Tải bản đầy đủ

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh daklak

1

BỘ ủộℑầ ọỤỰ ỏℵ ∠ℵầ ỹẠầ
TR⇑ỜNG ∠Ạộ ấỌỰ ớộịấ ỹẾ ỹổồ ấỰẩ

NGUYỄị ỉẻỐỰ Ự⇑Ờịủ

GIẢộ ổấℑổ ấẠị ỰấẾ ỷỦộ ỷầ ỹ⊆ị ọỤịủ ỹẠộ ịủℜị
Hℵịủ ỹẩỰổ ịủầẠộ ỹấ⇑∏ịủ ỏộỆỹ ịẦẩ
CHI NHℑịấ ọẦớừẦớ

LUẬị ỏ℘ị ỹấẠỰ ữĨ ớộịấ ỹẾ

TP. Hồ Ựη ẩινη- Nm ếạĩạ
pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


2


BỘ ủộℑầ ọỤỰ ỏℵ ∠ℵầ ỹẠầ
TR⇑Ờịủ ∠Ạộ HỌỰ ớộịấ ỹẾ ỹổồ ấỰẩ

NGUYỄị ỉẻỐỰ Ự⇑Ờịủ

GIẢộ ổấℑổ ấẠị ỰấẾ ỷỦộ ỷầ ỹ⊆ị ọỤịủ ỹẠộ ịủℜị
Hℵịủ ỹẩỰổ ịủầẠộ ỹấ⇑∏ịủ ỏộỆỹ ịẦẩ
CHI NHℑịấ ọẦớừẦớ
Chuyν νγ◊νη: Κινη τế - T◊ι χηνη – Ngν η◊νγ
M σố: 60.31.12

LUẬị ỏ℘ị ỹấẠỰ ữĨ ớộịấ ỹẾ

Ngờι ηớνγ δẫν khoa họχ:
PGS.TS TRẦΝ ΗΥΨ ΗΟℵΝΓ

TP. Hồ Ựη ẩινη- Nm ếạĩạ

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


3

LỜộ ỰẦẩ ∠ầẦị
Tι ξιν χαm ðοαν ừυậν ϖν ỹηạχ σĩ κινη τế ν◊ψ λ◊ δο χηνη τι
nghiν χứυ ϖ◊ τηựχ ηιệνồ Ự〈χ τηνγ τινẬ σố λιệυ ðợχ σử δụνγ τρονγ ừυậν
vν λ◊ τρυνγ τηựχ ϖ◊ χηνη ξ〈χồ
T〈χ γιả
Nguyễν ỉυốχ Ựờνγ

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA4

DANH MỤỰ ỰℑỰ ớ⇑ ấộỆẻẬ ỰℑỰ ỰấỮ ỏộẾỹ ỹẮỹ
NH TMCP: Ngν η◊νγ Τη⌡νγ mạι Χổ πηầν
NHTM: Ngν η◊νγ Τη⌡νγ mạι
NHNN: Ngν η◊νγ Νη◊ νớχ
Vietcombank Daklak: Vietcombank – Chi nh〈νη Dακλακ
TCTD: Tổ χηứχ Τν δụνγ
TSB∠: Τ◊ι σảν βảο ðảm
TSTC: t◊ι σảν τηế χηấπ
DNNN: Doanh nghiệπ Νη◊ νớχ
CIC: Trung tm τηνγ tin tν δụνγ – Credit Information Center
IAS: Tiυ χηυẩν κế το〈ν θυốχ τế - International Accounting Standards
DATC: Debt and Asset Trading Coporartion – Cνγ τψ mαυ β〈ν νợ ϖ◊ τ◊ι σảν
DNTN: Doanh nghiệπ τ νην
TNHH: Tr〈χη νηιệm ηữυ ηạν
NHTM VN: Ngν η◊νγ Th⌡νγ mạι ςιệτ Ναm
NHTMCP: Ngν η◊νγΤη⌡νγ mạι Χổ πηầν
VCB TW: Vietcombank Trung ⌡νγ
XK: Xuấτ κηẩυ
NK: Nhậπ κηẩυ
XNK: Xuấτ Νηậπ κηẩυ
CP: Cổ πηầν
TMDV: Th⌡νγ mạι δịχη ϖụ
XD: xψ δựνγ

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


5

DANH MỤỰ ỰℑỰ ỀẢịủẬ ỀộỂẻ
Bảνγ 1: Τνη ηνη ηοạτ ðộνγ νγν η◊νγ τạι Dαklak từ 2007-2009
Bảνγ 2: Τνη ηνη νγυồν ϖốν τạι ςιετχοmβανκ – Chi nh〈νη Dακλακ
Bảνγ 3: Τνη ηνη σử δụνγ ϖốν τạι ςιετχοmβανκ – Chi nh〈νη Dακλακ
Bảνγ 4: Dοανη σố τηανη τ〈ον θυốχ τế τạι ςιετχοmβανκ- Chi nh〈νη Dακλακ
Bảνγ 5: Ηοạτ ðộνγ τηẻ τạι ςιετχοmβανκ- Chi nh〈νη Dακλακ
Bảνγ 6: Κếτ θυả ηοạτ ðộνγ κινη δοανη τạι ςιετχοmβανκ- Chi nh〈νη Dακλακ
Bảνγ 7: Τνη ηνη δ νợ ϖ◊ νợ ξấυ πην τηεο τη◊νη πηầν κινη τế ϖ◊ κ ηạν τạι
Vietcombank- Chi nh〈νη Dακλακ
Bảνγ 8:Τνη ηνη νợ ξấυ πην τηεο νγ◊νη η◊νγ τạι ςιετχοmβανκ- Chi nh〈νη
Daklak
Bảνγ 9: Τνη ηνη ξử λ ϖ◊ τηυ ηồι νợ ξấυ τạι ςιετχοmβανκ- Chi nh〈νη
Daklak
Bảνγ 10: Τνη ηνη τηυ ηồι νợ ð ξử λ νγοạι βảνγ ϖ◊ ξ⌠α νợ χηι τιếτ τηεο
kh〈χη η◊νγ τạι ςιετχοmβνακ Χηι νη〈νη Dακλακ
Biểυ ðồ 1: Σ⌡ ðồ τổ χηứχ ςιετχοmβανκ Χηι νη〈νh Daklak
Biểυ ðồ 2: Μộτ σố χηỉ τιυ χηνη ϖề ηοạτ ðộνγ κινη δοανη τạι ςιετχοmβανκChi nh〈νη Dακλακ
Hνη 1: Κηυνγ θυảν τρị ρủι ρο τν δụνγ

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


6

MỤỰ ừỤỰ
LỜộ ẩỞ ∠Ầẻ......................................................................................................... 1
1.

L δο χηọν ðề τ◊ι. ....................................................................................... 8

2.

Mụχ τιυ νγηιν χứυ. .................................................................................. 9

3.

∠ốι τợνγ ϖ◊ πηạm ϖι νγηιν cứυ. .............................................................. 9

4.

Ph⌡νγ πη〈π νγηιν χứυ........................................................................... 10

5.

Kếτ χấυ λυậν ϖν. ...................................................................................... 10

CH⇑∏ịủ ĩ ả C∏ ữỞ ừ⇑ ừẻẬị ỏỀ RỦộ ỷầ ỹ⊆ị ọỤịủ ỹỷầịủ ấầẠỹ
∠Ộịủ ỰỦẦ ỰℑỰ ịủℜị ấℵịủ ỹấ⇑∏ịủ ẩẠộ ............................................ 11
Rủι ρο τν δụνγ τρονγ ηοạτ ðộνγ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ........................................ 11

1.1

1.1.1. Kh〈ι νιệm ϖề ρủι ρο τν δụνγ ............................................................... 11
1.1.2. Phν λοạι ρủι ρο τν δụνγ ..................................................................... 11
1.1.3. ∠ặχ ðιểm χủα ρủι ρο τν δụνγ................................................................. 5
1.1.4. Biểυ ηιệν χủα ρủι ρο τν δụνγ ............................................................... 6
1.2.

C〈χ νγυψν νην γψ ρα ρủι ρο τν δụνγ ..................................................... 7

1.2.1

Nguyν νην κη〈χη θυαν.................................................................... 7

1.2.2.

Nguyν νην χηủ θυαν ....................................................................... 9

1.3.

T〈χ ðộνγ χủα ρủι ρο τν δụνγ................................................................... 21

1.3.1. T〈χ ðộνγ ðốι ϖớι ηοạτ ðộνγ κινη δοανη χủα χ〈χ νγν η◊νγ τη⌡νγ mạι21
1.3.2.
1.4.

T〈χ ðộνγ ðốι ϖớι νềν κινη τế, ξ ηộι: ................................................ 21

Quảν τρị ρủι ρο τν δụνγ τρονγ ηοạτ ðộνγ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ ........................ 22

1.4.1.

Kh〈ι νιệm ϖ◊ mụχ τιυ χủα χνγ τ〈χ θυảν τρị ρủι ρο τν δụνγ.............. 22

1.4.2.

Sự χầν τηιếτ πηảι ννγ χαο ννγ λựχ θυảν τρị ρủι ρο τν δụνγ.............. 22

1.4.3.

Khung quảν τρị ρủι ρο τρονγ ηοạτ ðộνγ τν δụνγ ................................. 23

1.4.4. C〈χ chỉ σố τηờνγ ðợχ σử δụνγ ðể ð〈νη γι〈 ρủι ρο τν δụνγ .............. 19
1.4.5. Kinh nghiệm ϖề θυảν τρị ρủι ρο τν δụνγ χủα mộτ σố νớχ τρν τηế γιớι20
CH⇑∏ịủ ếả ỹấỰỰ ỹỷẠịủ ỏỀ ấầẠỹ ∠Ộịủ ỹ⊆ị ọỤịủ ỏℵ ỷỦộ ỷầ
T⊆ị ọỤịủ ỹẠộ VIETCOMBANK DAKLAK................................................... 26
2.1.

Tổνγ θυαν ϖề kinh tế, ξ ηộι χủα τỉνη Dακλακ ϖ◊ Vietcombank Daklak. .... 33

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


7

2.1.1. Tổνγ θυαν ϖề κινη τế, ξ ηộι τỉνη Dακλακ........................................... 34
2.1.2.
2.2.

Tổνγ θυαν ϖề ςιετχοmβανκ Dακλακ .................................................. 34

Tνη ηνη rủι ρο τν δụνγ τạι ςιετχοmβank Daklak .................................... 40

2.2.1.

Tνη ηνη qu〈 ηạν : ........................................................................... 33

2.2.2.

Tνη ηνη ξử λ νợ ξấυ ϖ◊ τηυ ηồι νợ τồν ðọνγ.................................. 50

2.3.

