Tải bản đầy đủ

bai kiem tra 15 phút ki 2

Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 11 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng a, b, c hoặc d
1/ õu l c im khớ hu min ụng Trung Quc:
a Tuy giỏp bin nhng lng ma hng nm thp
b Cú kiu khớ hu giú mựa cn nhit
c Mựa ụng lnh v thng cú ma ln gõy l lt
d Mựa h khụ núng, ớt ma; mựa ụng lnh, ma nhiu
2/ c im no sau õy khụng thuục lónh th Trung Quc:
a Biờn gii vi cỏc nc ch yu l nỳi cao v hoang mc
b Tri di khong 20
0
B ti 53
0
B, giỏp 14 nc
c Nm Trung v ụng Chõu
d Cú din tớch ln th 3 th gii, sau Liờn Bang Nga v Ca-na-a
3/ Ranh gii chia min ụng v min Tõy Trung Quc l:

a Kinh tuyn 105
0

b Kinh tuyn 115
0

c Kinh tuyn 115
0
T
d Kinh tuyn 105
0
T
4/ Vn dõn s hin nay gõy nhiu khú khn cho Trung Quc, vỡ:
a S bt hp lớ trong c cu gii tớnh do chớnh sỏch dõn s mang li.
b Tc gia tng dõn s vn cũn quỏ cao.
c T l tht nghip quỏ cao, dn n nhiu t nn xó hi.
d Lc lng lao ng gim, t l ngi gi tng lờn.
5/ Chớnh sỏch cụng nghip mi vi ni dung chớnh l:
a Chuyn sang cỏc ngnh cụng nghip phc v xut khu ra vựng ven bin.
b Phỏt trin cụng nghip hng vo th trng cỏc nc ang phỏt trin
c Tp trung ch yu vo 5 ngnh: ch to mỏy, in t, hoỏ du, sn xut ụ tụ v xõy
dng
d Tp trung vo cỏc ngnh cụng nghip nh, cn nhiu nhõn lc.
Phần II: Câu hỏi tự luận
Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên miền Đông Trung Quốc ?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng a, b, c hoặc d
1/ Ranh gii chia min ụng v min Tõy Trung Quc l:
a Kinh tuyn 105
0

b Kinh tuyn 115
0

c Kinh tuyn 105
0
T
d Kinh tuyn 115
0
T
2/ c im no sau õy khụng thuục lónh th Trung Quc:
a Biờn gii vi cỏc nc ch yu l nỳi cao v hoang mc
b Cú din tớch ln th 3 th gii, sau Liờn Bang Nga v Ca-na-a
c Nm Trung v ụng Chõu
d Tri di khong 20
0
B ti 53
0
B, giỏp 14 nc
3/ õu l c im khớ hu min ụng Trung Quc:
a Mựa ụng lnh v thng cú ma ln gõy l lt
b Tuy giỏp bin nhng lng ma hng nm thp
c Mựa h khụ núng, ớt ma; mựa ụng lnh, ma nhiu
d Cú kiu khớ hu giú mựa cn nhit
4/ Chớnh sỏch cụng nghip mi vi ni dung chớnh l:
a Tp trung vo cỏc ngnh cụng nghip nh, cn nhiu nhõn lc.
b Chuyn sang cỏc ngnh cụng nghip phc v xut khu ra vựng ven bin.
c Tp trung ch yu vo 5 ngnh: ch to mỏy, in t, hoỏ du, sn xut ụ tụ v xõy
dng
d Phỏt trin cụng nghip hng vo th trng cỏc nc ang phỏt trin
5/ Vn dõn s hin nay gõy nhiu khú khn cho Trung Quc, vỡ:
a Lc lng lao ng gim, t l ngi gi tng lờn.
b T l tht nghip quỏ cao, dn n nhiu t nn xó hi.
c Tc gia tng dõn s vn cũn quỏ cao.
d S bt hp lớ trong c cu gii tớnh do chớnh sỏch dõn s mang li.
