Tải bản đầy đủ

Chuong 10

www.hocnghe.com.vn

Chương 10 : Khối giải mã mầu
1. Nhiệm vụ của khối giải mã
z

z

z

Khối giải mã có nhiệm vụ : Giải mã tín hiệu sóng mang mầu
Choma (C) để lấy ra ba tín hiệu mầu R-Y, G-Y, B-Y
Tín hiệu C được điều chế theo ba hệ là : NTSC, PAL và
SECAM vì vậy khối giải mã Ti vi phải có khả năng giải mã đa
hệ
Nếu hư hỏng khối giải mã thì vẫn có hình ảnh đen trắng do tín
hiệu chói vẫn còn .

Sơ đồ tổng quát của khối giải mã như sau :
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích


Sơ đồ tổng quát của khối giải mã mầu
2. Nguyên lý làm việc của mạch giải mã hệ NTSC
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

Sơ đồ nguyên lý mạch giải mã NTSC
z

z

z

z

Trong quá trình điều chế ba tín hiệu R-Y, G-Y và B-Y người ta
mã hoá tín hiệu G-Y vào hai tín hiệu còn lại sau đó hai tín hiệu
R-Y và B-Y được điều chế vào sóng mang C ở tần số 3,58MHz
( Hệ NTSC) hay 4,43MHz ( Hệ Pal) , hai tín hiệu R-Y và B-Y
cùng được điều chế vào một tần số nhưng có pha lệch nhau để
chống nhiễu sang nhau
Ở máy thu tín hiệu C được tách ra nhờ mạch lọc giải thông BPF
(Ben Pass Finter ) đi vào khối giải mã
Tín hiệu đi qua mạch ACC( Auto Color Control ) được tự động
điều chỉnh về mầu sắc, lệnh Color từ CPU đi vào mạch này để
thay đổi độ đậm nhạt mầu .
Sau đó hai tín hiệu C của R-Y và B-Y được tách ra thông qua
các mạch lệch pha tín hiệu +90độ và -90độ

z

Mạch R-Y Detect tách sóng để lấy ra tín hiệu R-Y

z

Mạch B-Y Detect tách sóng để lấy ra tín hiệu B-Y


z

Mạch Ma trận tổng hợp để tái tạo tín hiệu G-Y

z

z

Mạch OSC tạo dao động 3,58MHz cung cấp cho mạch tách
sóng mầu
Mạch Phase làm lệch pha tín hiệu dao động => có tác dụng
điều chỉnh sắc thái mầu, lệnh tint từ CPU đi đến để điều chỉnh
sắc thái mầu

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

z

z

z

Busgate là cổng nhận dạng tiếp nhận xung dòng đi vào, xung
dòng H.P ( Horyontal Pull) đi vào làm nhiệm vụ đồng bộ tín
hiệu mầu
Ident là mạch nhận dạng, nhận dạng sự có mặt của dao động và
xung dòng để báo cho mạch triệt mầu
Kitler là mạch triệt mầu sẽ triệt tiêu mầu sắc trong các trường
hợp mất tín hiệu dao động hay mất xung dòng .

3. Nguyên lý làm việc của mạch giải mã hệ PAL
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Sơ đồ nguyên lý mạch giải mã hệ PAL
z

z

z

z

z

Hệ PAL điều chế tín hiệu R-Y chậm so với tín hiệu B-Y cách
nhau một khoảng thời gian 1 dòng quét
Trong quá trình giải mã khi tách hai tín hiệu , tín hiệu B-Y
được đi qua trễ để đảm bảo hai tín hiệu ra cùng vì vậy mạch
giải mã hệ PAL có thêm linh kiện trễ mầu, ở máy đời cũ trễ
mầu ở ngoài IC, trong các máy mới đây trễ mầu được tích hợp
trong IC
Mạch tạo dao động cho hệ PAL là 4,43MHz
Hệ PAL không có mạch điều chỉnh về Phase và không có lệnh
Tint
Các mạch khác được sử dụng dùng chung với hệ NTSC

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

z

Hệ PAL và hệ NTSC không tách rời mà chỉ tách ra các thành
phần khác nhau, lệnh System đóng vai trò chuyển mạch giữa
hai hệ

4. Khối giải mã Tivi National TC485XR
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Sơ đồ mạch khối giải mã Tivi National TC485XR
z

z

z

z

z

z

Tín hiệu Video đi ra từ chân 8 IC chuyển mạch, đi qua C666
qua R663 đi qua mạch lọc L601 để lọc lấy tín hiệu C sau đó đi
vào chân 20 IC tổng
Lệnh chuyển hệ giữa các hệ Pal, NTSC, Secam đi vào hai chân
10 và 11 IC tổng
Thạch anh dao động 3,58MHz và 4,43MHz đi vào các chân 28
và 26 IC tổng
Lệnh Color điều chỉnh đậm nhạt mầu đi từ chân 40 IC vi xử lý
vào chân 7 IC tổng
Lệnh Tint điều chỉnh sắc thái cho hệ NTSC đi vào chân 15
Xung dòng đi từ chân C sò dòng qua tụ C511 qua R517 qua
tiếp R538 đi vào chân 35 IC tổng

