Tải bản đầy đủ

Vật lý: những câu hỏi, đáp lý thú


 
!"#"$%&!#" '
()*+*",-!./0123&!#"
 (4#5!!.1
647089:,$; "
 !<(:=9*->-+("?!./
0@-+(*"?A/0$
B!&:@C#>B#&!.A!@ D!/,
**-!./009#&!  *
(@ -,5#A/0$
E# A9&#$6#F5#!"
@G(H?IA0$;D!//J.4#
0/,4!4K(#&*+$%!.A
@7=LD!J&0.!.D4A
AM8.*N@*@8$;&!O*P=,
/@D='*&( /@/,*
78QARK/S(-@/K**!P= 
!.#&!.*CP-74=IT(N/@#&!.D
4O,@ /UV(4=IT(N/IVW$*((XA/
DAK*P/,*8@#&,!.**+!$

%#&@9#YY! $%
,.A! -4=8/0@YQA3Z
8W.*"($B&=*Y#&M9#&[
(\M&&=RANAN "$]^
(N0&[8&@"#PA
.!<!,"[@
!@C#$%*!."0P/,4
"[ 8!.$
 !"#$% &"
B!=_`#(@aA0X_Kb.c[L*#-
O5-,d*5-LP=@YK
Y30e(^f.# (*OY4=$%0F#
=* ((*@L@a*@f.#$
6C#(&+ePY*!.=1
Agf8/8&(:F#=Ag@.@G*Y 
3!F! F#=#eO
=8=="M@D+@C(XK5$
;(YKL(.@YKf.#4=
#.A<"5#+C+(
*KAg@.*@L$%P(YA<"5
#++(*Kf.#$h&= 
=#@@C $h&F9&==<P=@7
Ag$
7#9#!(@ 0Y*KL!#7&L9@ 
/(NA78'/@5.8
./)(.$230Y*Kf.#!#7&L9@ 
/(NAL85!47./)4=
$B*(!=#5-KY*KL
8F"@Y*Kf.#4=85
-F"$
65_0L(:=_P@CAR@C#$
i-P#[9#!0@D#@@C(8D
8@C
'()**+*,$
BjA!.4*=//)4#+(!.D4
(@-A@G&=R4=#/*AN!^4'$%@C#
/A*=!(/9=kKF! YM0
=9(F! /Y$
E,@ /0!<&/@G3 !!@Cd
(-@R(.R/!(4=/$


***(*#@*3A4$29*
#7*+=!<M/(D-09-
/5$*(@ !F! =/N"
(PP/@C#+F"M0.-
,^/50$
l/K*P=!@R$E#
#d*!J@7.=!/#79F(=A
!/$E.!(=AR(A#&=F!<(
(=&=9F*M"D8:==9&/
!$
2&=F*M(4((ma!@(ma!n$h
!:d(4 0*09"=
/$%0,a(ma!n/)::k#F! #
(ma!QF! A<##(ma!W$o! ##
!F"$
*d*+=/(C=(p0(.R,@ :0
&@-4=#/=9M=/-P(5A$
-./%012
%7q!O0r!83s0,A< 
/)#A@@C"(.@K:9#A
/)J87$t&0=9@C#$
tM9K00L0@C"(.$6CK
9#A<d"(.!@3HV5#N.!.F4#!"
uN.$tM900L"0@C"("&v
'4#@C0+"8P$2#+
AN!,#+7$
BL4#/!8ANK9#A<Q00,A<Wd
0uA!HI5#N.#L8:<#a!Y(PKY$
B!09HV5#*Y!8PwVV?TVVu@P@C
09TVux5#$6@C#A#! 0A<P,$
%Y[!88&$2d*0(0y!8N
.KYQM(0y@C3"W0uA=:
CLL8$
345 60778
Bj AM8A!=e$z=
/)4#F90 AZ$fZ=A*!
090J>,&0ua58(.!
00L{va[M!4#!&$$
t,Aq*/4+0&*(@ =[Y(j-^
!090yJK?J&v0+
PO=8-$%=8==
&=&P=^VVVH&VI5#Q=
5# 0uA8HT5#W$
B!09J& '* A#+
!!-@J:9$;vKa,va#d
0Z=#+P=N!4K(u@@J 7*
['0 4$|PP"8
@ !O9P((!J3(58^K=$
9:;*<)= 7
b@3(O4/u0*09"(,.!!,
.8$b@3#!4AR,B!l@*7.
Y>,B5#E%Y(_}(!_,}2C=Y(_`5(_$$$
ELC@7AR((K@3#!489>!@3
4F4/u!@808*/)(4#=N
-@3@!@3$
B#.AR((,5#0((J$%*=R!477
0-$h0L*4! 8
7(,!@3($t(3=R@
kK00LF>&00L*78k F! 
