Tải bản đầy đủ

Đáp án phần trắc nghiệm môn Tiếng Anh thi công chức tỉnh Quảng Ngãi 2017 (full 200 câu có giải thích từ vựng và ngữ pháp)

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH THI CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI
2017 (Full 200 câu có giải thích từ vựng và ngữ pháp)

1. They would_____consider him their son.
A. not rather

B. doesn’t rather

C. rather not

D. not

(Cấu trúc: would rather (not) + V(inf): (không) muốn)
2. If you don't understand what ______, please ask him after class.
A. your teacher explain

B. does your teacher explain

C. your teacher explains

D. your teacher will explain


(Chia động từ với chủ ngữ số ít teacher + Vs/es)
3. The clowns in the circus made us______a lot.
A. laughed

B. laugh (cười)

C. to laugh

D. laughing

(Cấu trúc: make/let + Object+ V(inf): khiến cho ai trở nên…)
4. Under no circumstances _________ animals.
A. the restaurant can accept

B. can’t accept the restaurant

C. the restaurant can accept

D. can the restaurant accept

(Cấu trúc câu đảo ngữ với những từ/cụm từ mang nghĩa phủ định (under no
circumstances): trong bất kì trường hợp nào cũng không cho phép động vật vào trong nhà
hàng)
5. We don’t take the umbrella. We wish that we would _____it.
A. took

B. take

C. can take

D. be taken

(Sau modal verb là V(inf))
6. ________ doesn’t surprise me at all.
A. What

B. That

C. Why


D. Who.

(That làm chủ ngữ, thay thế cho that thing)
7. The Pyramids ______ by the ancient Egyptians.
A. were built

B. was being built

C. had built D. will be built


(Cấu trúc của câu bị động, chủ ngữ số nhiều nên dùng were)
8. ________ me so disappointed.
A. You looked

B. You asked

C. You made

D. You took

(Cấu trúc với make/let như câu 3)
9. You______not read those magazines.
A. like

B. would rather

C. prefer

D. had better

(Had better có nghĩa như Should: nên)
10. You think that he will help you doing your homework, _____?
A. won’t he B. will he

C. do you

D. don’t you.

(Tag question: câu hỏi đuôi, với chủ ngữ là you ở vế đầu là câu khẳng định, nên câu hỏi
đuôi là don’t you)
11. She is afraid of______.
A. watching horror films

B. to ride in busy streets

C. climbing up trees (leo cây)

D. A&C correct

(Sau giới từ phải sử dụng V-ing)
12. They like Mathematics better ______.
A. to English

B. for English

C. than English

D. in English

(Cấu trúc của so sánh hơn better than)
13. The match brought excitement to thousands of TV_____too.
A. watchers B. travelers C. viewers (người xem)

D. crowds

(Thực tế câu này có thể là A và C, không hiểu sao người ta lại cho cả 2 phương án đó vào
đây, nhưng TV viewers thì hợp lý hơn vì nó hay được dùng)
14. Measles (bệnh sởi) _____ sometimes a serious disease.
A. was

B. were

C. are

D. is

(Tên căn bệnh, đo lường, thời gian .... là chủ ngữ số ít)
15. A film is __________.


A. more shorter than a play

B. more interesting than a play

C. most funnier than a play

D. weller than a play

(Cấu trúc so sánh hơn: động từ ngắn thêm “er”, động từ dài dùng “more”)
16. I'm tired ______ such repeating work.
A. to do

B. by doing

C. with doing

D. of doing

(Giới từ đi sau động từ: tired + of có nghĩa là mệt vì cái gì)
17. ________ help us see and hear things happening on the other side of theearth.
A. Satellites (vệ tinh) B. Stars (Ngôi sao) C. Flights (chuyến bay)

D. Events (Sự kiện)

(câu này chỉ đơn thuần là từ vựng)
18. You don’t want another cake, ______ ?
A. do you

B. isn’t it

C. will you

D. don’t you

(Câu hỏi đuôi với chủ ngữ YOU trong vế đầu phủ định, nên dùng DO YOU)
19. I did __________________.
A. me best to win for our class

B. my best to winning for our class

C. his best to win for our class

D. my best to win for our class

(Cấu trúc câu cố gắng hết sức: S + do + tính từ sở hữu + best + to + V-inf)
20. You don't need to start _______.
A. neither

B. yet

C. too

D. so

(Câu với NOT YET: chưa)
21. She has seen____________.
A. many tables made of wood

