Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ Bootrom

LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy Dương Quốc Hoàng Tú, đã tận tình chỉ bảo và
giúp đỡ em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này. Đồng thời qua đây, cho em xin gửi lời
cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Cao đẳng
Công nghệ Thông tin, những người đã trang bị cho em những kiến thức để có thể giúp
em hoàn thành đồ án một cách tốt nhất.
Trong bài báo cáo, không thể không có sai sót, kính mong nhận được ý kiến
đóng góp của quý Thầy Cô, để bài báo cáo của em có thể hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Đà Nẵng, tháng 6 năm 2016
Sinh viên
Lê Văn Hòa


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Ngày ....... Tháng ........ Năm ......
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)


MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN............................................................2
MỤC LỤC..................................................................................................................... 3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................................5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG BOOTROM..................................................1
1.1. KHÁI NIỆM MẠNG MÁY TÍNH......................................................................1
1.2.3Nhược điểm và hướng khắc phục..................................................................7
1.2.4 Môi trường ứng dụng và phát triển với hệ thống mạng BootRom................8
1.2.5 Ứng Dụng Của Mạng Bootrom..................................................................10
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH MẠNG BOOTROM............................................................11
2.1. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN TRONG MÔ HÌNH MẠNG BOOTROM.11
2.1.1 Farms..........................................................................................................11
2.1.2. Sites...........................................................................................................12
2.1.3. Device Collections.....................................................................................12
2.1.4. Stores.........................................................................................................12
2.1.5. vDisks Pools..............................................................................................13
2.2 ẢO HÓA HỆ ĐIỀU HÀNH...............................................................................13
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG BOOTROM VỚI CITRIX.............16


3.1. CÔNG CỤ CÀI ĐẶT.......................................................................................16
3.2. CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH CITRIX TRÊN MÁY CHỦ WINDOWS SERVER
2012.........................................................................................................................17
3.2.1. Cài đặt máy chủ Server 2012 và cấu hình DHCP......................................17
3.2.1.1 Cài đặt dịch vụ DHCP cho Server....................................................18
Giới thiệu:......................................................................................................18
3.2.1.2. Cài đặt và cấu hình SQL Server 2012 express cho máy chủ.........26
3.2.2. Cài đặt Citrix Provisioning Services..........................................................30


3.2.3. Cấu hình dịch vụ trên máy chủ..................................................................44
3.3. Cài đặt Cixtrix Provisioning services trên Client..............................................52
3.4. Build Image bằng XenConvert.........................................................................59
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHO HỆ THỐNG MẠNG
BOOTROM.................................................................................................................63
4.1. Phân quyền trên OU..........................................................................................63
4.2. Triển khai Mail Server cho hệ thống.................................................................68
KẾT LUẬN.................................................................................................................71
HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI.................................................................................72
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................73


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DC

Domain controller

Hệ thống tên miền.

DHCP

Dynamic host configuration

Hệ thống giao thức cấu hình ip động

protocol
DTAP

Defense technology area plan

Sự ảo hóa hệ điều hành

DNS

Domain name system

Hệ thống phân giải tên miền thành ip và
ngược lại.

E_MAIL

Electronic mail

Hệ thống thư điện tử.

HDD

Hard disk drive

Ổ đĩa cứng – thiết bị lưu trữ máy tính

IT

Information technology

Công nghệ thông tin

IP

Internet protocol

Giao thức internet

IE

Internet explorer

Trình duyệt web “internet explorer” của
microsoft.

SQL

Structured query language

Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc kết nối đến
CSDL

OU

Organization unit

Đơn vị tổ chức trong AD

TCP/IP

Ransmission control

Giao thức mạng

protocol/internet protocol
SAN

Storage area network

Mạng lưu trữ

NAS

Network attached storage

Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng

PDU

Protocol data unit

Một thiết bị phân phối năng lượng điện

WAN

Wide area network

Mạng máy tính diện rộng.

PXE

Preboot execution environment

Một chuẩn công nghiệp mở

VDI

Virtual desktop infrastructure

Giải pháp ảo hóa

DTAP

defense technology area plan

Sự ảo hóa hệ điều hành


TFTP

Trivial file transfer protocol

Giao thức truyền tải file

OS

Operating system

Hệ điều hành máy tính.

GUI

Graphical user interface

Giao diện đồ họa người dùng

LAN

Local area network

Mạng địa phương

SMTP

Simple mail transfer protocol

Giao thức dùng để gửi mail từ mail
client đến mail server.

