Tải bản đầy đủ

Phép cộng và phép nhân


SỐ HỌC 6
BÀI: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN
Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình
Tel: 0905177397
http://thanhbinh81. wordpress.com
Email: pvthanhbinh@gmail.com

Tiết 6: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN
1. Tổng và tích hai số tự nhiên
Phép cộng hai số tự nhiên
cho ta một số tự nhiên duy
nhất gọi là gì?
1. Tổng và tích hai số tự nhiên
a + b = c
Số hạng
Tổng
Phép nhân hai số tự nhiên
cho ta một số tự nhiên duy
nhất gọi là gì?
a . b = c

Thừa số
Tích
Chú ý:
a . b = ab
4 . a . b = 4ab

Tiết 6: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN
1. Tổng và tích hai số tự nhiên
1. Tổng và tích hai số tự nhiên
a + b = c
Số hạng
Tổng
a . b = c
Thừa số
Tích
Bài tập áp dụng
?1
a 12 21 1
b 5 0 48 15
a + b
a . b 0
Điền vào chỗ trống
17
60
21
0
49
48
0
15

Tiết 6: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN
1. Tổng và tích hai số tự nhiên
1. Tổng và tích hai số tự nhiên
Bài tập áp dụng
?1
a 12 21 1
b 5 0 48 15
a + b
a . b 0
Điền vào chỗ trống
17
60
21
0
49
48
0
15
?2 Điền vào chỗ trống
a. Tích của một số với số 0 thì bằng…………..
0
b. Nếu tích của hai thừa số mà bằng không thì
có ít nhất một thừa số bằng……………………
0

Tiết 6: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN
1. Tổng và tích hai số tự nhiên
1. Tổng và tích hai số tự nhiên
Bài tập áp dụng
Bài 26/16/SGK
• •


Hà Nội
Vĩnh
Yên
Việt Trì
Yên Bái
54 km 19 km 82 km
Tính quãng đường ôtô đi từ Hà Nội lên Yên Bái?
Giải
Quãng đường ôtô đi từ Hà Nội lên Yên Bái là:
54 + 19 + 82 = 155 km
Đáp số: 155 km

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×