Tải bản đầy đủ

400 câu trắc nghiệm hình học có đáp án

400 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN THEO CHỦ ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN

CHUYÊN ĐỀ

400 CÂU TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN THEO
CHỦ ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN

BẠN NÀO CẦN FILE WORD ĐỂ BIÊN SOẠN
LIÊN HỆ: 0934286923

NGƯỜI BUỒN CẢNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3.
QUAN HỆ VUÔNG GÓC
CÓ ĐÁP ÁN
I. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
Câu 1: Cho ba vectơ a, b, c không đồng phẳng. Xét các vectơ x = 2a − b; y = −4a + 2b; z = −3b −
Chọn khẳng định đúng?
2c .

A. Hai
B. Hai
y; z cùng phương.
x; y cùng phương.
vectơ
vectơ
x; y; z đồng phẳng.
C. Hai vectơ x; z cùng phương.
D. Ba vectơ
Câu 2: Trong mặt phẳng cho tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Trong các khẳng định sau,
khẳng định nào sai?
A. Nếu ABCD là hình bình hành thì OA + OB + OC + OD = 0 .
B. Nếu ABCD là hình thang thì OA + OB + 2OC + 2OD = 0 .
C. Nếu OA + OB + OC + OD = 0 thì ABCD là hình bình hành.
D. Nếu OA + OB + 2OC + 2OD = 0 thì ABCD là hình thang.
Câu 3: Cho hình hộp ABCD.A B C D . Chọn khẳng định đúng?
1 1 1 1
A. BD, BD1,
BC1

đồng phẳng.
A1B1

C. CD1, AD, A1C đồng phẳng.

B. CD1, AD,

đồng phẳng.

D. AB, AD, C1 A đồng phẳng.

Câu 4: Cho ba vectơ
x = 2a + b; y = a − b − c; z = −3b − 2c .
a, b, c không đồng phẳng. Xét các
khẳng định đúng?
vectơ
Chọn
A. Ba vectơ x; y; z đồng phẳng.
B. Hai
x; a cùng phương.

vectơ
C. Hai vectơ
x; y; z đôi một cùng phương.
x;b cùng phương.
D. Ba vectơ
Câu 5: Cho hình hộp

ABCD.A1B1C1D1 . Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ:
AB + B1C1 + DD1 = k
AC1
A. k = 4
B. k = 1
C. k = 0
D. k = 2
Câu 6: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tâm O. Gọi I là tâm hình bình hành ABCD. Đặt
AC ' = u , CA' = BD ' = x DB ' = y . đúng?
v,
,
1
1
B. 2OI = − (u + v + x + y)
A. 2OI = − 4 (u + v + x + y)
1
2
C. 2OI = (u + v + x + y)
1
D. 2OI = (u + v + x + y)
2
4
Câu 7: Cho hình lăng trụ tam giác
AA1 = a, AB = b, AC = c, BC = d, trong các đẳng thức
ABC.A1B1C1 .
sau, đẳng thức nào đúng?
Đặt
A. a + b + c + d =
B. a + b + c =
C. b − c + d =
D. a = b + c
0
0
d
Câu 8: Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi I là tâm hình bình hành ABEF và K là tâm hình bình hành
BCGF. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. BD, AK,GF đồng phẳng.

B. BD, IK,GF đồng phẳng.

C. BD, EK,GF đồng phẳng.

D. Các khẳng định trên đều sai.

Câu 9: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Nếu giá của ba vectơ a, b, c cắt nhau từng đôi một thì ba vectơ đó đồng phẳng.
B. Nếu trong ba vectơ a, b, c có một vectơ 0 thì ba vectơ đó đồng phẳng.
C. Nếu giá của ba vectơ a, b, c cùng song song với một mặt phẳng thì ba vectơ đó đồng phẳng.


D. Nếu trong ba vectơ a, b, c có hai vectơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng.
Câu 10: Cho hình hộp

ABCD.A1B1C1D1 . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. AC1 + A1C = 2AC

B. AC1 + CA1 + 2C1C = 0

C. AC1 + A1C = AA1

D. CA1 + AC = CC1

Câu 11: Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:
A. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu AB + BC + CD + DA = 0
B. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu AB = CD
C. Cho hình chóp S.ABCD. Nếu có SB + SD = SA + SC thì tứ giác ABCD là hình bình hành
D. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu AB + AC = AD
Câu 12: Cho hình lập phương ABCD.A' B 'C ' D ' . Trên các đường chéo BD và AD của các mặt bên lần
lượt lấy hai điểm M, N sao cho DM = AN. MN song song với mặt phẳng nào sau đây?
A. ( ADB
B. ( A ' D '
C. ( A '
D. (BB 'C )
')
BC )
AB )
Câu 13: Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để
A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:
1
1
1
1
A. OA + OB = OC +
B. OA + OC = OB + OD
2
2
OD
D. OA + OB + OC + OD = 0
2
2
C. OA + OC = OB + OD
Câu 14: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi I và K lần lượt là tâm của hình bình hành ABB’A’ và
BCC’B’. Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Bốn điểm I, K, C, A đồng phẳng
B.
C. Ba vectơ BD; IK; B 'C ' không đồng phẳng.