P hần II: Câu hỏi tự luận
Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên miền Tây Trung Quốc?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c hoặc d:
1/ õu l c im khớ hu min ụng Trung Quc:
a Tuy giỏp bin nhng lng ma hng nm thp
b Mựa ụng lnh v thng cú ma ln gõy l lt
c Cú kiu khớ hu giú mựa cn nhit
d Mựa h khụ núng, ớt ma; mựa ụng lnh, ma nhiu
2/ Ranh gii chia min ụng v min Tõy Trung Quc l:
a Kinh tuyn 115
0
T
b Kinh tuyn 115
0

c Kinh tuyn 105
0

d Kinh tuyn 105
0
T
3/ Chớnh sỏch cụng nghip mi vi ni dung chớnh l:
a Phỏt trin cụng nghip hng vo th trng cỏc nc ang phỏt trin
b Tp trung vo cỏc ngnh cụng nghip nh, cn nhiu nhõn lc.
c Tp trung ch yu vo 5 ngnh: ch to mỏy, in t, hoỏ du, sn xut ụ tụ v xõy
dng
d Chuyn sang cỏc ngnh cụng nghip phc v xut khu ra vựng ven bin.
4/ c im no sau õy khụng thuục lónh th Trung Quc:
a Nm Trung v ụng Chõu
b Tri di khong 20
0
B ti 53
0
B, giỏp 14 nc
c Cú din tớch ln th 3 th gii, sau Liờn Bang Nga v Ca-na-a
d Biờn gii vi cỏc nc ch yu l nỳi cao v hoang mc
5/ Vn dõn s hin nay gõy nhiu khú khn cho Trung Quc, vỡ:
a Lc lng lao ng gim, t l ngi gi tng lờn.
b S bt hp lớ trong c cu gii tớnh do chớnh sỏch dõn s mang li.
c T l tht nghip quỏ cao, dn n nhiu t nn xó hi.
d Tc gia tng dõn s vn cũn quỏ cao.
Phần II: Câu hỏi tự luận:
Hãy trình bày những chính sách hiện đại hoá nông nghiệp của Trung Quốc?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c hoặc d:
1/ Th mnh ca min ụng Trung Quc l:
a Nụng nghip, ng nghip, cụng nghip v cỏc ngnh dch v.
b Thu in, phỏt trin chn nuụi i gia sỳc.
c Thu in, phỏt trin chn nuụi gia sỳc.
d Phỏt trin cõy cụng nghip v cụng nghip khai khoỏng.
2/ V trớ a lớ mang li cho Trung Quc khú khn nht l:
a Nm trong khu vc cú hot ng kinh t sụi ng nờn b cnh tranh.
b Khú khn trong vic m bo an ninh quc phũng cỏc vựng biờn gii.
c Giao lu vi cỏc nc lỏng ging tn kộm, chi phớ cao.
d Thiờn tai thng xuyờn xy ra trờn bin.
3/ Vỡ sao cỏc trung tõm cụng nghip Trung Quc tp trung nhiu min ụng:
a Cú v trớ a lớ thun li, cú cng bin, a hỡnh bng phng.
b Cú nhiu ti nguyờn thiờn nhiờn.
c Vỡ min Tõy ch tp trung phỏt trin nụng nghip.
d Cú ngun lao ng di do, trỡnh cao.
4/ c im no sau õy khụng ỳng dõn c - xó hi Trung Quc:
a Rt chỳ ý u t cho giỏo dc.
b ó ỏp dng mnh m chớnh sỏch dõn s, nhng t l sinh vn cũn cao.
c Chim 1/5 dõn s ton cu, vi 50 nhúm dõn tc.
d T l dõn thnh th chim 37% dõn s.
5/ Cỏc sn phm no sau õy ca Trung Quc cú sn lng cao nht th gii:
a Than, thộp, xi mng.
b in, du m, khớ t.
c Phõn bún, hoỏ cht.
d Vi, si, ung úng hp.
Phần II: Câu hỏi tự luận:
Hãy trình bày những chính sách hiện đại hoá công nghiệp của Trung Quốc?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c hoặc d:
1/ õu l cỏc loi nụng sn ca Trung Quc ng u th gii:
a Lng thc, bụng, tht ln.
b Cõy n qu, ht cú du, mớa, tht gia cm.
c Lc, tht cu, tht bũ, bụng, c phờ, h tiờu.
d Cõy cụng nghip lõu nm, cõy n qu
2/ Trung Quc khụng thc hin chớnh sỏch no trong quỏ trỡnh hin i hoỏ cụng nghip:
a Tp trung phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip nng trong giai on u.
b Chuyn nn kinh t ch huy sang nn kinh t th trng
c p dng k thut cao vo sn xut
d M ca, tng cng quan h vi th trng th gii.
