Tải bản đầy đủ

Chien dich truyen thong - Hanh dong bao ve moi truong

07/05/13
07/05/13


06:09
06:09
1
1
Nguyen Muoi Truong Le Duan
Nguyen Muoi Truong Le Duan
NhiÖt liÖt chµo mõng
NhiÖt liÖt chµo mõng
c¸c häc viªn tham dù
c¸c häc viªn tham dù


Héi nghÞ
Héi nghÞ

Hµ Néi, 12 . 2005
Hµ Néi, 12 . 2005
Héi nghÞ tËp huÊn vÒ m«i tr­êng
Héi nghÞ tËp huÊn vÒ m«i tr­êng
07/05/13
07/05/13


06:09
06:09
2
2
Nguyen Muoi Truong Le Duan
Nguyen Muoi Truong Le Duan
07/05/13
07/05/13


06:09
06:09
3
3
Nguyen Muoi Truong Le Duan
Nguyen Muoi Truong Le Duan
ChiÕn dÞch truyÒn th«ng
ChiÕn dÞch truyÒn th«ng
hµnh ®éng b¶o vÖ m«i tr­
hµnh ®éng b¶o vÖ m«i tr­
êng
êng


Chuyªn ®Ò
Chuyªn ®Ò
07/05/13 06:09 Nguyen Muoi Truong


Le Duan
4
Mục tiêu
Mục tiêu
Về nhận thức
- Xác định được các hoạt động chính trong
CDTT hành động BVMT.
- Trình bày được nội dung một số hoạt động
trong CDTT hành động BVMT.
Về kĩ năng
- Thực hành được một số hoạt động trong CDTT
hành động BVMT.
Về thái độ
- Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động
truyền thông BVMT
07/05/13 06:09 Nguyen Muoi Truong
Le Duan
5


CÊu tróc
CÊu tróc
Ho¹t ®éng 1
Kh¸i niÖm, môc
tiªu, thêi gian diÔn
ra CDTT hµnh ®éng
BVMT.
Ho¹t ®éng 2
C¸c ho¹t ®éng
chÝnh trong CDTT
hµnh ®éng BVMT.
Ho¹t ®éng 3
Néi dung mét sè
ho¹t ®éng chÝnh cña
CDTT hµnh ®éng
BVMT.
Ho¹t ®éng 4
Thùc hµnh mét sè
ho¹t ®éng trong
CDTT hµnh ®éng
BVMT.
07/05/13 06:09 Nguyen Muoi Truong
Le Duan
6


hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT
Chiến dịch
Là một đợt hoạt động tập trung cao điểm,
huy động nhiều nguồn lực nhằm khẩn trư
ơng giải quyết một công việc để đạt một
mục đích nhất định trong một thời hạn
nhất định.
07/05/13 06:09 Nguyen Muoi Truong
Le Duan
7


hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT
Truyền thông
Là quá trình trao đổi thông điệp giữa các
thành viên hay các nhóm đối tượng trong xã
hội nhằm đạt tới sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó
làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi theo
mục tiêu truyền thông.
07/05/13 06:09 Nguyen Muoi Truong
Le Duan
8


hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT
Chiến dịch truyền thông
Là đợt hoạt động tập trung, đồng bộ, phối hợp
nhiều kênh truyền thông, hình thức truyền
thông để chuyển tải thông điệp nhằm tác động
đến một hay nhiều nhóm đối tượng trong một
thời gian nhất định để nâng cao nhận thức,
thay đổi thái độ, hành vi của đối tượng.
07/05/13 06:09 Nguyen Muoi Truong
Le Duan
9


hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT
Mục tiêu
Về nhận thức
Nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò, tầm quan trọng của
môi trường (xanh, sạch, đẹp) và công tác bảo vệ môi trường.
Về thái độ
Định hướng thái độ, cách ứng xử phù hợp với môi trường.
Về hành vi
Thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực và vận động, thu
hút mọi người trong cộng đồng cùng tham gia bảo vệ và phát
triển môi trường bền vững.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×