1
1
IK = 2 AC = 2A 'C '

D. BD + 2IK = 2BC

Câu 15: Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy M, N sao cho
AM = 3MD; BN = 3NC . Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD và BC. Trong các khẳng định sau, khẳng
định nào sai?
A. Các vectơ BD, AC, MN không đồng phẳng. B. Các vectơ MN, DC, PQ đồng phẳng.
C. Các vectơ AB, DC, PQ đồng phẳng.
vectơ

D. Các

AB, DC, MN đồng phẳng.

Câu 16: Cho tứ diện ABCD có các cạnh đều bằng a. Hãy chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:
2
a
A. AD + CD + BC + DA =
AB.AC =
0
B.2
C. AC.AD =
D. AB ⊥ CD
AB.CD = 0
AC.CD
hay
Câu 17: Cho tứ diện ABCD. Đặt AB = a, AC = b, AD =
c,
các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
A. AG = b + c +
d

B. AG =
d

)

1

(b + c +

gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Trong

C. AG =

1

(b + c + d

D. AG =

1

(b + c + d )

)

2
4
3
Câu 18: Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1 . Gọi M là trung điểm AD. Chọn đẳng thức đúng


1

A. B1M = B1B + B1 A1 +
B1C1
C. C M  C C  1 C D  1 C B
1
1
1 1
2
2

B. C1M = C1C + C1D1
C1B1
+
2
1 1

D
BB1 + B1 A1 + B1C1 = 2B1D
.

Câu 19: Cho tứ diện ABCD và điểm G thỏa mãn GA + GB + GC + GD = 0 (G là trọng tâm của tứ diện).
Gọi G0 là giao điểm của GA và mp(BCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. GA =
B. GA =
C. GA =
D. GA = 2G0G
−2G0G
4G0G
3G0G
Câu 20: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Trong các khẳng định sau,
khẳng định nào sai?
A. Các vectơ AB, DC, MN đồng phẳng.
AB, AC, MN không đồng phẳng.
B. Các
vectơ


C. Các vectơ AN,CM , MN đồng phẳng.
vectơ

1

D. Các

BD, AC, MN đồng phẳng.
Câu 21: Cho tứ diện ABCD.
Người ta định nghĩa “G là
trọng tâm tứ diện ABCD khi
GA + GB + GC + GD = 0 ”. Khẳng
định nào sau đây sai ?
A. G là trung điểm của đoạn IJ ( I, J
lần lượt là trung điểm AB và
CD)
B. G là trung điểm của đoạn thẳng
nối trung điểm của AC và BD
C. G là trung điểm của đoạn thẳng
nối trung điểm của AD và BC
D. Chưa thể xác định được.
Câu 22:
ABCD.A1B1C1D1 . Gọi O
Cho hình là tâm của hình lập
lập
phương. Chọn đẳng thức
phương
đúng?

(

A
.
AA
O
B
=
C+
.
A
OA
=D

+

A
A
1

3
1
4

)
(
A
B
+
A
D

B. AO =
D. AO =


1
g
.
C. GA + GB + GC + GD = 0
2 n
A
D. GM + GN = 0
2 C. C x = a + b + c; đ
Câu 23: Trong Câu 25: Cho hình lập phương
á y = 2a − 3b + ồ
3
các mệnh đề
ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Hãy tìm
c c; z = −a + 3b
n
sau đây, mệnh mệnh đề sai trong những mệnh đề sau đây:
v + 3c
đề nào đúng?
e x = a + b − c; y g
A. 2AB + B ' C ' + CD + D ' A ' = 0
ct
2
A.A ta suy ra BA
= 2a − b + 3c;
B. AD '.AB ' = a
ơ
B = −3CA
z = −a − b + 2c p
C. AB
D. AC ' = a D. C
'.
h
3
á
=
C
c

D'
v
3
n
=
e
A
0
g
ct
C
ơ
Câu 26: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ với
.
B.1
A thì B là
tâmBO. Hãy chỉ ra đẳng thức sai trong các
B
trung điểm đẳng thức sau đây:
đ
= đoạn AC.
A. AB + BC

B. AB + AA ' = AD

+ CC ' = AD
+ DD '
2
n
'+D'O+
C. Vì AB =
D. AC' = AB + AD
OC '
g
+ AA'
−2AC +
AB
+
BC
'
C.
5AD nên
+ CD + D ' A
bốn điểm
p
=0
A, B, C,
h
D đồng
Câu 27: Cho ba vectơ a, b, c không đồng

phẳng
phẳng. Trong các khẳng định sau, khẳng định
D.A ta suy ra CB nào sai?
n
B = 2AC
g
A. C x = a + b + 2c; y = đ
á
.
2a − 3b − 6c; z = ồ
=
c
Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD
−a + 3b + 6c
n
có đáy là hình bình hành tâm O.

v x = a − 2b + 4c; y =
g
Gọi G là điểm thỏa
mãn:
3
e 3a − 3b + 2c; z =
A
GS + GA + GB + GC + GD = 0 .
c 2a − 3b − 3c
C
Trong các khẳng định sau, khẳng định
t
p
Câu 24: Cho
nào đúng?
ơ
h
tứ diện ABCD.
A. G, S, O không thẳng hàng.
B. C

Gọi M, N lần
B. GS = 4OG
á
lượt là trung
n
c
C. GS =
D. GS = 3OG
điểm của AB,
g
5OG
CD và G là
AA' = a, AB = b,
v
.
trung điểm của
Câu
29:
Cho
e
AC = c . Hãy phân
MN. Trong các
lăng trụ tam giác tích (biểu thị) vectơ
c
khẳng định
ABC.A’B’C’ có
t
đ
sau, khẳng
ơ
B qua a,b, c .
định nào sai?