89#!!4C@(07(J$%P(!0
0L0! /#89#!!40&(!!-$`*
eF! #8@A*"AR(
(QARK*[*+4#0D!#
*M$h**/)4#~AgZW$
t9-!@3=0FT2$B!
#*M,B!l0-0&d••2 ,!@3
dI€2$%@C#AR((K(@3#'*(P($
%(@3#(!4@A<:K#&(
O@RL*$
2:*+jLa!@3_(!_(&M$
BLAR*@3PT(L$`9/j!O,!@3#
84HxHV(L$B!#*••2(#8H(L
QH0W=94T€V(,!@3#84HxHV0!
N=9*T€($%&T€(#(A!@34=
 -,!@3/)9T€xTM(4=dHI$%/
-N&/#8(P(4#@3{D0,!
@3@^((@Z00L*&==@@3(
*(.$z*,!@3d(j/ P,!.
$
h**P,5@3(78?+!#!*$
•J #88^-@!@3
[78$%JJ4(+@3,!*!58**$
>6)?$6 6<%
h=a=k#F:e(=00L*,D@#
&*O(=00L($B(:(=0L#*(. *(P
#&O(=00L*0$$$2L@ &(9
4#AgZ$
B&/0(=00L!&=AL/@D*(. *!,
R=00L@ :=@D:_K*_D:
q((! /&=R4-,*$%&(=00L#0
( *dZ00L(,FQ@D8Wk#(.!.
&/MC=$
%0:(4#F_R=_4# D:/)(&=
:@(=00L*(.@!#7-/(=
00L4#$B*5+:(@94#~AgZ$
7*[*q(!"=3*@-=a=k#
F:=94#~O(4#00L(F
0@k#00L*@7=LY$
@ABC2
i'/)@<.0a*>67/@C =8
==r:*+5 (.!.s(L(A
#+K:,!$;[&$
2@*/@C#g+(=N:7A#+
!a>(4#@(vF0a,.@=gD-
,O!5/*:A</MF=g*$%
&aZ(C=9AR:CP/Mk#P(K+
5:80@7=L!$%!3*+#
=g@7.D@7O/@0u= +k#!0=g 
**+#+a40y[P$
2#+K/M[8&>*8(+k#
A5 K*!@&*Zk#@7=LP($
2#+KYK4!<^^@7(@C
A0[a=8==8$
DE*FC/GH20I
B!8A/P40=9(N!a0Z*!L/4
C#=.@D(:/u&
4$z5#((0#.K#.&d* !
8A$
B!.^
B!.+0ZaAY,#85#e:N#
!5#D-(5#M!.(~$B&(Y
*!/80&09"aK5#03
4(0!!:$t@K*5#/):
/u$6@ 08K*-!,8v.:/)(
=8-8/u&=4$hM5#CL0
M'[9#8:/u8TV(N$
B&#+@G3$%A5@ARRO/J!.
#[@ & R.K/u$6 @C#40D=
A,8!!9^(Fy4$z<*8k
L*#8!B.b$
23&8
; #+‚tu0N!&=(.8
@G*+&!,5$6 &A3-!.!
0&4#0*4d#&AN!!
4$E,@ (4AG-$z@C#0D
D4,N*A3-/)!4AgA#$6 @C#0
.80!eA$
B!a8
2&a(8k4=!8A$•5#**@!38
r&(^ƒ!A#sQ.K0YN.M
!O@-k =L!4!:O0((-==4+
!/uW$%&/u!:a -/)AG!#7!.@a0
#.@=L!!0&=:@D4$z@aO0(AG
-87/@00L!a.A3-K/u/)
P!#7*D4$B#.! #
^!a#-0P/@##4
0y=C0(0Ka$64(0P$
J6)K LIBM
%Y(j!!4=AG $
b)F! #!0L2„I@87(40
*09"A#! /#$%4#/)Y(4#Y(j"
0*&=:@00L$%@C#Y(j=9J#(:*
JN M1
%/@-*(09#!1B/0A!.(-#
& F! #@G0uA01%#.5A#4(4
0L/0*(. /),!@!,.…8$2L@ &/9=k
*K/#0,(8:P Q8!&=NY
(jWZ00L(8@D8k#(.=L!.
*$
•5#&Z(C}/a0P=AR40LQD&
0*!Y(W 40yY(j[d#P!
(!^/)J#$23!!4=AG#&Y(j/)* <
!40yFD$
2:AgA4#!ARK/9=k#@
Y(j$2L[@ (PAR*+(JY(j!
p$EeJYpAN&1Ee=L!.