3/ T thi c i Trung Quc ó ni ting trờn th gii v:
a Nhng di tớch lch s, nhng ngụi chựa ln.
b Cỏc ngnh cụng nghip truyn thng, tiu th cụng nghip.
c Nhng phỏt minh ln: La t tm, ch vit. la bn, giy, s....
d Nhng cỏnh ng lỳa mờnh mụng.
4/ V trớ ca Trung Quc cú c ờm:
a Giỏp 14 quc gia, gn cỏc khu vc cú nn kinh t sụi ng.
b Phớa ụng giỏp bin, m rng ra i Tõy Dng.
c Phớa Bc giỏp Vit Nam, phớa ụng giỏp bin
d Khong 25
0
B n 50
0
B.
5/ Khú khn ln nht ca t nhiờn min Tõy Trung Quc l:
a a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
b Vo mựa h l lt thng xy ra thng xuyờn.
c a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
d L ni chu tỏc ng mnh m ca giú mựa ụng bc.
Phần II: Câu hỏi tự luận
Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên miền Đông Trung Quốc ?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c hoặc d:
1/ Trung Quc khụng thc hin chớnh sỏch no trong quỏ trỡnh hin i hoỏ cụng nghip:
a Tp trung phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip nng trong giai on u.
b M ca, tng cng quan h vi th trng th gii.
c Chuyn nn kinh t ch huy sang nn kinh t th trng
d p dng k thut cao vo sn xut
2/ V trớ ca Trung Quc cú c ờm:
a Giỏp 14 quc gia, gn cỏc khu vc cú nn kinh t sụi ng.
b Khong 25
0
B n 50
0
B.
c Phớa Bc giỏp Vit Nam, phớa ụng giỏp bin
d Phớa ụng giỏp bin, m rng ra i Tõy Dng.
3/ Khú khn ln nht ca t nhiờn min Tõy Trung Quc l:
a Vo mựa h l lt thng xy ra thng xuyờn.
b a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
c a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
d L ni chu tỏc ng mnh m ca giú mựa ụng bc.
4/ T thi c i Trung Quc ó ni ting trờn th gii v:
a Nhng phỏt minh ln: La t tm, ch vit. la bn, giy, s....
b Nhng di tớch lch s, nhng ngụi chựa ln.
c Nhng cỏnh ng lỳa mờnh mụng.
d Cỏc ngnh cụng nghip truyn thng, tiu th cụng nghip.
5/ õu l cỏc loi nụng sn ca Trung Quc ng u th gii:
a Lng thc, bụng, tht ln.
b Cõy cụng nghip lõu nm, cõy n qu
c Cõy n qu, ht cú du, mớa, tht gia cm.
d Lc, tht cu, tht bũ, bụng, c phờ, h tiờu.
P hần II: Câu hỏi tự luận
Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên miền Tây Trung Quốc?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c hoặc d
1/ Khú khn ln nht ca t nhiờn min Tõy Trung Quc l:
a Vo mựa h l lt thng xy ra thng xuyờn.
b a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
c a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
d L ni chu tỏc ng mnh m ca giú mựa ụng bc.
2/ V trớ ca Trung Quc cú c ờm:
a Khong 25
0
B n 50
0
B.
b Phớa ụng giỏp bin, m rng ra i Tõy Dng.
c Giỏp 14 quc gia, gn cỏc khu vc cú nn kinh t sụi ng.
d Phớa Bc giỏp Vit Nam, phớa ụng giỏp bin
3/ Trung Quc khụng thc hin chớnh sỏch no trong quỏ trỡnh hin i hoỏ cụng nghip:
a Chuyn nn kinh t ch huy sang nn kinh t th trng
b p dng k thut cao vo sn xut
c Tp trung phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip nng trong giai on u.
d M ca, tng cng quan h vi th trng th gii.
4/ õu l cỏc loi nụng sn ca Trung Quc ng u th gii:
a Lc, tht cu, tht bũ, bụng, c phờ, h tiờu.
b Lng thc, bụng, tht ln.
c Cõy n qu, ht cú du, mớa, tht gia cm.
d Cõy cụng nghip lõu nm, cõy n qu
5/ T thi c i Trung Quc ó ni ting trờn th gii v:
a Nhng di tớch lch s, nhng ngụi chựa ln.
b Cỏc ngnh cụng nghip truyn thng, tiu th cụng nghip.
c Nhng phỏt minh ln: La t tm, ch vit. la bn, giy, s....
d Nhng cỏnh ng lỳa mờnh mụng.