B. many knives made from steel

C. many cakes made of flour, eggs, butter, sugar

D. many cars made from Japan

(Cấu trúc với MAKE FROM hay MAKE OF: make from (thay đổi tính chất vật liệu sau khi
làm), make of (không thay đổi tính chất vật liệu sau khi làm)
22. Paul spends much time _____games every day.
A. to play

B. playing

(động từ sau SPEND: V-ing)

C. plays

D. play


23. Peter is not old enough ________ there.
A. working

B. work

C. to work

D. to be work

(Cấu trúc: adj + enough + to V-inf)
24. Don't drink so much beer. It’s harmful_____your stomach.
A. on

B. to

C. for

D. of

(Giới từ sau tính từ: harmful to - có hại cho)
25. My sister has complained about her teeth ________.
A. for last week

B. for several days C. since next week D. in several days

(Thì hiện tại hoàn thành với since (+ mốc thời gian) và for (+ khoảng thời gian))
26. She's not sure where she may go for summer holidays. _____the end, shedecides to stay
at home.
A. at

B. in

C. on

D. into

(Sự khác nhau ở đây là: At the end (+ of something) = thời điểm kết thúc (một việc, sự kiện,
thời gian…); còn In the end = cuối cùng , sau cùng…: Ta dùng “in the end” khi nói tới kết
quả sau cùng của một tình huống, một sự việc…)
27. Must the decaying tooth come out? _________.
A. Yes, it must

B. No, it mustn't

C. No, it needn't

D. A and C are correct

(đáp án A và C có nghĩa ngược nhau, nhưng đều hợp lý)
28. My uncle will go to Ho Chi Minh city_____ the end of this month.
A. onto

B. in

C. on

D. at

(Xem giải thích câu 26 nhé)
29. Do you enjoy ______ a computer?
A. use

B. to use

C. using

D. being use

(Động từ sau enjoy: V-ing)
30. Let's go to the beach for summer holiday,________ ?
A. shall we

B. don’t we

(Câu hỏi đuôi của “Let’s” là “shall we”)

C. will we

D. do we.


31. The young man _____a phone call.
A. made

B. did

C. brought

D. held

(make a phone call: gọi điện thoại)
32. He met his wife_____ a party.
A. on

B. by

C. at

D. in

(At the party: ở bữa tiệc)
33. He often goes ______ every morning.
A. swimmer

B. swim

C. go swimming

D. swimming

(động từ sau GO: V-ing)
34. Jack and his friends are talking to_______.
A. everybody

B. both

C. one another (với nhau)

D. everyday

35. Because they don't have enough money to buy a bigger house, they must make up their
_____here.
A. minds to staying

B. minds to stay

C. mind staying

D. mind to stay

(Các bạn đừng nhầm lẫn MIND danh từ với MIND động từ nhé. Ở đây mình có cụm “make
up their mind” nghĩa là “họ quyết định”. Ở đây là MIND danh từ. Nếu MIND động từ thì
sau đó sẽ là V-ing)
36. She has a_____bill.
A. fifty-cents

B. fifty-cent

C. fifty cent

D. fifties cent

(Nếu dùng gạch nối sẽ bỏ số nhiều của danh từ đi sau)
37. Daisy has been a teacher______three years.
A. for

B. since

C. in

D. about

(Thì hiện tại hoàn thành với since (+ mốc thời gian) và for (+ khoảng thời gian))
38. Everybody was surprised____the news.
A. with

B. at

C. by

D. B&C are correct

(ngạc nhiên bởi cái gì đó, đây là giới từ đi sau tính từ surprised)


39. Shall we ring ____ a taxi?
A. for

B. after

C. to

D. up

(Ring for a taxi: gọi taxi)
40. This dress is too small_____me.
A. for

B. with

C. to

D. by

(Cấu trúc too.....to: “too + adj + to + V-inf”)
41. He lives _____ Hoang Dieu street.
A. on

B. at

C. by

D. in

(“on the street”: có nghĩa là trên đường, còn “in the street” có nghĩa là trong lòng đường
nhé)
42. If Daisy gets up early, she_____time for breakfast.
A. has

B. will have

C. having

D. have

(Câu điều kiện loại I: mệnh đề IF ở hiện tại, mệnh đề chính dùng will + V-inf)
43. Peter is 37 years old, but he still lives _____his parents.
A. at