M(A^A@7=LY(j/9=k0#
PQA/#/!W@Y(jJ@ 0*K00L$
6)7 M L
%PA<+AC=(j!N&@R$
647#890=9[*=L5
#$z5#(9LK@C(X†$†$fa!a$
BM4gD=@C# *&8@8#(4#
!47-K@C#$%-N&+&/8
74=T(N-N&+<+L(4#(.HVV$
BM8 (:4#&+L(4=4#!"(N+
LK0/!*$h8#@5#F@C
#0*&=:@00L$B&00L/#/)0
+A#! P$
+"09"(AC=(jK03.
\/:@$7#a 4#(!4*(X>
/:Z&!4^/!!4740L0#$
%40L#@5#(4#@C+(/#D=0*0"$
8NC<8IO422
B!./C*Ag!8!P8!./$2*()!.
"[&=9q("='=9!88"(^(
4=$%&(!@A*$
%&*AZ=0ua!P",CDFD"4=/)
4#&a…8!.D"='!47$;D"4=!8
8D"='(y‚7*P9L/>BL!8K"
0=R@/O='A#.50$
*(+*9#K"90"=/4$
B#=5La*7 9#!0!P"!.#!PDO
a!P$M!.#!P:!.A-L!4e
d4#(u@$B!Y(P5u9!.A-Lu
4#!(!4($z=/4(",-4=$b:
4#&#!P@"*(=$B&(!P"
P$
605@A#+&80 (C=M,*(9#!-
P!.q("A5&(=
$B!49@C^!..d "*L
44#$;@C(Xc6&Y*(_@C!8A#4!.
._$%@C0#O='0!8$
E5#!,(@47"O='@"4=M!88$
Ba(X#&<@CpD(.A-L =/4*5#
!$6C# !P"/)AR(.!.&=/4
(80M!."='(y#0M!."4=1]!
(0M!."4=$E,@ ,5#Ydp(.A-L!4
v(.#(^!KD"$;=/4!."( 
"@A*"!8Q&&#K!W$
%&&…= 79L!.0LP=$6 !!
P=*&/)0L/5@v"!@(:#"(P
#+Z.@@-0L"$
'6)MPQ%C*' R
^jJp*+(+L@/$
z5B!o*5@p@7/,#•(NK^jJp
/>rzN5AC{B ‡Y</Pd{BX
/j4P!"!Os$7 0&Jp*"(*1
B !8Q^jWKp!4@"(K8@3,
8!40a$•& ":@D!8KJ/)
($%:d P&M4Z
0+.@ (5/)94#MJ$23&J
(5(5:@8"/)94#*D$
%pA/&!YK/0(*+L
M!4$z/!4@#8Kp*+
(/Pd$&.0#!a8*
+,!"!O$z&/@(://D
a8/)* $
%@C#8KJp*09"(!4(/@8
!JA*09"=9M@/[#8:
$2.A</*FDF#&p@G !!
^@C$
-S*TU+)
6ia($
B/Q&}W@70-Pq!<(:@
-0&Qa!aa!W@0LF#+Q/=a!aW$B9(0Y
ibˆE=/@ia(QHT‰‰?HUwwW/<@
`((a$ŠA@/K&i#b=e+D!/$
t00=!!O00L^=N!*=NA#
! /#Q#W@=N00*L4@C#ia(
@&>_240LA#! /#*Y(/@ *N00 
/Ki#b=eQ/Ki#b=e*q(09
0/*(YW$
B#@C#/*0(5/@G0P/jAR!!@=9
&"H‰€‹*P*Yf=e&b@/a!(/(
0 !(0L#A!@aa$z*P=e
&!!80A<0L…@C&00LNN
."H‰‹V$
%##/PA<0J=&$%*0q@ @*q(
0L@*q(8D0L…*$B!&6-:
Y/(@LAR&=C(j$$$Qc=5-#@
!@ P=.5!aK&f=W$
36) 6<% 62
2J'[&!O!!u* AgZ8/@(:**$
%0=949Y7&#.5K-P4#$
2d/@C94#0**3@C@/ 0$
2'-0&/)07R0+*!!*($
B!&/,Aq94#!u!#**(@ -
DQ@*(5W!(:4#78'(:!*$
hM*(=00LZ5+(*(.0P#&
,(=00L3($230* !=:
*700L&&=:@AZ@A*5+Z
(4#7-$2d7*[K5#!9($
%#3#.50$z:((8k
#9!00L([@C#$+8N=9*-(P
-4#(4#8+:@(=00LAL/@8+:$
%&00L0( /8&!4C,@ (=
00L&=:@A/)!4*8Q3W$%&0
0L(@(=0L&=:@A((e /8(:
[&)@C#8+/).!47
-$
6C#AR((K*(&M17#=R@@C
K*@-K00L$%*AR4#@PM
Y,$E#a@LAR/+*+ AP*>`9
/j-K00L(Œw207**$B!70-
4#-KA:(•H2$%&5#*(^*…e
F@K(#(K(!#+(5#Q09
Ix5#W -A:9‰2$230*(Y=4=
=#Q@CUx5#W A:(4II2-KAd
3‹2‚
96)1?$%I*
]470LR^#+0P&A!.L4K
<$
B!/ 8<^84J'4#!9(
P5*$2<A<*F#'M#F#.[@G
0e,$b*(! !0@@4#1
bX#&@7<0=M=@/)0/5@@474#$•5#
d*#.5K#&0&<F#0Ze$
i !.@)<F#a7[.$E#:X=N}K
u=<@=NEMK}$fN}*#+A
3=NE &(N8$E5##aAa!O0
.!RK<@7=L  =N4##+&$
EO@&J=N}#+(.!.@
=NEA$29=N7C@@*
@#+!.K:$%@ (:<F#=N
K@q*@CF#!4($z*@C00+A
!#7/)P=@@C!4(K+,@q
@CeP=!4NO@CF#4#$6 @C##+K<
N0#e$*((XA@ /< (:[
(0#(*e$2<D@F#
 09"*($
>EB<80V0,%8I)$W&
E#j,P0&@  (:KD!v.