Phν τχη χ〈χ νγυψν νην πη〈τ σινη νợ ξấυ τạι ςιετχοmβανκ Daklak:...... 50

2.3.1. Nguyν νην κη〈χη θυαν................................................................... 51
2.3.2.

Nguyν νην χηủ θυαν ..................................................................... 55

2.4. ∠〈νη γι〈 ϖ◊ νηậν ξτ m ηνη θυảν τρị ρủι ρο τạι Vietcombank Daklak:...... 61
CH⇑∏ịủ ứả ủộẢộ ổấℑổ ∠Ể ấẠị ỰấẾ ỷỦộ ỷầ ỹ⊆ị ọỤịủ ỹẠộ
VIETCOMBANK DAKLAK ............................................................................... 65
3.1. Giảι πη〈π λιν θυαν ðếν mι τρờνγ κινη τế .......................................... 66
3.2. Giảι πη〈π λιν θuan ðếν thνγ τιν τν δụνγ............................................ 68
3.3. Giảι πη〈π λιν θυαν ðếν chấτ λợνγ χ〈ν βộ τν δụνγ .............................. 69
3.4. Giảι πη〈π λιν θυαν ðếν chνη σ〈χη τν δụνγ ......................................... 70
3.5. Giảι πη〈π λιν θυαν ðếν cνγ τ〈χ τηẩm ðịνη ......................................... 70
3.6. Giảι πη〈π λιν θυαν ðếν cνγ τ〈χ κιểm τρα γι〈m σ〈τ σαυ χηο ϖαψ ........... 71
3.7. Giảι πη〈π λιν θυαν ðếν t◊ι σảν ðảm βảο ............................................... 71
3.8. Giảι πη〈π ðốι vớι νγờι ðι ϖαψ.............................................................. 72
Phụ λụχ 1: Χ〈χ m ηνη πην τχη ð〈νη γι〈 ρủι ρο τν δụνγ
Phụ λụχ 2: Χ〈χ θυι ðịνη ϖề πην λοạι νợ ϖ◊ τρχη λậπ δự πη∫νγ ρủι ρο χủα ΝΗΝΝ ςΝ

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


8

LỜộ ẩỞ ∠Ầẻ
1. L δο χηọν ðề τ◊ιồ
Ngν η◊νγ Th⌡νγ mạι (NHTM) l◊ mộτ λοạι δοανη νγηιệπ ðặχ βιệτ, ηοạτ ðộνγ
trong lĩνη ϖựχ κινη δοανη τιềν τệ. Ηοạτ ðộνγ χủα Ngν h◊νγ Th⌡νγ mạι χηịυ τ〈χ
ðộνγ χủα ρấτ νηιềυ ψếυ τố νη: mι τρờνγ κινη τế ϖĩ m, χηνη τρị, ξ ηộι, χ〈χ χ⌡
chế, χηνη σ〈χη θυảν λ ðιềυ η◊νη χủα Νη◊ νớχ,… V◊ νηữνγ ψếυ τố ð⌠ λυν λυν
thay ðổι ðể πη ηợπ ϖớι σự πη〈τ τριểν κινη τế từνγ νγ◊ψ, ðặχ βιệτ l◊ τρονγ τηờι κ ηộι
nhậπ κινη τế θυốχ τế νη ηιệν ναψ. Σự τηαψ ðổι ð⌠, mộτ mặτ τạο ρα νηữνγ χ⌡ ηộι
trong hoạτ ðộνγ χủα χ〈χ Νγν η◊νγ Th⌡νγ mạι, mặτ κη〈χ χũνγ τạο ρα κηνγ τ ρủι
ro v◊ τη〈χη τηứχ, m◊ ρủι ρο λớν νηấτ τρονγ ηοạτ ðộνγ χủα χ〈χ Νγν η◊νγ Th⌡νγ mạι
l◊ ρủι ρο ϖề τν δụνγ ϖ◊ τηεο τηốνγ κ χủα ủψ βαν Βασελ, ρủι ρο τν δụνγ λ◊ νγυψν
nhν γψ ρα 70% τηυα λỗ χηο χ〈χ Νγν η◊νγ Th⌡νγ mạι.
Ở νớχ τα, thu nhậπ τừ τν δụνγ χηιếm mộτ τỷ τρọνγ ρấτ λớν τρονγ χ⌡ χấυ τηυ νηậπ
củα χ〈χ ΝΗΤΜ, khoảνγ τừ 60% ðếν 80% τψ τηεο mỗι νγν η◊νγ. Dο ð⌠, ρủι ρο
trong hoạτ ðộνγ τν δụνγ λυν χ⌠ τ〈χ ðộνγ ρấτ λớν ðếν χηấτ λợνγ ηοạτ ðộνγ χủα
ngν η◊νγ. V◊ ðặχ βιệτ, rủι ρο τροng hoạτ ðộνγ νγν η◊νγ mανγ τνη λψ λαν ρấτ χαο,
ảνη ηởνγ ρấτ λớν ðếν νềν κινη τế, ξ ηộι χủα κηνγ νηữνγ mộτ θυốχ για, m◊ χ∫ν
nhiềυ θυốχ για τρν τηế γιớι.
Thựχ τế χηο τηấψ ρằνγ, κηủνγ ηοảνγ ηệ τηốνγ νγν η◊νγ ở Chυ ℑ nm 1997 –
1998 ð ðẩψ nhiềυ νớχ v◊ο συψ τηο〈ι νγηιm τρọνγ ϖ◊ mớι ðψ νηấτ λ◊ χυộχ κηủνγ
hoảνγ κινη τế το◊ν χầυ νm 2008-2009 ð λ◊m νηιềυ νớχ, νηιềυ τρυνγ τm, νηιềυ
tậπ ðο◊ν kinh tế lm ϖ◊ο τνη τρạνγ συψ τηο〈ι, κηủνγ ηοảνγ ϖ◊ πη〈 σảν, m◊ νγυψν
nhν χủα ν⌠ βắτ ðầυ τừ χυộχ κηủνγ ηοảνg tν δụνγ vay mua nh◊ dớι χηυẩν τạι Μỹ.
Hiệν ναψ, Ηệ τηốνγ Ngν h◊νγ Th⌡νγ mạι ςιệτ Ναm ðανγ τρονγ γιαι ðοạν ηộι
nhậπ θυốχ τế νν τνη χạνη τρανη ρấτ θυψếτ λιệτ. Trong khi ð⌠ τρνη ðộ θυảν λ χ∫ν
yếυ, χ⌡ χηế χηνη σ〈χη tν δụνγ chα χηặτ χηẽ nν τιềm ẩn nhiềυ rủι ρο ϖề τν δụνγ.
Do ð⌠, ϖιệχ θυảν λ, kiểm σο〈τ ðợχ ρủι ρο τν δụνγ λ◊ ϖấν ðề χấπ β〈χη ϖ◊ σốνγ χ∫ν
củα χ〈χ Νγν η◊νγ Th⌡νγ mạι ςιệτ Nam hiệν ναψ.

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


9

Vậψ, ρủι ρο τν δụνγ κηνγ νηữνγ τạο ρα νηữνγ ηậυ θυả ρấτ λớν ðếν χηấτ λợνγ
hoạτ ðộνγ χủα χ〈χ Ngν h◊νγ Th⌡νγ mạι, m◊ ν⌠ χ∫ν ảνη ηởνγ xấυ ðếν το◊ν βộ
nềν κινη τế χủα mỗι νớχ, v◊ χ∫ν λψ λαν ρα το◊ν βộ νền kinh tế τηế γιớι τρονγ βốι
cảνη ηộι νηậπ κινη τế νη ηιệν ναψ. Χηνη ϖ ϖậψ, ϖιệχ τm κιếm χ〈χ giảι πη〈π ðể
kiểm σο〈τ ϖ◊ ννγ χαο χηấτ λợνγ τn dụνγ τạι χ〈χ Ngν h◊νγ Th⌡νγ mạι λ◊ mộτ
việχ λ◊m θυαν τρọνγ ϖ◊ χầν τηιếτ.
Daklak l◊ mộτ τỉνη χ⌠ ηệ τηốνγ Ngν h◊νγ Th⌡νγ mạι τ⌡νγ ðốι πη〈τ τριểν so
vớι mứχ τρυνγ βνη χủα χả νớχ, vớι σự ηιệν διệν χủα τρν 20 Chi nh〈νη Νγν h◊νγ
Th⌡νγ mạι, ϖớι mứχ δ νợ τν δụνγ βνη θυν τρονγ νm 2009 κηοảν 22.000 τỷ
ðồνγ. Τρονγ ð⌠, ρινγ Χηι νη〈νη ΝΗ TMCP Ngoạι τη⌡νγ Dακλακ (Vietcombank
Daklak) chiếm κηοảν τρν 3.000 τỷ ðồνγ d νợ τν δụνγ. Dο ð⌠, ϖιệχ τm ρα χ〈χ γιảι
ph〈π ðể ηạν χηế ρủι ρο, ννγ χαο χηấτ λợνγ τν δụνγ χủα χ〈χ Ngν h◊νγ Th⌡νγ
mạι τρν ðịα β◊ν ν⌠ι χηυνγ ϖ◊ ΝΗ ΤΜΧΠ Νγοạι τη⌡νγ Χηι νη〈νη Dακλακ ν⌠ι ρινγ
l◊ mộτ ϖιệχ λ◊m ηếτ σứχ χầν τηιếτ. Χηνη ϖ λ δο τρν, m◊ τι χηọν ðề τ◊ι “Giảι
ph〈π ðể ηạν χηế ρủι ρο τν δụνγ τạι Ngν η◊νγ TMCP Ngoạι τη⌡νγ Việτ ịαm
Chi nh〈νη ọακλακ (Vietcombank Daklak)” l◊m ðề τ◊ι νγηιν χứυ χủα mνη.
2. Mụχ τιυ νγηιν χứυồ
∠ề τ◊ι νγηιν χứυ ηớνγ ðếν χ〈χ mụχ τιυ σαυ:
-

G⌠π πηầν λ◊m σ〈νγ τỏ mộτ σố ϖấν ðề χ⌡ βảν ϖề χ⌡ σở λ λυậν trong quảν τρị ρủι ρο

tν δụνγ.
-

Phν τχη τηựχ trạνγ ηοạτ ðộνγ τν δụνγ ϖ◊ χtm ρα χ〈χ nguyν νην δẫν ðếν ρủι

ro tν δụνγ τạι ΝΗ ΤΜΧΠ Νγοạι τη⌡νγ ςιệτ ναm Χηι νη〈νη Dακλακ.
-

Trν χ⌡ σở λ λυậν, πην τχη τηựχ τρạνγ ϖ◊ νγυψν νην gψ ρα rủι ρο τν δụνγ τạι

NH TMCP Ngoạι τη⌡νγ ςιệτ ναm Χηι νη〈νη Dακλak ðể τm ρα χ〈χ γιảι πη〈π nhằm
hạν χηế ρủι ρο τν δụνγ τạι ΝΗ ΤΜΧΠ Νγοạι τη⌡νγ Dακλακ ν⌠ι ρινγ ϖ◊ χ〈χ νγν
h◊νγ τη⌡νγ mạι τρν ðịα β◊ν ν⌠ι χηυνγ.
3. ∠ốι τợνγ ϖ◊ πηạm ϖι νγηιν χứυồ
-

∠ốι τợνγ νγηιν χứυ: Νγν η◊νγ ΤΜΧΠ Νγοạι τη⌡νγ ςιệτ Ναm Χηι νη〈νη

Daklak.

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


10

-

Phạm ϖι νγηιν χứυ: Νγηιν χứυ χ⌡ σở λ λυậν ϖề ρủι ρο τν δụνγ ϖ◊ νγυψν νην

gψ ρα ρủι ρο τν δụνγ τạι Νγν η◊νγ ΤΜΧΠ Νγοạι τη⌡νγ ςιệτ Nam Chi nh〈νη
Daklak từ ð⌠ τm ρα χ〈χ γιảι πη〈π ðể ηạν χηế ϖ◊ πη∫νγ νγừα ρủι ρο.
4. Ph⌡νγ πη〈π νγηιν χứυồ
Do tnh chấτ χủα ðề τ◊ι λ◊ δựα ϖ◊ο δữ λιệυ ð χ⌠ τρονγ θυ〈 κηứ χủα Νγν η◊νγ
TMCP Ngoạι τη⌡νγ ςιệτ Ναm Χηι νη〈νη Dακλακ, κếτ ηợπ ϖớι ϖιệχ θυαν σ〈τ νηữνγ
yếυ τố, νγυψν νην δẫν ðếν ρủι ρο τρονγ τừνγ τρờνγ ηợπ cụ τηể ðể τừ ð⌠ τιếν η◊νη
phν τχη ϖ◊ ρτ ρα χ〈χ giảι πη〈π ðể πη∫νγ νγừα ϖ◊ ηạν χηế ρủι ρο τν δụνγ χηο Νγν
h◊νγ ΤΜΧΠ Νγοạι τη⌡νγ Χηι νη〈νη Dακλακ. ς ϖậψ ϖιệχ νγηιν χứυ ðề τ◊ι σử
dụνγ χ〈χ πη⌡νγ πη〈π σαυ:
-

Ph⌡νγ πη〈π τổνγ ηợπ, χηọν λọχ νγυồν τηνγ τιν τừ χ〈χ Τạπ χη, σ〈χη ϖ◊ χ〈χ τ◊ι

liệυ χηυψν νγ◊νη.
-

Ph⌡νγ πη〈π τηυ τηậπ σố λιệυ τừ β〈ο χ〈ο θυψếτ το〈ν, β〈ο χ〈ο πην λοạι νợ, xử λ

nợ η◊νγ νm χủα Νγν η◊νγ ΤΜΧΠ Νγοạι τη⌡νγ Χηι νη〈νη Dακλακ.
-

Ph⌡νγ πη〈π πην τχη τηốνγ κ.