B. by

C. with

D. on

(live with: sống với)
44. This girl is clever ____ to make fine things from paper.
A. rather

B. enough

C. more

D. too

(Cấu trúc câu với enough: “adj +enough +to Vinf” nghĩa là đủ để làm gì)
45. Mr. Young is not only healthy_____also cheerful.
A. and

B. both

C. but

D. with

(Câu này bạn nào không biết đáp án thì tốt nhất đừng dự thi)
46. He was delighted______the show. (
A. of

B. to

C. with

(Giới từ sau delighted: + with: vui mừng với cái gì)

D. on


47. Peter is not proud____what he did.
A. of

B. with

C. on

D. from

(Có bài hát “Proud of you” đó các bạn)
48. Her show was quite different_____what I expected.
A. from

B. to

C. with

D. A&B are correct

(Giới từ đi với different: + from : khác với cái gì)
49. Don't eat sweets, they're bad______your teeth.
A. to

B. of

C. with

D. for

(tính từ đi sau bad: + for: ảnh hưởng xấu tới)
50. Jane ____ to Hanoi three times this year.
A. has been

B. have been

C. went

D. has gone

(Chú ý: has been: đi và đã trở về. Còn has gone: đi mà chưa về)
51. Would you like a piece of cake _____ your coffee?
A. with

B. to

C. for

D. of

(trong tiếng anh, khi ăn uống người ta sẽ dùng từ “with” khi muốn nói ăn hay uống kèm cái
gì đó)
52. I'm afraid there isn't enough _____ in the car for everyone.
A. space

B. room (chỗ ngồi)

C. places

D. vacancy

53. _____ beautiful collection of coins you have!
A. What

B. How

C. What a

D. How is

(Cấu trúc câu cảm thán với How và What khác nhau các bạn nhé:
- What (a/an) + adj + N + S + V!
- How adj + V + S!)
54. My father_____three years ago.
A. gave up smoking
C. gave with smoking
(give up + V-ing: từ bỏ cái gì đó)

B. gave to smoking
D. gave to smoking


55. Do you mind if I turn on the radio? _________.
A. Yes, of course

B. No, of course not (Tất nhiên không phiền)

C. No, thank you

D. No, I can manage

56. The train_____to Rome before I arrived.
A. had left

B. left

C. will leave

D. has left

(quá khứ hoàn thành dùng với before)
57. He has got a very good_____with that company.
A. work

B. profession

C. job (công việc) D. career

58. A football match is divided into two______.
A. times

B. match

C. sections

D. halves (half: hiệp thi đấu)

59. The_____from Nha Trang to Da Lat was very interesting. It was almostunforgettable for
me.
A. travel

B. crossing

C. journey (cuộc hành trình)

D. tour

60. I am_____my wife to drive.
A. learning

B. teaching

C. showing

D. explaining

61. Parents often make sacrifices____their children may receive a goodeducation.
A. so that (để mà: + clause)

B. because

C. for

D. with

62. They ____us some new magazines and books if they _________
A. bring / come

B. bring / will come

C. would bring / had come

D. will bring / come

(Câu điều kiện loại I: mệnh đề IF ở hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng will + V-inf)
63. The class discussion was short; _____, we gained some new knowledge from it.
A. however (tuy nhiên)

B. moreover

C. although

D. therefore

64. They _____ on a camping trip next week.
A. will be going

B. would be going

C. were going

D. are going


(có NEXT WEEK chia ở tương lai nhé)
65. The more paper we save, ______ preserved.
A. more is wood pulp

B. the more wood pulp is

C. wood pulp is

D. the much wood pulp is

(Cấu trúc so sánh kép :the more + Noun + S + V, the more + Noun + S + V)
66.The circus shows are______exciting that the whole family enjoy them.
A. so

B. very

C. too

D. such

(Cấu trúc “so + adj + that + clause”: quá đến nỗi mà)
67. His girlfriend stayed_____ the farm alone for two weeks.
A. in

B. on

C. at

D. for

(Cụm từ On the farm: nông trại)
68. He_____the door, gets into the room and sits down.
A. locks

B. unlocks (mở khóa)

C. locked

D. broke

69. Lan has to look ____her sister tonight because her mother is absent.
A. at

B. after (look after: chăm sóc)

C. for

D. up

70. I don't know ___________
A. how much she bought that book?

B. what she is name's

C. when began the story.

D. what he thought about the discussion

(Cấu trúc câu dạng câu hỏi trong câu khẳng định, chú ý không có dấu hỏi phía sau)
71. My children are looking forward _____ Christmas.
A. with

