Tải bản đầy đủ

GIAO AN CHINH TA LOP 2.N

Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Ngày….. tháng…..
năm……..
TIẾT 1: TẬP CHÉP
CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng viết chính tả:
- Chép lại chính xác đoạn trích trong bài
- Hiểu cách trình bày một đoạn văn : “ từ mỗi ngày mài …. cháu thành tài”.
- Củng cố qui tắc viết c/ k
* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở tập chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép
• Mục tiêu :Rèn kỹ năng viết các từ
mới, chép bài theo giọng đọc của GV
• Cách tiến hành :
* Hướng dẫn HS chuẩn bò
-Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
+ Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm
nêu bật nội dung bài văn.
+ Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu,
đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
dấu câu được dùng, các chữ viết hoa….
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: ngày, mài
sắt, cháu…
* Hướng dẫn HS viết chính tả
-GV treo bảng phụ đoạn cần chép
- Gv đọc mẫu lần 2
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài
- GV đọc mẫu lần 3
-Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi
Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
• Mục tiêu : Giúp HS nắm được quy tắc
viết chính tả, học thuộc cái chữ cái.
• Cách tiến hành :
* Bài 2/6 Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt tìm từ điền vào
chỗ thích hợp Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/6
- Hướng dẫn HS tìm chữ cái tương ứng điền
vào ô trống
- Nhận xét
* Bài 4/6
- Hướng dẫn HS học thuộc các chữ cái
- Kiểm tra HS đọc thuộc, viết lại các chữ
cái
- Nhận xét, chốt ý
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
-Viết vào bảng con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Đọc thuộc, viết lại các chữ
cái
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
Ngày….. tháng….. năm……….
TIẾT 2: NGHE VIẾT
NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng viết chính tả:
- Nghe, chép lại chính xác khổ thơ trong bài
- Hiểu cách trình bày bài thơ 5 chữ
- Củng cố qui tắc viết c/ k, viếùt đúng các chữ dễ lẫn: l/ n, an / ang
* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở tập chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng viết các từ hay sai, KT vở chính tả
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn nghe viết
- Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới,
chép bài theo giọng đọc của GV
- Cách tiến hành:
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
* Hướng dẫn HS chuẩn bò
-Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
+ Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu
bật nội dung bài thơ
+ Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu,
đặc điểm của bài thơ: gồm mấy khổ, các dấu
câu được dùng, các chữ viết hoa….
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: qua, trong,
chăm chỉ, vẫn…
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
-GV đọc từng cụm từ, câu
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi
Hoạt động 3 : Hướng dẫn làm bài tập
- Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài
viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài.
- Cách tiến hành:
* Bài 2/11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt điền chữ l/ n
vào chỗ thích hợp
- Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/11: Viết chữ cái
- Hướng dẫn HS ghi tên chữ cái tương ứng
- Nhận xét
* Bài 4/11 : Học thuộc bảng chữ cái
- Hướng dẫn HS học thuộc các chữ cái
- Kiểm tra HS đọc thuộc, viết lại các chữ cái
- Nhận xét, chốt ý
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết vào bảng con
-Nghe viết vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Đọc thuộc, viết lại các chữ
cái
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
Ngày….. tháng….. năm……….
TIẾT 3 : TẬP CHÉP
PHẦN THƯỞNG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng viết chính tả:
- Chép lại chính xác đoạn trích trong bài
- Hiểu cách trình bày một đoạn văn
- Củng cố qui tắc viết đúng các chữ: s/x, ăn/ ăng
* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở tập chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng viết các từ khó, KT vở tập chép
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép
- Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép
bài theo giọng đọc của GV
- Cách tiến hành:
* Hướng dẫn HS chuẩn bò
-Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
+ Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu
bật nội dung bài văn.
+ Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu,
đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các dấu
câu được dùng, các chữ viết hoa….
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: nghò, luôn
luôn, phần thưởng, đặc biệt…
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi

Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
- Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài
viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài.
- Cách tiến hành:
* Bài 2/15 :Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt điền tứ s/ x vào
chỗ thích hợp
- Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/15: Tìm chữ cái
- Hướng dẫn HS tìm chữ cái tương ứng điền
vào ô trống
- Nhận xét
* Bài 4/15 : Học thuộc chữ cái
- Hướng dẫn HS học thuộc các chữ cái
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng
con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Đọc thuộc, viết lại các chữ
cái
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- Kiểm tra HS đọc thuộc, viết lại các chữ cái
- Nhận xét, chốt ý
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
Ngày….. tháng….. năm……….
TIẾT 4: NGHE VIẾT
LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng viết chính tả:
- Chép lại chính xác đoạn trích trong bài
- Hiểu cách trình bày một đoạn văn
- Củng cố qui tắc viết đúng các chữ: g/gh
* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ
- Biết sắp xếp tên người theo thứ tự chữ cái
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở tập chép
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng viết chữ khó, làm bài cũ
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép
- Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép
bài theo giọng đọc của GV
- Cách tiến hành:
* Hướng dẫn HS chuẩn bò
-Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
+ Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu
bật nội dung bài văn.
+ Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu,
đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các dấu
câu được dùng, các chữ viết hoa….
- Hướng dẫn HS viết các từ khó:quét nhà, nhặt
rau, bận rộn …
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi

Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
- Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài
viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài.
- Cách tiến hành:
* Bài 2/19 Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt tìm từ g/gh điền
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng
con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
vào chỗ thích hợp - Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/19
- Hướng dẫn HS xếp tên theo thứ tự bằng chữ
cái
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Đọc thuộc, viết lại các chữ
cái
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 5 : TẬP CHÉP
BẠN CỦA NAI NHỎ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng viết chính tả:
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- Chép lại chính xác đoạn trích trong bài, rèn cách viết chữ hoa, sử
dụng dấu câu
- Hiểu cách trình bày một đoạn văn
- Củng cố qui tắc viết đúng các chữ: ng / ngh, làm các bài tập phân biệt
* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở tập chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: -3 HS lên bảng viết các từ có vần: g/ gh, viết các chữ cái
- Cả lớp viết bảng con
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép
- Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép
bài theo giọng đọc của GV
- Cách tiến hành:
* Hướng dẫn HS chuẩn bò
-Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
+ Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu
bật nội dung bài văn.
+ Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu,
đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các
dấu câu được dùng, các chữ viết hoa….
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: đi chơi,
nhanh nhẹn, khỏe mạnh, yên lòng …
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng con
-Tập chép vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi

Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
- Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài
viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài.
- Cách tiến hành:
* Bài 2/25: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt tìm từ ng/ ngh
điền vào chỗ thích hợp
- Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/25: Bài tập phân biệt
- Hướng dẫn HS tìm chữ cái tương ứng điền
vào ô trống
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Làm theo yêu cầu
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
Ngày….. tháng….. năm ……….
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
TIẾT 6 : NGHE VIẾT
GỌI BẠN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng viết chính tả:
- Nghe, chép lại chính xác khổ thơ trong bài
- Hiểu cách trình bày bài thơ 5 chữ
- Củng cố qui tắc viết, viết đúng các chữ dễ lẫn: ng/ngh
* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở tập chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng viết các từ hay sai, KT vở chính tả
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn nghe viết
- Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép
bài theo giọng đọc của GV
- Cách tiến hành:
* Hướng dẫn HS chuẩn bò
-Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
+ Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu
bật nội dung bài thơ
+ Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu,
đặc điểm của bài thơ: gồm mấy khổ, các dấu
câu được dùng, các chữ viết hoa….
- Hướng dẫn HS viết các từ kho:ùsuối cạn,
nuôi, lang thang, gọi hoài…
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng
con
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi

Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài
viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài.
Cách tiến hành:
* Bài 2/29: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt điền chữ ng/ngh
vào chỗ thích hợp
- Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/29: điền từ thích hợp
- Hướng dẫn HS ghi chữ cái tương ứng vào chỗ
trống
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Đọc thuộc, viết lại các chữ
cái
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................
......................................................................................................................................
...
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
Ngày….. tháng….. năm……….
TIẾT 7 : TẬP CHÉP
BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng viết chính tả:
- Chép lại chính xác đoạn trích trong bài
- Hiểu cách trình bày một đoạn văn
- Củng cố qui tắc viết đúng các chữ: iê/ yê; iên/ yên;
* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ
- Phân biệt tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn: r/d; ân / âng
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở tập chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép
- Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép
bài theo giọng đọc của GV
- Cách tiến hành:
* Hướng dẫn HS chuẩn bò
-Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
+ Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu
bật nội dung bài văn.
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
+ Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu,
đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các dấu
câu được dùng, các chữ viết hoa….
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: thầy giáo,
xinh xinh, vui vẻ…
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi
Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài
viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài,
nắm được qui tắc viết các từ khó
Cách tiến hành:
* Bài 2/33 Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt tìm từ iên/ yên
điền vào chỗ thích hợp
- Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/33
- Hướng dẫn HS tìm chữ cái r/d/gi, vần ân /
âng tương ứng điền vào ô trống
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng
con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Làm vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
Ngày….. tháng….. năm……….
TIẾT 8: NGHE VIẾT
TRÊN CHIẾC BÈ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng viết chính tả:
- Nghe, chép lại chính xác đoạn văn trong bài
- Củng cố qui tắc viết, viếùt đúng các chữ dễ lẫn: iê/ yê; r/ d/ gi; ân/ âng
* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở tập chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng viết các từ hay sai, KT vở chính tả
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn nghe viết
- Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép
bài theo giọng đọc của GV
- Cách tiến hành:
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
* Hướng dẫn HS chuẩn bò
-Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
+ Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu
bật nội dung bài thơ
+ Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu,
đặc điểm của bài thơ: gồm mấy khổ, các dấu
câu được dùng, các chữ viết hoa….
- Hướng dẫn HS viết các từ khó:viên phấn,
niên học, nhảy dây
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Gv đọc từng từ, cụm từ, câu
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi

Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
- Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài
viết, học thuộc các chữ cái, từ mới trong bài.
- Cách tiến hành:
* Bài 2/37: Tìm từ
- GV hướng dẫn HS tìm các từ có vần iê /yê
- Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/37: Phân biệt âm, vần
- Hướng dẫn HS qui tắc phân biệt : d/gi; d/ r;
ân/ âng
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng
con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Làm vào vở

Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
Ngày….. tháng….. năm………..
TIẾT 9 : TẬP CHÉP
CHIẾC BÚT MỰC
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng viết chính tả:
- Chép lại chính xác đoạn trích trong bài
- Hiểu cách trình bày một đoạn văn
- Củng cố qui tắc viết đúng các chữ: ia/ ya; l/ n ; en/ eng
* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở tập chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: - 3 HS lên bảng viết từ khó, KT vở
- Cả lớp làm bảng con
3. Bài mới
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép
• Mục tiêu :Rèn kỹ năng viết các từ mới,
chép bài theo giọng đọc của GV
• Cách tiến hành :
* Hướng dẫn HS chuẩn bò
-Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
+ Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu
bật nội dung bài văn.
+ Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu,
đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các dấu
câu được dùng, các chữ viết hoa….
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: bút mực, lớp,
quên, mượn…
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi

Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
• Mục tiêu : Giúp HS nắm được nội dung
bài viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới
trong bài.
• Cách tiến hành :
* Bài 2/42: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt tìm từ ia/ya điền
vào chỗ thích hợp
- Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/42
- Hướng dẫn HS tìm chữ cái l/n , các vần en/
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng
con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
eng tương ứng điền vào ô trống
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
- Lên bảng làm bài
- Làm vào vở

Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
Ngày….. tháng….. năm……….
TIẾT 10: NGHE VIẾT
CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
* Rèn kỹ năng viết chính tả:
- Nghe, chép lại chính xác khổ thơ trong bài
- Hiểu cách trình bày bài thơ 4 chữ
- Củng cố qui tắc viết c/ k, viét đúng các chữ dễ lẫn: l/ n, en / eng, iê/yê
* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở tập chép
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng viết các từ hay sai, KT vở chính tả
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn nghe viết
• Mục tiêu :Rèn kỹ năng viết các từ mới,
chép bài theo giọng đọc của GV
• Cách tiến hành :
* Hướng dẫn HS chuẩn bò
-Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
+ Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu
bật nội dung bài thơ
+ Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu,
đặc điểm của bài thơ: gồm mấy khổ, các dấu
câu được dùng, các chữ viết hoa….
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: trống, nghỉ,
buồn, tiếng…
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi

Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
• Mục tiêu : Giúp HS nắm được nội dung
bài viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới
trong bài.
• Cách tiến hành :
* Bài 2/46: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng
con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- GV hướng dẫn HS lần lượt điền chữ l/ n vào
chỗ thích hợp
- Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/46: Tìm nhanh các tiếng
- Hướng dẫn HS tìm nhanh các tiếng có âm
đầu: l/ n; vần en/eng; i/iê
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
- Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
- Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài

Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
Ngày….. tháng….. năm………
TIẾT 11 : TẬP CHÉP
MẨU GIẤY VỤN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
* Rèn kỹ năng viết chính tả:
- Chép lại chính xác đoạn trích trong bài
- Hiểu cách trình bày một đoạn văn
- Củng cố qui tắc viết đúng các tiếngcó vần, âm dễ lẫn: ai/ay;
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở tập chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: - 3 HS lên bảng viết các từ khó, KT vở tập chép
- Cả lớp làm bảng con
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép
• Mục tiêu :Rèn kỹ năng viết các từ mới,
chép bài theo giọng đọc của GV
• Cách tiến hành :
* Hướng dẫn HS chuẩn bò
-Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
+ Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu
bật nội dung bài văn.
+ Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu,
đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các dấu
câu được dùng, các chữ viết hoa….
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: bổng, mẩy
giấy, nhặt lên…
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi
Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng
con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
• Mục tiêu : Giúp HS nắm được nội dung
bài viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới
trong bài, sử dụng các âm vần dễ lẫn
• Cách tiến hành :
* Bài 2/50 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt tìm vần ai/ ay
điền vào chỗ thích hợp
- Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/50
- Hướng dẫn HS tìm từ tương ứng điền vào ô
trống
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Làm vào vở

Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
......................................................................................................................................
...
Ngày….. tháng….. năm………..
TIẾT12 : TẬP CHÉP
NGƯỜI THẦY CŨ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
* Rèn kỹ năng viết chính tả:
- Nghe, chép lại chính xác đoạn văn trong bài
- Củng cố qui tắc viết, viết đúng các chữ , âm vần dễ lẫn: ai/ay; s/x
* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các từ mới
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở tập chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng viết các từ hay sai, KT vở chính tả
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép
• Mục tiêu :Rèn kỹ năng viết các từ mới,
chép bài theo giọng đọc của GV
• Cách tiến hành :
* Hướng dẫn HS chuẩn bò
-Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
+ Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu
bật nội dung bài văn
+ Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu,
đặc điểm của bàivăn: gồm mấy đoạn, câu, các
dấu câu được dùng, các chữ viết hoa….
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: mái trường,
rung động, trang nghiêm, thân thương …
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Gv đọc từng từ, cụm từ, câu
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng
con
-Tập chép vào vở

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×