&4$6!4#@ F#!.F•(*#8!A@@[
!R.$b:*0•/F#&ZA<A5#u=D!
@K:$t9=k!(!u=$$$
2 *+78u=?(@C(-*09"ZP/M"
HVVV%xI16C(-4+D!4#FD!J
=9(A5#u=$
E# A!u=0e(^0L(Tu$B&A-
K*L!3(IVVVVVVVIA*#d*+Z0uM
,@CDIVVVVVVVVVV%$
E#,P.!Ou=*(7!4@D!$E*
&(=9A<.u=!JJ&!4
#+aF•K*0$f9!-!-$+ A
PR+r!su="L,(RZ@A8*
.!O&=57u=*!.09jZN
@7=LD! 09:d8!80LK
L$
E# A!(N&+(M9r!su=0e(^
#@/)F-P/@qK(4=AG@ !4@
D!$
B&(@q*(d+(!,v0*(
K!4 v5#*J!4=9(-0&=#&K 
09•$%*F•K:!,
0L NAR$
b-&0(#/>!4v5#(-•=9
N(0e(^&&‚7*dM!O0(PKF9
ZN(&@ #9(0e(^@C#[
d(*#+A09u00+$
@6) LC%*X
B!@47##9/Y@C(X[9LN
(G$iY!O.(j#P(A*k#@00L40L
e!0#$t&#.50&.(j#(.(
0$
E,@ &=*.(j!0900*00L*3
#8(!090*00L$%@C#00L0
=9(++.(j#(.$
%h! ##.5#89@
Ag+!:LK @&!0&@ &.(jF5/A
&!/>
rb4#eu( !R*!!OAYa
!R!^DRe#@/J5#Q*NZ0L@N
+,W$BeJN#7DK!#@ANAN!
094Z(DKe$240L!
0e#/)5#./Mu=@Y=L=/4.
K40L 5O3=/4@#,K/J5# 0
Z=/4P(5OQ,@ @7=L#40L*(!
AW.*k#.(j!s$
•5#-P[9#!#0J/:$hF9(@7
=L! 50k/:C(<@7=L/$i'3r/CsK
/:!#*K40y(/:0$%&0k
P!a(8(j!00L0y@59 /0J
=*/)Zk#(<@7=L/@@C*$hk/:
D8@..(N @CK*[u8@CK
4#.(N$
B.(j[((*7*09(=!
40Le$2Le0Z#/!=/4k#.(j
#P7@7=RK0Lu$•5#7P#(
(.N!$
D6)0Y$C%*X 
j9L/&A74#(#@:(.0N
A5#A70u#@7=L!1%&*+!9(5* [
/)!@ /##DF9=#P@[=N+
#+0yAZK&a!$
B49*7(-P<($2L0
0L@C#+@/#K@.:=
F9=A74#@9&##D74@@
!0!$
+9L#.5#(.KA74##A< @)89
/$`9/j;%(DJ&A7$b:9A70uA5# 
*#+O.A/MDK$`9/j7K#+
4#(=9/!$`Y*.KD='A7@
O((=$B#ua*(AR@A7$
h0LAq.("9#+5#!/Mu=*@
*@D='$B!. (u=P+AgO[.„2@
*@;%$2*+=5L„2(aF#J  
P(„z@„f$b„zk#&A7@7=L/@A*(9@C
NK*$23(„f 0uA7(.!.$%*(9!Y(P
KA7@&K( *+J!Y(P#A7(.$*
L((XA/A7(#(.00uA5#@7=L!$
;##[(A7d0((=K#P#
O(=KFDK8=9((##
#+@7=L!@A**=9#&A7
4#$
JZ[8)=O*4%!
