Tải bản đầy đủ

XỬ LÍ SINH HỌC HIẾU KHÍ, BỂ AEROTANK, SBR, QUÁ TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH HIẾU KHÍ TĂNG TRƯỞNG LƠ LỬNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Khoa Môi Trường
==========

Đề tài: XỬ LÍ SINH HỌC HIẾU KHÍ, BỂ AEROTANK, SBR, QUÁ
TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH HIẾU KHÍ TĂNG TRƯỞNG LƠ LỬNG
Môn: Kỹ thuật xử lý nước thải
GVHD: ThS. NCS Nguyễn Điền Châu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nhóm:
Võ Thị Thanh Nhàn 1422154
Phùng Thị Diễm
Nguyễn Xuân Diễm

Lê Hoàng Phương
Đào Thị Nhi
Dương Thị Thúy Nhi 1422158

TPHCM, ngày...tháng... năm 2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×