Tải bản đầy đủ

TÌM MỘT SỐ...

1
: Leõ Vaờn Thụ
Trửụứng THCS TT Moọc Hoựa
2

4
5
.
I – SỰ DẪN NHIỆT
1 Thí nghiệm.
Bố trí thí nghiệm .
Dùng đèn cồn đốt nóng đầu A của thanh kim loai
Quan sát và mô tả
hiện tượng xảy ra.
a
b c d
B
A
e
Tiến hành thí nghiệm
6

I – SỰ DẪN NHIỆT
1 Thí nghiệm.
C1. Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì?
a b c d
B
A
e
2 . Trả lời câu hỏi.
Nhiệt đã truyền
tới sáp làm cho
sáp nóng lên và
chảy ra.
7
I – SỰ DẪN NHIỆT
1 Thí nghiệm.
C2. Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào?
a b c d
B
A
e
2 Trả lời câu hỏi.
Theo thứ tự từ
a đến b rồi c,
d, e.
8
I – SỰ DẪN NHIỆT
1 Thí nghiệm.
C3. Dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô
tả sự truyền nhiệt năng trong thanh kim loại AB?
a b c d
B
A
e
2 Trả lời câu hỏi.
Nhiệt năng được
truyền dần từ đầu
A đến đầu B của
thanh kim loại
9
I – SỰ DẪN NHIỆT
1 Thí nghiệm.
2 Trả lời câu hỏi.
Sự truyền nhiệt năng như trong thí
nghiệm trên được gọi là sự dẫn nhiệt.
Lấy ví dụ về
sự dẫn nhiệt.
10
I – SỰ DẪN NHIỆT
1 Thí nghiệm.
2 Trả lời câu hỏi.
Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang
phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác
bằng hình thức dẫn nhiệt.
Các chất khác nhau thì
mức độ dẫn nhiệt có khác nhau hay không?

11
II –TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT
Thí nghiệm 1.
Thanh sắt
Thanh
thủy tinh
Thanh
đồng
I – SỰ DẪN NHIỆT
Tiến hành thí
nghiệm và
trả lời các
câu hỏi sau
đây :
Bố trí thí nghiệm .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×