Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU SYSTEM HACKING

! ∀ # !∃
% ! & ∋(
4 ! 5 6 /7 !
)#! + 89 )∗
: !
89 Α −#+ 89 ∗ : !
Β4 ;Χ − D )∗
: !
∋ +
, −
Φ∋ 6 /7 ! − D
2
Γ )Η
Ι 8? 5
∀<Χ Φ−
# )Γ ! Μ Ν Ο )
89 )∗
∋ +
, − .#+/ : ! 1∋
Κ5
Υ !ς

Χ − D
0 ! 1∋ 2 +# ! 3 4 ! 5
Ι − D
2 +# ! 3 4 ! Ρ )∗ 1∋

Ζ

[

ΕΕΘ
δ !
Κ0 ! η
: !
Ι 84
Ι )#

] Ψ

ϑ⊥Ψ

_

)∗ ∋ + , − .#+/
;2 84 − <= ! #>

0 ! 1∋ 2 +# ! 3
+ ? 9 ∋− +#≅

.#+/ )# ) 5
+ ? 9 +
Ε
6 /7 ! ϑ Κ##
#−− Λ 89 )∗
Π
#∋
3 4 !
+ ?
Θ ∀Ρ ! & ∋(
ΟΟ + Σ !2

+ ?
/

.#+/
5
9 )∗
+# !

9 6 /7 ! )W Ξ ! Π Ψ /#. 5
89 8 2∋
2 3 4 !

_ Ζαβ

Θχ

⊥ ,/ε ! Ι ##) 89 /φ γ
Ι
δ !
/ε ! _
∋+
, Ι ∀∋! )W 5 Ι −#+ 8 !
− <= ! ϕΖ κλ Ζ 
)
ϕΖ κλ


Ι ∀<Χ /φ γ

89 ΛΙ 8m

3 8 2∋ Γ

: !
Α Υ

;2
+
Ι

Ι ∗ : !
+−+
89
Υ 0

5 Ι ∀∋! )W 5 Ι −#+ 8

Ρ

!

Α

7 8ι

)∗


Φ 1∋Μ /φ γ

8<ν

+

ο

Ι

Υ

0

ϕΖ κλ

Ζ 

Ε

+

+ #

/

π   θκ

+ ϑ

αρ λρΖλ

+

α σθ α Ε

ϑ∋+

#Ζ

πλ
!# −)

/

∋)

+ ∀)

! _

# )
∋)

+ ∀)

/∋ _
∋) + ∀ )

σ

Θ#. _

∋)

Ο#+

# # )

+ /

)

θ

+ ∀)
/

∋/


Ζ
Ε


Φ 1∋Μ /φ γ 8<ν Υ Ι
Ψ /#.
+; + Ζα
#− Ι )W Ξ ! !∋
9
Ψ /#. _Ε ϑ ⊥

Ψ /#. _Ε ϑ ⊥
∋) −)

α Ζθ
ϑ!
#
δ !
? 9
Ι Α
Κ∋! )W Γ ΛΜ + ;γ Ψ /#.
Ε Η ∀Μ . ∀ +; + −

#−

% ! )W Ξ ! !∋

9

Υ

0


∀∋ΟΟ + #; +Ο)#.
;∋) + ∀ )
/ Λ ∋ #
% ! )W Γ 89 )∗ #
/
)) : ! 1∋ −#+ απ
; + Ζα Γ
< 8<ν ∋−/
# Ο Λ , +;

α Ζθ τ ! 8 ! ∀m )W 5 D − Μ ∋−/
)Η ; + #
Χ


#−

% ! −#+ 8

!

ΑΑ

Ι

Υ

0

< ;( 8Ν ΛΙ 8m
8<ν
3 8 2∋ Γ
Π
Ι
ϕΖ κλ
Ζα 5 Ι −#+ 8 ! Α 5 Ι )W Π 3 4 ! Β0 )Γ : !
)W 5 ;Γ ;Ι )W +# ! #− % ! )W !∋
9

+# ! #−
Ι )W ϖ θ
! ∀
#∃ %∃&


Ζ  )Γ Ψ /#.
+; +
D
Φ 89 ( / 3
% ! ;∋) + ∀ )
υ
∀ 6 /7 ! −#+ απ


δ ! )Η
+
89 γ 8#Υ #/ ∗ : ! ;Γ# ∀∋! )W Γ 5 /ε ! 8#Υ #/ ∀ Η
/m )Υ Γ Ο ) Λ 89 Υ
Β#Υ #/ 89
Ι ∀∋! )W
ω . /#. ϑ ⊥ ω_Ε Ζ
; + )
)) #/

6 /7 ! 8#Υ
∀∋! )W 89

#/ Γ ∀ Η /m
Γ Ο)
Ι )W Γ Σ/<Χ 80 )Γ +ι

Λ 89 Υ #> /ε !
Λ−)#
− D Π 8#Υ #/ /ε ! 89 )∗

? ξ
))ς


Β0 )Γ 8#Υ

ψ !
ψ !
ψ
ψ
αλκ

; +{Ζϕ
; +{Ζλ
; +{Ζπ}
; +{Ζπσ
; +{Ζπ
; +{Ζσ#/ /ε ! 89

Ε∋+ #/
!Ι ∀∋! )W Σ +ι


−∋∀) ζ ⊥ϑ ζ ∋ αΖ
!
#
!5
#
!5 / #

!5 Ο

8#Υ ς

#

!5 !

#

!

!
|
|
|
|
|
|

!


− + ωΖϕ

− + ωΖλ

− + ωΖπ}
/.#+/
− + ωΖπσ
/.#+/
− + ωΖπ
/.#+/
− + ωΖσ
!

