Tải bản đầy đủ

Đề thi thực hành môn cơ sở dữ liệu - 1

ĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU-1
(Thời gian làm bài 60 phút –Không được sử dụng tài liệu)
( lần 2)
Bộ phận kinh doanh của Công ty nước giải khát muốn xây dựng hệ thống quản lý kinh doanh, sau khi
phân tích có được CSDL:
1. Khách hàng :
KhachHang(MaKH, TenKH, DiaChi, SoDT, SoFax, LoaiKH)
Tân từ: Mỗi khách hàng có một mã khách hàng xác đònh tên khách hàng, đòa chỉ, số điện thoại,
số fax thuộc một loại khách hàng (Đại lý,cửa hàng, Khác) .
2. Sản phẩm :
SanPham(MaSP, TenSP, DVT, DonGia, LoaiSP)
Tân từ: Mỗi sản phẩm có một mã sản phẩm xác đònh tên sản phẩm, đơn vò tính, đơn giá và thuộc
một loại sản phẩm (Chai, lon, bòch).
3. Nhân viên :
NhanVien(MaNV, HoNV, TenNV)
Tân từ: Mỗi nhân viên có một mã nhân viên xác đònh họ và chữ lót nhân viên(HoNv), tên nhân
viên.
4. Đơn đặt hàng :
DDH(SoDDH, NgayDDH, ThoiHan, MaKH, MaNV)
Tân từ: Mỗi khách hàng có thể có nhiều đơn đặt hàng, mỗi đơn đặt hàng có một số đơn đặt hàng
xác đònh ngày đặt hàng (phải lớn hơn hay bằng ngày hiện tại), thời hạn của đơn đặt hàng tính theo

tháng và do một nhân viên lập.
5. Chi tiết đơn đặt hàng :
DDHCT(SoDDH, MaSP, SoLuong)
Tân từ: Mỗi đơn đặt hàng có nhiều dòng chi tiết, số đơn đặt hàng và mã sản phẩm xác đònh số
lượng sản phẩm sẽ đặt.
CÂU HỎI :Hãy viết bằng ngôn ngữ SQL để thực hiện câu truy vấn sau:
1) Hiện danh sách khách hàng (TenKh, DiaChi) của những khách hàng có đặt hàng do nhân viên
“Trần Văn A” lập đơn đặt hàng.(2đ)
2) Hiện danh sách các khách hàng (TenKh, DiaChi) của những khách hàng có đặt hàng với MaSp
là “C01” (2đ)
3) Hiện danh sách loại sản phẫm (LoaiSP, Soluong_Nhieu_Nhat) có nhiều sản phẩm nhất .(3đ)
4) Hiện danh sách đơn đặt hàng đặt cùng sản phẩm với số lượng nhiều nhất trong năm 2002
Thông tin cân hiện : SODDH,NGAYDDH,MASP,SOLUONG_NHIEU_NHAT (3đ) .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×