B. to

C. against

D. for

(Cụm từ: look forward to: mong đợi)
72. I will fix your bicycle if I_____a screwdriver of the proper size.
A. shall have
(Câu điều kiện loại I)

B. had

C. have

D. will have


73. Mother's Day is the day when children show their_____to their mothers.
A. uniforms

B. love (tình yêu)

C. solidarity

D. spirit

74. Mary asked her mother _____ her more about the fairy story.
A. tell

B. told

C. to be told

D. to tell

(Động từ sau ask: to V-inf)
75. At seven o'clock last night I_______to the radio.
A. was listening

B. were listening

C. has listened

D. listened

(At seven o'clock last night: Thì quá khứ tiếp diễn)
76. I haven't had______ an enjoyable evening for months.
A. such

B. so

C. much

D. very

(Cấu trúc: Such + (a/an) + adj + Noun)
77. I'm really longing _____ the Tet holidays.
A. for

B. after

C. to

D. on

(Cụm từ: Long for: mong chờ)
78. Janet was_____ clever that she could make a dress by hands.
A. much

B. very

C. so

D. such

(Cấu trúc “so + adj + that”: quá đến nỗi)
79. The librarian told the students not _____ reference books out of thelibrary.
A. taking

B. to take

C. takes

D. take

(Động từ sau tell: + (not) to V-inf)
80. Most of the civil servants are _____to pass the entry examination into thenational civil
service.
A. enough good

B. good enough

C. too good

D. very good

(Cấu trúc adj + enough + to V-inf)
81. Civil servants won’t leave their offices ______ 5 p.m.
A. until

B. to

C. than

D. in


82. These piles of books are ____ cleaner than the others.
A. as

B. very

C. so

D. much

(Cấu trúc so sánh hơn: dùng “much” có nghĩa là hơn nhiều)
83. Do you enjoy______ legal documents?
A. to read

B. read

C. being read

D. reading

(Động từ sau enjoy: + V-ing)
84. She is _____ a cadres nor an architect, she is a public employee.
A. nor

B. neither

C. either

D. both

(Cấu trúc: neither…..nor: không….cũng không)
85. The man ______ a blue shirt is my brother.
A. making

B. having

C. taking on

D. wearing

(Cấu trúc rút gọn của mệnh đề quan hệ)
86. Steven gave you the book yesterday,_____?
A. did he

B. didn’t he

C. did Steven

D. did’t Steven

(Câu hỏi đuôi)
87. The movie “Me before you” was _____for her to see again and again.
A. too interesting

B. enough interesting

C. interesting enough

D. more interesting enough

(Cấu trúc adj + enough)
88. The more we study, the _______ we are.
A. more good

B. good

C. well

D. better

(Cấu trúc so sánh kép: càng....càng)
89. I _____________ a letter from my family yet since I came here.
A. haven’t received

B. didn’t receive

C. won’t receive

(Chia động từ ở Hiện tại hoàn thành do thấy có “since”)

D. don’t receive


90. When it began to rain, my mother ____ in the kitchen.
A. cooked

B. was cooking

C. had cooking

D. were cooking

(Hành động đang diễn ra thì có hành động xen ngang ở quá khứ)
91. She helped her mother _______ the house clean.
A. keeping

B. to keep

C. keep

D. B&C are correct

(Động từ help theo sau có thể có 2 dạng: Help + (O) + to Vinf hoặc Help + (O)+ Vinf)
92. She couldn't find his number in the telephone _________.
A. department

B. director

C.directory

D. inquiry

(Telephone directory: danh bạ điện thoại)
93. I wish I _____ last year.
A. went to Dalat

B. would have gone to Dalat

C. go to Dalat

D. can go to Dalat

(Cấu trúc câu ước muốn không có thật quá khứ: S + wish + S + would/could + have + V3)
94. Mary can't speak French. __________.
A. Either can Peter

B. Neither can't Pete

C. Neither can Peter

D. Peter can't neither

(Cấu trúc câu phụ họa dạng phủ định: Neither + trợ động từ + S)
95. They waited for a bus. ____ the end, they gave up and walked.
A. At

B. In

C. On

D. By

(in the end: cuối cùng thì)
96. How long will it________ you to get home from work?
A. go