Phần II: Câu hỏi tự luận:
Hãy trình bày những chính sách hiện đại hoá nông nghiệp của Trung Quốc?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c hoặc d
1/ T thi c i Trung Quc ó ni ting trờn th gii v:
a Nhng cỏnh ng lỳa mờnh mụng.
b Nhng phỏt minh ln: La t tm, ch vit. la bn, giy, s....
c Cỏc ngnh cụng nghip truyn thng, tiu th cụng nghip.
d Nhng di tớch lch s, nhng ngụi chựa ln.
2/ õu l cỏc loi nụng sn ca Trung Quc ng u th gii:
a Lc, tht cu, tht bũ, bụng, c phờ, h tiờu.
b Cõy n qu, ht cú du, mớa, tht gia cm.
c Cõy cụng nghip lõu nm, cõy n qu
d Lng thc, bụng, tht ln.
3/ V trớ ca Trung Quc cú c ờm:
a Phớa Bc giỏp Vit Nam, phớa ụng giỏp bin
b Khong 25
0
B n 50
0
B.
c Phớa ụng giỏp bin, m rng ra i Tõy Dng.
d Giỏp 14 quc gia, gn cỏc khu vc cú nn kinh t sụi ng.
4/ Trung Quc khụng thc hin chớnh sỏch no trong quỏ trỡnh hin i hoỏ cụng nghip:
a Chuyn nn kinh t ch huy sang nn kinh t th trng
b M ca, tng cng quan h vi th trng th gii.
c Tp trung phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip nng trong giai on u.
d p dng k thut cao vo sn xut
5/ Khú khn ln nht ca t nhiờn min Tõy Trung Quc l:
a L ni chu tỏc ng mnh m ca giú mựa ụng bc.
b Vo mựa h l lt thng xy ra thng xuyờn.
c a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
d a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
Phần II: Câu hỏi tự luận:
Hãy trình bày những chính sách hiện đại hoá công nghiệp của Trung Quốc?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c hoặc d
1/ T thi c i Trung Quc ó ni ting trờn th gii v:
a Nhng cỏnh ng lỳa mờnh mụng.
b Nhng di tớch lch s, nhng ngụi chựa ln.
c Nhng phỏt minh ln: La t tm, ch vit. la bn, giy, s....
d Cỏc ngnh cụng nghip truyn thng, tiu th cụng nghip.
2/ Trung Quc khụng thc hin chớnh sỏch no trong quỏ trỡnh hin i hoỏ cụng nghip:
a p dng k thut cao vo sn xut
b M ca, tng cng quan h vi th trng th gii.
c Tp trung phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip nng trong giai on u.
d Chuyn nn kinh t ch huy sang nn kinh t th trng
3/ õu l cỏc loi nụng sn ca Trung Quc ng u th gii:
a Cõy n qu, ht cú du, mớa, tht gia cm.
b Lc, tht cu, tht bũ, bụng, c phờ, h tiờu.
c Lng thc, bụng, tht ln.
d Cõy cụng nghip lõu nm, cõy n qu
4/ Khú khn ln nht ca t nhiờn min Tõy Trung Quc l:
a a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
b Vo mựa h l lt thng xy ra thng xuyờn.
c L ni chu tỏc ng mnh m ca giú mựa ụng bc.
d a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
5/ V trớ ca Trung Quc cú c ờm:
a Phớa ụng giỏp bin, m rng ra i Tõy Dng.
b Giỏp 14 quc gia, gn cỏc khu vc cú nn kinh t sụi ng.
c Phớa Bc giỏp Vit Nam, phớa ụng giỏp bin
d Khong 25
0
B n 50
0
B.
Phần II: Câu hỏi tự luận
Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên miền Đông Trung Quốc ?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c hoặc d
1/ V trớ ca Trung Quc cú c ờm:
a Giỏp 14 quc gia, gn cỏc khu vc cú nn kinh t sụi ng.
b Phớa ụng giỏp bin, m rng ra i Tõy Dng.
c Phớa Bc giỏp Vit Nam, phớa ụng giỏp bin
d Khong 25
0
B n 50
0
B.
