Tải bản đầy đủ

tong quam huu co

ân tử

n
a
k
An

ph

t
xi

tc
ao

C n H2n+2

protein

pc
hấ


Am
ino
a
Am
in

nh

yd
rat

C
xH
yO
z

Cac
bo

HO

An
+1 de
C
nH
2n

C

=

nH
2n

l

+1 O

OH


ol


-R
C
RO

Ete R -

An
C co

n
Phe

C n H2n+1 COOH

it
x
A

hit

Lipit
R1COOR2
Este

n
o
t
Xe

C
xH
y

Hóa học
hữu cơ

H

O - R’

C n H2n

n
e
k
n
A
Ankin
Anka
dien

C n H2n - 2
C n H2n - 2

n
Are

CxHyOzNt

Hợ

Pr
ot
it
-

C n H2n - 6

Dẫn
x

uất halogenTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×