FAT

File allocation table

Hệ thống cấp phát file


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
CHƯƠNG 1:
Hình 1.1: Lợi ích của mạng BootRom...........................................................................2
Hình 1.2: Nguyên lý hoạt động của BootRom...............................................................4
Hình 1.3. Ưu điểm của mạng BootRom.........................................................................7
Hình 2.1: Mô hình mạng BootRom..............................................................................11
Hình 2.2: Cấu trúc Farm..............................................................................................12
Hình 2.3: Ảo hóa hệ điều hành và quá trình Streaming................................................14
Hình 3.1 Cài đặt dịch vụ DHCP...................................................................................18
Hình 3.2: Cấu hình SQL..............................................................................................26
Hình 3.3: Cài đặt Citrix Provisioning Services............................................................30
Hình 3.4: Cài đặt máy chủ Citrix Provisioning Services..............................................32
Hình 3.5: Cấu hình dịch vụ máy chủ............................................................................44
Hình 3.6: Cài đặt cixtrix provisioning services trên client...........................................52
Hình 4.1 Phân quyền trên OU......................................................................................63


LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, dưới sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin nói
chung và ngành mạng máy tính nói riêng, con người đã tạo ra nhiều công nghệ mạng
mới tiến bộ hơn với mục đích tiết kiệm thời gian nhanh chóng và tiện lợi.
Đề tài tìm hiểu ở đây chính là giới thiệu, nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng
BootRom. Mô hình mạng máy tính trong đó, các máy con client không cần ổ cứng để
cài đặt hệ điều hành mà vẫn có thể hoạt động như bình thường thông qua hệ điều hành ảo
được sao chép trên đĩa ảo của máy chủ.
Trước những ứng dụng thiết thực đó, việc tiềm hiểu công nghệ BootRom là vấn
đề cần thiết đối với sinh viên. Đồ án tốt nghiệp “ Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng
trên công nghệ bootrom ” nhằm giới thiệu và triển khai mô hình một cách cụ thể nhất.
.


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG BOOTROM
1.1. KHÁI NIỆM MẠNG MÁY TÍNH
1.1.1. Mạng máy tính là gì
Là tập hợp các máy tính đơn lẻ được kết nối với nhau bằng phương tiện truyền
vật lý và theo một kiến trúc mạng xác định ( Network Architecture).
1.1.2. Giao thức mạng máy tính (protocols)
a. Khái niệm về giao thức
Các thực thể của mạng muốn trao đổi thông tin với nhau phải bắt tay đàm phán về
một số thủ tục, quy tắc. Tập quy tắc hội thoại được gọi là giao thức mạng (Protocols).
Các thành phần chính của một giao thức mạng bao gồm:
 Cú pháp: Định dạng dữ liệu, phương thức mã hóa và các mức tín hiệu.
 Ngữ nghĩa: Thông tin điều khiển, điều khiển lưu lượng và xử lí lỗi.
b. Chức năng giao thức
- Đóng gói: Trong quá trình trao đổi thông tin, các gói dữ liệu được thêm vào
một số thông tin điều khiển bao gồm địa chỉ nguồn và địa chỉ đích, mã phát
hiện lỗi, điều khiển giao thức …
- Điều khiển liên kết: Trao đổi thông tin giữa các thực thể thực hiện theo hai
phương thức: Hướng liên kết (Connection – Oriented) và không liên kết
( Connectionless)
- Giám sát: Các gói tin PDU có thể lưu chuyển độc lập theo các con đường
khác nhau, khi đến đích có thể không theo thứ tự như khi phát.
- Điều khiển lưu lượng liên quan đến khả năng tiếp nhận các gói tin của thực
thể bên thu và số lượng hoặc tốc độ của dữ liệu được truyền bởi thực thể
bên phát sao cho bên thu không bị tràn ngập, đảm bảo tốc độ cao nhất.
- Điều khiển lỗi kĩ thuật cần thiết nhằm bảo vệ dữ liệu không bị mất hoặc bị
hỏng trong quá trình trao đổi thông tin.
- Đồng bộ hóa: Các thực thể giao thức có các tham số về các biến trạng thái
và định nghĩa trạng thái đó, đó là các tham số về kích thước cửa sổ. Tham
số liên kết và giá trị thời gian.
Lê Văn Hòa – 13N

1


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

2.1.1.3 Đặc trưng cơ bản của đường truyền
- Băng thông (Bandwidth): Băng thông của một đường truyền là miền tần số giới
hạn thấp và tầng số giới hạn cao.
- Thông lượng (Throughput): Thông lượng của đường tryền là số lượng các bit
(chuỗi bit) được truyền đi trong một giây.
- Suy hao (Attenuation): Là độ đo suy yếu của các tín hiệu trên đường truyền.
Suy hao phụ thuộc vào độ dài của cáp, cáp càng dài thì suy hao càng cao.
1.2 MẠNG BOOTROM
BootRom hay có tên khác là Diskless là một hệ thống bao gồm nhiều máy tính
được kết nối với nhau qua mạng LAN bao gồm một máy chủ và nhiều máy trạm mà
trong đó các máy trạm không cần sử dụng tới ổ đĩa cứng. Tất cả các phần mềm dữ liệu
hay hệ điều hành sẽ được lưu trên máy chủ và được chia sẻ qua mạng LAN tới các
máy trạm. Khi khởi động máy chủ, tất cả các máy trạm sẽ thông qua card mạng LAN
để kết nối tín hiệu đến máy chủ và khởi động bằng hệ điều hành trên máy chủ.

