Tải bản đầy đủ

bài báo cáo về tài nguyên nước ở đồng bằng sông hồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA HÓA HỌC ỨNG DỤNG

TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG
HỒNG
NHÓM 6

GVHD :


TÀI NGUYÊN NƯỚC
I. GIỚI THIỆU VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
II.TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Ở ĐBSH
2.VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG.
3.HIỆN TRẠNG VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở ĐBSH.
4. NGUYÊN NHÂN
5.CÁCH BẢO VỆ VÀ BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC .


I. GIỚI THIỆU VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

1.KHÁI NIỆM
Tài nguyên nước là các nguồn nước mà con người sử dụng hoặc có thể sử dụng vào
những mục đích khác nhau. Nước được dùng trong các hoạt động nông nghiệp, 
công nghiệp, dân dụng, giải trí và môi trường. Hầu hết các hoạt động trên đều cần 
nước ngọt.97% nước trên Trái Đất là nước muối, chỉ 3% còn lại là nước ngọt nhưng
gần hơn 2/3 lượng nước này tồn tại ở dạng sông băng và các mũ băng ở các cực.Phần
còn lại không đóng băng được tìm thấy chủ yếu ở dạng nước ngầm, và chỉ một tỷ lệ
nhỏ tồn tại trên mặt đất và trong không khí.


I. GIỚI THIỆU VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
2.TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC
Sự có mặt của nước là điều kiện đầu tiên để xác định sự tồn tại của sự sống.
Đối với sự sống của con người, nước là nền tảng cho tất cả các hoạt động.
Nước cho ta uống, tạo ra thực phẩm cho chúng ta ăn, tạo ra năng lượng hỗ
trợ nền kinh tế hiện đại của chúng ta,
duy trì các dịch vụ sinh thái và các yếu tố khác mà tất cả chúng ta đều phụ
thuộc.


II.TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
1.

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Ở ĐBSH


II.TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
2.VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG.

 Vai trò của nước sinh hoạt đối với đời sống
- Với cơ thể
- Nước đối với đời sống sinh hoạt


II.TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
3.HIỆN TRẠNG VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở ĐBSH.


II.TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
4. NGUYÊN NHÂN
II.TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
5.CÁCH BẢO VỆ VÀ BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×