B. need

C. have

D. take

(Cấu trúc: Take + O + to Vinf: mất bao nhiêu thời gian)
97. The _______ of a football team usually wears a colored armband.
A. captain (Đội trưởng)

B. forward (Tiền đạo)

C. goalkeeper (Thủ môn)

D. defender (Hậu vệ)


98. Milk is used for _____ many products
A. produce

B. to make

C. make

D. making

C. join

D. participate

(Sau giới từ dùng V-ing)
99. Tom wants to ______the army.
A. go

B. take

(join + Noun: tham gia cái gì)
100. My uncle's house, ______is beside the lake, is very beautiful.
A. who

B. that

C. which

D. B&C are correct

(Mệnh đề quan hệ, “that” không được dùng sau dấu phẩy)
101. The farmers are working _____the farm not______the field.
A. in/ on

B. on/in

C. at/ on

D. on/ at

102. It was _____ a difficult question that they couldn't explain even in their mother-tounge
language.
A. so

B. such

C. very

D. too

(Cấu trúc: such + a/an + adj + Noun.....that: quá đến nỗi)
103. There are many ______for new immigrants in Australia.
A. offices

B. toilets

C. Uniforms

D. hostels (nhà nghỉ)

104. Thank you! It was very kind ____you to think about me.
A. from

B. to

C. of

D. with

(Cấu trúc: It be kind of Object......: ai đó tốt bụng khi làm gì)
105. This magazine is_____ once a month.
A. issue

B. published (xuất bản)

C. sold

D. fund

106. As _____, there weren’t many people at the meeting last week due to year -end
workload.
A. usual

B. habitual

(Cụm từ: As usual: như thường lệ)

C. average

D. popular


107. She is going to_____a reading.
A. draw

B. write

C. listen

D. copy (sao chép)

108. I need some _____before I can let you cash this cheque.
A. identification (sự nhận diện, nhận dạng)

B. evidence

C. questionnaire

D. temperature

109. If I ____you, I wouldn't take him to the exhibition.
A. was

B. am

C. were

D. like

(Câu điều kiện loại II: mệnh đề IF ở quá khứ, mệnh đề chính would + V-inf, were cho tất cả
các ngôi)
110. The client wants to buy some vegetables. I show him the way to the ____.
A. grocer's

B. greengrocer's (quầy bán rau)

C. sweet shop

D. pharmacy (quầy thuốc tây)

111. Miss White would answer the phone if she ______ in the living-room.
A. was

B. has been

C. were

D. to be

(Câu điều kiện loại II, như câu 109)
112. People will laugh _____ you if you wear that silly hat.
A. at

B. for

C. in

D. of

(Giới từ đi sau động từ: laugh at: cười ai đó)
113. His father warned that this pool was_____ to swim in.
A. so shallow that

B. too shallow (quá sâu)

C. such shallow to

D. shallow enough to

(Cấu trúc too + adj + to Vinf)
114. It seemed a long day, but _____ it came to an end.
A. last

B. first

115. The road built in 1980 ______ now.

C. at first

D. at last (cuối cùng)


A. repairs

B. is repairing

C. is being repaired

D. reparing

(Câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn, chú ý từ NOW)
116. The interview for local civil servant _____ next month.
A. will give

B. will have given C. would have given

D. will be given

117. New machines ______used on this farm now.
A. have

B. are being

C. being

D. was

(Như câu 115)
118. The weather was fine, and you could_____ along the beach.
A. swim

B. sleep

C. walk

D. sunabathe

119. Have you got _____doctor's phone number?
A. a

B. an

C. the

D. any

(any được dùng trong câu nghi vấn)
120. Reading is helpful in _____ the researchers’ knowledge.
A. develop

B. developed

C. developing

D. to develop

(Động từ sau giới từ phải ở dạng V-ing)
121. His class kept ____on the book report last week.
A. talk

B. to talk

C. talking

D. talks

(Động từ sau keep: + V-ing)
122. We couldn't see the moon because there were so many________
A. stars

B. surfaces

C. clouds (mây)

D. atmospheres

123. That's the hall _____ the meeting will be celebrated.
A. what

B. where

C. when

D. that

(Mệnh đề quan hệ nơi chốn, where thay thế cho the hall)

124. I am not able to go to see Mary with you. I wish I ____ go.


A. shall

B. can

C. could

D. will

(Câu ước muốn với could)