Hình 1.1: Lợi ích của mạng BootRom

Lê Văn Hòa – 13N

2


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

Với một hệ điều hành ảo hóa thì không có gì được cài đặt trước hoặc được load
vĩnh viễn trên một thiết bị cục bộ và cũng không cần đến ổ đĩa cứng. Mọi thứ đều
được chạy từ mạng bằng một đĩa ảo. Với những cung cấp hiện nay, đĩa ảo này là một
file image được lưu trữ trên máy chủ từ xa, SAN hoặc NAS. Máy khách sẽ được kết
nối thông qua mạng vào đĩa ảo và sẽ khởi động với hệ điều hành đã được cài đặt trên
ổ đĩa ảo.
1.2.1 Nguyên lý hoạt động.
Quy trình hoạt động của công nghệ BootRom như sau: BootRom hoạt động theo
các quản lý dữ liệu trên một máy chủ có cấu hình cao (Server), tại Server sẽ lưu trữ tất
cả các dữ liệu, hệ điều hành, game… Khi các máy trạm kết nối với máy chủ. Máy trạm
sẽ sử dụng những dữ liệu từ máy chủ làm tài nguyên của mình thông qua cổng mạng
LAN.

Lê Văn Hòa – 13N

3


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

Hình 1.2: Nguyên lý hoạt động của BootRom

Lê Văn Hòa – 13N

4


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

Có hai kiểu ổ đĩa ảo được cung cấp hiện nay đó là:
 Private Virtual Disk
Private virtual disk chỉ được sử dụng bởi một máy khách, cũng giống như một ổ
đĩa cứng nội bộ. Phụ thuộc vào các quyền đã được gán, người dùng có thể lưu các
thông tin trên đĩa ảo. Chính vì vậy khi máy khách được khởi động lại, các thiết lập sẽ
được duy trì cũng giống như làm việc với ổ đĩa cứng vật lý.
 Shared/Common Virtual Disk
Một đĩa ảo chia sẽ được sử dụng bởi nhiều máy khách cùng một lúc. Trong quá
trình sử dụng, những thay đổi được lưu lại trong các cache riêng, tuy nhiên khi máy
khách shutdown hoặc khởi động lại thì cache sẽ bị xóa sạch. Nói theo cách khác, khi
máy khách khởi động nó sẽ sử dụng cấu hình mặc định hiện hữu trên đĩa ảo. Các ổ đĩa
ảo này sẽ sắp xếp hoặc bảo bảo đảm máy khách đều có một bộ nhận dạng duy nhất
trong cơ sở hạ tầng (như một miền của Windows).
Virtual Disk được tạo bằng sử dụng công nghệ ảnh hóa (imaging). Cài đặt một hệ
thống trên một hệ điều hành khác bằng cách sử dụng đĩa ảo (điều này có thể gộp nhóm
cả các ứng dụng, chính vì vậy nó không bị hạn chế chỉ về hệ điều hành). Bằng cách cài
đặt phần mềm máy khách trên hệ thống chủ (hệ thống từ đó bạn sẽ lấy image). Khi đó
có thể thiết lập một kết nối với thành phần back-end và tạo một image của hệ thống
đến file image của ổ đĩa ảo.
Đĩa ảo này có thể được sử dụng trên cả hệ điều hành máy chủ cũng như các hệ
điều hành máy khách. Hầu hết các sản phẩm đĩa ảo này hiện nay đều hỗ trợ cả
Windows và Linux cũng như nền tảng phần cứng vật lý và nền tảng ảo.
1.2.2 Ưu

điểm của mạng BootRom

 Sự dự phòng linh động
Với ảo hóa hệ điều hành, có thể dễ dàng kết nối các ổ đĩa ảo (Vdisk) khác vào
một hệ thống. Máy khách có thể dễ dàng khởi động hệ điều hành khác hoặc role khác.
Điều này rất hữu dụng cho các môi trường Terminal Server khi sử dụng nguyên lý silo
(hay cũng được gọi là Application Load Managed Groups), một silo có thể được mở
rộng dung lượng một cách dễ dàng. Cũng theo đó, các máy trạm hoặc các máy chủ có
thể được gán một role cụ thể khi cần thiết bằng cách gán một đĩa ảo khác.
Lê Văn Hòa – 13N