-

Ph⌡νγ πη〈π so s〈νη sự βιếν ðộνγ χủα δψ σố θυα χ〈χ νm.

5. Kếτ χấυ λυậν ϖνồ
Kếτ χấυ χủα λυậν ϖν γồm 3 πηầν χηνη σαυ:
-

Ch⌡νγ 1: Χ⌡ σở λ λυậν ϖề θυảν τρị ρủι ρο τν δụνγ τρονγ ηοạτ ðộνγ χủα Ngν

h◊νγ Th⌡νγ mạι.
-

Ch⌡νγ 2: Τηựχ τρạνγ ϖề ηοạτ ðộνγ τν δụνγ ϖ◊ ρủι ρο τν δụνγ τạι Νγν η◊νγ

TMCP Ngoạι τη⌡νγ ςιệτ Ναm Χηι νη〈νη Dακλακ
-

Ch⌡ng 3: Giảι ph〈π ðể ηạν χηế ρủι ρο τν δụνγ τạι Νγν η◊νγ ΤΜΧΠ Νγοạι

th⌡νγ ςιệτ Ναm Χηι νη〈νη Dακλακ

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


11

CH⇑∏ịủ 1 : C∏ ữỞ ừ⇑ ừẻẬị ỏỀ RỦộ ỷầ ỹ⊆ị ọỤịủ ỹỷầịủ HOẠỹ
∠Ộịủ ỰỦẦ ỰℑỰ ịủℜị ấℵịủ ỹấ⇑∏ịủ ẩẠộ
1.1.

Rủι ρο τν δụνγ τρονγ ηοạτ ðộνγ χủα χ〈χ ịấỹẩ

1.1.1. Kh〈ι νιệm ϖề ρủι ρο tν δụνγ
Rủι ρο τν δụνγ: λ◊ ρủι ρο ϖề σự τổν τηấτ τ◊ι χηνη, πη〈τ σινη τừ ϖιệχ κη〈χη η◊νγ ðι
vay khνγ τhựχ ηιệν ηοặχ τηựχ ηιệν κηνγ ðνγ χ〈χ νγηĩα ϖụ τρả νợ ðνγ ηạν τηεο
cam kếτ ηοặχ ϖιệχ κη〈χη η◊νγ mấτ κηả ννγ τηανη το〈ν. ∠ιềυ ν◊ψ χ⌠ νγηĩα λ◊ χ〈χ
khoảν τηανη το〈ν βαο γồm χả γốχ λẫν λι ϖαψ χ⌠ τηể βị τρ ηον, τηậm χη λ◊ κηνγ
ðợχ ηο◊ν τρả. Ρủι ρο τν δụνγ κηνγ χηỉ γιớι ηạν ở ηοạτ ðộνγ χηο ϖαψ, m◊ χ∫ν βαο
gồm νηιềυ ηοạτ ðộνγ mανγ τνη χηấτ τν δụνγ κη〈χ νη τ◊ι τρợ τη⌡νγ mạι, τηấυ χηι,
bao thanh to〈ν,…
Theo ðιềυ 2 “θυψ ðịνη ϖề πην λoạι nợ, τρχη λậπ ϖ◊ σử δụνγ δự πη∫νγ ðể ξử λ
rủι ρο τν δụng ban h◊νη κm τηεο Θυψếτ ðịνη σố 493/2005/Θ∠-NHNN ng◊ψ
22/04/2005 củα τηốνγ ðốχ ΝΗΝΝ”: rủι ρο τν δụνγ λ◊ κηả ννγ ξảψ ρα τổν τηấτ τρονγ
hoạτ ðộνγ χủα ΤΧΤD do kh〈χη η◊νγ κηνγ τηựχ ηιệν ηοặχ κηνγ χ⌠ κηả ννγ τηựχ
hiệν νγηĩα ϖụ χủα mνη τηεο χαm κếτ.
1.1.2. Phν λοạι ρủι ρο τν δụνγ
C⌠ νηιềυ χ〈χη ðể πην λοạι ρủι ρο τν δụνγ κη〈χ νηαυ τψ τηεο mụχ ðχη, ψυ χầυ
nghiν χứυ. Τψ τηεο τιυ χη πην λοạι m◊ νγờι τα chia rủι ρο τν δụνγ τη◊νη χ〈χ
loạι κη〈χ νηαυ:
-

Nếυ χν χứ ϖ◊ο νγυψν νην πη〈τ σινη ρủι ρο τη ρủι ρο τν δụνγ ðợχ πην
chia th◊νη 02 loạι σαυ ðψ: ∠⌠ λ◊ ρủι ρο γιαο δịχη ϖ◊ ρủι ρο δανη mụχ

Rủι ρο γιαο δịχη λ◊ mộτ ηνη τηứχ χủα ρủι ρο τν δụνγ m◊ νγυψn nhν πη〈τ σινη
l◊ δο νηữνγ ηạν χηế τρονγ θυ〈 τρνη γιαο δịχη ϖ◊ ξτ δυψệτ χηο ϖαψ. Ρủι ρο γιαο δịχη
bao gồm ρủι ρο λựα χηọν (ρủι ρο χ⌠ λιεν θυαν ðếν θυ〈 τρνη ð〈νη γι〈 ϖ◊ πην τχη τν
dụνγ, πη⌡νγ 〈ν ϖαψ ϖốν ðể ðα ρα θυψếτ ðịνη τ◊ι τρợ χủα νγν ηανγ); rủι ρο βảο
ðảm (ρủι ρο πη〈τ σινη τừ χ〈χ τιυ χηυẩν βảο ðảm νη mứχ χηο ϖαψ, λοạι τ◊ι σảν βảο
ðảm, χηủ τηể βảο ðảm,…); ρủι ρο νγηιệπ ϖụ (ρủι ρο λιν θυαν ðếν χνγ τ〈χ θυảν λ

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


12

khoảν ϖαψ ϖ◊ ηοạτ ðộνγ χηο ϖαψ, βαο γồm χả ϖιệχ σử δụνγ ηệ τηốνγ ξếπ ηạν ρủι ρο
v◊ kỹ τηυậτ ξử λ χ〈χ κηοảν ϖαψ χ⌠ ϖấν ðề).
Rủι ρο δανη mụχ λ◊ ρủι ρο τν δụνγ m◊ νγυψν νην πη〈τ σινη λ◊ δο νηữνγ ηạν
chế τρονγ θυảν λ δανη mụχ χηο ϖαψ χủα νγν η◊νγ, ðợχ πην τη◊νη ρủι ρο νộι τạι (
xuấτ πη〈τ τừ ðặχ ðιểm ηοạτ ðộνγ ϖ◊ σử δụνγ ϖốν χủα κη〈ch h◊νγ ϖαψ ϖốν, λĩνη ϖựχ
kinh tế, νγ◊νη η◊νγ) ϖ◊ ρủι ρο τậπ τρυνγ (ρủι ρο δο νγν η◊νγ τậπ τρυνγ χηο ϖαψ qu〈
nhiềυ ϖ◊ο mộτ σố κη〈χη η◊νγ, mộτ νγ◊νη κινη τế ηοặχ τρονγ χνγ mộτ ϖνγ ðịα λ
nhấτ ðịνη ηοặχ χνγ mộτ λοạι ηνη κη〈χη η◊νγ χηο ϖαψ χ⌠ ρủι ρο χαο.
-

Nếυ πην λοạι τηεο τνη κη〈χη θυαν, χηủ θυαν χủα νγυψν νην γψ ρα ρủι ρο
th ρủι ρο τν δụνγ ðợχ πην ρα τη◊νη ρủι ρο κη〈χη θυαν ϖ◊ ρủι ρο χηủ θυαν.

Rủι ρο κη〈χη θυαν λ◊ ρủι ρο δο χ〈χ νγυψν νην κη〈χη θυαν mανγ τớι νη: τηιν
tai, ðịχη ηοạι, νγờι ϖαy bị χηếτ, mấτ τχη ϖ◊ χ〈χ βιếν ðộνγ νγο◊ι δự κιếν χủα mι
trờνγ κινη τế.
Rủι ρο χηủ θυαν λ◊ ρủι ρο δο νγυψν νην χηủ θυαν χủα χον νγờι γψ ρα, νη
ngờι ϖαψ σử δụνγ ϖốν κηνγ ðνγ mụχ ðχη, ρủι ρο ϖề ðạο ðứχ χủα ΧΒΤD, …
1.1.3. ∠ặχ ðιểm χủα ρủι ρο τν δụνγ
1.1.3.1 Rủι ρο τν δụνγ χ⌠ τνη χηấτ ðα δạνγ ϖ◊ πηứχ τạπ
Tνη χηấτ ðα δạνγ ϖ◊ πηứχ τạπ χủα ρủι ρο τν δụνγ βιểυ ηιệν ở σự ðα δạνγ ϖ◊
phứχ τạπ χủα χ〈χ νγυψν νην δẫν ðếν ρủι ρο τν δụνγ, χũνγ νη χ〈χ ηậu quả δο ρủι
ro tν δụνγ γψ ρα. Nhậν τηứχ ϖ◊ ϖậν δụνγ ðặχ ðιểm ν◊ψ, κηι τηựχ ηιệν πη∫νγ νγừα
v◊ ηạν χηế ρủι ρο τν δụνγ χầν 〈π δụνγ ðồνγ βộ νηιềυ βιệν πη〈π, κηνγ χηủ θυαν
vớι βấτ χứ mộτ δấυ ηιệυ ρủι ρο ν◊ο. Βν χạνη ð⌠, τρονγ θυ〈 τρνη ξử λ ηậυ θυả ρủι ρο
tν δụng cầν ξυấτ πη〈τ τừ νγυψν νην, bảν χηấτ ϖ◊ ηậυ θυả củα ρủι ρο ðể ðα ρα
biệν πη〈π πη ηợπ.
1.1.3.2. Rủι ρο τν δụνγ χ⌠ τνη τấτ ψếυ
C〈χ chuyν για κινη τế ðềυ χηο ρằνγ ηοạτ ðộνγ κινη δοανη νγν η◊νg thựχ χηấτ
l◊ θυảν λ ρủι ρο (chủ ψếυ λ◊ ρủι ρο τν δụνγ) ở mứχ ðộ πη ηợπ ðể ðạτ ðợχ mứχ λợι
nhuậν τ⌡νγ ứνγ. Do nhiềυ νγυψν νην χηủ θυαν ϖ◊ κη〈χη θυαν δẫν ðếν ρủι ρο,
ðặχ βιệτ δο κηνγ τηể χ⌠ ðợχ τηνγ τιν χν ξứνγ ϖề ϖιệχ σử δụνγ ϖốν ϖαψ χηο ηοạτ

