Tải bản đầy đủ

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH...

kimcuong0737@yahoo.co
m
A.KHÁI QUÁT NỀN KT- XH THẾ GiỚI
BÀI 1
SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT
TRIỂN KT-XH GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC.
CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC & CÔNG
NGHỆ HIỆN ĐẠI
kimcuong0737@yahoo.co
m
BÀI 1
SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN
KT-XH GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH
MẠNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

I. SỰ PHÂN CHIA THÀNH CÁC NHÓM
NƯỚC

Trên thế giới có hơn 200 quốc gia. Các
quốc gia khác nhau về tự nhiên, dân cư ,
xã hội, trình độ phát triển kinh tế


Các quốc gia được phân chia thành hai
nhóm nước: phát triển & đang phát triển
kimcuong0737@yahoo.co
m
BÀI 1
SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN
KT-XH GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH
MẠNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
Hãy tìm ra những dấu
hiệu để phân biệt giữa
nhóm nước phát triển &
đang phát triển?
kimcuong0737@yahoo.co
m
Để phân biệt được nước phát triển hay
đang phát triển người ta dựa tổng hợp
vào các dấu hiệu về KT-XH để phân biệt

1. Kinh tê:

Tổng sản phẩm trong nước, GDP/người, sự
phát triển của ngành GTVT, cơ cấu CN chế tạo
trong nền công nghiệp, sản lượng điện bình
quân đầu người

2. Xã hội:

Gia tăng dân số, cơ cấu dân số, tuổi thọ trung
bình , chất lượng cuộc sống, cơ cấu nghề
nghiệp của lao động…
kimcuong0737@yahoo.co
m
Dựa vào bảng 1.1 & bản đồ.Hãy nhận xét sự phân bố
các nước theo mức GDP bình quân đầu người?
GDP/ người
cao nhất
GDP/ người
khá cao
GDP/ người
trung bình
GDP/ người
thấpnhất
kimcuong0737@yahoo.co
m
II.SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN
KT-XH GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC.
Quan sát các hình ảnh
sau và cho biết đây là
dấu hiệu đặc trưng của
các nước nào trên thế
giới? Vì sao?
kimcuong0737@yahoo.co
m
kimcuong0737@yahoo.co
m
Dựa vào bảng dưới đây hãy
nhận xét & giải thích về cơ cấu
GDP phân theo khu vực kinh tế
giữa các nhóm nước năm 2004?
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 20040(Đv: %)
Nhóm nước
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế
K vựcI K vực II K vực III
Phát triển
2,0 27,0 71,0
Đang phát triển
25,0 32,0 43,0
-
GDP khu vực II giữa 2 nhóm nước chênh
không lớn
Thể hiện sự chênh lệch là ở khu vực I( các
nước đang ph. triển cao hơn hẳn) khu vực III(
các nước p. triển cao hơn hẳn)
Giải thích: các nước p triển đã vượt qua quá
trình công nghiệp hóa nên GDP khu vực I & II
có tỉ trọng thấp hơn so với các nước đang p
triển, nhưng GDP khu vực III lại có tỉ trọng
cao hơn hẳn so với các nước đang p. triển

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×