125. Team-work helps to strengthen our ______ both at work and in life.
A. celebrations

B. solidarity (sự đoàn kết) C. spirit

D. friendship

126. Paul asked a stranger ________.
A. what her name was

B. what her was name

C. what was her name

D. her name what was

(Cấu trúc câu hỏi trong câu khẳng định, động từ phải đi sau chủ ngữ như câu khẳng định)
127. Traynor wishes Joana _____him, but she doesn't.
A. am hating

B. hate

C. hated

D. was hating

(Câu ước muốn ở hiện tại, mệnh đề sau wish chia ở quá khứ)
128. John’s boss would rather ______ early than late.
A. to arriving

B. arriving

C. arrive

D. arrived

(would rather + Vinf)
129. It's no good _____your father about your failure.
A. to tell

B. telling

C. tell

D. told

(be no good + V-ing: thật vô ích)
130. Next Tuesday, he will report the draft of the Public Administration Reform to the
_____ Assembly.
A. vacation

B. tour

C. politics

D. competition

131. He never goes to bed ______ he finishes his homework.
A. unless (If...not, nếu không)

B. when

C. while

D. if

132. She was _____ in the garden.
A. watering (tưới nước)

B. mending

C. practising

D. playing


133. If yesterday ____ a holiday, we would have gone to our countryside.
A. was

B. were

C. had been

D. would be

(Câu điều kiện loại III: If + quá khứ hoàn thành, S + would have V3/ed)
134. The contrary of "loser" is ________.
A. seller

B. winner

C. learner

D. listener

(Từ trái nghĩa, câu này dễ quá!)
135. My father is going to have his motor______tomorrow.
A. will repair

B. will be repaired

C. repaired

D. to be repaired

(Cấu trúc nhờ vả với HAVE: have + Noun + V3/ed)
136. I wish that it_____my birthday every day, but it isn't.
A. had been

B. were

C. is

D. has been

(Câu ước muốn, were cho tất cả các câu)
137. Cars, buses, and bicycles are means of ________ .
A. conversation

B. transport

C. competition

D. traffic

(Means of transport: phương tiện giao thông)
138. Winners of Olympic events are ______ with medals.
A. repaired

B. presented (thưởng)

C. given

D. taken

139. I felt asleep when I______my exercises.
A. am doing

B. am being did

C. was doing

D. all are correct

(Hành động đang diễn ra thì hành động khác xen vào ở quá khứ)
140. The classroom is very dirty. We ______ it for three months.
A. haven't cleaned B. weren't cleaning

C. hadn't cleaned

(Thì hiện tại hoàn thành, chú ý “for three months)

141. Sunday is the day _____ I don't have many things to do.

D. aren't cleaning


A. when

B. where

C. which

D. that

(Mệnh đề quan hệ chỉ thời gian, WHEN thay thế cho THE DAY)
142. The man looks very ______. Everyone admires him.
A. succeed

B. successful (thành công)

C. unsuccessful

D. success

(Sau động từ LOOK: + adj)
143. It’s not worth ______ to him. He never answers letters.
A. write

B. to write

C. written

D. writing

(Động từ sau WORTH: + V-ing)
144. Reference books ______ on the stacks.
A. keep

B. are kept

C. are keeping

D. is kept

(Bị động ở hiện tại đơn với danh từ số nhiều books)
145. She will take her examination next Monday, ______?
A. mustn’t she

B. has she

C. doesn’t she

D. won’t she

(Câu hỏi đuôi)

146. The scientific library of the Institute for State organizational Sciences of that Ministry
is open to all people having membership cards______come there for reading.
A. what

B. who

C. which

D. whose

(Mệnh đề quan hệ, WHO thay thế cho “all people having membership cards”)
147. There are a few things _____ we can do.
A. that

B. who

C. whom

D. whose

(Mệnh đề quan hệ, THAT thay thế cho “few things”)
148. They think that someone _____ the fire on purposes
A. started

B. start

C. to start

B.starting

149. The player ____ quickly from the fall
A. reported to be recovered

B. reported to has recovered


C. is reported to have recovered

D. is reported to have been recovered

(Câu bị động ở hiện tại)
150. The little boy put the fish in the pool and immediately it was nowhere ___.
A. to see

B. saw

C. to be seeing

D. to be seen

151. Up to now, Down’s syndrome _________ .
A: has not been cured

B: has not to be cured

C: has not cured

D: has not been curing

(Bị động của thì hiện tại hoàn thành, chú ý “up to now”)
152. They do not understand what ___________.
A. he is saying