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


13

ðộνγ κινη δοανη χủα κη〈χη η◊νγ ϖαψ, νν βấτ χứ κηοảν χηο ϖαψ ν◊ο χũνγ τιềm ẩν
nguy c⌡ ρủι ρο ðốι ϖớι ηοạτ ðộνγ τν dụνγ χủα ΝΗΤΜ. ς ϖậψ, τρονγ θυ〈 τρνη χấπ
tν δụνγ χηο κη〈χη η◊νγ, χ〈χ ΝΗΤΜ χầν χηủ ðộνγ χ〈χ βιệν πη〈π τηχη ηợπ ðể ξ〈χ
ðịνη ρủι ρο, ðịνη λợνγ ρủι ρο, θυảν λ ρủι ρο ϖ◊ κιểm σο〈τ ρủι ρο.
1.1.3.3. Rủι ρο τν δụνγ χ⌠ τηể δự β〈ο τρớχ ηοặχ κηνγ τηể δự β〈ο
C〈χ ρủι ρο χ⌠ τηể δự β〈ο τρớχ: δανη mụχ χηο ϖαψ ηαψ ðầυ τ χủα mộτ ΝΗΤΜ
luν λυν χ⌠ mộτ σố κηοảν τηấτ τηο〈τ τιềm τ◊ng chα ðợχ ξ〈χ ðịνη. Τυψ νηιν, νếυ
giả ðịνη ρằνγ χ〈χ ðặχ ðιểm χηυνγ χủα δανη mụχ χηο ϖαψ νην χηυνγ ϖẫν γιốνγ νηαυ
trong mộτ γιαι ðοạn hợπ λ τη χ〈χ ΝΗΤΜ χ⌠ τηể δự β〈ο χ〈χ κηοảν τηấτ τηο〈τ ν◊ψ
vớι mộτ mứχ ðộ τ⌡νγ ðốι χηνη ξ〈χ βằνγ χ〈χη νγηιν χứυ χ〈χ ðặχ ðιểm διễν βιếν
củα δανη mụχ χηο ϖαψ τηεο τηờι γιαν.
C〈χ ρủι ρο κηνγ τηể δự β〈ο τρớχ: χ⌠ νηιềυ σự κιệν νằm νγο◊ι τầm κιểm σο〈τ
của c〈χ ΝΗΤΜ, χ〈χ χ σốχ νγοạι σινη δο χ〈χ ðιềυ κιệν χηα πη〈τ σινη τạι τηờι ðιểm
k kếτ mộτ τηỏα τηυậν κινη δοανη,… l◊ νηữνγ νγυψν νην χ⌠ τηể δẫν ðếν ρủι ρο
m◊ χ〈χ ΝΗΤΜ κηνγ τηể δự β〈ο τρớχ.
1.1.4. Biểυ ηιệν χủα ρủι ρο τν δụνγ
V rủι ρο τν δụνγ λ◊ κηả ννγ (x〈χ συấτ) ϖỡ νợ χủα κη〈χη η◊νγ νν:
-

Nhữνγ kh〈χη η◊νγ πη〈 σảν, λừα ðảο, χηψ ỳ τρονγ ϖιệχ τρả νợ λ◊ βιểυ ηιệν ρ⌡

nhấτ.
-

Bν cạνη ð⌠, χ〈χ κηοảν νợ κηνγ τρả ðợc khi ðếν ηạν ở χ〈χ χấπ ðộ κη〈χ nhau

cũνγ τηể ηιệν χ〈χ κηả ννγ ϖỡ νợ κη〈χ νηαυ.
-

Từ τηớχ ðo rủι ρο τν δụνγ χηο τηấψ ρủι ρο ở ðộ ρộνγ ϖớι νηữνγ τầνγ νấχ κη〈χ

nhau. Vấν ðề κηνγ πηảι λ◊ ở χον σố νợ ξấυ χηιếm βαο νηιυ % τổνγ δ νợ, m◊ νợ
xấυ ðợχ ðịνη λợνγ ở mứχ ðộ ρộνγ ηαψ ηẹπ. D 〈π δụνγ πη⌡νγ πη〈π ν◊ο, τνη
chνη ξ〈χ χủα κếτ θυả πηụ τηυộχ ρất nhiềυ ϖ◊ο ϖιệχ χ〈ν βộ τν δụνγ χ〈χ χấπ χ⌠ τηựχ
sự νγηιm τχ τρονγ ϖιệχ νην νηậν ρủι ρο τν δụνγ ϖ◊ χηνη σ〈χη θυảν λ ρủι ρο χ⌠
nhằm mụχ τιυ τạο nν τνη mινη βạχη τρονγ ϖιệχ ξ〈c ðịνη ρủι ρο ηαψ κηνγ.
Do phν λοạι νợ ϖ◊ τρχη λậπ δự πη∫νγ ρủι ρο ξử l νợ ξấυ χηα νηấτ θυ〈ν ϖớι
thνγ λệ θυốχ τế νν ηιệν ναψ, ϖιệχ ð〈νη γι〈 χηấτ λợνγ τν δụνγ τηựχ χηấτ nh τηế

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


14

n◊ο λ◊ ηếτ σứχ κη⌠ κην. ∠ψ l◊ τρở νγạι ρấτ λớν ðốι ϖớι χ〈χ ΝΗΤΜ Việτ Nam khi
bớχ ϖ◊ο χạνη τρανη ϖ◊ ηộι νηậπ ϖớι χ〈χ νγν η◊νγ νớχ νγο◊ι. Χηnh v ϖậψ, ϖιệχ
ðổι mớι πη⌡νγ πη〈π ð〈νη γι〈 χηấτ λợνγ τν δụνγ, 〈π δụνγ δầν χ〈χ χηυẩν mựχ
IAS (International Acounting Standard) trong phν λοạι νợ ϖ◊ τρχη λậπ δự πη∫νγ
rủι ρο ξử λ νợ ξấυ λ◊ ϖấν ðề ηếτ σứχ χấπ τηιếτ ðốι ϖớι ηệ τηốνγ χ〈χ ΝΗΤΜ Việτ
Nam hiệν ναψ.
1.2 . C〈χ νγυψν νην γψ ρα rủι ρο τν δụνγ
1.2.1. Nguyν νην κη〈χη θυαν
1.2.1.1.

Xuấτ πη〈τ τừ ηệ τηốνγ τηνγ τιν

Thνγ τιν τν δụνγ βαο γồm τηνγ τιν λịχη σử, thνγ τιν ηιệν τạι ϖ◊ xu hớνγ
ph〈τ τριểν χủα κη〈χη η◊νγ τρονγ τ⌡νγ λαι (gồm χả τηνγ τιν ϖề τ◊ι χηνη v◊ πηι τ◊ι
chνη) ϖ◊ ðặχ βιệτ λ◊ χ〈χ τηνγ τιν τηốνγ κ ϖ◊ χ〈χ χηỉ τιυ τρυνγ βνη νγ◊νη πηụχ ϖụ
cho việχ ξếπ λοạι κη〈χη η◊νγ ϖαψ.
Hoạτ ðộνγ τν δụνγ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ ηιệν ναψ χηịυ νηιềυ σự ðιềυ χηỉνη, χηι
phốι kh〈 νηιềυ Luậτ, vν βảν δớι Luậτ chồνγ χηο, κηνγ ρ⌡ ρ◊ng, khνγ ηợπ λ,
thiếυ τνη χηặτ χηẽ ϖ◊ χηα τηậτ σự ηο◊ν χηỉνη.
Chνη πηủ τηờνγ ξυψν βαν η◊νη mớι χ〈χ χηνη σ〈χη ϖề τηυế, ϖề ξυấτ κηẩυ,
hoặχ χ〈χ θuy ðịνη ϖề ðấτ ðαι, νη◊ ở,… khi mộτ χηνη σ〈χη βị τηαψ ðổι ðộτ νγộτ σẽ
ảνη ηởνγ ðếν ηοạτ ðộνγ σản xuấτ, κινη δοανη, ảνη hởνγ ðếν κế ηοạχη, χũνγ νη
khả ννγ δự β〈ο σứχ τιυ τηụ τρν τηị τρờνγ χủα χ〈χ δοανη νγηιệπ. Việχ ðịνη ηớνγ
chiếν λợχ σảν ξυấτ, κινη δοανη κηνγ πη ηợπ, κηνγ χηνη ξ〈χ σẽ δẫν ðếν σảν
xuấτ χυνγ ϖợτ χầυ, η◊νγ η⌠α κη⌠ τιυ τηụ, thua lỗ, κη〈χη η◊νγ σẽ κηνγ ðảm βảο
nguồν τιềν τρả νợ χηο χ〈χ ΝΗΤΜ.
1.2.1.2. Xuấτ πη〈τ τừ χνγ τ〈χ κιểm τραẬ τηανη τρα
Hiệν ναψ, βν χạνη νηữνγ χố γắνγ ϖ◊ κếτ θυả ðạτ ðợχ, ηοạτ ðộνγ τηανη τρα,
kiểm τρα, γι〈m σ〈τ χủα ΝΗΝΝ ðốι ϖớι χ〈χ ΝΗΤΜ χhα τηậτ σự χ⌠ ηιệυ θυả:
Nνγ lựχ χ〈ν βộ τηανη τρα, γι〈m σ〈τ χηα ð〈π ứνγ ðợχ ψυ χầυ, τηậm χη mộτ σố
nghiệπ ϖụ κινη δοανη ϖ◊ χνγ νγηệ mớι τηανη τρα χ∫ν χηα νắm βắτ κịπ τηờι.

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


15

Nộι dung v◊ πη⌡νγ πη〈π τηανη τρα, γι〈m σ〈τ χ∫ν λạχ ηậυ, χηậm ðợχ ðổι mớι,
hoạτ ðộνγ một c〈χη τηụ ðộνγ τηεο κιểυ ξử λ ϖụ ϖιệχ ð πη〈τ σινη, τ χ⌠ κηả ννγ
ngν χηặν, πη∫νγ νγừα ρủι ρο ϖ◊ ϖι πηạm.
1.2.1.3. Xuấτ πη〈τ τừ χ〈χ χ⌡ θυαν βαν νγ◊νη λιν θυαν
-

Hoạτ ðộνγ χủα χ〈χ χ⌡ θυαν βαν νγ◊νη χ⌠ λιν θυαν ðếν ηοạτ ðộνγ τν δụνγ χủα

c〈χ ΝΗΤΜ ηιệν nay c⌠ τηể ν⌠ι χ∫ν νηιềυ ϖấν ðề χầν β◊ν λυậν:
-

Quảν λ δοανη νγηιệπ χ∫ν λỏνγ λẻο, χấπ πηπ τρ◊ν λαν.

-

Cνγ χηứνγ τ◊ι σảν τηế χηấπ c∫ν νηιềυ τρờνγ ηợπ sai ph〈π λυậτ.

-

C⌡ θυαν τηι η◊νη 〈ν τηνγ ðồνγ ϖớι νγờι τηι η◊nh 〈ν, τρυνγ τm β〈ν ðấυ γι〈 τ◊ι

sảν τhế χηấπ th tiυ χựχ.
-

Sự κm ηιểυ βιếτ χủα χ⌡ θυαν πη〈π λυậτ χấπ ðịα πη⌡νγ: τρονγ νηữνγ νm γầν

ðψ, Θυốχ Ηộι, Ủψ βαν τηờνγ ϖụ Θυốχ ηộι, Χηνη πηủ, ΝΗΝΝ ϖ◊ χ〈χ χ⌡ θυαν βαν
ng◊νη χ⌠ λιν θυαν ð βαν η◊νη νηιềυ Luậτ, vν bảν δớι Luậτ hớνγ δẫν τηι η◊νη
Luậτ liν θυαν ðếν ηοạτ ðộνγ τν δụνγ νγν η◊νγ. Τυψ Luậτ v◊ ϖν βảν ηớνγ δẫν
ðềυ ð ðợχ βαν η◊νη σονγ ϖιệχ τριểν κηαι ϖ◊ο ηοạτ ðộνγ νγν η◊νγ τη λạι ηếτ σứχ
chậm χηạπ ϖ◊ χ∫ν γặπ νηιềυ ϖớνγ mắχ. Χ〈χ χ⌡ θυαν πη〈π λυậτ λạι χηậm χηạπ τρονγ
qu〈 τρνη τηựχ thi chứχ ννγ χủα mνη.
-

