Tải bản đầy đủ

bai 52 dia y sinh học 7

Bµi 52
TIẾT 67

ĐÞa y


Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi
- Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế
nào ?
- Chúng sinh sản bằng gì ?

Dạng sợi phân nhánh, đơn bào
Mốc
trắng

Bên trong có nhiều nhân
Không có vách ngăn giữa các tế bào

Sinh
sản

bằng
bào tử

Cơ quan sinh dưỡng
Cuống
Nấm

Cơ quan sinh sản
Đa bào, có vách ngăn, mỗi tế bào có
2 nhân

Sinh
sản
bằng
bào tử


Trên thân các cây gỗ thờng có nhng mảnh vảy màu
xanh xám bám chặt vào vỏ cây. ó chính là ịa Y.
Vậy ịa Y là gỡ ?
1. Quan sát hinh dạng, cấu tạo


Hình dạng địa y:
Địa y hinh vảy


Hình dạng địa y:
Địa y hinh sợi


Địa y hinh cành


đÞa y cã mấy loại?
đÞa y cã hinh d¹ng nh thÕ nµo ?
- Hinh v¶y: lµ những b¶n máng, dÝnh
chÆt vµo vá c©y.
- Hinh cµnh: tr«ng gièng 1 cµnh c©y
nhá ph©n nh¸nh.


- Hinh bói sîi m¾c vµo cµnh c©y.


1.
T¶o

Cấu tạo địa y:

2.
NÊm


Các dạng địa y :
Địa y hinh vảy

Địa y hinh cành


Có nhận xét gi về thành phần cấu tạo của ịa Y ?

ịa y bao gồm:
Nm: các sợi nấm hút nớc và muối
khoáng cung cấp cho tảo.
To: nhờ chất diệp lục đã chế tạo chất

Cộng
sinh

hu cơ nuôi sống cả 2 bên.

Thế nào là hinh thức cộng sinh ?
Là sự chung sống gia 2 loài sinh vật,
trong đó vai trò của chúng là nh nhau,
không bên nào phụ thuộc bên nào.


Hãy tìm hiểu thông tin trong SGK :
• Cấu tạo trong của địa y ?

• Vai trò của địa y ?


Nhng tế bào vảy xanh

Cấu tạo trong của
địa y gồm

Nhng sợi nấm không màu
chằng chịt.

nằm
xen
kẽ
nhau

2. Vai trò
- Tiên phong mở đờng (phân huỷ đá thành đất, làm thức ăn cho
các thực vật đến sau).
- Làm thức ăn cho 1 số loài động vật.
- Chế rợu, nớc hoa, phẩm nhuộm, thuốc...
ý nghĩa của ịa Y trong việc giáo dục môi trờng?
- Có ý nghĩa trong việc cải tạo môi trờng, chúng đóng vai trò tiên
phong mở đờng phân huỷ đá thành đất và khi chết đi tạo thành
một lớp mùn làm thức n cho các thực vật đến sau.
- Làm nguồn thức n cơ bản cho một số loài động vật nh hơu ở bắc


Cñng cè
- Thµnh phÇn cÊu t¹o cña ®Þa y gåm những gi ?
- đÞa y cã vai trß nh thÕ nµo ?


Câu 1:

Địa y được hình thành từ:
Chọn câu trả lời đúng:
A. Hình thức cộng sinh giữa nấm và tảo.
B. Hình thức cộng sinh giữa nấm và vi
khuẩn.
• C. Hình thức cộng sinh giữa tảo và cây xanh.
• D. Hình thức cộng sinh giữa tảo và vi khuẩn.


Câu 2 :
Khi quan sát thân các cây gỗ, ta thấy các
mảng địa y bám vào, chúng có hình dạng:
• Chọn câu trả lời đúng:
• A. Là những vảy trắng bám chặt vào vỏ
cây.
• B. Là những vảy màu xanh xám bám chặt
vào vỏ cây.
• C. Là các sợi tảo xanh bám vào vỏ cây.
• D. Là những tai nấm bám chặt vào vỏ
cây.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×