C các
A. MA +
n
vect
MB + MC
'
g
ơ
+ MD =
A. B
b
=
B. B
4MG
C
'

−a
p
C
B. GA +
=
c
+b
h
GB + GC =
a
'
−c
GD

+

(


C. B
C
'
=

a

−D.
b
+
c

b
B
C
+
'
=
c
a

Câu 30: Cho
hình tứ diện
ABCD có
trọng tâm G.
Mệnh đề nào
sau đây là sai?

A. G
A
+
G
B
+
G
C
+
G
D
=
0

B.

OG  1

OA  OB  OC  OD


AG  2 AB  AC  AD
AG  1 AB  AC  AD
3
4
C.
D.
Câu 31: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tìm giá trị của k thích
hợp điền vào đẳng thức vectơ:
MN = k AC + BD
1
1
A. k =
B. k =
C. k = 3
D. k = 2
2
3

(

)

Câu 32: Cho ba vectơ a, b, c . Điều kiện nào sau đây khẳng
định

a, b, c đồng phẳng?

A. Tồn tại ba số thực m, n, p thỏa mãn m + n + p = 0 và ma + nb + pc = 0 .
B. Tồn tại ba số thực m, n, p thỏa mãn m + n + p ≠ 0 và ma + nb + pc = 0 .
C. Tồn tại ba số thực m, n, p sao
cho

ma + nb + pc = 0 .

D. Giá của a, b, c đồng qui.
Câu 33: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có AA' = a, AB = b, AC = c . Hãy phân tích (biểu thị) vectơ
B 'C qua các vectơ a,b, c .
A. B 'C = a + b −
c

C. B 'C = a + b +
B. B 'C = −a + b +
c
c
Câu 34: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?
1
A. Nếu AB
=− BC thì B là trung điểm của đoạn AC.
2
B. Từ AB = −3AC ta suy ra CB = AC

D. B 'C = −a − b + c

C. Vì AB = −2AC +
nên bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một mặt phẳng
5AD
D. Từ AB =
ta suy ra BA = −3CA
3AC
Câu 35: Hãy chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:
A. Ba véctơ a, b, c đồng thẳng nếu có một trong ba véctơ đó cùng phương
B. Ba véctơ a, b, c đồng thẳng nếu có một trong ba véctơ đó bằng véctơ 0
C. véctơ x = a + b + c luôn luôn đồng phẳng với hai véctơ a và b
D. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ ba véctơ AB ', C ' A', DA' đồng phẳng
Câu 36: Trong các kết quả sau đây, kết quả nào đúng? Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh a. Ta
có AB.EG bằng:
2

a 2
D. 2
Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Trong các khẳng định sau, khẳng
định nào sai?
A. Nếu SA + SB + 2SC + 2SD = 6SO thì ABCD là hình thang.
2

A. a

2

B. a

2

2

C. a

3

B. Nếu ABCD là hình bình hành thì SA + SB + SC + SD = 4SO .
C. Nếu ABCD là hình thang thì SA + SB + 2SC + 2SD = 6SO .
D. Nếu SA + SB + SC + SD = 4SO thì ABCD là hình bình hành.
Câu 38: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là sai?
A. Từ hệ
ta suy ra ba véctơ AB, AC, AD đồng phẳng
AB = 2AC −
thức
8AD


B. Vì NM + NP = 0 nên N là trung điểm của đoạn MP
C. Vì I là trung điểm của đoạn AB nên từ một điẻm O bất kì ta cóOI  1 2 OA  OBD. Vì AB + BC + CD + DA = 0 nên bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một mặt phẳng
Câu 39: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tâm O. Đặt AB = a ; BC = b . M là điểm xác định bởi
OM  1 (a  b)
. Khẳng định nào sau đây đúng?
2
A. M là trung điểm BB’
B. M là tâm hình bình hành BCC’B’


C. M là tâm hình bình hành ABB’A’
D. M là trung điểm CC’
Câu 40: Cho hai điểm phân biệt A, B và một điểm O bất kỳ. mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Điểm M thuộc đường thẳng AB khi và chỉ khi OM = OA + OB .
B. Điểm M thuộc đường thẳng AB khi và chỉ khi OM = OB = k BA .
C. Điểm M thuộc đường thẳng AB khi và chỉ khi OM = kOA + (1− k )OB .

