Tải bản đầy đủ

ĐƯỜNG lối CM VN nhóm2

Title layout
Subtitle


ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI


MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CÔNG

QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY VỀ

NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

CÔNG NGHIỆP HÓA

02
01
NỘI DUNG, ĐỊNH HƯỚNG CNH, HĐH

GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI
THỨC

04
03

KẾT QUẢ, Ý NGHĨA, HẠN CHẾ VÀ
NGUYÊN NHÂN


I.QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA


3Không thực hiện

2Trong bố trí cơ cấu kinh

1thực phẩm, hàng tiêu

nghiệp là mặt trận

căn bản: lương thực –

lần V: chưa coi nông

giải quyết những vấn đề

quyết Đại hội Đảngtiêu và bước đi, đẩy

nặng, không tập trung

nghiêm chỉnh nghị

Sai lầm trong mục

tế thiên về công nghiệp

mạnh CNH khi chưa
có các tiền đề cần
thiết.

dùng và hàng xuất khẩu.

hàng đầu.

1.Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương CNH 1960-1986


2.Quá trình đổi mới tư duy từ đại hội VI đến đại hội X

Đại hội VI: nội dung chính của CNH là thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn:
Thực hiện 3 mục tiêu trên nhằm
Lương
Lương thực,thực
thực,thực phẩm
phẩm

mục đích ổn định mọi mặt tình
hình kinh tế xã hội,xây dụng
những tiền đề cần thiết để đẩy

Hàng
Hàng tiêu
tiêu dùng
dùng

mạnh CNH ở chặng đường tiếp
theo

Hàng
Hàng xuất
xuất khẩu
khẩu
Đại Hội VII: Có sự đột phá trong nhận thức về CNH

CNH,HĐH là quá trình chuyển đổi một cách
căn bản và toàn diện các hoạt động sản xuất
kinh doanh, dịch vụ và quản lí KT-XH từ sử
dụng sức lao động thủ công là chính sang sử
dụng sức lao động cùng với các phương
tiện,phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên
sự phát triển của công nghiệp, KH-CN hiện
đại nhằm tạo ra năng suất lao động cao.


Một hình ảnh về sự chuyển đổi nhận thức về CNH HĐH

Đại hội VIII:Cho phép chuyển sang quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.Hội nghị
TW 7 khóa VII đã nêu lên 6 quan điểm chỉ đạo quá trình CNH-HĐH

Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế,

01

đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

02

CNH-HĐH là sự nghiệp của toàn dân, mọi thành phần
kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự
phát triển nhanh và bền vững.
.

03


04
Khoa học và công nghệ là động lực của CNH-HĐH

05

Lấy hiệu quả kinh tế là tiêu chuẩn để xác định phương án phát triển,
lựa chọn dự án đầu tư và công nghệ

06
Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
.
Đại hội ix và x: tiếp tục bổ sung và nhấn mạnh một số điểm mới trong tư duy CNH

CNH ở nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian
so với các nước đi trước

Hướng CNH-HĐH là phát triển nhanh và có hiệu
quả các sản phẩm, các ngành,các lĩnh vực có lợi
thế

CNH-HĐH phải đảm bảo xây dựng nền kinh tế
độc lập tự chủ,chủ động hội nhập kinh tế quốc
tế

Đẩy nhanh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn


ii. Mục tiêu, quan điểm
công nghiệp hóa, hiện đại hóa


1. mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

01
Ý CHÍNH

02

Ý CHÍNH

Cải biến nước ta thành nước công nghiệp

Quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu,

có cơ sơ vật chất – kĩ thuật hiện đại

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

03

Ý CHÍNH

04

Ý CHÍNH

Cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiên bộ, phù hợp

Từ nay đến giữa thế kỉ XXI , nước ta trở thành

trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

nước công nghiệp hiện đại theo định hướngXHCN


2. Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóaMột là, công nghiệp hóa gắn liền hiện đại hóa và công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn liền phát triển kinh tế tri
thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường
Hai là, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh tế thị trường: khai thác hiệu
quả mọi nguồn lực trong nền kinh tế

Hội nhập kinh tế quốc tế: mở rộng quan hệ
kinh tế đối ngoại nhằm thu hút nguồn vốn đầu
tư nước ngoài, thu hút công nghệ hiện đại, học
hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới
Ba là, phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát
triển nhanh và bền vững


 Bốn là, khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công
nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tăng năng suất

Giảm chi phí

Nâng cao lợi thế cạnh tranh và tốc độ
phát triển
Năm là, phát triển nhanh và bền vững; tăng trưởng nhanh đi đôi phát
triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Tiến bộ
Công bằng
Văn hóa


iii. Nội dung và định hướng CNH,HĐH gắn liền với phát triển
kinh kế tri thức


1. nội dung cơ bản

Phát triển mạnh các ngành
và sản phẩm kinh tế có giá
trị gia tăng cao dựa nhiều
vào tri thức, kết hợp sử
dụng nguồn vốn tri thức
của con người Việt nam với
tri thức mới nhất của nhân

Coi trọng cả số lượng và
chất lượng tăng trưởng kinh
tế trong mỗi bước phát triển
của đất nước, ở từng vùng,
từng địa phương, từng dự án

Giảm chi phí trung gian,
Xây dựng cơ cấu kinh tế
hiện đại và hợp lý theo
ngành, lĩnh vực và lãnh
thổ. sức cạnh tranh cao.

nâng cao năng suất lao
động của tất cả các
ngành lĩnh vực, nhất là
các ngành, lĩnh vực có
sức cạnh tranh cao

kinh tế xã hội

loại

1

2

3

4


2. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri
thức

 Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông
thôn, nông dân

Công nghiệp hóa, hiện đại
hóa nông nghiệp, nông
thôn

Quy hoạch phát triển nông

Giải quyết lao động, việc

thôn

làm ở nông thôn
Phát triển nhanh hơn công nghiệp,xây dựng và dịch vụ

Công nghiệp, xây dựng

Dịch
vụ
Phát triển kinh tế vùng
Phát triển kinh tế biển


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×