5


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

 Hỗ trợ đa image (ảnh ảo) trên hệ thống, gồm có cả menu khởi động
Việc dự phòng linh động mở rộng có thể tạo lên một bước đi dài hơn trong việc
gán nhiều image đồng thời cho một client. Khi bắt đầu, một menu khởi động cũng có
thể được hiện diện cho máy khách, chính vì vậy người dùng có thể chọn hệ điều hành
nào (với một role khác) sẽ được khởi động. Trong trường hợp này, một hệ thống có
thể được sử dụng cho một số mục đích bên trong khoảng thời gian tính theo giây.
 Triển khai phần mềm (OS/App) nhanh
Việc bổ sung thêm máy chủ mới hoặc máy trạm vào cơ sở hạ tầng chỉ mất một
vài phút thay vì phải cài đặt và cấu hình hệ thống một cách thủ công hoặc thông qua
công cụ triển khai, mất tối thiểu cũng một vài giờ, chỉ cần một số bước, máy khách sẽ
được gán cho một đĩa ảo và có thể được sử dụng trong sản xuất.
 Hệ thống giống nhau 100%
Thông thường, việc khắc phục sự cố các vấn đề thường tập trung vào một máy vì
ở đó có sự khác nhau trên máy tính đó. Đặc biệt là trong Terminal Servers, đây là một
thành phần quan trọng mà tất cả các máy chủ đang cấu hình cùng một role (silo) giống
nhau. Vấn đề này chỉ áp dụng cho các ổ đĩa chia sẻ vì trong đĩa private, các thay đổi sẽ
được lưu lại.
 Cải thiện dễ dàng cho các nâng cấp và các hotfix (lỗi nguy hiểm ) của các
ứng dụng và hệ điều hành
Với sự ảo hóa hệ điều hành, một nâng cấp hoặc một hotfix chỉ nên được bổ sung
cho image Virtual Disk thay vì tất cả các máy chủ. Mặc dù vậy, có thể tạo một đĩa ảo
mới gồm có nâng cấp hoặc hotfix sau đó kiểm tra thử nó một cách dễ dàng bằng cách
gán ổ đĩa ảo này cho một máy tính nào đó. Nếu các lần kiểm tra diễn ra thành công thì
đĩa ảo này có thể được gán cho tất cả các máy khách khác.
 Dễ dàng rollback (quay trở lại) các kịch bản ban đầu
Mặc dù nâng cấp hoặc hotfix đã được test qua nhưng trong suốt quá trình sản
xuất, hành vi của nâng cấp hay hosfix này vẫn không diễn ra như mong đợi. Khi đó
bằng cách gán đĩa ảo cho các máy khách đó và khởi động lại chúng, có thể chuyển đổi
về trạng thái trước đó một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Lê Văn Hòa – 13N

6


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

 Sau khi khởi động lại, hệ thống sẽ trở về trạng thái sạch trơn
Ưu điểm này chỉ áp dụng cho các image chia sẻ. Nếu hệ thống thường cài đặt là
một giải pháp cho trường hợp này, tuy nhiên với sự ảo hóa hệ điều hành (kết hợp với ổ
đĩa chia sẻ), mỗi một máy chủ chỉ cần khởi động lại và load các cấu hình mặc định lại.

Hình 1.3. Ưu điểm của mạng BootRom
1.2.3 Nhược điểm và hướng khắc phục.
Nhược điểm lớn nhất của mạng BootRom là chỉ có một ổ cứng dùng chung cho
nhiều máy trạm. Khi máy chủ hỏng thì tất cả các máy khác hoạt động được, nếu máy chủ
có cấu hình thấp thì tốc độ các máy trạm cũng thấp khi khởi động phải chờ lâu.
- Không có khả năng làm việc offline: Và thời điểm này, các sản phẩm ảo hóa hệ
điều hành phải được kết nối với máy chủ ảo hóa để sử dụng hệ điều hành trên đĩa
ảo. Chính vì vậy khi kết nối mạng không có sẵn thì khi đó hệ thống sẽ không thể
hiện hữu.
- Cần LAN tốc độ cao (>100Mb): Vì ổ đĩa ảo được kết nối từ máy chủ ảo hóa
thông qua card giao diện mạng (thường là LAN). Tuy nhiên trên một kết nối
WAN thì vấn đề xảy ra có thể sẽ không đủ băng tần có sẵn hoặc không có đủ sự