(

)

D. Điểm M thuộc đường thẳng AB khi và chỉ khi OM = OB = k OB − OA .
Câu 41: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm
đoạn MN và P là 1 điểm bất kỳ trong không gian. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ:

(

PI = k PA + PB + PC + PD

)

B. k =

A. k = 4

1

C. k =

2

1

D. k = 2

4

Câu 42: Cho hình hộp ABCD.A B C D . Chọn đẳng thức sai?
1 1 1 1
A. BC + BA = B1C1 + B1
A1

B. AD + D1C1 + D1 A1 = DC
D. BA + DD1 + BD1 = BC

C. BC + BA + BB1 = BD1

Câu 43: Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q là trung điểm của AB và CD. Chọn khẳng định đúng?
1
1
1
D. PQ = BC + AD
A. PQ =
BC +
B. PQ =
BC +
C. PQ =
BC −
4

(

AD

)

(

AD

)

(

AD

)

2
2
Câu 44: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' . M là điểm trên AC sao cho AC = 3MC. Lấy N trên đoạn C’D
sao cho xC ' D = C ' N . Với giá trị nào của x thì MN//BD’.
2
1
1
1
A. x =
C. x =
D. x =
B. x =
3
3
4
2
Câu 45: Cho hình hộp ABCD.A' B 'C ' D ' . Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức
BD − D ' D − B ' D ' = k vectơ:
BB '
A. k = 2
B. k = 4
C. k = 1
D. k = 0
Câu 46: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A. Vì I là trung điểm đoạn AB nên từ O bất kì ta có:

OI =

1

(OA + OB).

2
B. Vì
AB + BC + CD + DA = 0 nên bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng.
C. Vì
NM + NP = 0 nên N là trung điểm đoạn NP.
D. Từ hệ
AB = 2 AC − 8AD ta suy ra ba
AB, AC, AD đồng phẳng.
thức
vectơ

Câu 47: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
A. Ba véctơ a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi ba véctơ đó có giá thuộc một mặt phẳng
B. Ba tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một thì ba tia đó không đồng phẳng.
C. Cho hai véctơ không cùng phương a và b . Khi đó ba véctơ a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số
m, n sao cho c = ma + nb , ngoài ra cặp số m, n là duy nhất
D. Nếu có ma + nb + pc = 0 và một trong ba số m, n, p khác 0 thì ba véctơ a, b, c đồng phẳng
Câu 48: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm
đoạn MN và P là 1 điểm bất kỳ trong không gian. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ:
IA + (2k −1)IB + k IC + ID = 0


A. k = 2

B. k = 4

C. k = 1

D. k = 0

Câu 49: Cho ba vectơ a, b, c . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Nếu a, b, c không đồng phẳng thì từ ma + nb + pc = 0 ta suy ra m = n = p = 0.
2

2

2

B. Nếu có ma + nb + pc = 0 , trong đó m + n + p > 0 thì a, b, c đồng phẳng.
C. Với ba số thực m, n, p thỏa mãn m + n + p ≠ 0 ta có ma + nb + pc = 0 thì a, b, c đồng phẳng.
D. Nếu giá của a, b, c đồng qui thì a, b, c đồng phẳng.


Câu 50: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, M là trung điểm của BB’. Đặt CA = a , CB = b , AA ' = c . Khẳng
định nào sau đây đúng?
AM  a  c  1 b
AM  b  c  1 a
AM  b  a  1 c
AM  a  c A.
1b
B.
C.
D.

2
2
2
2

Câu
AA' =
51:
a, AB
Cho
= b,
hình
AC = c
lăng trụ
, BC =
tam
d.
giác
Trong
ACB.
các
A’B’C’
biểu
. Đặt
thức
véctơ
sau
đây,
biểu
thức
nào
đúng?
A. a B. aC. D. a
+
=
+
b
b
b
+
+
+
c
c
c
=
+
d
d
=
0

Câu 52: Cho
tứ diện ABCD
và I là trọng
tâm tam giác
ABC. Chọn
đẳng thức
đúng?
A. 6SI = SA
+ SB + SC
B. SI = SA +
SB + SC
C. S
D. S
I


1

1

1

Câu 61: Cho
tứ diện ABCD
3
3
có G là trọng
Câu 53: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Ba véctơ đồng phẳng là ba véctơ cùng nằm trong một mặt phẳng.
tâm tam giác
BCD. Đặt x
B. Ba véctơ a, b, c đồng phẳng thì có c = ma + nb với m, n là các số duy nhất
= AB ;
C. Ba véctơ không đồng phẳng khi có d = ma với d là véctơ bất kì
y = AC ; z =
+ nb + pc
AD . Khẳng
D. Cả ba mệnh đề trên đều sai
Câu 54: Cho hình hộp ABCD.A' B 'C ' D ' . Tìm giá trị của k thích hợp điền vào định nào sau
đây đúng?
đẳng thức vectơ:
AG  1 (x  y  z)
AG   1 (x  y  z)
AG   2 (x A.
y  z)
AG  2 (x  y  z)
AC + BA' + k DB + C ' D = 0
B.
A. k = 0
B. k = 1
C. k = 4
D. k = 2
C.
D.
Câu 55: Cho hình chóp S.ABC. Lấy các điểm A’, B’, C’ lần lượt thuộc các tia SA, SB,
3
SC sao cho SA = aSA’, SB = bSB’, SC=cSC’, trong đó a, b, c là các số thay đổi. tìm
3
mối liên hệ giữa a, b, c để mặt phẳng (A’B’C’) đi qua trọng tâm của tam giác ABC.
3
A. a + b + c = 3
B. a + b + c = 4
3
C. a + b + c = 2
D. a + b + c = 1
=