%&D=D8A!0,0@!@!
!9&4(FyND/^
#D(.N@.@7=L!$B!(:#&0
.&*_@Y_!.(!4-F9$$$
%#.J89+*&!/u4(4=
!Z/u!&=@9A-L&=:8+@D
4$
B#-!@@ 4(!AG-
$%&*70-.A<@9DFND(
*A#09HV!^Fy(.*+(#/&=:K8
+@D4$%&a* =9*!
0.C=!<v$670+&
0 Pv!:/ .^#.!a$
%@Z!L/5#0P!:&!/u>5#(M 
0@!QD-5#4=@@855#W0
@NA5#-"a!#!/J^
+8J!^!.a=M#Na$
\=] BK
_bŽN/uK.(_0@5##-F&@!4L
@5#A~=!A8\!0(#@5#
5#/^^/$;7((/u0dY5#$
6C#@P .(rMJs1
hdK5#9=N4@84K!g5#[9
,&/(YK/u$B!(5#5v/u
74@5#*7!g@!g"/5q(/M9-8
L8@LAR/^$%!/u[5#AG-4M
(@CM7$
tu0a'$K/uFa@ *
=9Y9-L4q(@8C=!7
=NjAG-4$
tu*+@0*DA<.**
($t,Aq@C#@ 0*(4AG-$h*(.(
(-(^/u@7=L($h0L*[*AR
@C#$tu*+@###&##90*N
5#L-$@^q/ur0uYs0(@Ž49
d(@Ž&4$
B.([#(/8D-+4$7#=R@
LAG-K(=4$6LAR@<4/uAG-7
84A@C#/u#*8$4*7N
@A39#Q(/W,=LA[(^K/u$%70/u
@0a:@/5@ ,#0a@4#C=!7
8k#^$
h/u@#/:@CN&7#+&L$
%&*0=9(=NK#&d(=NK/u *
+dZM0-$
A^F_$*X*4
t#*(0@ &*+ZP-
!4$
h9"Z*K087/@:,$B
7!}/!(-<p,v!5(wU2+
TU$23&"C8+CL3ZP$$$-
/K$
hpi^i9&@ZEBDA<!=3K(
(*F*-,5#@GTV2D8$;M*4
F/!.,!.D40FT‰2$%-#
PZr([&s2(m!QEJ;•W$
B#.-0+!.7P!*!5$B/
0LP(=9Y@Z!L@C#1*(@ d0-0&D!*
!5P-K00L$%&+-0&JD!
/)*78'/@00LF!dK*
0&: @7!-K!$
*&L-+Z-48+
*+ZP$iYC4#!00L0!&"-
C 8+:'*+ZP-/
KQHVV•2W03ZP8&HUV•2$i
@C(X}E(8Aa@B/a8!M7#OM
!(3 *$
B/*"(Z*&@C#1*(@ !.&8
+0&=C-(P*@G5-N@-
.k$28+:Oe^$h^#
8*/):!47-,(=00LAL/@A@(-
K(=00L4#9!47$
70-N&A#4:=8+ZP-
(8+0&=:!&=@^-@00L=90
!$•B!l!*•‰@G8AgZ$%&,t
faa!!*Iw :94#0*Z$%#.5(k
00L,tfaa!!3,B!l !4L0LC@<
0!
'`1C <% L
2*+A<"(40LR/(j$
`9/jZ((."9@F.aA.DC(j$c
Fd*"#&@K0$b:4#*+/)=9A<
"(4#(j$B&"(*D,-!44=(/*+
/(jP1
•5#=9/jAR#.(X!FY*(0L(^*+
R/$%*+J="&0L(^(!
/!^D.MJD!$h/F&_0L
"_#*/)05*""(PPR(@
+$
%&&0L"!Hu@A#09•Vau "(P
/D!*R*+K(+#K0$%@"
@g,ˆ(a/6a!aA!.#.(X#+@&!!#-=.
(_2A(ZK@.#7!,ia!_!*5@C
!!#-A<40L"(4#(j,-?w€2‚
-a[K ^
;D!Y$
`9/j 4#D!Y@:T/$l/D!
&!44€=:$6C#&/!#7#M0J =9"
:/) 4#D!/8€=:M(@(:wTI1
2J'7/).0&!O5!9(4#/$
%#.A@ 0-D!rYs!d*q!4K:
F#+!.7DK*@<P&//•$
2.A</*!#7#M0J @G 4#D!