Lê Văn Hòa – 13N

7


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

tin cậy để sử dụng hệ thống một cách êm ả.
- Không hỗ trợ tất cả các hệ điều hành: Mặc dù hỗ trợ nhiều hệ điều hành tuy
nhiên vẫn có một số phân phối của Linux không thể chạy thông qua công nghệ
ảo hóa hệ điều hành.
- Các giải pháp đa PXE/BootP trong đoạn mạng sẽ gây ra các vấn đề: Khi sử
dụng ảo hóa hệ điều hành như một công nghệ bổ sung bên trong cơ sở hạ tầng
hiện hành của bạn, chúng ta nên xem xét đến tùy chọn PXE/Bootp Connection.
Nhiều máy chủ PXE trong một subnet sẽ làm cho hệ thống không hoạt động như
mong muốn.
Cách khắc phục:
Cách khắc phục là tạo bản ghost hệ điều hành để khi máy chủ hỏng hệ điều hành
có thể ghost lại. Hiện nay thì cấu hình máy mới khá cao có thể để cả dàn máy có cấu
hình giống nhau. Khi máy chủ lỗi main có thể chuyển ổ cứng khác làm máy chủ mà
không phải cài đặt lại.
1.2.4 Môi trường ứng dụng và phát triển với hệ thống mạng BootRom.
 Citrix XenApp / Terminal Server
Ảo hóa hệ điều hành là một giải pháp khá tốt cho cơ sở hạ tầng Citrix Terminal
Server. Một trong những thách thức lớn nhất trong các cơ sở hạ tầng đó là giữ được sự
giống nhau 100% đối với cảm nhận người dùng. Bằng cách sử dụng các ổ đĩa ảo chia
sẻ sau mỗi lần khởi động lại, Terminal Server có thể quay trở về trạng thái mặc định
ban đầu và các thay đổi được áp dụng cho tất cả các máy chủ.
 Các giải pháp VDI / DDI solutions
Các giải pháp cơ sở dữ liệu desktop ảo cũng đang trở lên phổ biến. Một trong
những bất thuận lợi lớn nhất của hầu hết các sản phẩm VDI (Virtual Desktop
Infrastructure) là nhu cầu lưu trữ SAN (Storage Area Network) đắt đỏ để cấu hình các
máy ảo. Với cơ chế chia sẻ đĩa của ảo hóa hệ điều hành, các máy ảo có thể sử dụng
cùng một đĩa ảo và không mất không gian đắt đỏ cần thiết cho SAN (Storage Area
Network).

Lê Văn Hòa – 13N

8


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

 Web Server
Hầu hết các Web Server khá tĩnh và không lưu dữ liệu cục bộ. Bên cạnh đó nhu
cầu về tài nguyên web có thể rất khác nhau trong ngày. Với sự dự phòng linh động thì
các tài nguyên cần thiết có thể được gán suốt cả ngày, cho ví dụ việc chia sẻ phần cứng
với một role khác.
 Back-up Server
Back-up Server thường được sử dụng một vài giờ trong ngày (không phải giờ
làm việc). Chính vì vậy phần cứng không được sử dụng trong hầu hết thời gian. Việc
sử dụng sự dự phòng linh động sẽ làm cho phần cứng được sử dụng cho các vai trò
khác trong thời gian làm việc và sau đó gán cho đĩa ảo có role máy chủ back-up để
thực hiện việc back-up.
 Môi trường phát triển và test
Khi sử dụng nguyên lý DTAP (Defense Technology Area Plan), sự ảo hóa hệ
điều hành có thể cung cấp cho bạn các máy tính có khả năng chạy các triển khai và
test các nhiệm vụ trên đó, ở đây phần cũng cũng được sử dụng hiệu quả với khả năng
dự phòng linh động.
 Môi trường Lab
Một thuộc tính của môi trường Lab là nhu cầu cần khôi phục trạng thái của môi
trường về trạng thái mặc định một cách nhanh chóng để các sinh viên có thể chạy
thành công các bài tập của mình. Hệ điều hành ảo hóa có thể cung cấp điều đó với tùy
chọn đĩa chia sẻ và nó cũng là một hệ thống dự phòng linh động cho môi trường Lab.
 Môi trường giáo dục
Trong các môi trường giáo dục, luôn luôn có một khó khăn cung cấp đầy đủ
chức năng học tập, thực hành, ứng dụng cho tất cả các sinh viên. Sử dụng ảo hóa hệ
điều hành với nhiều đĩa ảo được gán, các sinh viên có thể sử dụng menu khởi động để
khởi động môi trường tương đương cho việc học tập thích hợp. Thêm vào đó, sau khi
khởi động lại, máy tính lại trở về trạng thái mặc định ban đầu (khi đang sử dụng các
đĩa ảo chia sẻ).
 Máy trạm công cộng –Phòng Internet Game: Cũng giống như các môi trường