SA +

+

SB

(

SC
3

)

Câu 56: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Đặt SA = a ; SB = b ;
SC = c ; SD =
d . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. a + c =
B. a + c + d +
C. a + d =
D. a + b = c + d
d+b
b=0
b+c
Câu 57: Cho hình tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây sai?
2
1
A. AG =
AB + AC + AD
B. AG =
AB + AC + AD
3
4

(

)

(OA + OB +
OC + OD )

C. OG =

1

4

(

)

D. GA + GB + GC + GD = 0

Câu 58: Cho hình ABCD.A B C D với tâm O. Chọn đẳng thức sai?
1 1 1 1
hộp
A. AB + AA1 = AD +
DD1
C. AB + BC1 + CD +
D1 A = 0

B. AC1 = AB + AD + AA1
D. AB + BC + CC1 = AD1 + D1O + OC1

Câu 59: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đặt AB
= b , AC = c ,
AD = d . Khẳng định nào sau đây đúng?
A.MP =

1

(c + d + b) 2

1
B. MP = b (d
− c)+
2

1
C. MP = b (c
− d+)
2

D. MP
1 =
+ (c
d−
b) 2

Câu 60: Cho hình ABCD.A B C D . Chọn khẳng định đúng?
1 1 1 1
hộp
A. BD, BD1, đồng phẳng.
BC1
B.

BA1, BD1, BD đồng phẳng.

C. BA1, BD1, BC đồng phẳng.
D.

BA1, BD1,
BC1

đồng phẳng.


Câu 62: Cho hình chóp S.ABCD. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Nếu ABCD là hình bình hành thì SB + SD = SA + SC .
B. Nếu SB + SD = SA + SC thì ABCD là hình bình hành.
C. Nếu ABCD là hình thang thì SB + 2SD = SA + 2SC .
D. Nếu SB + 2SD = SA + 2SC thì ABCD là hình thang.
Câu 63: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tìm giá trị của k thích
hợp điền vào đẳng thức vectơ:
MN = k AD + BC
1
1
A. k = 3
B. k =
C. k = 2
D. k =
2
3

(

)

Câu 64: Cho tứ diện ABCD. Đặt AB = a, AC = b, AD = c, gọi M là trung điểm của BC. Trong các
định sau, khẳng định nào đúng? khẳng
1
1
A. DM =
a + b − 2c
B. DM =
−2a + b + c
2
2
1
1
C. DM =
a − 2b + c .
D. DM =
a + 2b − c
2
2

(
(

)
)

(
(

)
)

Câu 65: Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng
thức vectơ: DA + DB + DC = k DG
1
A. k =
B. k = 2
C. k = 3
D. k =1
3
2

II. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Câu 66: Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ AB và DH ?
0
0
0
0
A. 45
B. 90
C. 120
D. 60
Câu 67: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song với c
(hoặc b trùng với c)
B. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c
C. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn
D. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường thẳng đó
Câu 68: Trong không gian cho hai hình vuông ABCD và ABC’D’ có chung cạnh AB và nằm trong hai
mặt phẳng khác nhau, lần lượt có tâm O và O’. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ AB và OO'?
0
0
0
0
A. 60
B. 45
C. 120
D. 90
Câu 69: Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD và

0

0

BAC = BAD = 60 ,CAD = 90 . Gọi I và J lần lượt là

trung điểm của AB và CD. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ IJ và CD ?
0
0
0
0
A. 45
B. 90
C. 60
D. 120
Câu 70: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a//b
B. Nếu a//b và c ⊥ a thì c ⊥ b
C. Nếu góc giữa a và c bằng góc giữa b và c thì a//b
D. Nếu a và b cùng nằm trong mp (α) // c thì góc giữa a và c bằng góc giữa b và c
Câu 71: Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và ASB = BSC = CSA . Hãy xác định góc giữa cặp
vectơ SB và AC ?
0
0
0
0
A. 60
B. 120
C. 45
D. 90
Câu 72: Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với CD. Mặt phẳng (P) song song với AB và CD lần lượt
cắt BC, DB, AD, AC tại M, N, P, Q. Tứ giác MNPQ là hình gì?
A. Hình thang
B. Hình bình hành
C. Hình chữ nhật
D. Tứ giác không phải là hình thang.
Câu 73: Trong không gian cho hai tam giác đều ABC và ABC’ có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt


phẳng khác nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, CB, BC’ và C’A. Tứ giác
MNPQ là hình gì?