Y@<(:!P=/!#7=94/
M(@:T/‚
%&F/QO0L.@"W/4-Kr(js,
qD! ((#-0$%&/!#7#M0J 
/) 4#(j4-/8€=:$
3A^$b
‘0d(A<-$
b-@47#*+(/#qP"1P(JM$2:07
D @@r:=s4(M!*@-$|#
Lr:=s9AZFFa*(N=99
L$
o9@C#/4((9#@-12 (0u*@C#165#
(#.5>h((^!@*((0
0L!-$zARK=/400L,.4(*
0##@090*=/48@&(9#
@-$
i-P,5#[-P/)9#!@4(!
 $%&((00L,.!. A
ARK=/40LF#+4(/)A5(.! *$%P(
&CD@e A<J&[0
+r:=sP@-@ =/400L!-@
!.D($
6C#*D)! :0O-3O9
=e@ /,K=eL(#.5(4(9#
@-$
9.$I)
%*/Y@C,#.vK*$
%*/*+^(@(@-PAgA{*
/@,:O#.!.D0Z!P!./
DA<0D*@/@F9:0!0
*#$$$
;/(-P=e&&v:L0+XAR
LK**(-P.=9&$
%/@C.@@$%Pu=/='
+0D&,5(:M#.,4#$2q D
!."7PO#.0N=9F5D-&
:&0D=!P=*/34!.
S$
Bj,P!O*+!P/ /)0*
@C+A<(9#*+@
(.P$B49/)Z!P@("&0:@Z
!LC"O@$%&0*/ !4
K:/)F9N•RF9NO$
2*+*.!O&0*/ /)!8!0
'^@CDP,!#'8(AMe
'5J/)@&@Y4C@ =9
0:#&@M$;v(N!."(*
YR++K(3K @NF!YD-K/$
!.=*"=K#!.4Z/0!9
4# C4(@(:[$$$
B#.!0•C*+(PAR//!4u+=R@R
@-*L$2'&a!P!.D"#
"A<+@C#+vv0&vD/J
D&&/+9p$B!.r!#s"!8•
0ue‰V4v$
>\/c$<CI+
E"0$
B(3-=(/0*!^A<07:/0L
2„I$t*Y*+0L!0AAZ07!^uA=
/4‰V/=a!a+*#+/A($$$t*(+*
#8A=/44=$h&F9YP2„I!J*L("0$
hL!(PM! A#@P#+,
/94^*@,NA<*$23"
0M2„I!J 7R#&uDP/jAR
!7(q@9F9M"DM$
%-K"0!44=Q?‰€2W&N*@#
@G0*9F((XA(0&=:0L2„I#!"
#@"0$2d0JDR"0 Z.*$
z"0AgK#&L4@C(XK*$E95"0
0Zk@(40y@CF$`D=*((C=M
*&0L0F!($DL*K"0*+
P/jAR+9F9=k,0L2„I!.7D3
*ARM&09"=!+K@/@C$2<2„I!J3
(4MC#$2dNu&"0@(j
#(*+AC=J*$
@.7*CW%
%*+*",-0$
h*&*()(q!O*=9!4(@C#(/*
+#P$B#.&,70-=/4*+*
",-$$$‰U2M(&@/)Z(7$
20Y}(N.!-0
u*,&Z(Ou=A#$h=/4"(.IV$UVV
/=a!a*",-!.‰T2M(*+($
20YY(*#(_"MT_$%*=/4
 *$
7*(*D8CL3D8
9($BS0K,-‰U2(HVT$%@C#0
*@*/) M0e $
DC0<$
B!Dtfaa!/!?B=(/"H‹IwA5@<
h@0n&FOu
+((.A4A$h&F9(:(…=(K
@Ž93a3F9 (#Z8D$
%#.5CAg+>@C!.K.@@@C
KF9A#F9u@&:@.#
+*AR=$BL00*0"(J(@.*0
(PHV[*"(P#+F9Aw0u@
&#@@CHIV0$
B#@C#0+//AR5KKF9A!7
0-&@ARK@.P@ F9A0M@.
$
h#,(=0LF#+QN (W##[*
@C@09•$VVV0vq(O@CK@. 
=/)8N@-P-P@
*!.$;v@C!8@&###&/)!,
@.=$`D=@(d899&
##0/A<##*0#P7[#Z
0k/:#J!:>@.u/)C=@##
'0u@./:#$%P(&@.#ea
##*@C* /)@$
'JA[2
B!.q5D<N#-$B!.q5.0[*
<&[N#-*0:v
e(.!.$i<D81
25#PD!7@*75!9(0$
% =<*0:ve(.D=9D8@ r
!!<39vs$h~9P(<0D8@ r
D8v’$
25!9(:(9<D$B!<M:(*
L8<M4@ 0:ve*k#L!$
%aZ(C@7/e @Y@Ce=N K*/)&
vK=N*!Y(P:O!Y(PK@C*$6 &
5#.&"O$
E5##j9=50$D(.q5@+
.*F95$t0(q"OF95@
$i5/)&1
BaZ(C}!pAaF95,!/)…80+.$
E*+,P!Oq5*D/)@^(.$%!5
@G"O$*(@ F950@&vK
=N(A580$6 &(u=(.#
"(.0&#=9Z.(=ROvrRs
!Y(PKF95$
'A,$*bYC8
B!J* =.#!@
4=$i781
2J!O&0/#q 7/),!O 
P78 4=$tje@ /)de
P-@3K*e. /)!!
