Tải bản đầy đủ

Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật

SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT
SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT
VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT
VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤTCâu 1: Sinh quyển là gì ? Sinh vật có phân bố
Câu 1: Sinh quyển là gì ? Sinh vật có phân bố
đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển
đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển
không? Tại sao?
không? Tại sao?

Câu 2: Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng như
Câu 2: Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng như
thế nào tới sự phát triển và phân bố của sinh

thế nào tới sự phát triển và phân bố của sinh
vật?
vật?
*
*
THẢM THỰC VẬT
THẢM THỰC VẬT
: Toàn bộ các loài thực vật
: Toàn bộ các loài thực vật
khác nhau của một vùng rộng lớn
khác nhau của một vùng rộng lớn

I./
I./
SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT THEO VĨ ĐO
SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT THEO VĨ ĐO
Ä:
Ä:

-Các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất có sự phân hóa theo vó độ.
-Các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất có sự phân hóa theo vó độ.

-Chòu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu.
-Chòu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu.

-Tương ứng với các kiểu khí hậu sẽ có các kiểu thảm thực vật và các
-Tương ứng với các kiểu khí hậu sẽ có các kiểu thảm thực vật và các
nhóm đất.
nhóm đất.

Các kiểu thảm thực vật chính trên TG Các nhóm đất chính trên TG
Các kiểu thảm thực vật chính trên TG Các nhóm đất chính trên TG


HOANG MAÏC LAÏNH
HOANG MAÏC LAÏNHKH.CẬN CỰC LỤC ĐỊA / ĐÀI NGUYÊN (TOUNDRA) / ĐẤT ĐÀI NGUYÊN
KH.CẬN CỰC LỤC ĐỊA / ĐÀI NGUYÊN (TOUNDRA) / ĐẤT ĐÀI NGUYÊN


KH.CẬN CỰC LỤC ĐỊA / ĐÀI NGUYÊN (TOUNDRA) / ĐẤT ĐÀI NGUYÊN
KH.CẬN CỰC LỤC ĐỊA / ĐÀI NGUYÊN (TOUNDRA) / ĐẤT ĐÀI NGUYÊN


KH.ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA LẠNH / RỪNG LÁ KIM / ĐẤT PÔTDÔN
KH.ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA LẠNH / RỪNG LÁ KIM / ĐẤT PÔTDÔN


KH.ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA LẠNH / RỪNG LÁ KIM / ĐẤT PÔTDÔN
KH.ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA LẠNH / RỪNG LÁ KIM / ĐẤT PÔTDÔN


KH.ÔN ĐỚI HẢI DƯƠNG / RỪNG LÁ RỘNG / ĐẤT NÂU VÀ XÁM
KH.ÔN ĐỚI HẢI DƯƠNG / RỪNG LÁ RỘNG / ĐẤT NÂU VÀ XÁM


KH.ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA / THẢO NGUYÊN / ĐẤT ĐEN
KH.ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA / THẢO NGUYÊN / ĐẤT ĐEN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×