A. Hình bình hành.

B. Hình chữ nhật.

Câu 74: Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD và

C. Hình vuông.

D. Hình thang.
0

0

BAC = BAD = 60 ,CAD = 90 . Gọi I và J lần lượt là

trung điểm của AB và CD. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ AB và IJ ?
0
0
0
0
A. 120
B. 90
C. 60
D. 45
Câu 75: Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Chọn khẳng định đúng?
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
A. AB + AC + AD + BC + BD + CD = 3 (GA + GB + GC + GD )
B. AB + AC + AD + BC + BD + CD = 4 ( GA + GB + GC + GD
2

2

2

2

2

2

2

2

2

C. AB + AC + AD + BC + BD + CD = 6 (GA + GB + GC + GD
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

D. AB 2 + AC 2 + AD 2 + BC 2 + BD 2 + CD 2 = 2 ( GA2 + GB 2 + GC 2 + GD 2

)
)
)

Câu 76: Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ABD là các tam giác đều. Góc giữa AB và CD là?
0
0
0
0
A. 120
B. 60
C. 90
D. 30
Câu 77: Cho tứ diện ABCD có hai cặp cạnh đối vuông góc. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Tứ diện có ít nhất một mặt là tam giác nhọn. B. Tứ diện có ít nhất hai mặt là tam giác nhọn.
C. Tứ diện có ít nhất ba mặt là tam giác nhọn.
D. Tứ diện có cả bốn mặt là tam giác nhọn
Câu 78: Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC
và BC. Số đo của góc ( IJ, CD) bằng:
0
0
0
0
A. 90
B. 45
C. 30
D. 60
Câu 79: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Giả sử tam giác AB’C và A’DC’ đều có 3 góc nhọn. Góc giữa
hai đường thẳng AC và A’D là góc nào sau đây?
A. AB'C
B. DA'C'
C. BB'D
D. BDB'
Câu 80: Cho tứ diện đều ABCD. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng:
0
0
0
0
A. 60
B. 30
C. 90
D. 45
Câu 81: Trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề đúng là?
A. Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng thứ nhất thì cũng
vuông góc với đường thẳng thứ hai.
B. Trong không gian , hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song
với nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với nhau thì chúng cắt nhau.
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.
Câu 82: Cho tứ diện ABCD có hai cặp cạnh đối vuông góc. Cắt tứ diện đó bằng một mặt phẳng song
song với một cặp cạnh đối diện của tứ diện. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Thiết diện là hình chữ nhật.
B. Thiết diện là hình vuông.
C. Thiết diện là hình bình hành.
D. Thiết diện là hình thang
Câu 83: Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng nếu AB.AC = .AC.AD = AD.AB thì AB⊥ CD , AC ⊥ BD,
AD⊥ BC. Điều ngược lại đúng không?
Sau đây là lời giải:
Bước 1: AB.AC = .AC.AD
AC.( AB − AD) = 0 AC.DB = ⇔ AC ⊥BD
0

Bước 2: Chứng minh tương tự, từ
AB⊥CD.

ta được
ta được AD⊥BC và AB.AC =
AC.AD =
AD.AB
AD.AB
Bước 3: Ngược lại đúng, vì quá trình chứng minh ở bước 1 và 2 là quá trình biến đổi tương đương.
Bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở đâu?
A. Sai ở bước 3
B. Đúng
C. Sai ở bước 2
D. Sai ở bước 1

Câu 84: Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và ASB = BSC = CSA . Hãy xác định góc giữa cặp
vectơ SC và AB ?
0
0
0
0
A. 120
B. 45
C. 60
D. 90
Câu 85: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a.


Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SD. Số đo của góc ( MN, SC) bằng:
0
0
0
0
A. 45
B. 30
C. 90
D. 60


Câu 86: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 . Chọn khẳng định sai?
A.0.Góc giữa B1D1 bằng 90
AC
0. và
B. Góc giữa
C. Góc giữa B1C bằng 45
AD và
Góc giữa BD và
Câu 87: Cho hình
lập phương

A.

C.

B. a 2

2

D.

A1C1 bằng 90
0.

ABCD.A1B1C1D1 có cạnh a. Gọi M là
trung điểm AD. Giá trị

1
a
2

0.

B1D1 AA1 bằng 60


3

D.

B1M . là:
BD1

3

a

a

2

2

4
2
Câu 88: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng nhau.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có thể sai?
A. A’C’⊥BD
B. BB’⊥BD
C. A’B⊥DC’
D. BC’⊥A’D
Câu 89: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?
A. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b
vuông góc với đường thẳng c thì a vuông góc với c
B. Cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có một
đường thẳng d vuông góc với a thì d song song với b hoặc c
C. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b song
song với đường thẳng c thì a vuông góc với c
D. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng c
vuông góc với a thì c vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt
phẳng (a, b)
Câu 90: Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa cặp
vectơ AB và EG ?
0
0
0
A. 90
B. 60
C. 45
0
D. 120
Câu 91: Cho tứ diện ABCD đều cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm CD, α
là góc giữa AC và BM. Chọn khẳng định đúng?
A. cos

α=
3

4

B. co

C. cos

s

α

α

=
3

=
1

D. α = 60

0

6

3
Câu 92: Trong không gian cho hai tam giác đều ABC và ABC’ có chung
cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt
là trung điểm của các cạnh AC, CB, BC’ và C’A. Hãy xác định
góc giữa cặp vectơ AB và CC ' ?
0
0
0
A. 45
B. 120
C. 60
0
D. 90
Câu 93:
0
a = 3; b = 5; góc giữa a và b bằng 120 . Chọn khẳng định sai
Cho
trong các khẳng đính sau?