$6@ -@3K9 =.7. 4=
[P7& *@3J$
7*[Ag+>! @!@3[Y 
04(=9,<MDANv,!@3…
58v! $2.&@30K 0
+eN#J= P>/)!!$B
(@34*-8- +*8. 
: .![09#!$
'.**R
Na !.<(-(P4$
E#a .@)0+N@j&0+(0+
-(P4$h=90+,[0=90+A<L
(0+!.<$
%7NP, !.<q(a
&=#&@@F94+<KN$
;0&!:0+*!&8#(./*4=$%*P
((N-(P4@ /)0M(.!
#!=L-$
i ,NOM(Pa
,40 +*[*@@=8KA5#AY
QB!#*!<P=@K7D!4W$
%/)0!P@ +!.*7,
!5O$h(#0uAFHT0 M,N
#0+ N0P>BN KJZ
!NKNa04@ +K8
+,N&wu$
i /<&Na' N/)8/
@09$%00!0P!
(3Y(,(84=4K$tM,N#(
*+ 4#N0$
'-A$Q)bMd_
r•!!YZ4d0Pa0L.4#
[…=9$%/0-= 4@Y&‚s8
za@K8f/0*(N@&&$za@D==9 
!!.#(AJC0&_ **F_$
B!.CZQAq.d00a0LW0
 4#!!-@K^@C$@Y49Y@C
7* A&/M($;*Z 0*+
=5-P(5#!.-!.7!$23CZ 
d 4#00* <!!-99
 0y(@C#$
%CZ4#D0!~!8@F#&![8
89@ Y0+ 4#&="@@&/…$
@YA!,^Z$
0:!4.04#*e0/
&HVe$2:(4#((@7*k•0yFDKC!L3
4#&(Z/!J !!@ $*(@ 00
a0L*#-0 4#$B!Y
!P=70 4#7NJ(
=94#$E,@ !J( 98^0* D-
A*/D=(0C!$%
CZC!0=N(A@Y*M0=9"M
@ A.$
E.@CZ&9#@C/p=
p!\7!,.(@<*a90* 
A$iY0C!&=*(Nd4#@<
/*(3Qp=WO/(0$
EN!.@CZ[0/@$iYd*
+4#/(4$z*()( /
 Yd4#P4#!"$oJY/4#
F9N/0e(^3D!"!4@N!"(Ž(7 (
 A!4=M=0yF$
%#.5K49-P!.(A//*!4K
JCZ$;JYF/5&v/*P=
!v+!.@C+0/RP,:@(
R!@$z*/0!Y@,#J =5
4!^.d9!4(!.@$
'3A0e0C8f*XW4I
E*+q!O@-4#F9(!3!~‚|#DA<(&
@KF9!M[0=9(F9A~$
;*=@ŽOu=NYK*@(3#=9_@C
_84#$
2L A(^K@!M0&*@7(
&$%#.5K-P[L@7K(
j @3A5#>
2(0@ +a!8$
B! (j/eO5#&$tMDtQM(!Y
(PK=NO.!.KMWy(.@. .
p,@3/)pA(+AgO[.}!.
 @)$% A.K@.(*0+R
APd*+p(.@..$•5#(}*+
=5L((E@2aF#J  $2(#5O
@/M9K@.OAL/!^&(P:v@.
(Z/uDK@.F$%@C#(.p
(.j5#/)0+(jZP$
B&(AR.!!(*+(ej#8
AgA$bXA[Ag+> A.K@.d0
:RM'7":(.:$
6F9!M'F[(@3j*!.d*7*P
4,(=(7$h*/Mu=.@ *0AgZ
@Ž!,$2*+D&&0DA5(.wF9
!M/:@G0Z@Ž$E5#J+/5
…[0D0u(.e0(@Ž!M!0:
#&(:,!(*+A<=AgA(=@Y.$
BL7@0y(K*p-?M!49A~@
3?[PJqL7@K@!M$t7@K
:3(.8&!O*(*p.