Lê Văn Hòa – 13N

9


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

giáo dục, các máy trạm công cộng cũng thường cung cấp chức năng và các thông tin
không mang tính cá nhân nên được lưu trữ.
 Môi trường an toàn: Ảo hóa hệ điều hành cũng là một công nghệ có thể được
sử dụng cho các môi trường an toàn. Ví dụ, nếu một máy nào bị đánh cắp (máy tính sử
dụng ảo hóa hệ điều hành) thì sẽ không có dữ liệu nào có sẵn trên máy tính đó.
1.2.5 Ứng Dụng Của Mạng Bootrom
Hệ thống mạng BootRom hay còn gọi là mạng không ổ cứng giúp cho người
dùng sử dụng tiết kiệm được chi phí ban đầu. Hệ thống mạng BootRom giúp cho
người quản trị dễ dàng theo dõi, phát hiện sữa chữa và khắc phục các lỗi xảy ra trong
quá trình sử dụng.
Khi các máy trạm khởi động không có ổ cứng thì người dùng có tác động cũng
không sợ ổ cứng bị hư hỏng. Đồng thời trong quá trình sử dụng có thay đổi hay xóa
file hệ điều hành cũng không sợ lỗi hệ điều hành máy trạm. Các máy trạm khi khởi
động lại sẽ như ban đầu và sẽ hạn chế nhiễm virus.

Lê Văn Hòa – 13N

10


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH MẠNG BOOTROM
 Mô hình mạng:

Hình 2.1: Mô hình mạng BootRom
2.1. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN TRONG MÔ HÌNH MẠNG BOOTROM
2.1.1 Farms
Farm là những nhóm của nhà cung cấp Server, nó chia sẽ giống như là cơ sở dữ
liệu. MS SQLFarm là một đại diện cấp cao nhất của hệ thống phân cấp Server Cung
cấp và chứa một Citrix License Server, Provisioning Server, các cơ sở dữ liệu
Provisioning Server, mạng chia sẻ lưu trữ

(NAS), và một hoặc các trang web

Provisioning Server. Với việc tạo ra các Farms, các quản trị viên hiện nay có một
phương pháp đại diện, xác định, và quản lý các nhóm hợp lý của các thành phần
Provisioning Server vào "Sites".

Lê Văn Hòa – 13N

11


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

Hình 2.2: Cấu trúc Farm
2.1.2. Sites
Sites cung cấp phương thức đại diện và quản lý một cách hợp lý nhóm của nhà
cung cấp Server, các thiết bị, và sự lưu trữ của từng site riêng biệt. Sites được quản lý
bởi site hoặc admin. Trong vòng 1 site, Nhà cung cấp sever giao tiếp với dữ liệu để lấy
thông tin cần thiết để boot tới thiết bị và để cung cấp cho thiết bị với ổ đĩa ảo thích hợp
(vDisk).
2.1.3. Device Collections
Device collections cung cấp khả năng tạo và quản lý các nhóm thiết bị mục tiêu,
quản lý bởi các quản trị thiết bị sử dụng Console. Một device collections có thể đại
diện cho một vị trí địa lý, phạm vi một khoảng subnet, hoặc một nhóm cactarget
devices. Tạo bộ sưu tập thiết bị đơn giản hoá việc quản lý thiết bị bằng cách thực hiện
hành động ở cấp bộ sưu tập hơn là ở cấp target devices.
2.1.4. Stores
Một store là một cái tên cho các vị trí vật lý của thư mục vDisk có thể tồn tại
trong một trang web hoặc trên mạng lưu trữ chia sẻ Provisioning Servers được cho
phép các cửa hàng truy cập, để phục vụ vDisks của mình để nhắm mục tiêu các thiết

Lê Văn Hòa – 13N

12


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

bị. Một store có thể được hiển thị cho các trang web khác nhau và Provisioning
Servers phụ thuộc vào cách nó được cấu hình.
 Server Based Stores
-

Private Store: Store lưu trữ và có thể thấy tại thư mục, trên một Provisioning
Server duy nhất.

-

Distributed Store: Store lưu trữ và có thể thấy tại thư mục trên nhiều hơn một
Provisioning Server, bằng cách sử dụng một đường dẫn tập tin. Các máy chủ
lưu trữ sẽ ghi đè các store toàn cầu.

