Tải bản đầy đủ

Check list cho start up v2

CHECK LIST CHO START UP
(Một số vấn đề pháp lý căn bản về thành lập doanh nghiệp áp dụng cho các nhà đầu tư
Việt Nam)
----------I. TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
• Quyết định số lượng sáng lập viên
• Thỏa thuận giữa các sáng lập viên / nhà đầu tư
• Lựa chọn loại hình doanh nghiệp
• Lựa chọn tên doanh nghiệp
• Địa chỉ đặt trụ sở Công ty
• Lựa chọn Ngành nghề kinh doanh
• Quyết định mức vốn điều lệ
• Quyết định Người đại diện theo pháp luật
II. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
1. Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần
a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
b) Điều lệ công ty.
c) Danh sách danh sách cổ đông sáng lập
d) Bản sao hợp lệ (Chứng thực trong thời hạn 06 tháng) các giấy tờ như: CMND,
thẻ căn cước, Hộ chiếu.
2. Quy trình thủ tục và thời gian
Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về

việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được Hồ sơ hợp lệ.
3. Ngày bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp
Nhà đầu tư có quyền lựa chọn ngày bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp và ghi rõ trong
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không ghi thì ngày bắt đầu hoạt động là
ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
III. SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
1. Thuế môn bài:
Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là
ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế
mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế
môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Hồ sơ khai thuế Môn bài là Tờ khai thuế Môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo
Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.
Chú ý:
Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm: Phải nộp thuế môn bài cả năm.
Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Nộp thuế môn bài ½
năm.
Thuế môn bài áp dụng cho các doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống nộp mức
thuế môn bài 2 triệu đồng/năm từ 1/1/2017.


2. Thuế GTGT:
Những doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế GTGT theo quý. Sau khi doanh nghiệp hoạt
động đủ 12 tháng thì sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12
tháng) để xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.
Nếu mức doanh thu > 50 tỷ đồng thì kê khai theo tháng, doanh thu < 50 tỷ đồng thì kê khai
theo quý.
Doanh nghiệp mới thành lập mà tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì gửi Thông báo
về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT(mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực
tiếp. Doanh nghiệp mới thành lập mà không tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì áp
dụng phương pháp tính trực tiếp.
3. Thuế TNDN
Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, thì kể từ quý 4/2014, doanh nghiệp
KHÔNG phải lập và nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN , mà chỉ nộp tiền thuế TNDN do doanh
nghiệp tự tạm tính hàng quý.
Cuối năm doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.
4. Thuế TNCN
- Theo quy định khoản 4, điều 7, thông tư số 111/2013/TT-BTC Công ty trả thu nhập từ
tiền lương, tiền công cho người lao động không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu


nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế
- Lưu ý khi ký Hợp đồng chuyên gia, phải giữ lại 10% thu nhập trả cho chuyên gia theo
quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 thông tư số 111/2013/TT-BTC.
“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng
lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới
ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế
theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

-

Theo quy định tại Điều 26, thông tư số 111/2013/TT-BTC. cuối năm doanh nghiệp có
trách nhiệm quyết toán thuế TNCN.

5. Hóa đơn GTGT
Đối với DN mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo Phương pháp khấu trừ
và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì được phép tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng,
sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng chậm nhất năm (05) ngày trước
khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo
phát hành.
Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo Phương pháp Trực tiếp thì phải mua hóa đơn
của cơ quan thuế để sử dụng.
Doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ hàng quý.
6. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:
Căn cứ vào điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC:
"Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp
hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý
trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa
đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm
nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.
Như vậy, Doanh nghiệp mới thành lập 2015 nộp báo cáo THSHHD theo quý.


7. Tài khoản ngân hàng
Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: Thì những hóa đơn đầu
vào có giá trị thanh toán > 20 triệu bắt buộc phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế
GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản ngân hàng, công ty phải thực hiện thông báo
số Tài khoản ngân hàng. Làm thủ tục online.
8. Lao động và BHXH
Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng
tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, DN phải khai trình việc sử dụng lao
động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở (K1 Điều 8, Thông tư
23/1014/TT-BLĐTBXH).
9. Biển Công ty:
Doanh nghiệp tiến hành treo biển Công ty tại Trụ sở chính và đăng Bố cáo thành lập doanh
nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×