Tải bản đầy đủ

giáo án lớp 3 Tuan14

Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ

Trờng Tiểu học

TUầN 14

Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009

Tập đọc:

Câu chuyện bó đũa

I.Mục tiêu:

(2 tiết)

*.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
-Đọc trơn toàn bài - đọc đúngcác từ mới :hoà thuận, bẻ gãy, bó đũa, lần lợt,
- Biết nghỉ hơi đúng chỗ; biết đọc rõ lời nhân vật.
*. Rèn kĩ năng đọc - hiểu:

-Hiểu nghĩa các từ mới trong SGK
-Hiểu nội dung câu chuyện: Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em
trong gia đình phải đoàn kết thơng yêu nhau
-H(TB-Y): đọc trơn toàn bài, nắm đợc ND các câu hỏi
-H có ý thức luyện đọc
II.Đồ dùng dạy- học: Tranh minh hoạ bài tập đọc, BP ghi câu cần HD
luyện đọc.
III.Các hoạt động dạy -học :
ND KT- TG

1. Bài cũ:
( 5)
2. Bài mới

Hoạt động gv

Hoạt động hs

-Gọi HS đọcbài: Quà của -2HS đọc kết hợp trả lời
bố
câu hỏi SGK
-Nhận xét, đánh giá
-Quan sát tranh nói về
*HĐ1: GTB
-Giới thiệu chủ điểm
chủ điểm
(2)
-Quan sát tranh và nói
*HĐ2:Luyện -giới thiệu và ghi bài
về ND tranh -H nhắc lại
đọc( 12-15)
-Theo dõi dò bài theo
-Đọc mẫu hớng dẫn cách đọc -1H đọc bài cả lớp đọc
-Hớng dẫn HS đọc nối tiếp thầm
câu kết hợp luyện đọc từ -giải nghĩa từ SGK
khó
-Nối tiếp nhau đọc từng
-Hớng dẫn HS đọc một số câu
câu văn dài:
-H luyện đọc từ khó

*HĐ3: Tìm
+Một hôm, ông đặt một bó (CN+ĐT)
hiểu bài(7đũa.
-Nối tiếp nhau đọc đoạn
8)
+Ai bẻ gãy đợc
-H luyện đọc câu dài
+Ngời cha bèn
-H luyện đọc trong
+Tha cha, lấy từng
nhóm
-Các nhóm thi đọc theo
-Yêu cầu HS đọc thầm và trả đoạn
Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Trờng Tiểu học
Thanh Thuỷ
lời câu 1,2,3
-Nhận xét- đánh giá
-Gọi HS đọc cả bài
-H cả lớp đọc ĐT
-Chia lớp thành 4 nhóm và
phát phiếu học tập
+Một chiếc đũa nhằm so -H đọc bài và TLCH
sánh
-Nhận xét. Bổ sung
với gì?
+Cả bó đũa đợc ngầm so
sánh với gì?
-Ngời cha muốn khuyên các
con điều gì?
*HĐ4: Luyện -Nhận xét chung
đọc theo vai - Câu chuyện bó đũa có
(5-6)
mấy nhân vật?
-Nêu: ngời dẫn chuyện
-Chia lớp thành các nhóm 6 ngời cha và 4 ngời con
HS và yêu cầu luyện đọc
-Đọc theo vai trong nhóm
3.Củng cố
-2-3 nhóm lên thực hiện
dặn dò;
-Qua
câu
chuyện
cần -Nhận xét theo nhóm CN
( 3)
khuyên các con điều gì?
-Anh em phải biết đoàn
-Em có thể dặt tên khác cho kết thơng yêu nhau
truyện?
-Nêu
-Nhận xét giờ học
-Nhắc HS phải biết đoàn
kết trong gia đình

Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ

Toán:

Trờng Tiểu học

55-8; 56-7; 37-8; 68-9

I.Mục tiêu:Giúp HS biết:
-Biết thực hiện phép trừ trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 55- 8; 56- 7;
37- 8; 68- 9.
-Biết tìm số hạng cha biết của một tổng.
-H(TB-Y): nắm vững cách trừ các dạng trên
-H yêu thích môn học
*BT cần làm: B1( cột 1, 2, 3); B2 ( a, b)
II.Đồ dùng dạy- học: BBDtoán 2, học cụ, bảng con, VBT
II:Các hoạt động dạy- học :
ND KT- TG

