Tải bản đầy đủ

Bài 2: Cuộc cách mạng khoa học công nghệ: Nền kinh tế tri thứcBÀI 2
CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI.
NỀN KINH TẾ TRI THỨC
I.CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ HIỆN ĐẠI:

II.TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HIỆN ĐẠI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI :

III. NỀN KINH TẾ TRI THỨC:


I. Cuộc cách mạng khoa học và
công nghệ hiện đại :
Câu hỏi: Cuộc cách mạng khoa học và
công nghệ hiện đại diễn ra khi nào ? có
đăc trưng nổi bật gì ?

I. Cuộc cách mạng khoa học và công

nghệ hiện đại :

1.Thời gian xuất hiện: Cuối thế kỉ XX đầu thế
kỉ XXI.

2.Đặc trưng: bùng nổ công nghệ cao
Dựa vào thành tựu khoa học mới với
hàm lượng tri thức cao.


Câu hỏi :Trong cuộc cách mạng
khoa học và hiện đại nổi lên
bốn công nghệ trụ cột nào ? Hãy
nêu thành tựu quan trong của
chúng ? Cho ví dụ?

Bốn công nghệ trụ cột : sinh học ,
vật liệu ,năng lượng ,thông tin.
Tác động mạnh mẽ và sâu sắc
đến phát triển kinh tế và xã hội

Thành tựu của bốn công nghệ trụ cột trong cuộc
cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
Công nghệ sinh học:
-Tạo ra những giống
mới không có trong
tự nhiên .
-Tạo ra những bước
quan trọng trong
chuẩn đoán và điều
trị bệnh.

Công nghệ vật
liệu :
Tạo ra những vật
liệu chuyên dụng
mới với những
tính năng mới
như vật liệu
composit, vật
liệu siêu dẫn .


Công nghệ năng
lượng : Sử dụng
ngày càng nhiều
các dạng năng
lượng mới : Hạt nhân,
Mặt Trời, sinh học,
địa nhiệt, thủy triều,
gió

Công nghệ thông
tin : Tạo ra các vi
mạch, chíp điện tử
có tốc độ cao, kĩ
thuật số hóa, cáp
sợi quang. Nâng cao
năng lực của con
người trong truyền
tải, xử lý và lưu
giữ thông tin

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×