 Centralized Stores
- Farm Store: Store có thể thấy bằng cách sử dụng một đường dẫn UNC để xác
định vị trí lưu trữ.
- Site Store: Store có thể thấy bằng cách sử dụng một đường dẫn UNC để xác
định vị trí lưu trữ và giới hạn truy cập đến các trang web nhất định.
- Distributed Store: Store cùng lưu trữ và có thể thấy trên nhiều hơn một
Provisi oning Server, bằng cách sử dụng một đường dẫn. Các máy chủ lưu
trữ sẽ ghi đè các store toàn cầu.
2.1.5. vDisks Pools
vDisks pool xác định tất cả các vDisks có sẵn cho một phân vùng , chỉ có vDisks
ở mỗi phân vùng.
2.2 ẢO HÓA HỆ ĐIỀU HÀNH
Các thành phần ảo hóa bao gồm:
Thành phần đầu tiên đó chính là máy chủ ảo hóa hệ điều hành. Máy chủ này là
một tiêu điểm trong cơ sở hạ tầng ảo hóa hệ điều hành. Nó sắp xếp việc streaming các
thông tin trên các đĩa ảo đến máy khách và cũng phân định máy khách nào sẽ được kết
nối với ổ đĩa ảo nào (bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu với những thông tin được lưu).
Máy chủ này cũng có thể tổ chức để lưu trữ các ổ đĩa ảo một cách nội bộ hoặc có thể
được kết nối đến các ổ đĩa ảo thông qua SAN hoặc File Share. Trong các môi trường
khả năng có sẵn cần phải cao càng cần phải có máy chủ ảo hóa để tạ sự dự phòng cũng

Lê Văn Hòa – 13N

13


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

như cân bằng tải. Máy chủ này cũng bảo đảm rằng máy khách sẽ là duy nhất bên trong
cơ sở hạ tầng.
Thứ hai, cần có một máy khách có thể liên lạc với máy chủ để kết nối đến các ổ
đĩa ảo và yêu cầu các thành phần được lưu trên đĩa ảo nhằm chạy hệ điều hành. Thành
phần hỗ trợ ở đây là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ cấu hình và các thiết lập cho
máy chủ, một dịch vụ streaming để xử lý nội dung bên trong của ổ đĩa ảo, một dịch vụ
TFTP (mang tính tùy chọn) và một dịch vụ khởi động PXE (cũng mang tính tùy chọn)
cho việc kết nối máy khách với các máy chủ.
Các ổ đĩa ảo sẽ chứa một image của một ổ đĩa vật lý từ một hệ thống đang phản
xạ cấu hình và các thiết lập. Khi ổ đĩa ảo được tạo thì đĩa đó cần phải được gán cho
máy khách sẽ sử dụng đĩa này trước tiên. Kết nối giữa máy khách và đĩa được thực
hiện thông qua công cụ quản trị và được lưu bên trong cơ sở dữ liệu. Khi máy khách
đã được gán ổ đĩa nó có thể được bắt đầu với ổ đĩa ảo bằng cách sử dụng quá trình và
được thể hiện trong hình dưới đây.

Hình 2.3: Ảo hóa hệ điều hành và quá trình Streaming
 Kết nối đến máy chủ OS Virtualization
Đầu tiên chúng ta khởi động máy và thiết lập kết nối đến máy chủ
OSVirtualization. Hầu hết các sản phẩm hiện nay đều cung cấp một số phương pháp
để kết nối đến máy chủ. Một trong các phương pháp được sử dụng nhiều nhất đó là sử

Lê Văn Hòa – 13N

14


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

dụng dịch vụ PXE. Các phương pháp này đa phần đều sử khởi tạo card giao diện
mạng, nhận địa chỉ IP (DHCP) và một kết nối đến máy chủ.
 Kết nối đến ổ đĩa ảo
Khi một kết nối được thiết lập giữa máy khách và máy chủ, máy chủ sẽ quan sát
trong cơ sở dữ liệu của nó để kiểm tra xem máy khách này có quen thuộc hay không
và các ổ đĩa ảo nào được gán cho máy khách đó. Khi có thêm nhiều ổ đĩa ảo được kết
nối thì khi đó sẽ có một Menu khởi động được hiển thị trên máy khách. Nếu chỉ có
một đĩa được gán thì đĩa này sẽ được kết nối đến máy khách trong bước ba.
 Vdisk đã kết nối đến máy khách
Sau khi ổ đĩa ảo mong muốn được chọn hoặc một ổ đĩa ảo được gán cho máy
khách đã được xác định thì đĩa ảo sẽ được kết nối xuyên suốt máy chủ OS
Virtualization đến máy khách. Trên back-end, máy chủ OS Virtualization phải đảm bảo
rằng máy khách là duy nhất (tên máy tính và bộ nhận dạng) bên trong cơ sở hạ tầng.
 Hệ điều hành được “streamed” đến máy khách
Ngay khi đĩa được kết nối, máy chủ sẽ bắt đầu công việc streaming nội dung bên
trong ổ đĩa ảo. Phần mềm sẽ “biết” các phần nào cần thiết để khởi động hệ điều hành
một cách êm ái, chính vì vậy các phần này cần phải được “stream” trước. Các thông
tin đã được stream đến hệ thống sẽ được lưu ở một vị trí nào đó. Hầu hết các sản phẩm
hiện nay đều cung cấp nhiều cách lưu trữ các thông tin này.
 Streaming bổ sung
Sau đó phần đầu tiên sẽ được stream cho hệ điều hành để chạy như mong đợi.
Dữ liệu ổ đĩa ảo bổ sung sẽ được stream khi cần thiết để chạy hoặc khởi động chức
năng được gọi bởi người dùng.