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

z

Ba tín hiệu mầu tạo ra là R-Y, G-Y và B-Y được trộng với tín
hiệu chói trong IC tạo thành các tín hiệu R,G, B đư ra ngoài
qua các chân 41,42,43

5. Khối giải mã Tivi Sony1484, 1485
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Sơ đồ mạch khối giải mã Tivi Sony1484, 1485
z

z

z

z

z

z

Tín hiệu Video đi ra từ chân 4 IC chuyển mạch, đi qua mạch
lọc YCM301 và YCM302 để lọc lấy tín hiệu C sau đó đi vào
chân 1 IC tổng
Lệnh chuyển hệ giữa hệ Pal và NTSC đi vào chân 12 IC tổng
Thạch anh dao động 3,58MHz và 4,43MHz đi vào các chân 10
và 8 IC tổng
Lệnh Color điều chỉnh đậm nhạt mầu đi từ chân 4 IC vi xử lý
vào chân 43 IC tổng
Lệnh Tint điều chỉnh sắc thái cho hệ NTSC đi vào chân 42
Ba tín hiệu mầu tạo ra là R-Y, G-Y và B-Y được trộng với tín
hiệu chói trong IC tạo thành các tín hiệu R,G, B đư ra ngoài

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

qua các chân 37,38,39 của IC tổng sau đó được đưa đến mạch
công suất sắc khuếch đại
6. Khối giải mã Tivi Deawoo 50N
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Sơ đồ mạch khối giải mã Tivi Sony Deawoo 50N
z

z

z

Tín hiệu Video đi ra từ chân 4 IC chuyển mạch đượch khuếch
đại đệm qua đèn Q706 đi qua tụ C507, C508 sau đó đi vào
chân 20 IC tổng
Thạch anh dao động 3,58MHz và 4,43MHz đi vào các chân 28
và 26 IC tổng
Lệnh Color điều chỉnh đậm nhạt mầu đi từ chân 13 IC vi xử lý
vào chân 7 IC tổng

z

Xung dòng đi vào chân 35 IC tổng

z

Lệnh Tint điều chỉnh sắc thái cho hệ NTSC đi vào chân 15

z

Ba tín hiệu mầu tạo ra là R-Y, G-Y và B-Y được trộng với tín
hiệu chói trong IC tạo thành các tín hiệu R,G, B đư ra ngoài
qua các chân 41,42,43 của IC tổng sau đó được đưa đến mạch
công suất sắc khuếch đại

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

7. Khối giải mã Tivi Samsung vina CS2040, CS5085
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Sơ đồ mạch khối giải mã Tivi
Samsung vina CS2040, CS5085
z

z

z

Tín hiệu Video đường Ti vi đi vào chân 36 IC tổng, tín hiệu
VCD đi vào chân 34 IC tổng hai tín hiệu này đi vào mạch
chuyển mạch trong IC sau đó cung cấp thẳng tín hiệu cho khối
giải mã
Các lệnh Color và tin được tạo ra ngay trong IC tổng IC vi xử
lý chỉ đưa sang hai đường tín hiệu số là Data và Clock sau đó
mạch đổi D-A trong IC tổng sẽ đổi ra các lệnh tương ứng.
Thạch anh dao động 3,58MHz và 4,43MHz đi vào các chân 32
và 40 IC tổng

z

Xung dòng đi vào chân 12 IC tổng

z

Điện áp Vcc cho mạch giải mã đi vào chân 20

z

Ba tín hiệu mầu tạo ra là R-Y, G-Y và B-Y được trộng với tín
hiệu chói trong IC tạo thành các tín hiệu R,G, B đư ra ngoài
qua các chân 21,22,23 của IC tổng sau đó được đưa đến mạch
công suất sắc khuếch đại

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

8. Bệnh Ti vi có hình đen trắng nhưng mất mầu :

Bệnh Tivi có hình đen trắng nhưng mất mầu
Nguyên nhân :
z

Hiện tượng trên là do khối giải mã mầu không hoạt động hoặc
chạy sai hệ

z

Do lỏng chân IC tổng, lỏng chân các thạch anh dao động

z

Do mất xung dòng đưa về IC tổng

z

Do mất lệnh System chuyển hệ mầu

z

Do mất tín hiệu C đi vào khối giải mã

z

Hỏng IC tổng thuộc mạch giải mã .

Kiểm tra và sửa chữa :
z

Kiểm tra hệ mầu xem đã đặt đúng hệ PAL chưa ?

z

Hàn lại IC tổng và các thạch anh 3,58MHz và 4,43MHz

z

Kiểm tra chân lệnh Color phải có điện áp trên 2V

z

Kiểm tra các linh kiệnh đưa tín hiệu C đi vào IC tổng

z

z

Kiểm tra chân lệnh System đi vào IC tổng và mạch trung tần
( nếu mất lệnh System đi vào trung tần hình cũng có thể gây
mất mầu )
Thay thử IC tổng nếu sau khi đã kiểm tra kỹ các điều kiện trên
mà vẫn đầy đủ .
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

IC tổng trong Ti vi mầu

Xuan Vinh : 0912.421.959Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×