Tải bản đầy đủ

Các nhân vật trong Truyện KiềuCÁC
CÁC
NHÂN V T Ậ
NHÂN V T Ậ
TRONG TRUYỆN
TRONG TRUYỆN
KIỀU
KIỀU


KIM TRỌNG


XU T THÂNẤ
XU T THÂNẤ


T
Tm
m


t gia đình có quy
t gia đình có quy


n th
n th
ế
ế
,
,
giàu có và có danh ti
giàu có và có danh ti
ế
ế
ng :
ng :


Nguyên ngư
Nguyên ngư


i quanh qu
i quanh qu


t đâu xa
t đâu xa
H
H


Kim tên Tr
Kim tên Tr


ng v
ng v


n nhà trâm anh
n nhà trâm anh
N
N


n phú h
n phú h


u, b
u, b


c tài danh…"
c tài danh…"


T CH T VÀ DI N M OƯ Ấ Ệ Ạ
T CH T VÀ DI N M OƯ Ấ Ệ Ạ
KIM TR NGỌ
KIM TR NGỌ


Văn chương n
Văn chương n
ế
ế
t đ
t đ


t thông minh
t thông minh
tính tr
tính tr


i
i
Phong tư tài m
Phong tư tài m


o toát v
o toát v


i vào trong
i vào trong
phong nhã ra ngoài hào hoa…”
phong nhã ra ngoài hào hoa…”


TÌNH C M KIM TR NG DÀNH Ả Ọ
TÌNH C M KIM TR NG DÀNH Ả Ọ
CHO THUÝ KI UỀ
CHO THUÝ KI UỀ


LÂU NAY CÓ KHÔNG ÍT NG I V N ƯỜ Ẫ
LÂU NAY CÓ KHÔNG ÍT NG I V N ƯỜ Ẫ
LUÔN TRÂN TR NG VÀ H T L I CA Ọ Ế Ờ
LUÔN TRÂN TR NG VÀ H T L I CA Ọ Ế Ờ
NG I CHO R NG ĐÂY LÀ M T CU C Ợ Ằ Ộ Ộ
NG I CHO R NG ĐÂY LÀ M T CU C Ợ Ằ Ộ Ộ
TÌNH Đ P. NH NG CÓ ĐÚNG LÀ KIM Ẹ Ư
TÌNH Đ P. NH NG CÓ ĐÚNG LÀ KIM Ẹ Ư
TR NG X NG ĐÁNG V I TÌNH C M Ọ Ứ Ớ Ả
TR NG X NG ĐÁNG V I TÌNH C M Ọ Ứ Ớ Ả
C A THUÝ KI U KHÔNG?Ủ Ề
C A THUÝ KI U KHÔNG?Ủ Ề


KIM TR NG M N THUÝ KI U Ọ Ế Ề
KIM TR NG M N THUÝ KI U Ọ Ế Ề
NGAY T L N G P Đ U TIÊN:Ừ Ầ Ặ Ầ
NGAY T L N G P Đ U TIÊN:Ừ Ầ Ặ Ầ
“NG I QU C S C ,K THIÊN ƯƠ Ố Ắ Ẻ
TÀI
VÀO TRONG PHONG NHÃ RA
NGOÀI HÀO HOA…”

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×