A. a
+

B. a C.a 1
23

=9

b

b

=

=

1
9

7

N

0

B. 60

0

C. 45

0

D. 120
Câu 95: Trong không gian
cho ba điểm A, B, C bất kỳ,
chọn đẳng thức đúng?
2
2
A. 2 AB.AC = AB + AC
2
− BC
2
2
B. 2 AB.AC = AB + AC
2
− 2BC
2

C. AB.AC = AB + AC −
2
2BC
2
2
D. AB.AC = AB + AC −
2
BC
Câu 96: Cho hình AB.EG
lập phương
ABCD.EFGH có
cạnh bằng 2a . Tính
a 2
2
D. a 2
A. a B. a
2

2

3
Câu 97: Cho tứ diện ABCD
có AB = a, BD = 3a. Gọi M
và N lần lượt là trung điểm
của AD và BC. Biết AC
vuông góc với BD. Tính MN
A. M
3

a
1
0
2

C. M
3

3a 2

D.
2
a+
Câu 98: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?
2b A. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cho trước thì cả ba đường thẳng
= 9 đó cùng nằm trong một mặt phẳng

Câu 94: Cho hình lập
phương ABCD.EFGH. Hãy
xác định góc giữa cặp vectơ
AF và EG ?
0
A. 90

2

=

D. M


B. Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một và không nằm trong một mặt phẳng thì đồng quy
C. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cắt nhau cho trước thì cả ba đường thẳng đó cùng nằm trong một
mặt phẳng
D. Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một thì cùng nằm trong một mặt phẳng
0
Câu 99: Cho tứ diện ABCD trong đó AB = 6, CD = 3, góc giữa AB và CD là 60 và điểm M trên BC sao
cho BM = 2MC. Mặt phẳng (P) qua M song song với AB và CD cắt BD, ÀD, AC lần lượt tại M, N, Q.
Diện tích MNPQ bằng là:
A. 2 2

3

3
D. 2
Câu 100: Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với CD. AB = 4, CD = 6. M là điểm thuộc cạnh BC sao
cho MC = 2BM. mp(P) đi qua M song song với AB và CD. Diện tích thiết diện của (P) với tứ diện là?
17
A. 5
B. 6
C.
16
D. 3
3
B. 2

Câu 101: Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD và

C. 2

0

0

BAC = BAD = 60 ,CAD = 90 . Gọi I và J lần lượt là

trung điểm của AB và CD. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ AB và CD ?
0
0
0
A. 60
B. 45
C. 120

D. 90

Câu 102: Cho hình lập phương ABCD.A B C D . Góc giữa AC và DA1 là:
1 1 1 1
0
0
0
A. 45
B. 90
C. 60

D. 120

0

0

Câu 103: Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và ASB = BSC = CSA . Hãy xác định góc giữa cặp
vectơ SA và BC ?
0
0
0
0
A. 120
B. 90
C. 60
D. 45
Câu 104: Cho tứ diện đều ABCD, M là trung điểm của cạnh BC. Khi đó cos(AB,DM) bằng:
2

3
1
3
B. 6
C. 2
D. 2
Câu 105: Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với CD. AB = CD = 6. M là điểm thuộc cạnh BC sao cho
MC = xBC (0 < x < 1). mp(P) song song với AB và CD lần lượt cắt BC, DB, AD, AC tại M, N, P, Q. Diện
tích lớn nhất của tứ giác bằng bao nhiêu?
A. 9
B. 11
C. 10
D. 8
Câu 106: Cho tứ diện ABCD đều cạnh bằng a . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Góc
giữa AO và CD bằng bao nhiêu?
0
0
0
0
A. 0
B. 30
C. 90
D. 60
Câu 107: Cho tứ diện ABCD có AB = CD. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD, AD.
Góc (IE, JF) bằng:
0
0
0
0
A. 30
B. 45
C. 60
D. 90
Câu 108: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
B. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a
vuông góc với c
C. C. Cho hai đường thẳng phân biệt a và b. Nếu đường thẳng c vuông góc với a và b thì a, b, c không đồng
phẳng.
D. Cho hai đường thẳng a và b, nếu a vuông góc với c thì b cũng vuông góc với
Câu 109: Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì song song với đường
thẳng còn lại
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau
C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau
D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường
thẳng kia
CD. Chọn khẳng định đúng?
Câu 110: Cho tứ diện ABCD với
A.

2


AC =

3

0

AD;CAB = DAB = 60 ,

CD = AD . Gọi ϕ
2

là góc giữa AB và


A. cosϕ =

3
4

B. ϕ = 60

0

C. ϕ = 30

D. cosϕ =

0

3
2

a

1

4
Câu 111: Trong không gian
cho hai hình vuông ABCD và
ABC’D’ có chung cạnh AB và
nằm trong hai mặt phẳng khác
nhau, lần lượt có tâm O và O’.
Tứ giác CDD’C’ là hình gì?
A. Hình bình hành.
B.
Hình vuông.
C.
Hình thang.
D.
Hình chữ nhật.