Sự χαν τηιệπ κηνγ χηνη τηứχ χủα χ〈χ χ⌡ θυαν χνγ θυψềν τρονγ ϖιệχ χηο ϖαψ,

cảν τρở ϖιệχ ð〈νη γι〈 κη〈χη η◊νγ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ. Χ⌠ τηể πην τχη ở ηαι κηα χạνη
ð⌠ λ◊: χ〈χ ΝΗΤΜ κηνγ τηể τừ χηốι χηο ϖαψ νν ϖιệχ τηẩm ðịνη χ〈χ κηοảν ϖαy,
ð〈νη γι〈 ννγ λựχ τηậτ σự χủα κh〈χη η◊νγ χηỉ mανγ τνη τηủ τụχ. Νγο◊ι ρα, do c⌠ σự
can thiệπ χủα χ〈χ χấπ χηνη θυψềν τρονγ ϖιệχ χấπ τν δụνγ, m◊ χηủ ψếυ λ◊ cho c〈χ
DNNN nν χ〈χ ΝΗΤΜ χ⌠ τm λ ỷ λạι, ϖ κηι χ⌠ ρủι ρο ξảψ ρα τη Nh◊ nớχ χũνγ χ⌠
c⌡ χηế ξử l. Τm λ τρν ð λ◊m γιảm χηấτ λợνγ χνγ τ〈χ τηẩm ðịνη, κηοảν ϖαψ ϖ
vậψ mανγ νηιềυ ρủι ρο, λ◊m τνγ νợ ξấυ.
-

Cνγ τψ mυα β〈ν νợ ϖ◊ τ◊ι σảν τồν ðọng – Bộ Τ◊ι χηνη (DΑΤΧ) ηοạτ ðộνγ vẫν

chα ηιệυ θυả.
1.2.1.4. Xuấτ πη〈τ τừ mι τρờνγ κινη τế

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


16

-

Sự βιếν ðộνγ θυ〈 νηανη, ϖ◊ κη⌠ χ⌠ τηể δự ðο〈ν ðợχ τρν χ〈χ mặτ κινη τế, chνη

trị, ξ ηộι τρονγ ϖ◊ νγο◊ι νớχ χũνγ ảνη ηởνγ ðếν χηấτ λợνγ χ〈χ κηοảν χấπ τν
dụνγ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ. Βιểυ ηιệν ρ⌡ ντ νηấτ λ◊ τνη ηνη βιếν ðộνγ γι〈 χả χ〈χ mặτ
h◊νγ m◊ χ〈χ ΝΗΤΜ ðανγ ðầυ t, ηοặχ χ〈χ χ⌡ χηế, χηνη σ〈χη τη⌡νγ mạι, χηνη
s〈χη ξυấτ νηậπ κηẩυ χ〈χ νớχ 〈π δụνγ ðốι ϖớι ςιệτ Ναm (ηạν νγạχη, χηνη σ〈χη βảο
hộ, ηαψ χ〈χ ϖụ κιệν τη⌡νγ mạι,…):
-

Bν χạνη ð⌠, θυ〈 τρνη τự δο η⌠α τ◊ι χηνη ϖ◊ ηộι νηậπ κινη τế θυốχ τế χũνγ τ〈χ

ðộνγ κηng nhỏ ðếν ηοạτ ðộνγ χấπ τν δụνγ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ. ςớι mι τρờνγ ηộι
nhậπ, χ〈χ δοανη νγηιệπ, νηữνγ κη〈χη η◊νγ τηờνγ ξυψν χủα νγν η◊νγ πηảι ðốι
mặτ ϖớι σự χạνη τρανη γαψ γắτ χủα τηị τρờνγ, νγυψ χ⌡ τηυα λỗ λ◊ ðιềυ χ⌠ τηể ξảψ ρα.
Bảν την χ〈χ ΝΗΤΜ τρονγ mι trờνγ ηộι νηậπ κινη τế χũνγ γặπ πηảι νηữνγ νγυψ
c⌡ ρủι ρο κηι πηảι χạνη τρανη ϖớι χ〈χ ΝΗΤΜ νớχ νγο◊ι ϖốν mạνη η⌡ν ϖề mọι mặτ,
khi vấν ðề νợ ξấυ για τνγ ϖ ηầυ ηếτ νηữνγ κη〈χη η◊νγ χ⌠ τιềm λựχ τ◊ι χηνη λớν σẽ
bị χ〈χ νγν η◊νγ νớχ νγο◊ι τηυ ητ. Βằνγ χhứνγ ρ⌡ ντ νηấτ λ◊ χυộχ κηủνγ ηοảνγ
t◊ι χηνη το◊ν χầυ νm 2008, ξυấτ πη〈τ τừ Μỹ νηνγ ảνη ηởνγ ρấτ λớν ðếν νềν
kinh tế νớχ τα, η◊νγ λοạτ χ〈χ δοανη νγηιệπ ð ρ⌡ι ϖ◊ο τνη τρạνγ κη⌠ κην ηοặχ πη〈
sảν, νηấτ λ◊ χ〈χ δοανη νγηιệπ ξυấτ νηậπ κηẩυ, χηνη πηủ πηảι χ⌠ χ〈χ χηνη σ〈χη ðể
hỗ τρợ χηο χ〈χ δοανη νγηιệπ τρονγ νớχ νη χηνη σ〈χη ηỗ τρợ λι συấτ, χηνη σ〈χη
miễν γιảm ηοặχ ηον τηυế ðể ηỗ τρợ χ〈χ δοανη νγηιệπ.
-

Cuốι χνγ λ◊ δο σự ổν ðịνη χủα νềν κινη τế νớχ τα κηι χηνη σ〈χη θυảν λ κινη

tế ϖẫν χ∫ν χ⌠ νhữνγ τηαψ ðổι ðộτ νγộτ, η◊νη λανγ πη〈π λ χηα τηậτ σự αν το◊ν, ðιềυ
chỉνη θυψ ηοạχη χ〈χ νγ◊νη, χ〈χ ϖνγ χηα πη ηợπ, chνη σ〈χη τιềν τệ κηνγ ổν
ðịνη, νη χηνη σ〈χη λι συấτ, τỷ γι〈,…
1.2.2. Nguyν νην χηủ θυαν
1.2.2.1. Xuấτ πη〈τ τừ χ〈ν βộ νγν η◊νγ
-

∠ạο ðức củα χ〈ν βộ τν δụνγ λ◊ mộτ τρονγ νηữνγ ψếυ τố θυαν τρọνγ ðể ηạν χηế

rủι ρο τν δụνγ. Mộτ c〈ν βộ tν δụνγ hạν χηế ϖề ννγ λựχ χ⌠ τηể ðợχ βồι δỡνγ
thm ðể ννγ χαο τρνη ðộ, νηνγ mộτ χ〈ν βộ τηα η⌠α ϖề ðạο ðứχ m◊ λạι γιỏι ϖề mặτ
nghiệπ ϖụ τη τηựχ σự νγυy hiểm κηι ðợχ βố τρ τρονγ χνγ τ〈χ τν δụνγ. ∠ιềυ ν◊ψ

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


17

c⌠ τηể νηậν τηấψ θυα χ〈χ ϖụ 〈ν κινη τế λớν τρονγ τηờι γιαν ϖừα θυα χ⌠ λιν θυαν ðếν
hoạτ ðộνγ νγν η◊νγ ðềυ χ⌠ σự τιếπ ταψ χủα νηữνγ χ〈ν βộ τν δụνγ χνγ ϖớι κη〈χη
h◊νγ ηοặc bảν την χ〈ν βộ τν δụνγ cố  λ◊m τρ〈ι.
-

Bν χạνη ϖấν ðề ðạο ðứχ, ννγ λựχ, τρνη ðộ, κινη νγηιệm χủα mộτ βộ πηậν χ〈ν

bộ τν δụνγ ηιệν ναψ χηα ð〈π ứνγ νηυ χầυ χνγ ϖιệχ. ∠ιềυ ν◊ψ χ⌠ τηể τηấψ τρονγ
thựχ τế θυα ϖιệχ βố τρ χνγ ϖιệχ χηα πη ηợπ ϖớι τρνη ðộ χηυψν mν, βảν την
từνγ χ〈ν βộ χηα χ⌠  τηứχ τự ννγ χαο νγηιệπ ϖụ. Νγο◊ι ρα, χ⌠ τηể νηậν τηấψ ρ⌡ ντ
nhấτ λ◊ χνγ τ〈χ πην χνγ χ〈ν βộ τν δụνγ θυảν λ κη〈χη η◊νγ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ ηιệν
nay khνγ τηεο χηυψν νγ◊νη κινη τế, τừ ð⌠ δẫν ðếν ϖιệχ τηιếυ ηιểυ βιếτ ϖề τηνγ
tin ng◊νη τrong qu〈 τρνη τηẩm ðịνη χηο ϖαψ.
1.2.2.2. Xuấτ πη〈τ τừ χηνη σ〈χηẬ θυι τρνη τν δụνγ χủα νγν η◊νγ
-

Nhν τố ðầυ τιν ảνη ηởνγ ðặχ βιệτ θυαν τρọνγ ðếν χηấτ λợνγ τν δụνγ χủα χ〈χ

NHTM ð⌠ λ◊ χηνη σ〈χη τν δụνγ. Τυψ νηιν, χηνη σ〈χη τν δụνγ χηỉ πη〈τ ηυψ τ〈χ
dụνg khi ðợχ ξψ δựνγ τρν χ⌡ σở κη〈χη θυαν ϖ◊ σự νγηιm τχ χủα ϖιệχ βαν η◊νη
v◊ ϖậν δụνγ. Τηựχ τế, ϖẫν χ∫ν νηιềυ νγυψν νην κη〈χ νηαυ δẫν ðếν χηνη σ〈χη τν
dụνγ χηα τηậτ σự ηợπ λ:
-

Chνη s〈χη τν δụνγ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ ηιện nay phầν λớν ðềυ χηα ðạτ τầm χηiếν

lợχ, χηα τηεο νγυψν τắχ τηị τρờνγ, τηậm χη χ∫ν βị χυốν τηεο χ〈χ ηộι χηứνγ,
phong tr◊ο, κηẩυ ηιệυ πη〈τ τριểν κινη τế ϖ◊ τηεο χηủ νγηĩα τη◊νη τχη.
-

C〈χ ΝΗΤΜ ηầυ νη χηα ξψ δựνγ ðợχ χηνη σ〈χη τν δụνγ κηοα ηọc, ph ηợπ

thể ηιệν ðợχ θυαν ðιểm ϖ◊ χηιếν λợχ ρινγ.
-

Ngo◊ι ρα, χ〈χ ΝΗΤΜ κηνγ χ⌠ χηιếν λợχ πη〈τ τριểν ρ⌡ ντ ηαψ ν⌠ι χ〈χη κη〈χ

chα θυảν τρị ϖề δανη mụχ χηο ϖαψ τηεο λĩνη ϖựχ σở τρờνγ.
-

Chνη σ〈χη τν δụνγ ϖớι ϖấν ðề λι συấτ ϖẫν χ∫ν κη〈 νηιềυ βấτ χậπ.

-

M ηνη τηχη ηợπ χηο ϖιệχ λợνγ η⌠α mứχ ðộ ρủι ρο χủα κη〈χη η◊νγ ðể τừ ð⌠

x〈χ ðịνη πηầν β ρủι ρο ϖ◊ γιớι ηạν τν δụνγ αν το◊ν τốι ðα ðốι ϖớι mộτ κη〈χη η◊νγ
cũνγ νη ðể τρχη λậπ δự πη∫νγ ρủι ρο ηầυ νη χηα ðợχ χ〈χ ΝΗΤΜ ðầυ τ ξψ
dựνγ.

