Tải bản đầy đủ

Toán 6 bội và ước của số nguyên

Tuần: 22
Tiết: 66
Ngày soạn: 13/01/2012
Ngày dự: 19/01/2013

Trường: THCS Trần Bình Trọng
GVHD: Doãn Thị Đông Anh

§13: BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
I. MỤC TIÊU
Kiến Thức:
-HS biết các khái niệm bội và ước của một số nguyên, khái niệm “chia hết cho”.
-Biết tìm bội và ước của một số nguyên
Kỹ Năng : Vận dụng thành thạo các tính chất đó để tính đúng, tính nhanh các
tích.
Thái Độ: Bước đầu có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế.
II. CHUẨN BỊ
GV: Giáo án, sách giáo khoa.
HS: Ôn tập bội và ước của số tự nhiên, tính chất chia hết của một tổng.
III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP
1. Ồn định lớp(1ph)

- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ(6ph).
HS1: Phát biểu các tính chất của phép nhân số nguyên. Viết công thức tổng quát.
- Phép nhân có các tính chất giao hoán, kết hợp, nhân với số 1 và tính chất phân
phối của phép nhân đối với phép cộng. Công thức: a.b = b.a, (a.b).c = a.(b.c), a.1
=1.a = a,
HS2: Cho a,b thuộc N, khi nào a là bội của của b, b là ước của a. Tìm các ước
trong N của 6. Tìm 2 bội trong N của 6.
-Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, cònb là
ước cùa a. Ước của N trong 6 là 1; 2;3; 6. Hai bội trong N của 6 là : 6; 12
IV. BÀI MỚI
Hoạt động của thầy
*Hoạt động 1:Bội và ước
của một số nguyên(15ph)
- GV: Yêu cầu HS làm ?1
SGK ,gợi ý HS lấy tích cả
các số nguyên âm.
- GV: HS trả lời ?2
- GV: khi đó ta cũng có khái
niệm phép chia hết, bội và

Hoạt động của thầy
- HS làm ?1
- HS Trả lời ?2
- HS đọc định nghĩa phép
chia hết , bội và ước trong

Nội dung ghi bảng
1. Bội và ước của một số
nguyên
?1.
6 = (-1).(-6) = (-2).(-3) = 1.6
= 2.3
- 6 = (-1).6 = 1.(-6) = 2. (-3)
= 3.(-2)
Định nghĩa : SGK/96


ước của một số nguyên
tương tự như trong số tự


nhiên.
- GV: Hãy cho biết số 6 và
-6 chia hết cho các số
nguyên nào ? số nào là ước
của 6, -6
- GV: Nhận xét gì về các
ước của 6 và -6 ?
- GV: HS làm ?3
- GV: Từ đó hãy chỉ ra cách
tìm bội và ước của một số
nguyên?
- GV: HS đọc phần chú ý
SGK.
-Tìm tập hợp ước của 0
- Tìm các bội của 0
- Hãy tìm các ước của 8
- Hãy tìm các bội của 3.
* Hoạt động 2: Tính chất
(12ph)
- GV : giới thiệu các tính
chất trong SGK sau đó yêu
cầu
HS lấy ví dụ minh hoạ

- GV: HS làm ?4 theo cá
nhân

tập hợp Z.
- HS trả lời

- HS làm ?3
- Tìm các bội và ước như
trong số tự nhiên sau đó ta
lấy thêm các số đối của các
số vừa tìm được.
- HS đọc chú ý trong SGK
- HS tìm và trả lời

?3
Hai bội của 6 là -12, 12 ...
Hai ước của 6 là -2, 3 ...
Chú ý : SGK/ 96
Ví dụ :
- Các ước của 8 là : -1, 1,
-2 , 2, -4, 4, -8 ,8
- Các bội của 3 là ... -9, -6,
-3, 0, 3, 6, 9 ....
2. Tính chất
a/ a  b và b  c ⇒ a  c
b/ a  b ⇒ am  b ( m ∈ Z)
c/ a c và b c ⇒ (a+b)c và
(a – b) c

- HS nghe và lấy ví dụ
Vd: -16 chia hết cho 8, 8
chia hết cho -4 thì -16 chia
hết cho -4.
Vd: Ta có 8 chia hết cho -4
thì 8.(-2)=-16 cũng chia hết
cho 4
Vd: 8 chia hết cho 4, -16
chia hết cho 4 thì 8 + (-16)
= -8 cũng chia hết cho 4,
8 - (-16) = 24chia hết cho 4.
- Hai học sinh lên trình bày
- HS nhận xét và thống nhất ?4
kết quả.
Ba bội của -5 là -10, -20, 25
Các ước của 10 là -1, 1, -2,
2, -5, 5, -10, -10.

V. CỦNG CỐ (8ph)
HS1: Bài tập 101/ 95 SGK
Năm bội của 3 là 0, -3, 3, -6, 6
Năm bội của -3 là 0, -3, 3, -6, 6
Nhận xét: Hai số nguyên đối nhau có cùng tập hợp bội
HS1: Bài tập 102/ 95 SGK
Các ước của -3 là 1, -1, 3, -3
Các ước của 6 là 1, -1, 2. -2, 3, -3, 6, -6.


Các ước của là 1, -1, 11, -11
Các ước của -1 là 1, -1
Bài tập 105/ 95 SGK Làm theo nhóm
Các số phải điền lần lựơt là : -14; -25; -1; -2; 0; -9
VI. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2ph)
- Học bài theo SGK. Làm các bài còn lại trong SGK
- Ôn tập nội dung trang 98. SGK : Trả lời các câu hỏi , làm các bài tập liên quan.
VII. RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................

...........................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×