Tải bản đầy đủ

Tái cơ cấu doanh nghiệp google

GOOGLE TÁI CƠ CẤU DOANH
NGHIỆP

Sinh viên thực hiện: Nhóm 11
Lớp: Quản trị kinh doanh_


NỘI DUNG CHÍNH
A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: CƠ CẤU TỔ CHỨC CHÍNH THỨC

1.

Khái niệm

2.

Vai trò

3.

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức chính thức


4.

Các yêu cầu chủ yếu khi xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức chính thức

5.

Các nguyên tắc tổ chức hoạt động khi xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức chính thức

6.

Các hệ thống tổ chức doanh nghiệp

B. LIÊN HỆ THỰC TẾ: GOOGLE TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

7.

Giới thiệu chung về Google

8.

Google trước tái cơ cấu

9.

Nội dung của tái cơ cấu

10.

Vì sao Google tái cơ cấu doanh nghiệp?

11.

Tương lai của Google sau tái cơ cấu


A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
CƠ CẤU TỔ CHỨC CHÍNH THỨC

1.Các khái niệm:

.Cơ cấu tổ chức chính thức
.Tái cơ cấu
2.

Vai trò


Nhiệm vụ kinh doanhTrình độ đội ngũ lao độngCông nghệ, thiết bịĐiều chỉnh chung và điều chỉnh cá biệtĐặc điểm môi trường3.

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức chính thức:


4. Các yêu cầu chủ yếu khi xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức chính
thức

Phải đảm bảo tính chuyên môn hóa cao nhất có thể

Phải đảm bảo tiêu chuẩn hóa lao động thực hiện nhiệm vụ

Phải đảm bảo tính thống nhất quyền lực trong các hoạt động quản trị và điều
hành

Phải đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, cá nhân


5. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động khi xây dựng và hoàn

thiện cơ cấu tổ chức chính thức

- Nguyên tắc thống nhất

- Nguyên tắc kiểm soát được

- Nguyên tắc hiệu quả


6. Hệ thống tổ chức theo kiểu ma trận:


B. LIÊN HỆ THỰC TẾ: GOOGLE TÁI CƠ CẤU
DOANH NGHIỆP
1. Giới thiệu chung về Google
1.1 Lịch sử hình hành
1.2 Các sản phẩm và dịch vụ chính


2. Google trước tái cơ cấu
2.1 Cơ cấu tổ chức:
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của tập đoàn Google

BAN GIÁM ĐỐC

BAN ĐIỀU HÀNH
Các Ủy ban:

UB Phát triển
UB Kiểm toán

lãnh đạo và bồi
thường

UB mua bán và

UB đề cử và

sáp nhập

quản trị DN


Theo chức năng:
Kỹ thuật

Bán hàng

Sản phẩm

Pháp luật

Tài chính

Google.org


Theo nhóm đối tượng

Kiến thức

Youtube & Video

Android, Chrome và Ứng dụng

Thương mại và Quảng cáo

Google Fiber

Maps

Đầu tư: G.Capital&G.Ventures


2.2 Cơ cấu bộ máy lãnh đạo:Là cơ cấu nằm ngang

BAN ĐIỀU HÀNH

Giám đốc

Chủ tịch điều

Nhà đồng

Phó CT cấp cao,

Phó CT cấp cao, GĐ

điều hành:

hành:

sáng lập:

GĐ kinh doanh:

pháp lý và phát triển:

Larry Page

Eric E.Schmidt

Sergey Brin

Omid Kordestani

David C.Drummond

2.3  Ưu điểm và nhược điểm của các mô hình cơ cấu trên

Phó CT cấp
cao, GĐ tài
chính: Ruth
M.Porat


3. Nội dung của tái cơ cấu

Tháng 8 2015, Google thông báo kế
hoạch tái cơ cấu tập đoàn: thành lập công ty mẹ
có tên là Alphabet Inc. Alphabet Inc bao gồm
các ông ty con: Google, Nest, Calico, Fiber,
Google X, Google Ventures, Google Capital,
Life Science,


3.1 Tái cơ cấu diễn ra ở mảng kinh doanh:
Theo công kế hoạch tái cơ cấu, công ty con Google chỉ phụ trách cáo mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn .

Google

YouTube

Android

Google Ads

Google Maps

Google Search


3.2 Sự bố trí các vị trí lãnh đạo sau tái cơ cấu

 Có sự thay đổi lớn
 Vẫn là cơ cấu ngang, tuy nhiên sau cơ cấu thì ta thấy được Larry Page
đã trao quyền hành nhiều hơn nữa cho cấp dưới, cụ thể là các vị CEO
mới của từng công ty con của Alphabet.


4. Vì sao Google tái cơ cấu doanh nghiệp?

 Tái cơ cấu tạo cơ cấu đơn giản hơn cho kế hoạch trưởng thành
một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề.

 Cơ cấu mới sẽ tạo điều kiện cho Google tập trung rất nhiều và
các cơ hội vô cùng lớn mà họ có.


5. Tương lai của Google sau tái cơ cấu

 Ngay khi công bố thông tin tái cơ cấu thì cổ phiếu google đã
tăng

 Có nhiều đánh giá về cuộc tái cơ cấu đầy bất ngờ này của
Google. Tuy nhiên, hiệu quả như thế nào còn cần thời gian để
kiểm chứng …
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×