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


18

-

Quy trνη τν δụνγ τηνγ τηờνγ ðợχ ξ〈χ λập trν νηữνγ θυψ ðịνη χηυνγ χủα

ph〈π λυậτ ϖề νγν η◊νγ ϖ◊ νηữνγ ðặχ τη τρονγ ηοạτ ðộνγ χủα ρινγ mỗι νγν η◊νγ.
Quy trνη τν δụνγ νếυ κηνγ πη〈τ ηυψ ðợχ τ〈χ δụνγ σẽ ảνη ηởνγ ðếν χηấτ λợνγ
quảν κ ρủι ρο τν δụνγ. Τρν τηựχ τế, κηνγ πηảι θυψ τρνη τν dụνγ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ
luν ðảm βảο τνη ηợπ λ ϖ◊ χηặτ χηẽ, βιểυ ηιệν νη σαυ:
-

Thνγ tin cầν πηảι τηựχ ηιệν τρονγ χ〈χ βớχ χủα θυψ τρνη κηνγ ðợχ θυψ ðịνη

chi tiếτ ðầψ ðủ, χũνγ νη mốι θυαν ηệ γιữα χ〈χ βớχ χηα ðợχ νηậν τηứχ ðνγ
ðắν.
1.2.2.3. Xuấτ πη〈τ τừ χνγ t〈χ τηẩm ðịνη
! ∠〈νη gi〈 υψ τνẬ ννγ λựχ θυảν τρịẬ ννγ λựχ τ◊ι χηνη χủα κη〈χη η◊νγả
-

Việχ ð〈νη gi〈 υψ τν χủα κη〈χη η◊νγ λ◊ vấν ðề τηựχ σự κη⌠ khν ðốι ϖớι χ〈χ χ〈ν

bộ τηựχ ηιệν χνγ τ〈χ τηẩm ðịνη bởι việχ τιếπ χậν τηνγ τιν κη〈χη η◊νγ χ∫ν ηạν χηế.
Hiệν νay, cνγ τ〈χ ð〈nh gi〈 υψ τν χủα κη〈χη η◊νγ χηủ yếυ δựα ϖ◊ο χảm τνη ϖ◊ χηủ
quan củα χ〈χ χ〈ν βộ νγηιệπ ϖụ, νη δựα ϖ◊ο χ〈χ θυαν ηệ τρονγ θυ〈 κηứ: κη〈χη η◊νγ
vay trả ðνγ ηạν ðợχ ξεm λ◊ κη〈χη η◊νγ χ⌠ υψ τν, χ∫ν ðốι ϖớι κη〈χη η◊νγ mớι
quan hệ τη χηủ ψếυ δựα ϖ◊ο  κιếν χηủ θυαν χủα χ〈ν βộ τν δụνγ κηι τιếπ ξχ ϖớι
kh〈χη η◊νγ, ηοặχ θυα mộτ σố τηνγ τιν τηυ τηậπ ðợχ từ ðốι τ〈χ ηοặχ βạν η◊νγ χủα
chνη κη〈χη η◊νγ ð⌠. ∠ốι tợνγ κη〈χη η◊νγ ðợχ ξεm λ◊ χηιếν λợχ χủα c〈χ ngν
h◊νγ ð⌠ l◊ κηυ ϖựχ κινη τế τ νην τη χ∫ν nhiềυ hạν χηế, chủ ψếυ δựα ϖ◊ο χ〈χ
doanh nghiệπ ϖừα ϖ◊ νηỏ, χηα χ⌠ δανη τιếνγ τρν τηị τρờνγ,  τηứχ χủα δοανη
nghiệπ τρονγ ϖιệχ ξψ δựνγ υψ τν ϖ◊ τη⌡νγ ηιệυ χηα χαο, χ〈χ ηιệπ ηộι νγ◊νη τη
chα πη〈τ ηυψ ηếτ ϖαι τρ∫ χủα mνη, χηα ηỗ τρợ νηιềυ χho c〈χ δοανη νγηιệπ τη◊νη
viν πη〈τ τριểν, νηấτ λ◊ ϖιệχ γιớι τηιệυ χ〈χ τη◊νη ϖιν χηο τηị τρờνγ, nν ð δẫν ðếν
việχ τηυ τηậπ τηνγ τιν ðể ð〈νη γι〈 ðốι ϖớι κηυ ϖựχ κινη τế τρν λ◊ ρấτ κη⌠ κην.
! ∠〈νη γι〈 ηιệυ θυả πη⌡νγ 〈νậ δự 〈ν:
∠ψ l◊ κηυ θυαν τρọng, ảnh hởνγ λớν νηấτ ðếν κηả ννγ τηυ ηồι ϖốν χủα χ〈χ
NHTM. Tuy nhiν δο χ⌠ νηιềυ νην τố χηủ θυαν ϖ◊ κη〈χη θυαν τ〈χ ðộνγ νν ð
dẫν ðếν χηấτ λợνγ ð〈νη γι〈 πη⌡νγ 〈ν/dự 〈ν ϖαψ χηα τηậτ σự ηιệυ θυả.
1.2.2.4. Xuấτ πη〈τ τừ τ◊ι σảν βảο ðảm

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


19

-

Quảν τρị δανη mụχ ΤΣΒ∠ λ◊ ψu cầυ χầν τηιếτ τρονγ χνγ τ〈χ θυảν trị rủι ρο τν

dụνγ, ϖ◊ λ◊ mắt xχη θυαν τρọνγ τρονγ θυψ τρνη χηο ϖαψ, thu hồι, ξử l χ〈χ κηοảν νợ
xấυ. Tuy nhiν, ϖιệχ γι〈m σ〈τ, θυảν λ, ð〈νη γι〈, πην λοạι, dự β〈ο, χảνη β〈ο ϖề
danh mụχ χ〈χ ΤΣΒ∠ m◊ mộτ ΝΗΤΜ λựυ χηọν, xτ υ τιν λ◊m βảο ðảm τιềν ϖαψ
chα ðợχ λ◊m τηờνγ ξυψν, χηα χ⌠ τνη ηệ τηốνγ m◊ χηỉ δừνγ ở mứχ κιểm τρα
trν ηồ σ⌡ πη〈π λ, ðịνη κỳ ð〈νη γι〈 λạι γι〈 τρị ðể ðιềυ χηỉνη mứχ δ νợ χηο ϖαψ
hoặχ ψυ χầυ κη〈χη η◊νγ βổ συνγ.
1.2.2.5. Xuấτ πη〈τ τừ τηνγ τιν τν δụνγ
-

C〈χ ΝΗΤΜ ηιệν ναψ χηα νηậν ðợχ σự πηốι ηợπ ηỗ τρợ χυνγ χấπ τηνγ τιν τừ

c〈χ χ⌡ θυαν χηứχ ννγ νη χ⌡ θυαν τηυế, χηι χụχ τηốνγ κ, ηαψ χ〈χ χ⌡ θυαν χηủ
quảν.
-

Bν χạνη χ〈χ νγυψν νην κη〈χη θυαν, βảν την χ〈χ ΝΗΤΜ ðι κηι χũνγ λệ

thuộχ κη〈 νηιềυ ϖ◊ο χ〈c số λιệυ do phα kh〈χη η◊νγ χυνγ χấπ m◊ χηα χηủ ðộνγ τm
kiếm, hoặχ κηνγ τηể τm κιếm thνγ τιν ηαψ ν⌠ι χ〈χη κη〈χ χ⌠ τνη τρạνγ τηνγ τιν
bấτ χν ξứνγ γιữa c〈χ ΝΗΤΜ ϖ◊ κη〈χη η◊νγ ϖαψ.
-

Việχ τηυ τηậπ τηνγ τιν χủα mỗι νγν η◊νγ ϖề κη〈χη η◊ng, về νγ◊νη νghề, ϖề

mι τρờνγ κινη τế m◊ κη〈χη η◊νγ ðανγ ηοạτ ðộνγ, ϖề χ〈χ ϖν βảν mớι ðợχ βαν
h◊νη, ϖề τνη ηνη διễν βιếν γι〈 χả τηị τρờνγ τρονγ ϖ◊ νγο◊ι νớχ, ðặχ βιệτ λ◊ νηữνγ
cảνη β〈ο ϖề χ〈χ νγ◊νη η◊νγ νγν η◊νγ ðανγ ϖ◊ σẽ ðầυ τ χηα ðợχ τηựχ ηιệν mộτ
c〈χη thờνγ ξυψν ϖ◊ χ⌠ τνη ηệ τηống.
1.2.2.6. Xuấτ πη〈τ τừ ηοạτ ðộνγ κιểm σο〈τ νộι βộ
-

Hiệν ναψ, χ〈χ ΝΗΤΜ ðềυ χ⌠ βộ πηậν κιểm σο〈τ νộι βộ. Tuy nhiν, ở mộτ σố

ngν η◊νγ, βộ πηậν ν◊ψ χηα τηựχ σự ηοạτ ðộνγ χ⌠ ηιệu quả, νηấτ λ◊ τνη τρạνγ τηιếυ
nhν σự, χũνγ νη τρνη ðộ χủα χ〈ν βộ χηα ð〈π ứνγ χả ϖề νγηιệπ ϖụ λẫν κινη
nghiệm νν κηνγ τηể πη〈τ ηιệν χ〈χ σαι πηạm ðể χ⌠ νηữνγ κηυψếν χ〈ο κịπ τηờι
nhằm χηấν χηỉνη ϖ◊ τ ϖấν χηο βαν ðιềυ η◊νη, c〈χ χηι νη〈νη về νηữνγ ρủι ρο τν
dụνγ χ⌠ τηể ξảψ ρα.
-

Kiểm σο〈τ νộι βộ χ⌠ mộτ σố u thế η⌡ν σο ϖớι ϖιệχ τηανη τρα, κιểm τρα χủα

NHNN do:

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


20

+ Xτ ϖề τηờι γιαν, χνγ τ〈χ κιểm so〈τ νộι bộ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ ξử λ κịπ τηờι,
nhanh ch⌠νγ χ〈χ ϖấν ðề νγαψ κηι ϖừα πη〈τ σινη.
+ Xτ ϖề τνη συ σ〈τ χủα νγờι κιểm σο〈τ ϖιν, δο ϖιệχ κιểm τρα ðợχ τηựχ ηιệν
thờνγ ξυψν χνγ ϖớι χνγ ϖιệχ κινη δοανη νν mọι ϖấν ðề ðợχ ηιểυ ðνγ ϖớι
bảν χηấτ χủα ν⌠.
1.2.2.7. Nguyν νην ðế τừ πηα κη〈χη η◊νγ ðι ϖαψ
-

Trong hoạτ ðộνγ κινη δοανη, νγο◊ι νγυồν ϖốν τự χ⌠ χủα mνη, χ〈χ δοανη νγηιệπ

luν πηảι σử δụνγ mộτ νγυồν ϖốν βν νγο◊ι, ð⌠ λ◊ ϖốν ϖαψ χ〈χ ΝΗΤΜ. ∠ψ λ◊ νηυ
cầυ ϖαψ ϖốν ρấτ χầν τηιếτ νηằm ðảm βảο χηο χ〈χ δοανη νγηιệπ τηựχ ηιệν νηιệm ϖụ
hoạτ ðộνγ σảν ξυấτ κινη δοανη mộτ χ〈χη ổν ðịνη. Τψ ðặχ ðιểm ϖ◊ τνη χηấτ ηοạτ
ðộνγ χủα τừνγ λοạι ηνη δοανη νγηιệπ, ϖιệχ σử δụνγ ϖốν ϖαψ củα c〈χ ΝΗΤΜ χũνγ
c⌠ σự κη〈χ νηαυ.
-

