Tải bản đầy đủ

Mẫu kế hoạch đi công tác

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
TRUNG TÂM CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC VC

Tp. Hà Nội, ngày

tháng

năm 2017

KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC
Người đi công tác:............................................Bộ phận:...........................................................................
Thời gian:.........................................................Nơi đến:...........................................................................
Nội dung chính công tác:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Kế hoạch cụ thể:
Stt

Nội dung công việc

Người lập


Thời gian

Địa điểm

Đơn vị

Chủ quản

Người liên
quanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×