!(0950#-0L *+(=/4
K00L.$B&(K=/400L!.*
p-('=9(>*p*0LHV=9Z
(!.‰VV%QO!Y(PKWu=@Y=L$E*
p503_K_8**+ZP=/4(8=
/4!.IT(N$
'9A$Q0$ _gY<h
6&0SH‰@"f=c!zaEa!@&+#&
07rtj0XK!.D!"sQHUTIW!**
9(N(L-@C(X!^'&@ /#e(.!$
t@&4.4# ,2A$$$
%@"f=#!O=/M,P@PB5#
z8(.$bXA!(!0A!0
D4 :@G&=RF#5#/!$2
.0A50=9(f=((R
Z5;•$
o9(=8==A(Z!~7@89‚2adN#
(.N!!.!4!^A(!0!@=:(*+
8(@7=L5#$%&#=8==0yAZ*
d(#-$
;(/0:(.0! C!:@G!
@@0LK!4:(8(j!0LF#+(=0LF#+
#(F#a!4$h0LQ*:8((=00LD,
AW<F#@!4@a&9# ^!*
5###*@!<\%&00L0#+
<@!4 M!.!4:/)((4#**
e&v=/@*d8*9$E,@ 
.:X!O:M#.+00LFD00L
M#.@:#+!00L [
$B!9!P=#:794#**$%
a=*@@CHVV0x DA<!#.*[@G
4#*eP!4$
BM(#M!O:*+(.(=0LF#+4D
!4K:0*(=0LF#+# (:4#=8
==A(Z!~70['=9AgA-P$E,@ /0
:!07DK!4F#AFL:@G&=
R#+@@C[D*0:@G&=R
#+@@C#+K!4,=LA$2.0
:(!8:@84=09#(.,.
!Ha(j#(!8:v@C#$B#FL*
(:#+'Qa&=#&W3!4,A5
:(#+a !09
!4J 7*07 9$
'>a$b  6dO*[%077*
;:D4(.!.Y(jM0D
Y(j$6C#((@CO .(&1z
*Fa7MD@C(.!.$b&d(
$$$
h*:D4(.!.Y(j(:
,@ 00LPY(j*/)…8(.0J=F
4$B!a#:/jAR-(P*(P
4$
230((@COA*Fa7MD@C(.
!.'D /(.!.$b&0P=,
@ 00L,.!./0(/) @P#&
O00L*F$B*/#!0&(C(>&
((M"D^ 0.D*,!.D,
A$
6 &D^(.!. d*(=4=4(3
=N!.@GPY,00L0($%P(&D
R(.!.@^ !^/)(!4,@ (=
,!.Z(/) @*8,A/)(.#&M
@C#&0!^/)(&Q0*
#.40(&Vd(&w2,-#
*S0(4W$;D000L(,FR
[/)@@5#(4#^$
'@6)*[L)V/<%
%#C4#**ej/e*0L0
*(4#0a,$7#,!40y($BC!*(#-
 $h&M@C(X89/):=+7#$
h0L!=3N0#.(D$B!=3
*A30L@ /!A00LZ*(.#($
hL*(./),!@…3D=( P(R@!,.
D8$h0L…*,N(3/,/)Z00L(k#(.
!N300L(8D,Nj/e#(/)
 N/$
z<F9*:*+=-AgA(^0L
#$2:X(=9@CD@*4#+*
0@!N*+A(8(j!00L$*(
N&(3/,!(j!^9!*/)Z(^0L@ (
_A(Z_,!=3(3(j(.!N!j/e!^/
@!,((3(j+&=RA8!=3$
*((XA/:94#**ej/e4(,A5
DA<j*0L$
'D`1 L*F0d8 L
2*()a*=8==4*()(A#4+(
!C#!D#^(!D^@7=LP($
%Y(j@7=L+(jA5=_M"_K*$i
M(jD=(C=MJ#j@C#$
z5#(!L!+#&r^sK@"h=a
99G#:M0A(ZJ)
!#!.^5;•>
_.8F#&$
?&!^?Š*$
?ŠF!^8‚?;((.?bj
d3:=NAD@*=Y(j*
@7=L@@C0$
?“!&‚bj‚B0+/P(j$%‚cJ#(.J#
0#+(!8!094!$
B!09!4JYJ!RP094
0LUu$ŠAG&*K094!0(
(J*@9Y(4#"aFNAg#$t0=3Z
!^#&*!A-8Y(j!P4
.^4Y(4#J04D(./:!^
$%J0Ag#(C=M<(.$ŠuJ#@!
R5#!^!,@7!0.5P0&F9K
 $%Y(jAu(4&&5#0
d!=J*(/\
bj##JN(@7=L$%,=LM *
Z94!9($bj#Av4!4-,=L
![P,!$$$t4#=:^^Y(j,49Y
=L7(<d3(0*A#D@5#Y
Y0#+@ Y(j.^&(.=L!$$$_
B#.=8==AC=J#089(:
 5$2d!4*0-*+A<=8
==(j*N+AC=J(j&0a(Y(
8$
%&/#q5A5#4/)4#!@ /(@-*N

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×