Rủι ρο τν δụνγ ξυấτ πη〈τ τừ πηα κη〈χη η◊νγ λ◊ δοανη νγηιệπ τηờνγ δο:
+ Mụχ ðχη σử δụνγ ϖốν ϖαψ χủα κη〈χη η◊νγ κηνγ τηựχ ηιệν ðνγ.
+ Kh〈χη η◊νγ κηνγ τηựχ σự νỗ λựχ τρονγ ϖιệχ σử δụνγ ϖốν ϖαψ χ⌠ ηιệυ θυả.
+ Kh〈ch h◊νγ χηα χ⌠ τηιệν χη τρονγ ϖấν ðề χυνγ χấπ τηνγ τιν ðầψ ðủ ϖ◊

chνη ξ〈χ χηο νγν η◊νγ ðể πηụχ ϖụ χηο ϖιệχ χấπ τν δụνγ.
+ Mộτ βộ πηậν κη〈χη η◊νγ κηνγ χ⌠ τηιệν χη τρονγ ϖιệχ τρả νợ.
+ Cνγ τ〈χ θυảν λ, ðιềυ η◊νη χủα mộτ σố χ〈χ δοανη νγηιệπ χηα τηậτ σự ηιệu
quả.
+ Sự ηạν χηế χủα ðộι νγũ νην ϖιν quảν τρị củα δοανη νγηιệπ.
+ Tνη ηνη τ◊ι χηνη χủα ηầυ ηếτ χ〈χ δοανη νγηιệπ τηιếυ σự mινη βạχη, τρυνγ
thựχ, χηα ð〈π ứνγ ψυ χầυ.
+ Cνγ νγηệ, θυψ τρνη σảν ξυấτ κηνγ τạο ρα ðợχ νηữνg sảν πηẩm mανγ tνη
cạνη τρανη, ðα δạνγ.
+ Sự τ〈χ ðộνγ χủα χ〈χ νην τố kh〈χη θυαν νη mι τρờνγ πη〈π l, mι τρờνγ
kinh tế - x ηộι, ϖιệχ τηαψ ðổι χ〈χ χηνη σ〈χη ϖề τỷ γι〈, λι συấτ, …
T⌠m λạι, ρủι ρο τν δụνγ χ⌠ τηể πη〈τ σινη δο ρấτ νηιềυ νγυψν νην τừ χ〈χ νγυψν
nhν κη〈χη θυαν δο νềν κινη τế ϖ◊ χ〈χ χ⌡ θυαν θυảν λ Νη◊ νớχ ðếν χ〈χ νγυψν

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


21

nhν χηủ θυαν δο χηνη τừ νγυψν νην νộι τạι χủα χ〈χ ΝΗΤΜ, ϖ◊ χ〈χ νγυψν νην
từ πηα κη〈χη η◊νγ ϖαψ ϖốν,… χ〈χ βιệν πη〈π πη∫νγ χηốνγ ρủι ρο χ⌠ τηể νằm τρονγ
tầm ταψ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ nhνγ χũνγ χ⌠ νηữνγ ρủι ρο ϖợτ νγο◊ι κηả ννγ κιểm σο〈τ
củα ρινγ τừνγ νγν η◊νγ, λιν θυαν ðếν ϖấν ðề νộι τạι χủα βảν την νềν κινη τế
ðανγ χηυψểν ðổι, χũνγ νη ðịνη ηớνγ ϖĩ m χủα Νη◊ Νớχ. Τυψ νηιν, τρονγ
phạm ϖι κιểm σο〈τ χủα ΝΗΤΜ, ρủι ρο τν δụνγ phụ τηυộχ ϖ◊ο ννγ λựχ χủα βộ πηậν
tν δụνγ τρονγ ϖιệχ πη〈τ ηιệν ϖ◊ ηạν χηế ρủι ρο τừ λχ ξεm ξτ θυψếτ ðịνη χηο ϖαψ
cũνγ νη τρονγ συốτ τηờι γιαν ϖαψ. Ννγ λựχ χấπ τν δụνγ πηụ τηυộχ ϖ◊ο χηυψν
mν χủα χ〈ν βộ θυảν λ, χ〈ν βộ τν δụνγ ϖ◊ χ〈χ νγυồν λựχ χủα ngν η◊νγ ϖề νην
sự χũνγ νη ϖề χ⌡ σở ϖậτ χηấτ. Dο ϖậψ βιệν πη〈π πη∫νγ νγừα ρủι ρο τν δụνγ συ σắχ
nhấτ ϖẫν λ◊ χ〈χ βιệν πη〈π λιν θυαν ðếν ϖιệχ ð◊ο τạο, βố τρ χ〈ν βộ ϖ◊ χ⌡ χηế κιểm
tra, gi〈m σ〈τ η◊νη ϖι χủα χ〈ν βộ τρονγ θυ〈 τρνη ξử λ χνγ ϖιệχ. .
1.3. T〈χ ðộνγ χủα ρủι ρο τν δụνγ
1.3.1. T〈χ ðộνγ ðốι ϖớι ηοạτ ðộνγ κινη δοανη χủα χ〈χ ịấỹẩ
-

Khi gặπ ρủι ρο τν δụνγ, χ〈χ ΝΗΤΜ χηẳνγ νηữνγ κηνγ τηυ ηồι ðợχ ϖốν τν

dụνγ ð χấπ ϖ◊ λι τừ ηοạτ ðộνγ χηο ϖαψ, m◊ χ∫ν πηảι τρả ϖốν ϖ◊ λι χηο κηοảν τιềν
huy ðộνγ κηι ðếν ηạν, ðιềυ ν◊ψ λ◊m χηο χ〈χ νγν η◊νγ mấτ χν ðốι τρονγ ϖιệχ τηυ
chi. Hay n⌠ι χ〈χη κη〈χ, χ〈χ νγν η◊ng r⌡ι ϖ◊ο τνη τρạνγ mấτ κηả ννγ τηανη κηοảν,
mấτ λ∫νγ τιν χủα νγờι γửι τιềν, τừ ð⌠ ảνη ηởνγ ðếν υψ τν χủα νγν η◊νγ. ς◊
khνγ τηυ ðợχ νợ, ϖ∫νγ θυαψ ϖốν τν dụνγ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ σẽ γιảm τừ ð⌠ λ◊m χηο
hoạτ ðộνγ κινη δοανη χủα χ〈χ νγν η◊νγ κηνγ ðạτ ηιệυ θυả νη mονγ mυốν.
T⌠m λạι, ρủι ρο τν δụνγ ξảψ ρα ở νηữνγ mứχ ðộ κη〈χ νηαυ: νηẹ νηấτ λ◊ χ〈χ
NHTM sẽ βị γιảm λợι νηυậν κηι κηνγ τηυ ηồι ðợχ λι ϖαψ, νặνγ h⌡ν l◊ κηι χ〈χ
NHTM khνγ τηυ ðợχ χả ϖốν λẫν λι, νợ τηấτ τηυ ϖớι τỉ λệ χαο σẽ δẫν ðếν βị λỗ ϖ◊
mấτ ϖốν. Νếυ τνη τρạνγ ν◊ψ κο δ◊ι κηνγ κηắχ πηụχ ðợχ, χ〈χ ΝΗΤΜ χ⌠ τηể σẽ βị
ph〈 σảν, γψ ηậυ θυả νγηιm τρọνγ χηο νềν κινη τế ν⌠ι χηυνγ ϖ◊ ηệ τηốνγ νγν
h◊νγ ν⌠i riνγ. Χηνη ϖ ϖậψ, ð∫ι ηỏι χ〈χ νη◊ θυảν τρị νγν η◊νγ πηảι ηếτ σứχ τηậν
trọνγ ϖ◊ χ⌠ νηữνγ βιệν πη〈π τηχη ηợπ νηằm γιảm τηιểυ ρủι ρο τρονγ χηο ϖαψ.
1.3.2. T〈χ ðộνγ ðốι ϖớι νềν κινη τếẬ ξ ηộι:

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


22

-

Khi mộτ ΝΗΤΜ γặπ πηảι ρủι ρο τν δụνγ ηαψ βị πη〈 σảν τη νγờι γửι τιềν ở κηắπ

mọι ν⌡ι σẽ ρ⌡ι ϖ◊ο τm τρạνγ ηοανγ mανγ λο σợ, κηι ð⌠ ξảψ ρα τνη τρạνγ mọι νγờι ồ
ạτ ðếν ρτ τιềν ở τấτ χả χ〈χ νγν η◊νγ, ϖιệχ λ◊m ν◊ψ σẽ τ〈χ ðộνγ ξấυ ðếν το◊ν ηệ
thốνγ νγν η◊νγ.
-

Hoạτ ðộνγ νγν η◊νγ λιν θυαν ðếν ηοạτ ðộνγ χủα χ〈χ δοανη nghiệπ, ϖ ϖậψ

NHTM ph〈 σảν σẽ ảνη ηởνγ ðếν τνη ηνη σảν ξυấτ κινη δοανη χủα χ〈χ δοανη
nghiệπ. Khi ð⌠, σự ρốι λοạν χủα χ〈χ ΝΗΤΜ σẽ ảνη ηởνγ λớν ðếν s ρốι λοạν χủα
to◊ν βộ νềν κινη τế, λ◊m χηο νềν κινη τế βị συψ τηο〈ι, γι〈 χả τνγ, σứχ mυα γιảm,
thấτ νghiệπ τνγ, ξ ηộι mấτ ổν ðịνη.
T⌠m λạι, νếυ νηữνγ τổν τηấτ δο ρủι ρο τν δụνγ γψ ρα ở mứχ κιểm σο〈τ ðợχ τη
việχ ξử λ τ⌡νγ ðốι δễ δ◊νγ τρονγ γιớι ηạν χηο πηπ χủα θυỹ δự πη∫νγ rủι ρο τν
dụνγ củα χ〈χ ΝΗΤΜ. Τυψ νηιν, κηι τổν τηấτ λớν, ϖợτ κηả ννγ xử λ χủα χ〈χ
NHTM th ϖấν ðề σẽ τρở νν νγηιm τρọνγ, γψ ηậυ θυả κη⌠ λờνγ κηνγ νηữνγ
cho chνη ΝΗΤΜ, m◊ χ∫ν χηο χả νηữνγ ΝΗΤΜ ϖ◊ χ〈χ δοανη νγηιệπ κη〈χ χ⌠ λιν
quan, ảνη ηởνγ τớι θυψềν lợι νγờι γửι τιềν ϖ◊ χυốι χνγ λ◊ ảνη ηởνg tớι το◊ν βộ
nềν κινη τế, ϖ◊ λ◊ nguy c⌡ τιềm ẩν χηο κηủνγ ηοảνγ τ◊ι χηνη.
1.4. Quảν τρị ρủι ρο τν δụνγ τρονγ ηοạτ ðộνγ χủα χ〈χ ịấỹẩ
1.4.1. Kh〈ι νιệm ϖ◊ mụχ τιυ χủα χνγ τ〈χ θυảν τρị ρủι ρο τν δụνγ
-

Quảν τρị ρủι ρο τν δụνγ λ◊ θυ〈 τρνη ξψ δựνγ ϖ◊ τηựχ τηι χ〈χ χηιếν λợχ, χηνη

s〈χη θuảν λ, κινη δοανη τν δụνγ, τνγ χờνγ χ〈χ βιệν πη〈π πη∫νγ νγừα, hạν χηế
v◊ γιảm τηấπ νợ θυ〈 ηạν, νợ ξấυ νηằm ðạτ ðợχ χ〈χ mụχ τιυ αν το◊ν, ηιệυ θυả,
nνγ χαο χηấτ λợνγ ϖ◊ πη〈τ τριểν βềν ϖữνγ ðốι ϖớι ηοạτ ðộνγ χủα νγν η◊νγ.
-

Quảν τρị ρủι ρο τν δụνγ γắν λιềν ϖớι θυảν λ ϖ◊ κινη δοανη τν δụνγ, mộτ τρονγ

nhữνγ ηοạτ ðộνγ χηủ ðạο χủα χ〈χ ΝΗΤΜ. Θυảν τρị ρủι ρο τν δụνγ πηảι ηớνγ ϖ◊ο
hiệυ θυả χủα ηοạτ ðộνγ τν δụνγ ϖ◊ κηνγ νγừνγ ννγ χαο χηấτ λợνγ τρονγ ηοạτ
ðộνγ τν δụνγ. Θυảν τρị ρủι ρο τν δụνγ πηảι νhằm ηạ τηấπ ρủι ρο τν δụνγ, ννγ χαο
tνη αν το◊ν τρονγ κινη δοανη χủα mỗι νγν η◊νγ βằνγ χ〈χ χηνη σ〈χη, θυảν λ,
gi〈m σ〈τ χ〈χ ηοạτ ðộνγ τν δụνγ κηοα ηọχ ϖ◊ ηιệυ θυả.
1.4.2. Sự χầν τηιếτ πηảι ννγ χαο ννγ λựχ θυảν τρị ρủι ρο τν δụνγ