2/ Trung Quc khụng thc hin chớnh sỏch no trong quỏ trỡnh hin i hoỏ cụng nghip:
a M ca, tng cng quan h vi th trng th gii.
b Chuyn nn kinh t ch huy sang nn kinh t th trng
c Tp trung phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip nng trong giai on u.
d p dng k thut cao vo sn xut
3/ õu l cỏc loi nụng sn ca Trung Quc ng u th gii:
a Lng thc, bụng, tht ln.
b Lc, tht cu, tht bũ, bụng, c phờ, h tiờu.
c Cõy cụng nghip lõu nm, cõy n qu
d Cõy n qu, ht cú du, mớa, tht gia cm.
4/ T thi c i Trung Quc ó ni ting trờn th gii v:
a Nhng di tớch lch s, nhng ngụi chựa ln.
b Cỏc ngnh cụng nghip truyn thng, tiu th cụng nghip.
c Nhng cỏnh ng lỳa mờnh mụng.
d Nhng phỏt minh ln: La t tm, ch vit. la bn, giy, s....
5/ Khú khn ln nht ca t nhiờn min Tõy Trung Quc l:
a Vo mựa h l lt thng xy ra thng xuyờn.
b L ni chu tỏc ng mnh m ca giú mựa ụng bc.
c a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
d a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
P hần II: Câu hỏi tự luận
Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên miền Tây Trung Quốc?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c hoặc d
1/ T thi c i Trung Quc ó ni ting trờn th gii v:
a Nhng cỏnh ng lỳa mờnh mụng.
b Nhng di tớch lch s, nhng ngụi chựa ln.
c Cỏc ngnh cụng nghip truyn thng, tiu th cụng nghip.
d Nhng phỏt minh ln: La t tm, ch vit. la bn, giy, s....
2/ õu l cỏc loi nụng sn ca Trung Quc ng u th gii:
a Cõy n qu, ht cú du, mớa, tht gia cm.
b Lng thc, bụng, tht ln.
c Cõy cụng nghip lõu nm, cõy n qu
d Lc, tht cu, tht bũ, bụng, c phờ, h tiờu.
3/ Khú khn ln nht ca t nhiờn min Tõy Trung Quc l:
a a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
b Vo mựa h l lt thng xy ra thng xuyờn.
c a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
d L ni chu tỏc ng mnh m ca giú mựa ụng bc.
4/ Trung Quc khụng thc hin chớnh sỏch no trong quỏ trỡnh hin i hoỏ cụng nghip:
a M ca, tng cng quan h vi th trng th gii.
b p dng k thut cao vo sn xut
c Tp trung phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip nng trong giai on u.
d Chuyn nn kinh t ch huy sang nn kinh t th trng
5/ V trớ ca Trung Quc cú c ờm:
a Phớa ụng giỏp bin, m rng ra i Tõy Dng.
b Giỏp 14 quc gia, gn cỏc khu vc cú nn kinh t sụi ng.
c Khong 25
0
B n 50
0
B.
d Phớa Bc giỏp Vit Nam, phớa ụng giỏp bin
Phần II: Câu hỏi tự luận:
Hãy trình bày những chính sách hiện đại hoá nông nghiệp của Trung Quốc?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c hoặc d
1/ Trung Quc khụng thc hin chớnh sỏch no trong quỏ trỡnh hin i hoỏ cụng nghip:
a p dng k thut cao vo sn xut
b Tp trung phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip nng trong giai on u.
c M ca, tng cng quan h vi th trng th gii.
d Chuyn nn kinh t ch huy sang nn kinh t th trng
2/ Khú khn ln nht ca t nhiờn min Tõy Trung Quc l:
a a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
b Vo mựa h l lt thng xy ra thng xuyờn.
c a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
d L ni chu tỏc ng mnh m ca giú mựa ụng bc.
3/ õu l cỏc loi nụng sn ca Trung Quc ng u th gii:
a Lc, tht cu, tht bũ, bụng, c phờ, h tiờu.
b Lng thc, bụng, tht ln.
c Cõy n qu, ht cú du, mớa, tht gia cm.
d Cõy cụng nghip lõu nm, cõy n qu
4/ V trớ ca Trung Quc cú c ờm:
a Phớa Bc giỏp Vit Nam, phớa ụng giỏp bin
b Giỏp 14 quc gia, gn cỏc khu vc cú nn kinh t sụi ng.
c Phớa ụng giỏp bin, m rng ra i Tõy Dng.
d Khong 25
0
B n 50
0
B.