B. he will say

C. he says

D. he has been said

(Thiệt ra câu này thì “he says vẫn đúng mà. Nhưng đáp án A thì hợp lý hơn trong ngữ cảnh
thôi, mình không hiểu sao có để 2 đáp án có thể ở đây)
153. That machine ______ eggs.
A. is used for grading

B. is used grading

C. used to grade

D. is used to grading

(Có thể dùng be used for V-ing hoặc be used to V-inf: có nghĩa là dùng để làm gì đó)
154. I am looking for the report which ________ on the table.
A. placed

B. has been placed

C. was placing

D. has placed

155. The cutting down of trees ______ to preven forest destruction.
A: should control

B: should be controlled

C: would controll

D: controlling

(Thể bị động của động từ khiếm khuyết: should + be + V3/ed)
156. We can not do this. In other words, this can’t be ______ .
A. done

B. made

C. taken

(Câu này dễ quá chừng, không biết giải thích sao đây, kkk)
157. My house _____ white.

D. looked


A. used to paint

B. are used to being painted

C. used to be painted

D. used to painted

(used to: đã từng, kết hợp với bị động của từ PAINT)
158. Chinese ____ by more than one billion people all over the world.
A. speaks

B. is speaking

C. spoken

D. is spoken

159. The vase of roses was put _________.
A. on the table by Mary yesterday morning
B. on the table yesterday morning by Mary
C. by Mary on the table yesterday morning
D. yesterday morning on the table by Mary
(Sắp xếp thứ tự trong câu: adv nơi chốn + Object + adv thời gian)
160. Computers ______ since 1940s.
A. is in used

B. was used to

C. used

D. have been in use

(Bị động của thì hiện tại hoàn thành)
161. Our plan _____ by the members of the committee.
A. considers

B. considered

C. is considering

D. is being considered

(Bị động ở thì hiện tại tiếp diễn)
162. Lectures ______ on the Internet.
A. are recorded and posted
C. are recording and posted

B. are recorded and post
D. are recording and be posted

(Cấu trúc từ song song, V3/ed đi với V3/ed)
163. Not much _____ about the resignation since he left.
A. has said

B. it is said

C. had said

D. has been said

(Thể bị động với chủ ngữ NOT MUCH)
164. She told the boys _____ on the grass.
A. do not play

B. not playing

(Động từ sau TELL: + to V-inf)

C. did not play

D. not to play


165. The teacher told Jessey ______ .
A. to stop talking

B. stop talking

C. stops talking

D. stopped talking

(Động từ sau TELL: + V-inf)
166. The code of conducts regulate that the civil servants ______ so impolitely.
A. didn't behave

B. to behave

C. not behave

D. not to behave

167. I ______ you everything that I am doing, and you have to do the same.
A. will tell

B. would tell

C. told

D. was telling

168. John said that his brother _____ at home then.
A. is

B. was

C. were

D. has been

(Câu tường thuật, các động từ phải lùi thì)
169. I wonder ________ .
A: where he has gone

B: where has he gone

C: he has gone where

D: has he gone where

(Câu với từ để hỏi ở vế sau của câu khẳng định, động từ phải đi sau chủ ngữ)
170. Jack asked me __________ interested in football.
A: when were you born

B: when had you born

C: when I had been born

D: when I was born

(Câu tường thuật, phải lùi thì quá khứ đơn thành quá khứ hoàn thành)
171. “_____,” my father advised me.
A: You ought to work harder

B: I would rather work harder

C: It is my duty to work harder

D: It is worth working harder

(Câu nói trực tiếp nên giữ nguyên ngôi YOU)
172. The host asked Peter ______ tea or coffee.
A. whether he preferred

B. that he preferred

C. did he preferred

D. if he prefers


(Câu tường thuật của câu nghi vấn)
173. It took me a while to get used to people ______ eat pop-corn during the movie.
A. who

B. whom

C. which

D. whose

(Mệnh đề quan hệ, WHO thay thế cho people)
174. This is the house _____ I lived when I first came to the Netherlands
A. which

B. where

C. who

D. whom

(Mệnh đề quan hệ chỉ nơi chốn, WHERE thay thế cho THE HOUSE)
175. My friend eventually decided to get divorced, _____ upset me a lot.
A. who