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


23

-

Kinh doanh trong lĩνη ϖựχ νγν η◊νγ λ◊ λοạι ηνη κινη δοανη ðặχ βιệτ, τιềm ẩν

nhiềυ ρủι ρο ϖ◊ ðặχ ϖιệτ λ◊ ρủι ρο τν δụνγ:
-

Hoạτ ðộνγ κινη δοανη χủα νγν η◊νγ βαο γồm ρấτ νηιềυ λοạι ρủι ρο. Τυψ νηιν

cầν πηảι χηấπ νηậν mộτ mứχ ρủι ρο νηấτ ðịνη χηấπ νηậν ðợχ ðể ðạτ ðợχ mứχ τνg
trởνγ ϖ◊ λợι νηυậν κỳ ϖọνγ, χhứ κηνγ τηể λοạι βỏ ηο◊ν το◊ν ρủι ρο, νếυ mộτ
NHTM c⌠ ηệ τηốνγ θυảν τρị ρủι ρο θυ〈 χηặτ χηẽ τη χũνγ κη⌠ λ∫νγ ðạτ ðợχ mứχ
tνγ τρởνγ ϖ◊ λợι νηυậν κỳ ϖọνγ τρονγ mι τρờνγ χạνη τρανη νη ηιệν ναψ.
-

Hoạτ ðộνγ κινη δοανη χủa ngν η◊νγ λ◊ δνγ χηνη υψ τν, τη⌡νγ ηιệυ χủα νγν

h◊νγ ðể τηυ ητ νγυồν ϖốν νη◊ν ρỗι τρονγ ξ ηộι ϖ◊ ðầυ τ λạι χηο χ〈χ δοανη νγηιệπ,
c〈 νην χầν ϖốν ðể πη〈τ τριểν κινη δοανη. Dο ð⌠, ΝΗΤΜ χầν πηảι χ⌠ χ⌡ χηế, θυι
trνη θυảν τρị ρủι ρο ηιệυ θυả ðể ðảm βảο χηấτ λợνγ τν δụνγ, τηυ ηồι ϖốν ϖ◊ λι ðể
trả χηο κη〈χη η◊νγ γửι τιềν.
-

Hiệυ θυả κινη δοανη χủα χ〈χ ΝΗΤΜ πηụ τηυộχ ρấτ νηιềυ ϖ◊ο mứχ ðộ κιểm σο〈τ

rủι ρο, νηấτ λ◊ ρủι ρο τν δụνγ χủα χ〈χ ΝΗΤΜ. Dο ð⌠, ϖιệχ ξψ δựνγ mộτ θυι τρνη
quảν τρị ρủι ρο ηιệυ θυả v◊ mộτ ðộι νγũ λνη ðạο, χ〈ν βộ τν δụνγ τινη τηνγ νγηιệπ
vụ ϖ◊ d◊ψ δạν kinh nghiệm sẽ θυψếτ ðịνη σự τη◊νη χνγ τρονγ ηοạτ ðộνγ κινη δοανη
củα χ〈χ ΝΗΤΜ.
1.4.3. Khung quảν τρị ρủι ρο τρονγ ηοạτ ðộνγ τν δụνγ
Khung quảν τρị ρủι ρο τρονγ ηοạτ ðộνγ τν δụνγ βαο γồm nhữνγ χνγ τ〈χ χηủ ψếυ
m◊ ΝΗΤΜ πηảι τιếν η◊νη νηằm βảο ðảm χηấτ λợνγ χủα θυ〈 τρνη θυảν τρị ρủι ρο
trong hoạτ ðộνγ τν δụνγ. Κηυνγ θυảν τρị ρủι ρο τν δụνγ ðợχ τηιếτ λậπ δựα τρν χ〈χ
nguyν τắc quản trị ρủι ρο τν δụνγ χủα Ủψ βαν Βασελ ϖề γι〈m σ〈τ νγν h◊νγ. Χ〈χ
th◊νη πηầν χủα κηυνγ λυν τ⌡νγ τ〈χ, ηỗ τρợ λẫν νηαυ. Hνη 1-1: Khung quảν τρị ρủι
ro tν δụνγ
1.4.3.1. Hoạχη ðịνη χηιếν λợχ ηοạτ ðộνγ τν δụνγ
-

Hoạχη ðịνη χηιếν λợχ τν δụνγ λ◊ ξψ δựνγ χ〈χ mụχ τιυ, χηιếν λợχ τν δụνγ ϖ◊

mứχ ðộ ρủι ρο χηấp nhậν ðợχ. Χηιếν λợχ ηοạτ ðộνγ τν δụνγ χầν πηảι ðợχ ηοạχη
ðịνη ðịνη κ, πη ηợπ ϖớι mứχ ðộ ρủι ρο τừνγ τηờι κỳ ϖ◊ πηảι ðợχ πηổ βιếν ðếν
từνγ νην ϖιν τρονγ νγν η◊νγ.

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


24

-

Thνγ τηờνγ ϖιệχ ηοạχη ðịνη χηιếν λợχ ηοạτ ðộνγ τν δụνγ ðợχ ξψ δựνγ βởι

Ủψ ban rủι ρο τν δụνγ.
1.4.3.2. X〈χ ðịνη ρủι ρο ηιệν χ⌠ ϖ◊ ρủι ρο τιềm τ◊νγ
-

X〈χ ðịνη ðợχ ρủι ρο: χ⌠ νγηĩα λ◊ νηậν βιếτ ρủι ρο ϖ◊ ðο λờνγ ðợχ ρủι ρο.

-

X〈χ ðịνη ρủι ρο ðợχ τηựχ ηιệν τηεο τừνγ κηοảν ϖαψ, τừνγ κη〈χη η◊νγ, νη⌠m

kh〈χη η◊νγ, τηεο mặτ η◊νγ ϖ◊ λĩνη vựχ ðầυ τ, τηεο κηυ ϖựχ ðịα λ, τηεο τừνγ λοạι
hợπ ðồνγ τν δụνγ, τηεο λοạι ΤΣΒ∠, τηεο τρνη ðộ χηυψν mν χủα χ〈ν βộ τν
dụνγ,… Τρονγ θυ〈 τρνη ξ〈χ ðịνη mứχ ðộ ρủι ρο, χầν τρ〈νη mứχ ðộ τậπ τρυνγ χủα
danh mụχ τν δụνγ, χη  χ〈χ ρủι ρο mớι πη〈τ σινη m◊ τρớχ ð⌠ χηα ðợχ πη〈τ ηιệν.
-

∠ο λờνγ ρủι ρο κηνγ πηảι λ◊ mộτ βιệν πη〈π τυψệτ ðốι m◊ χηỉ λ◊ mộτ βιệν πη〈π

ðο ξ〈χ ξυấτ χ〈χ κếτ θυả.
Hνη 1-1: Khung quảν τρị ρủι ρο Τν δụνγ

Hệ τηốνγ
tνη ðιểm
tν δụνγ

Hoạχη
ðịνη χηιếν
lợχ

X〈χ ðịνη
rủι ρο ηιệν
c⌠ ϖ◊ ρủι
ro tiềm τ◊ν

Rủι ρο τν
dụνγ

Tr〈χη
nhiệm χ〈
nhν

Xψ δựνγ
chνη σ〈χη
& qui trνη
tν δụνγ
C⌡ χấυ τổ
chứχ

Gi〈m σ〈τ
v◊ κιểm
tra tν
dụνγ

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


25

1.4.3.3.

Xψ δựνγ χ〈χ χηνη σ〈χη ϖ◊ θυι τρνη τν δụνγ

Xψ dựνγ χ〈χ χηνη σ〈χη ϖ◊ θυι τρνη τν δụνγ πηảι ðảm βảο πη ηợπ ϖớι χ〈χ θυι
ðịνη χủα Πη〈π λυậτ, ðảm βảο πη ηợπ ϖớι χηιếν λợχ τν δụνγ χủα νγν η◊νγ νηằm
ðể δυψ τρ χ〈χ χηυẩν mựχ χấπ τν δụνγ, ð〈νη γι〈 ðνγ χ〈χ χ⌡ ηộι κινη δοανη, χũνγ
nh κịπ τηờι πη〈τ ηιệν ϖ◊ θυảν λ χ〈χ κηοảν ϖαψ χ⌠ ϖấν ðề.
1.4.3.4.

Gi〈m σ〈τ ϖ◊ κιểm τρα τν δụνγ

Gi〈m σ〈τ ϖ◊ κιểm τρα τν δụνγ βαο γồm:
-

Gi〈m σ〈τ ϖ◊ κιểm τρα τừνγ κηοảν ϖαψ: κιểm τρα τρονγ ϖ◊ σαυ κηι χηο ϖαψ, κιểm

tra v◊ ð〈νη γι〈 λạι τ◊ι σảν τηế χηấπ,…
-

Gi〈m σ〈τ ϖ◊ κιểm τρα τổνγ thể δανη mụχ τν δụνγ

-

Chuyểν σανγ βộ πηậν ξử λ νợ χ〈χ κηοảν χηο ϖαψ χầν γι〈m σ〈τ κỹ, χ〈χ κηοảν

vay c⌠ δấυ ηιệυ κη⌠ ð∫ι.
1.4.3.5. C⌡ χấυ τổ χηứχ
-

C⌡ χấυ τổ χηứχ χầν ðảm βảο mι τρờνγ ηοạτ ðộνγ τν δụνγ χ⌠ κιểm σο〈τ. Χ〈χ

bộ πηậν χηủ χηốτ χ⌠ τρ〈χη νηιệm λιν θυan ðếν θυ〈 τρνη θυảν τρị ρủι ρο τν δụνγ βαο
gồm: Ηộι ðồνγ θυảν τρị, Βαν ðιềυ η◊νη, Ủψ βαν θυảν λ ρủι ρο τν δụνγ, Ban gi〈m
ðốχ χηι νη〈νη, χ〈χ τρởνγ/πη⌠ πη∫νγ τν δụνγ.
1.4.3.6.
-

Tr〈χη νηιệm χ〈 νην ðốι ϖớι χηấτ λợνγ χηο ϖαψ

Con ngờι λ◊ νην τố θυψếτ ðịνη χhấτ λợνγ θυảν τρị ρủι ρο τν δụνγ. Dο ð⌠ χầν

c⌠ χηνη σ〈χη ðι νγộ πη ηợπ, ðảm βảο λựα χηọν νην ϖιν ðủ ννγ λựχ χηυψν
mν ϖ◊ χ⌠ ðạο ðứχ τốτ ðể ðảm ð⌡νγ χνγ ϖιệχ. Νγο◊ι ρα χũνγ χầν χ⌠ χ⌡ χηế βổ
nhiệm, τηởνγ πηạτ χνγ mινη; χ⌠ χ⌡ χηế ð◊ο τạο, ð◊ο τạο lạι νηằm κηυψếν κηχη
nνγ χαο τρ〈χη νηιệm χ〈 νην ðốι ϖớι χηấτ λợνγ τν δụνγ.
1.4.3.7. Hệ τηốνγ τνη ðιểm τν δụνγ
-

Hệ τηốνγ χηấm ðιểm τν δụνγ χầν ðợχ τιếν η◊νη τηựχ ηιệν τρν χ⌡ σở τηνγ τιν

ðịνη λợνγ ϖ◊ ðịνη τνη, νηằm τηốνγ νηấτ ð〈νη γι〈 ρủι ρο τν δụνγ ðốι ϖớι κη〈χη
h◊νγ τηεο mộτ τηανγ ðιểm χηυẩν. Χầν ξψ δựνγ ηệ τηốνγ τνη ðιểm τν δụνγ ρινγ
theo từνγ ðốι τợνγ κη〈χη η◊νγ.

pdfMachine - is a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se !
Ge t your s now !
“ Thank you very m uch! I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your
product a lot easier t o use and m uch preferable t o Adobe's" A.Sarras - USA


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×