5/ T thi c i Trung Quc ó ni ting trờn th gii v:
a Nhng cỏnh ng lỳa mờnh mụng.
b Nhng di tớch lch s, nhng ngụi chựa ln.
c Nhng phỏt minh ln: La t tm, ch vit. la bn, giy, s....
d Cỏc ngnh cụng nghip truyn thng, tiu th cụng nghip.
Phần II: Câu hỏi tự luận:
Hãy trình bày những chính sách hiện đại hoá công nghiệp của Trung Quốc?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c hoặc d
1/ Khú khn ln nht ca t nhiờn min Tõy Trung Quc l:
a Vo mựa h l lt thng xy ra thng xuyờn.
b a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
c L ni chu tỏc ng mnh m ca giú mựa ụng bc.
d a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
2/ T thi c i Trung Quc ó ni ting trờn th gii v:
a Cỏc ngnh cụng nghip truyn thng, tiu th cụng nghip.
b Nhng di tớch lch s, nhng ngụi chựa ln.
c Nhng phỏt minh ln: La t tm, ch vit. la bn, giy, s....
d Nhng cỏnh ng lỳa mờnh mụng.
3/ Trung Quc khụng thc hin chớnh sỏch no trong quỏ trỡnh hin i hoỏ cụng nghip:
a M ca, tng cng quan h vi th trng th gii.
b Chuyn nn kinh t ch huy sang nn kinh t th trng
c p dng k thut cao vo sn xut
d Tp trung phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip nng trong giai on u.
4/ V trớ ca Trung Quc cú c ờm:
a Giỏp 14 quc gia, gn cỏc khu vc cú nn kinh t sụi ng.
b Phớa ụng giỏp bin, m rng ra i Tõy Dng.
c Phớa Bc giỏp Vit Nam, phớa ụng giỏp bin
d Khong 25
0
B n 50
0
B.
5/ õu l cỏc loi nụng sn ca Trung Quc ng u th gii:
a Lc, tht cu, tht bũ, bụng, c phờ, h tiờu.
b Lng thc, bụng, tht ln.
c Cõy n qu, ht cú du, mớa, tht gia cm.
d Cõy cụng nghip lõu nm, cõy n qu
Phần II: Câu hỏi tự luận
Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên miền Đông Trung Quốc ?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c
hoặc d
1/ Khú khn ln nht ca t nhiờn min Tõy Trung Quc l:
a L ni chu tỏc ng mnh m ca giú mựa ụng bc.
b a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
c a hỡnh him tr, khớ hu khụ hn trờn din rng.
d Vo mựa h l lt thng xy ra thng xuyờn.
2/ V trớ ca Trung Quc cú c ờm:
a Phớa Bc giỏp Vit Nam, phớa ụng giỏp bin
b Giỏp 14 quc gia, gn cỏc khu vc cú nn kinh t sụi ng.
c Phớa ụng giỏp bin, m rng ra i Tõy Dng.
d Khong 25
0
B n 50
0
B.
3/ õu l cỏc loi nụng sn ca Trung Quc ng u th gii:
a Cõy n qu, ht cú du, mớa, tht gia cm.
b Cõy cụng nghip lõu nm, cõy n qu
c Lc, tht cu, tht bũ, bụng, c phờ, h tiờu.
d Lng thc, bụng, tht ln.
4/ Trung Quc khụng thc hin chớnh sỏch no trong quỏ trỡnh hin i hoỏ cụng nghip:
a Tp trung phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip nng trong giai on u.
b M ca, tng cng quan h vi th trng th gii.
c Chuyn nn kinh t ch huy sang nn kinh t th trng
d p dng k thut cao vo sn xut
5/ T thi c i Trung Quc ó ni ting trờn th gii v:
a Nhng phỏt minh ln: La t tm, ch vit. la bn, giy, s....
b Cỏc ngnh cụng nghip truyn thng, tiu th cụng nghip.
c Nhng cỏnh ng lỳa mờnh mụng.
d Nhng di tớch lch s, nhng ngụi chựa ln.