B. why

C. that

D. which

(Mệnh đề quan hệ, sau dấu phấy không dùng THAT)
176. The reason ___ I have continuted to work in civil service is the jobsecurity.
A. what

B. why

C. for that

D. at which

(Mệnh đề quan hệ chỉ nguyên nhân, dùng WHY thay thế cho the reason)
177. The house ____ I grew up has just been renovated.
A. which

B. in which

C. where

D. B&C are correct

(Mệnh đề quan hệ chỉ nơi chốn, có thể WHERE hoặc IN WHICH đều được)
178. _______ used to be the highest building in the world, is now still a popular tourist
attraction.
A: The Empire State Building

B: It is The Empire State Building, which

C: The Empire State Building, that

D: The Empire State Building, which

(Mệnh đề quan hệ, dùng WHICH sau dấu phẩy)
179. _______ was the first president of the United States, is a symbol ofhonesty, bravery,
and patriotism.
A: George Washington

B: George Washington, that

C: George Washington, who

D: That was George Washington

(Giống câu 178)


180. New York is a place ______ people of many different cultures live and work together.
A: where

B: that

C: which

D: in that

181. I have found you the tutor ____________.
A: whom you were looking

B: for whom you were looking

C: for who you were looking

D: that you were looking

(Mệnh đề quan hệ với đại từ quan hệ chỉ tân ngữ, dạng chuyển đổi giới từ lên trước đại từ
quan hệ)
182. It was in the 1970’s ______ many new rights and freedoms had been gained.
A. when

B. that

C. that

D. in which

(Cấu trúc It + be + time + that ...: đó là thời gian mà)
183. She wrote __________ .
A. unusually neatly the report

B. the report neatly unusually

C. unusually the report neatly

D. the report unusually neatly

(Thứ từ trạng từ: adv chỉ tần suất đi trước adv chỉ cách thức)
184. The people _______.
A. moves to the developed countries to make more money
B. move for the developed countries to make more money
C. move of the developed countries to make more money
D. move near the developed countries to make more money
(Câu này chỉ đơn thuần là nghĩa thôi, cái chú ý ở đây là giới từ TO đi sau MOVE)
185. _______ this kind of talent on a small-town high school baseball team.
A: Do rarely we see

B: Do we see rarely

C: Rarely do we see

D: Rarely we do see

(Câu đảo ngữ với RARELY, đưa trợ động từ lên trước chủ ngữ)
186. They talked ______ the book.
A. about

B. for

C. of

187. There is ______ the environment is more and more polluted.

D. with


A. no doubt that

B. no belief that

C. undoubt

D. predict

(Cụm từ: There is no doubt: không còn gì nghi ngờ gì nữa)
188. The policeman accused Mess _______ .
A. of killing a dog

B. for killing a dog

C. with killing a dog

D. about killing a dog.

(Cấu trúc của động từ accuse: accuse + O + of V-ing nghĩa là tố cáo ai làm cái gì)
189. After the storm, everything possible _____ to get things back to normal.
A. is doing

B. was done

C. is being done

D. is done

(Bị động ở hiện tại tiếp diễn)
190. _______ that blue shirt to see if it suits you.
A. test

B. try on (thử quần áo)

C. prove

D. Probe

191. That old worker is living on his retirement ______ .
A. pension (tiền hưu)

B. salary

C. service

D. mission

192. I want to read a book, but I forget its ______ .
A. name

B. cover

C. tittle (tiêu đề)

D. contents

193. The doctor asked me to_____my shirt.
A. put off

B. take off (cởi)

C. take out

D. put out

C. freshly

D. fresh

194. These fishes don't taste______ to me.
A. well

B. deliciously

(Sau động từ giác quan TASTE là tính từ)
195. We got John a new_______for his job interview.
A. dress

B. costume

C. suit (com lê)

D. suite

196. My close friend has fine_____of stamps from all over the world.
A. magazines

B. collections

C. periodicals

D. cards


197. Stephen won't get married until he______30 years old.
A. isn’t

B. is

C. will be

D. has been

198. Everyone can _______in this school activity.
A. take off

B. take on

C. take part

D. take

(Cụm từ Take part in: tham gia vào)
199. At the moment, Anne ________ a letter to her friend.
A. has been writing

B. was writing

C. writes

D. is writing

(At the moment: thì hiện tại tiếp diễn)
200. He sent a telegram to his mother ______ the good news.
A. announce

B. to announce (thông báo)

C. announced

D. announcing


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×