Lê Văn Hòa – 13N

15


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG BOOTROM VỚI
CITRIX
3.1. CÔNG CỤ CÀI ĐẶT
 Hệ điều hành windows Server 2012
Windows Server 2012 hội tụ được tất cả các chức năng của các phiên bản
Windows Server trước đó nhằm tạo nên môi trường có khả năng đáp ứng được các nhu
cầu tạo nên hiệu quả về chi phí cho trung tâm dữ liệu cũng như khả năng vận hành
được tốt hơn. Nó cung cấp cho khách hàng một cơ sở hạ tầng các đám mây theo hình
bậc thang và multi tenant-aware nhằm giúp các tổ chức được phân bố và các lực lượng
lao động qua mobile liên kết một cách chặt chẽ hơn thông qua các tiên đề và cho phép
IT đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
 Ưu điểm của Windows Server 2012.
-

Tránh trùng lặp dữ liệu

-

Tùy chọn cài đặt cho phép loại bớt GUI

-

Tích hợp chương trình Hyper-V 3.0, PowerShell 3.0

-

Quản lý địa chỉ ip ( IPAM)

-

Các thay đổi về ảo hóa mạng

-

Kho lưu trữ và không gian lưu trữ

 Hệ điều hành windows XP
Hệ điều hành windows XP đang sử dụng rộng rãi với giao diện thân thiện với
người dùng. Hơn thế các phần mềm ứng dụng trong học tập vẫn đang hỗ trợ cài đặt
trên hệ điều hành này. Vì thế hệ điều hành windows XP được áp dụng vào mạng
BootRom.
 Citrix Provisioning Server 7.8 ( Phiên bản mới nhất của Citrix).
Citrix là một công cụ có nền tảng ảo hóa đầu tiên của mình trên NT 3 WinFrame,
một giải pháp ảo hóa ứng dụng và giải pháp ảo hóa Desktop. Là một trong những
người đi tiên phong trong công nghệ ảo hóa, Citrix là cung cấp các giải pháp ảo hóa
đáng tin cậy và được nhiều doanh nghiệp tin dùng hiện nay.
Lê Văn Hòa – 13N

16


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống mạng trên công nghệ bootrom

 Xen Convert 2.3
 Sql Server 2012 express
CÁC BƯỚC CHỦNG BỊ:
 Trên máy Server :
-

Kiểm tra cấu hình Server ( cấu hình Server yêu cầu nhắc đến trong
installation and configuration Guide của Citrix PSV)

-

Cài đặt hệ điều hành Windows cho Server.

-

Cập nhật Net Framework 3.5 SP2 cho Server

-

Chọn ip mạng cũng như cho Server (các mạng Private: 10, 172, 192)

 Client:
-

Các máy client nên chọn cấu hình đồng bộ để có thể sử dụng chung một
tập tin ảnh Image.

-

Chọn card mạng hỗ trợ BootRom

-

Gắn ổ cứng cho 1 máy. Cài hệ điều hành và các phầm mềm cần thiết,
máy client này sẽ được sử dụng để tỏa image sử dụng chung

3.2. CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH CITRIX TRÊN MÁY CHỦ WINDOWS SERVER
2012
3.2.1. Cài đặt máy chủ Server 2012 và cấu hình DHCP
- Mô hình sử dụng 1 máy Server dùng hệ điều hành windows Server 2012.
Máy server hiện có 1 ổ đĩa ta chia làm 2 phân vùng: C và D
- Ở D sẽ được xác định làm ổ đĩa ảo chứa Image.
Ở mô hình bài láp được sử dụng các thông số ip như sau:
- IP: 192.168.1.0/24
- Subnet mask: 255.255.255.0
- DW: 192.168.1.1
- Prefer DNS Server : 192.168.1.2

Lê Văn Hòa – 13N

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×