Gv : Nguyễn Thị Vân

Hoạt động gv

Hoạt động hs


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
1.Bài cũ:
Đặt tính rồi tính: 15-8; 18-9
( 5)
-T nhận xét- ghi điểm
2.Bài mới:
*HĐ1: GTB
(1)
*HĐ2: Thực
hiện các
phép
tính(13-15)
* HĐ3: Luyện
tập (15-18)

-T giới thiệu đề bài
-T cho H so sánh phép trừ 5-8
và 34-8
-T cho H đặt tính phép tính
5-8
-T h/d cách tính
-T h/d các phép tính còn lại
(làm tơng tự)
Bài 1: Tính
-T y/c H nhắc cách tính
-T nhận xét- chữa bài
-T chốt cách tính
Bài 2: Tìm x:
-T y/c H xác định thành phần
cần tìm
-T t/c nhận xét
-T chốt cách tìm số hạng

Trờng Tiểu học
-2H thực ở bảng lớp
-H lớp đọc bảng trừ 15,
16, 17, 18 trừ đi một số
-H nhận xét bài bạn
-H nhắc đề bài
-H so sánh 2 phép tính
-H đặt tính ở bảng con
-H theo dõi
-H đọc y/c BT
-H nêu cách tính
-H làm bài ở SGK bằng
bút chì
-3H làm ở bảng phụ
-H nhận xét bài bạn
-H xác định thành
phần cần tìm
-H làm bài ở bảng con
-H nhận xét bài bạn

- Lắng nghe.
3. Củng cố-T nhận xét giờ học
dặn dò: ( 1)

Kể Chuyện:

Câu chuyện bó đũa

I.Mục tiêu:
1. Rèn kĩ năng nói:
-Dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý dới mỗi tranh, kể lại đợc từng đoạn của
câu chuyện.
- H khá giỏi: Biết kể tự nhiên phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết
thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung.
2. Rèn kĩ năng nghe:
Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Trờng Tiểu học
Thanh Thuỷ
-Có khả năng theo dõi bạn kể.
-Nhận xét - đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp đợc lời kể của bạn.
-H (TB-Y): kể lại đợc từng đoạn câu chuyện
-H yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học: tranh minh hoạ ở SGK
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND KT- TG

Hoạt động gv

Hoạt động hs

2.Bài mới:
*HĐ1: GTB(2)

-T y/c H kể lại câu chuyện
Bông hoa Niềm Vui
-Nhận xét, đánh giá
-Giới thiệu bài

*HĐ2:Kể từng
đoạn theo
tranh(15-17)

-Yêu cầu H quan sát tranh
SGK và nhớ lại nội dung
câu chuyện

- 3 H kể lại câu chuyện
Bông hoa Niềm Vui
- H nhận xét
-H nhắc lại đề bài
-H quan sát
-Nhắc lại nội dung của
từng tranh
+T1:Ngày xa có một gia
đình anh em không hoà
thuận
+T2:Ông cụ lấy chuyện bẻ
đũa ra dạy con
+T3:Hai anh em ra sức bẻ
bó đũa
+T4;Ông cụ bẻ từng chiếc
đũa
+T5:Những ngời con hiểu
ra lời khuyên của cha

1.Bài cũ: (5)

-T theo dõi, giúp đỡ H
-T t/c nhận xét, đánh giá

*HĐ3: Kể
chuyện phân
vai theo nhóm( -Chia lớp thành nhóm 6 HS
10-12)
và yêu cầu tập kể

3.Củng cốdặn dò
(2)

HĐTT:

-Câu chuyện muốn
khuyên các em điều gì ?
-Nhận xét đánh giá

-Kể trong nhóm
-Đại diện các nhóm thi kể
-Tập kể theo vai
-3 nhóm HS lên thể hiện
-Nhận xét theo từng vai
-Vài HS nêu
-Liên hệ ở gia đình các
em

Tổ chức thăm hỏi, giao lu
với cựu chiến binh của địa phơng

I.Mục tiêu:Giúp HS:
Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
-Hiểu đợc tổ chức của hội cựu chiến binh
- ý nghĩa của hội cựu chiến binh
-H có ý thức kính trọng và biết ơn các chú bộ đội
II.Các hoạt động dạy học:
ND KT- TG

1.Bài cũ:
(5)
2. Bài mới:
*HĐ1:
GTB(2)
*HĐ2: Tìm
hiểu tổ
chức của Hội
cựu chiến
binh
(6-7)
*HĐ3: ý
nghĩa của
Hội cựu
chiến
binh(5)
*HĐ4:Thăm
hỏi, giao lu
với cựu chiến
binh
(20)