P hần II: Câu hỏi tự luận
Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên miền Tây Trung Quốc?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu a, b, c hoặc d
1/ Nguyờn nhõn ch yu giỳp cho sn lng ca nhiu nụng sn Trung Quc liờn tc tng v
tng nhanh:
a a k thut mi vo sn xut, ph bin ging mi.
b p dng nhiu chớnh sỏch, bin phỏp ci cỏch trong nụng nghip.
c Ci to v xõy dng mi ng giao thụng, h thng thu li.
d Giao quyn s dng t cho nụng dõn, min thu nụng nghip
2/ Vỡ sao min Tõy Trung Quc ch yu phỏt trin chn nuụi cu:
a Vỡ ngi dõn cú nhiu kinh nghim nuụi cu.
b Vỡ cú nhiu nỳi thun li nuụi cu.
c Vỡ cú khớ hu khụ v lnh thớch hp vi cu.
d Vỡ trong min cú nhiu c s ch bin thc n cho cu.
3/ Ti nguyờn chớnh, quan trng ca min Tõy Trung Quc l:
a Ngun thu hi sn, t phự sa mu m, ti nguyờn khoỏng sn.
b Rng lỏ kim, khoỏng sn kim loi mu, nhiờn liu
c Rng, ng c v cỏc ti nguyờn khoỏng sn.
d Khoỏng sn kim loi mu, vt liu xõy dng.
4/ Trung Quc tin hnh hin i hoỏ vo nm no:
a 1978
b 1980
c 1987
d 1970
5/ õu l thnh tu ca nn nụng nghip Trung Quc
a Mt s nụng sn cú sn lng ng u th gii: Lng thc, bụng....
b L mt trong cỏc nc xut khu go hng u th gii.
c Sn lng lng thc bỡnh quõn u ngi thuc loi cao ca th gii.
d Ngnh nụng nghip úng gúp 50% GDP ca Trung Quc.
Phần II: Câu hỏi tự luận:
Hãy trình bày những chính sách hiện đại hoá nông nghiệp của Trung Quốc?
Đề kiểm tra 15 phút kì iI năm học 2007 - 2008
Môn Địa lớp 10 Ban Khoa học cơ bản
Họ và tên học sinh:
Lớp: ..
Điểm Lời phê của giáo viên
Đề bài: Khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trớc câu trả lời đúng:
1/ Trung Quc tin hnh hin i hoỏ vo nm no:
a 1970
b 1987
c 1978
d 1980
2/ õu l thnh tu ca nn nụng nghip Trung Quc
a Mt s nụng sn cú sn lng ng u th gii: Lng thc, bụng....
b Sn lng lng thc bỡnh quõn u ngi thuc loi cao ca th gii.
c L mt trong cỏc nc xut khu go hng u th gii.
d Ngnh nụng nghip úng gúp 50% GDP ca Trung Quc.
3/ Nguyờn nhõn ch yu giỳp cho sn lng ca nhiu nụng sn Trung Quc liờn tc tng
v tng nhanh:
a a k thut mi vo sn xut, ph bin ging mi.
b p dng nhiu chớnh sỏch, bin phỏp ci cỏch trong nụng nghip.
c Ci to v xõy dng mi ng giao thụng, h thng thu li.
d Giao quyn s dng t cho nụng dõn, min thu nụng nghip
4/ Ti nguyờn chớnh, quan trng ca min Tõy Trung Quc l:
a Khoỏng sn kim loi mu, vt liu xõy dng.
b Rng lỏ kim, khoỏng sn kim loi mu, nhiờn liu
c Ngun thu hi sn, t phự sa mu m, ti nguyờn khoỏng sn.
d Rng, ng c v cỏc ti nguyờn khoỏng sn.
5/ Vỡ sao min Tõy Trung Quc ch yu phỏt trin chn nuụi cu:
a Vỡ trong min cú nhiu c s ch bin thc n cho cu.
b Vỡ cú khớ hu khụ v lnh thớch hp vi cu.
c Vỡ ngi dõn cú nhiu kinh nghim nuụi cu.
d Vỡ cú nhiu nỳi thun li nuụi cu.
Phần II: Câu hỏi tự luận:
Hãy trình bày những chính sách hiện đại hoá công nghiệp của Trung Quốc?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×