Câu 112:
Cho tứ diện
ABCD có
AB = CD =
a, IJ =

( I, J lần
lượt là
trung điểm
của BC và
AD). Số

đo góc giữa
hai đường
thẳng AB và
CD là :
0
A. 30
0
45
0
60
0
90

B.
C.
D.

Câu 113: Cho tứ diện
ABCD với AB  AC, AB
 BD. Gọi P, Q lần lượt
là trung điểm của AB và
CD. Góc giữa PQ và AB
là?
0
A. 90
B.
0
60
C.
0
30
D.
0
45
Câu
114:
Cho
hai
vectơ

a,
b
thỏ
a

n:

a = 4; b = 3;
a−b=4.
Gọi α là góc
giữa hai
vectơ

a,
b.
C
họ
n

B.

C.

khẳng
định
đúng?
A
.
c
o
s

α
8

α

=
3
0
0

cosα =
1
3


D.

60

Câu 115: Cho
tứ diện
ABCD. Tìm
giá trị của k
thích hợp thỏa
mãn: AB.CD
+ AC.DB +
AD.BC = k
A. k = 1
B. k = 2
C. k = 0
D. k = 4
Câu 116:
Trong không
gian cho tam
giác ABC có
trọng tâm G.
Chọn hệ thức
đúng?
A.
+
A
B

2

AC

C

2

2

(G

C

A

2

2

=
G
A
2

+
G
B
2

2

2

+

=

GB

2

2

+

(

GC

G
2

+
G
2

+
G
C

2

)

C.
A
B

+
B
C

=

B

B

2

4

+

A

+
A
C

BC

A

2

2

)

B
.
A
B
2

+

+

0

+
G

C2
D.
A
B2
+
A
C2
+
B
C2
=
3

(

G
A2
+
G
B2
+
G
C2

)

Câu 117:
Trong
không gian
cho tam
giác ABC.
Tìm M
sao cho
giá trị của
biểu thức
2
P = MA +
2
2
MB + MC
đạt giá trị
nhỏ nhất.
A. M là
trọng
tâm
tam
giác
ABC.
B. M là
tâm
đường
tròn
ngoại
tiếp
tam
giác
ABC.
C. M là
trực
tâm
tam
giác

ABC.
D. M là
tâm
đường
tròn
nội tiếp
tam
giác
ABC.
C
â
u
1
1
8:
C
h
o
h
ai
v
ec


a a = 26;
, b = 28;
b a+b=
48 . Độ
t dài
h vectơ a

−b
a
bằng?
m
ã
n
:

A. 25
B.
616
C. 9
D.
618
Câu
BDA
119:
0
= 60 ,
Cho
ADC
tứ
0
= 90 ,
diện
ADB
ABC
0
= 120
D có
.
DA =
Trong
DB = các
DC mặt

của
tứ
diện
đó:
A. Tam
giác ABD
có diện
tích lớn
nhất
B. Tam
giác BCD
có diện
tích lớn
nhất
C. Tam

giác ACD có diện tích lớn
nhất
D. Tam giác ABC có diện
tích lớn nhất
Câu 120: Trong các mệnh đề
sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng
cùng vuông góc với một
đường thẳng thì song
song với nhau.
B. Một đường thẳng vuông
góc với một trong hai
đường thẳng vuông góc với
nhau thì song song với
đường thẳng còn lại.
C. Hai đường thẳng cùng
vuông góc với một
đường thẳng thì vuông
góc với nhau.
D. Một đường thẳng vuông
góc với một trong hai
đường thẳng song song
thì vuông góc với đường
thẳng kia.
Câu 121: Trong các mệnh đề
sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Cho hai đường thẳng
a, b song song với nhau.
Một đường thẳng c vuông
góc với a thì c vuông góc
với mọi đường thẳng nằm
trong mặt phẳng (a,b). B.
Cho ba đường thẳng a, b, c
vuông góc với nhau từng
đôi một. Nếu có một đường
thẳng d vuông góc với a thì
d song song với b hoặc c .
C. Nếu đường thẳng a
vuông góc với đường thẳng b
và đường thẳng b vuông góc
với đường thẳng c thì đường
thẳng a vuông góc với đường
thẳng c .
D. Nếu đường thẳng a vuông
góc với đường thẳng b và
đường thẳng b song song với
đường thẳng c thì đường
thẳng a vuông góc với đường
thẳng c .
Câu 122: Cho hai đường
thẳng phân biệt a, b và mặt
phẳng (P), trong đó a ⊥ (P),
Mệnh đề nào sau đây là sai?


A. Nếu b ⊥ (P) thì b // a
C. Nếu b // a thì b ⊥ (P)

B. Nếu b // (P) thì b ⊥ a
D. Nếu b ⊥ a thì b // (P)
a  4; b  3; a.b  10
Câu 123: Cho hai vectơ
. Xét hai vectơ x = a − 2b, y = a − b . Gọi
a, b thỏa mãn:
α
là góc giữa hai vectơ x, y . Chọn khẳng định đúng?
A. cosα =

6
5
8
4
B. cosα =
C. cosα =
D. cosα =
115
115
115
115
1 222
Câu 2 124: Cho tam giác ABC có diện tích S. Tìm giá trị của k thích hợp thỏa
AB .AC  2k AB.AC
S=
.

mãn:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×