷ và tập thể sư
phạm. Trong lãnh đạo tránh sự đối đầu giữa Hiệu trưởng và Cấp uỷ làm việc
tránh “lấn sân” nhau hoặc ỷ lại nhau, cần tôn trọng nhau hỗ trợ cho nhau.
- Hiệu trưởng nên lựa chọn bồi dưỡng những nhân tố tích cực, phối hợp
với Cấp uỷ để tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy sức mạnh riêng từ đó tạo
nên sức mạnh tổng hợp của tập thể nhà trường.
- Hiệu trưởng cần tạo mọi điều kiện cho mọi tổ chức trong trường hoạt
động có hiệu quả, đây là một trách nhiệm của Hiệu trưởng, tạo được sự đoàn
kết, môi trường sư phạm lành mạnh, tạo lòng tin cho cán bộ, giáo viên và học
sinh đối với Hiệu trưởng, cũng qua đây uy tín lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng được
tăng cường.
Thực tế đã chứng minh rằng tất cả các cuộc đấu tranh nhất thiết phải có
Đảng lãnh đạo. Không có sự lãnh đạo đó, dù với động cơ ban đầu như thế nào
cũng dễ bị mất phương hướng, có thể bị kể xấu lợi dụng gây hậu quả khôn
lường.
Vấn đề cán bộ: uy tín của cán bộ là uy tín của Đảng nếu đông đảo cán bộ
mất uy tín thì tổ chức cơ sở Đảng cũng không còn tín nhiệm. Trong điều kiện
mới, cán bộ đứng trước rất nhiều thử thách, cám dỗ về vật chất, về quyền lực, do
đó càng cần đề cao việc rèn luyện cán bộ hơn lúc nào hết. Việc đó vừa đòi hỏi
trách nhiệm tự rèn luyện của người cán bộ, vừa là trách nhiệm giáo dục quản lí
của tập thể và của cấp trên.
Sự gương mẫu về mọi mặt của cấp trên có tác động giáo dục to lớn đối
với cấp dưới, cấp trên không gương mẫu, không đoàn kết sẽ ảnh hưởng trức tiếp
đến cấp dưới, tác dụng chỉ đạo đối với cấp dưới bị hạn chế, thậm chí bị triệt tiêu.
3.2. Ý kiến đề xuất kiến nghị:
Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có tài liệu phong phú hơn về sự lãnh đạo của
Đảng trong trường học, để các nhà quản lí nghiên cứu, tham khảo. Cần có sự
đầu tư hướng dẫn đi sâu nghiên cứu về lĩnh vực Đảng lãnh đạo, kiểm tra trong
trường học.
Trước tình hình mới của đất nước, khi chúng ta ngày càng hội nhập sâu và
nền kinh tế thế giới, Đảng ta phải có phương thức thích hợp để nâng cao chất
lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của
Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, xây dựng một hệ thống chính trị hoạt động
năng động có hiệu lực và hiệu quả cao.Hội nghị trung ương Đảng đã khảng
19


định: “... Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng có trách nhiệm lãnh đạo tất cả các
lĩnh vực đời sống xã hội”. Giáo dục và Đào tạo là một lĩnh vực của đời sống xã
hội.Với quan điểm của Đảng về chiến lược con người, về vai trò của Giáo dục
và Đào tạo: Chuẩn bị lực lượng lao động để đất nước hội nhập sâu hơn vào nền
kinh tề thế giới, hơn bao giờ hết Giáo dục cần có sự lãnh đạo của Đảng. Trường
học là đơn vị cơ sở của ngành Giáo dục và Đào tạo. Nói Đảng lãnh đạo Giáo dục
trước hết phải nói đến sự lãnh đạo của Đảng ở đơn vị cụ thể là trường học.
Trường Tiểu học cũng như các trường phổ thông các cấp phải đảm bảo sự lãnh
đạo của Đảng./.
XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thường Xuân, ngày 26 tháng 03 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
không sao chép nội dung của người khác.
NGƯỜI VIẾT

Nguyễn Đình Quý

20


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Bộ GD & ĐT (2010), Điều lệ trường Tiểu học. Hà Nội.
3. Nguyễn Văn Đệ - Phạm Minh Hùng (2013), Giáo trình Phương pháp
nghiên cứu khoa học Quản lý Giáo dục, NXB GDVN, Hà Nội.
4. Hà Tất Thắng (2008), Hệ thống văn bản pháp luật mới về GD- ĐT dành cho
Hiệu trưởng và lãnh đạo trường học, NXBLĐ- XH, Hà Nội .
5.Hoàng Minh Thao – Hà Thế Truyền (2003), Quản lý giáo dục tiểu
học theo định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nhà xuất bản
Giáo dục, Hà Nội.
6. Bộ GD&ĐT (2013), Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện
Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011- 2020, Kết luận số 51-KL/TW ngày
29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị
số 02/CT-TTG ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện
Giáo dục và Đào tạo.
7. Ban chấp hành Trung ương (2004), Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 15.6.2004.

21


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Nguyễn Đình Quý
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Sơn 2,

TT

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Tên đề tài SKKN

Một số biện pháp Phổ cập Giáo dục Tiểu
học ở trường Tiểu học Ngọc Phụng 2
Một số kinh nghiệm về công tác bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao chất
lượng giảng dạy các môn học của trường
Tiểu học Ngọc Phụng 2
Một vài kinh nghiệm trong công tác đánh
giá lao động sư phạm giáo viên của
trường Tiểu học Ngọc Phụng 2
Một số biện pháp Phổ cập Giáo dục Tiểu
học ở trường Tiểu học Ngọc Phụng 2
Một số kinh nghiệm xây dựng và chỉ đạo
thực hiện kế hoạch năm học ở trường
Tiểu học
Một số kinh nghiệm chỉ đạo công tác
giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học
thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp ở
trường Tiểu học Lương Sơn 2
Một số biện pháp nâng cao chất lượng
công tác kiểm tra nội bộ ở trường Tiểu
học Lương Sơn 2, huyện Thường Xuân,
Tỉnh Thanh Hóa

Cấp đánh
giá xếp loại
(Phòng, Sở,
Tỉnh...)

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B,
hoặc C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

Phòng

C

2001-2002

Phòng

C

2002-2003

Phòng

B

2003-2004

Sở

C

2004 - 2005

Phòng

B

2010 - 2011

Phòng

B

2012 - 2013

Phòng

A

2014 - 2015

----------------------------------------------------

22x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×