Tải bản đầy đủ

tiểu học bang chia 2

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN BÌNH CHÁNH
TRƯỜNG xxxxxxxxxxxxx

Môn: Toán

Giáo viên :cccccccccccc

Cho phép nhân, viết hai
phép chia:

3

x

4 = 12Tính :
5 x
35 :
35 :

7
5
7

=
=
=Có Mỗi
8 chấm
các tấm
bìa, mỗi tấm có 2
tấmtròn
bìaxếp
có vào
2 chấm
tròn.
chấm tròn. Hỏi xếp được vào mấy tấm bìa?

Hỏi 4 tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn?

2x4 8
=8 : 2 4
=


Có 6
chấm
tròn
các tấm
bìa, mỗi tấm có 2
Mỗi
tấm

bìaxếp
cóvào
2 chấm
tròn.
chấm tròn. Hỏi xếp được vào mấy tấm bìa?

Hỏi 3 tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn?

2x3 6
=6 : 2 3
=


Mỗi đĩa có 2 quả táo.
Hỏi 2 đĩa có bao nhiêu quả táo?

2x24
=


Có 4 quả táo xếp đều vào các đĩa, mỗi đĩa 2
quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa?

2x24
4:22
=


2 x 1=22 : 2 =
1
2 x 2= 4
4 : 2 =
2

2 x 3=6
6 : 2 =

2 x
2 x
10
2 x
12
2 x
14
2 x
16

4 = 8……………
5 = .
……….....
6 = ..
……………
7 = ……………
……………
8 = ……………
……………


BẢNG CHIA 2
2
1
4
26

: 2 =
: 2 =
: 2 =

3
10

8 :: 22 ==
5
… 4
12
… :: 22 ==
6

14
… :: 22 ==
7


Thảo
Thảoluận
luận

NHÓM
NHÓM44B¶ng chia
2
:2 2 = 1
4
6
8
10
12
14
16
18
20

:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
2
2
2
2
2
2
2
2

=
=
=
=
=
=
=
=
=

2
3
4
5
6
7
8
9


B¶ng chia
2
: 2 = 1
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
2
2
2
2
2
2
2
2

=
=
=
=
=
=
=
=
=

2
3
4
5
6
7
8
9


B¶ng chia 4

4 2 :
8 1 :
12 4 :
16 2 :
20 6 :
24 3 :
28 8 :
32 4 :
36 10:
40
5

: 4 2 ==
4 =
: 4 2 ==
4 =
: 4 2 ==
4 =
: 4 2 ==
4 =
: 4 2 ==
: 4 =

1
2
3
4
5
6
7
8
9


B¶ng chia 4

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

:
:
:
:
:
:
:
:
:

4
4
4
4
4
4
4
4
4
:

=
=
=
=
=
=
=
=
=
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
=


B¶ng
chia 4

4
1
8
2
12
3
16
4
20
5
24
6

:

4

=

:

4

=

:

4

=

:

4

=

:

4

=

:

4

=


B¶ng
chia 4

4
1
8
2
12
3
16
4
20
5
24
6

:

4

=

:

4

=

:

4

=

:

4

=

:

4

=

:

4

=


B¶ng
chia 4

4
1
8
2
12
3
16
4
20
5
24
6

:

4

=

:

4

=

:

4

=

:

4

=

:

4

=

:

4

=Bài 1: Tính nhẩm:

8 : 4 =2
16 : 4 = 4
4:4= 1
12 : 4 = 3
40 : 4 = 10

28 : 4 =
24 : 4 =
20 : 4 =
36 : 4 =
32 : 4 =

7
6
5
9
8


Bµi2: Cã 32 häc sinh xÕp thµnh 4
hµng ®Òu nhau. Hái mçi hµng cã
mÊy häc sinh?
Tóm tắt:
32 học sinh
4 hàng :
Mỗi hàng : …… học sinh?

Giải


Bài 2:
Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau.
Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh ?
Tóm tắt:
4 hàng :

32 học sinh

Mỗi hàng : …… học sinh?

Bµi gi¶i
:
32 : 4 = 8 (häc sinh)
§¸p sè : 8 häc sinh

Số học sinh mỗi hàng có

1

2

3

4


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×