Tải bản đầy đủ

Quản lý đấu thầu các dự án có vốn ODA tại Ban quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi tt

Quản lý đấu thầu các dự án có vốn ODA tại Ban quản lý Trung
ương các dự án Thuỷ lợi
Trần Thị Phương Lân
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê
Cơ quan công tác: Trường Đại học Kinh tế
Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Hệ thống những lý luận chung về quản lý đấu thầu các dự án sử dụng vốn ODA
bao gồm: các khái niệm, nội dung quản lý đấu thầu, các nhân tố ảnh hưởng đến
quản lý đấu thầu, các quy trình thực hiện công tác đấu thầu.
- Thu thập, tổng hợp các nghiên cứu, số liệu để đánh giá thực trạng quản lý đấu
thầu các dự án có vốn ODA tại Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi trong
giai đoạn 2013 – 2016.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án có
vốn ODA tại Ban quan lý Trung ương các dự án Thủy lợi trong giai đoạn tiếp theo.
Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Quản lý đấu thầu là khâu công tác rất quan trọng trong quản lý các dự án có sử
dụng nguồn vốn ODA. Đặc biệt là trong tình hình hội nhập sâu rộng trong khu vực
và trên toàn thế giới; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA thông qua công tác đấu
thầu và quản lý đấu thầu là một thách thức rất lớn cho toàn xã hội, đề tài luận văn
mang tính thực tiễn cấp bách.

Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu công tác quản lý đấu thầu các dự án sử dụng vốn ODA trong nhiều
lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×