∀ ! #Ο−

//

β∋Ι +γ 8
Ζα ∀Ρ !

a

−∋
#;
!
∋∀
#;
))
−∋
#;
#;
)
#;
#;
−#−
#;
−∋
−∋
))
#;
−∋
−∋
))
#;−∋∀)

ζ ⊥ϑ ζ ∋ αΖ

ψ ⊥ϑ ∼_ }
∼⊥_}∋
∀−
Φ Γ∀−5 )∗− #
/
)) ο
−5 λ
Λ−)# 5 −
∋∀{ ϕ
Λ
Λ5 Ο λ
Λ5 € Λ•α •
Λ5 € Λ• λ •
∀Λ5 ϕ
€ Λ•5 ∀Λ
Λ
€ •5 Λ
/.#+/ − + € •
 λ } ϕλ
}∋
# Κ
ψΨ Λ
€ • •5 Λ
/.#+/ − + € •
θα Ζ/λθ
}∋
# Κ
ψ Λ Ε+#
€ •  •5 Λ

• θ≅

Ι

ϕΖ κλ

Ζ  Ψ /#.

+; +


#> ? 9 6 /7 ! : ! 7
Υ
0
Β0 )Γ 1∋Ι +γ
6 /7 !

Λ−)# 8Ν ? ξ ∀∋! )W
Λ−)#: !

Ι

Υ

Γ 89 ∗
0

ϕΖ κλ

: ! ;Γ#
Ζ 

Ι


< ;( 5 ∋ 1∋Ι +γ
∗ :
0 5 ;Γ τ ! 8Ν
Φ 1∋ 2
4 ! 5 )Γ
‚ ϖ δ !
Β0 )Γ Ξ 8ƒ
„ Π . /#.

! δ ! 8Ν )∗ 8<ν #
8 2∋
9 3 4 ! Θδ Γ
∋4
+; + Ζα

/
)) Υ Ι Υ
? 9 Υ# ∋ + +# ! 3


ϑε ! )3
Υ
0

)

Υ

#

/

)) 89

#. +

% !

+;

8

!

ΥΙ


Κ0 ! η
β∋Ι +γ

υ Υ# ∋ + Ρ +# ! 3 4 ! 89 +
Υ# ∋ + , 0 ! 1∋ 2
Ρ
7 8ι

#

ο Λ ;Γ#
Φ 1∋ 2 8 2∋

9

3

4 !


0 ! 1∋ 2
# ∋ + 8Ν Υ# Ρ +# ! !+#∋− /
8ι 1∋Μ )… 3 4 ! : ! 1∋ Ι #
# +
/
+ #+ Χ + # ;Γ# Ι 8<ν

#

+ #+
οΛ

Π 3 4 !5 Ρ
7
γ ∋ + Ρ +# ! !+#∋−


8Ν ? ∋ + Ρ +# ! !+#∋− /
Υ
0 5 < ! Υ Ι Γ
: !
β∋Ι +γ + #
: ! Γ
: !

+ #+ Π 3 4 !5 †
3 + #
Α −#+ + # 5 − Μ ∋− +#≅ )Η 89


Ι
Α −#+


Κ0 ! η
6 /7 ! } Ε 89 ∋− +#≅ )Η
Ι Υ
0
+ # /
#−
β∋Ι +γ /ε !
# } Ε +; + 89 ∋−
# +#≅ )Η
} Ε ‡ ϕΖ κλ

„ +#≅ ;∀ ϕΖ κλ Ζ 

+ /m

;7

ϑε ! )Η / + 89

)

ο

9

Ι

+ Λ

Υ

0 89 #

+#≅

;Γ#

? 8<ν ∋− )Η

Ρ

Α −#+ +

Υ

<

7 8ι

+#≅

#

Α −#+ 89
/

#−

Χ ;ο ∋− )Η


Υ

#

+#≅


+

+# ! ! # / 3

3 +


#

#

#)

Π

)

/
#− ∀Ρ ! ∋ + 8Ν Υ#
! − .#+/
!


β∋Ι +γ + #
Γ
: ! 5 8Ν ;Γ# 8<ν
# / 3 . /#.
+; + Ζα

α

Υ

0

: ! 1∋ +

#

/

#−

ˆ Θ ‰
Ε D
2
! +∗ 1∋
+‚
ΛΙ 8m )W
+ ? 9 /ε
89 ∗ : !
Φ 1∋ 2 8 2∋
: ! 7 %∋ ι
Π /
1∋Μ
∀Μ# ( Π 3 4 ! ;Γ 9 +

σ

Ι

]

Ε ‹

Œ

Θ•

! ;Χ
+ 89 ? 9 − Ι 3 )W Π 3 4 !

!
Λ−)#
? ξ
#/ ? ξ +Η
+
9
Ι
7 Η∋
% !− D
2
! τ ! )Γ
)… 3 4 !5 ! δ− /
3 4 ! 8Ι ! Ι ϖ 8Š
Ι ∀∋! )W ) Η 7 ΛΜ +

Θ⊥

Θ

<η ! Λ∋ Η ;Γ# Ι . ∀
∋+ Ο# ∋ # 5
+# #Ο # ρ
∋−/
Ι ∀Μ ! # Ο Λ ;Γ +;

# 3 4 !
Θ∋: ∋−/
Ι ; + #
Χ
# −−)
#
+# ! Ι
6 /7 ! : ! 7 . /#. ∋−/
? ξ 89 (− (
# 3 4 !

Ž 89

# /•
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×