Hoạt động của giáo viên

-Em cần làm gì để bảo vệ
môi trờng?
-ích lợi của việc bảo vệ môi
trờng?
-T ghi đề bài
-T giúp H tìm hiểu t/c của
Hội cựu chiến binh

-T giúp H hiểu ý nghĩa của
Hội cựu chiến binh
-T t/c cho thăm hỏi, giao lu
với cựu chiến binh
-Các em cần kính trọng và
biết ơn các chú bộ đội

3. Củng cốdặn dò:(1)

Gv : Nguyễn Thị Vân

Trờng Tiểu học

Hoạt động hs

-2H trả lời
-H nhận xét, bổ sung
-H nhắc lại đề
-H thảo luận, trả lời
-H nhận xét, bổ sung

-H hiểu đợc ý nghĩa của
Hội cựu chiến binh
-H thăm hỏi, giao lu với cựu
chiến binh


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ

Trờng Tiểu học

HĐTT:
kỷ niệm ngày quốc phòng toàn dân
I.Mục tiêu:Giúp HS:
-Hiểu đợc ý nghĩa ngày quốc phòng toàn dân.
- Y nghĩa của hội cựu chiến binh
-H có ý thức kính trọng và biết ơn các chú bộ đội
II.Các hoạt động dạy học:
ND KT- TG

1.Bài cũ:
(5)
2. Bài mới:
*HĐ1:
GTB(2)
*HĐ2: Tìm
hiểu tổ
chức của Hội
cựu chiến
binh
(6-7)
*HĐ3: ý
nghĩa của
Hội cựu
chiến
binh(5)
*HĐ4:Thăm
hỏi, giao lu
với cựu chiến
binh
(20)

Hoạt động của giáo viên

-Em cần làm gì để bảo vệ
môi trờng?
-ích lợi của việc bảo vệ môi
trờng?
-T ghi đề bài
-T giúp H tìm hiểu t/c Ngày
quốc phòng toàn dân.

-T giúp H hiểu ý nghĩa của
Ngày quốc phòng toàn dân.
-T t/c cho thăm hỏi, giao lu
với bộ đội
-Các em cần kính trọng và
biết ơn các chú bộ đội

3. Củng cốdặn dò:(1)

Gv : Nguyễn Thị Vân

Hoạt động hs

-2H trả lời
-H nhận xét, bổ sung
-H nhắc lại đề
-H thảo luận, trả lời
-H nhận xét, bổ sung

-H hiểu đợc ý nghĩa của
Hội cựu chiến binh
-H thăm hỏi, giao lu với cựu
chiến binh


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ

Trờng Tiểu học

LVCĐ:
Bài 29 - 30
I.Mục tiêu: Giúp HS:
- Củng cố cách viết chữ u viết thờng cỡ nhỏ, kiểu đứng
-Tập viết chữ hoa N đúng mẫu
-H viết đúng các từ và cụm từ ứng dụng
-H (TB-Y ): luyện viết chữ đúng quy trình, đúng mẫu chữ
-Bài 26 h/d H viết ở nhà
-H có ý thức luỵện viết chữ đẹp
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, bảng con, vở LVCĐ, mẫu chữ Y.y
III. Các hoạt động dạy
ÔL Tiếng Việt:

NDKT- TG

HOạT ĐộNG CủA GV

Gv : Nguyễn Thị Vân

HOạT ĐộNG CủA HS


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
1.Bài cũ:
-T đọc: Xuân Lộc, Xuân Sơn
( 5/)
-T nhận xét, sửa sai
2.Bài mới.
-T ghi đề
*HĐ 1:GTB
(2)
-T y/c HS độ cao, độ rộng và
*HĐ2:
HD cách viết con chữ y
viết chữ y - T nhắc lại cách viết trên
(7)
mẫu chữ
-T t/c nhận xét
-T lu ý cho H cách viết:ý chí,
yêu quý, yên lặng
-T h/d cách viết, viết mẫu:
*HĐ 3: HD
Yên Bái, Yên Thái
viết từ ứng
-T t/c nhận xét
dụng(6-7)
*HĐ 4:
Hviết vào
vở
(15-17)
3. Củng
cố-dặn
dò:(3/)

-T y/c HS viết: H viết vào vở
-T h/d cách TB ở vở
-T theo dõi giúp đỡ HS (TB-Y )
-T chấm 1 số bài- nhận xét

Trờng Tiểu học
-HS viết bảng con
-HS nhận xét
-HS đọc ND bài viết
- HS nhận xét, nêu cách
viết

-HS theo dõi- luyện viết
bảng con
- HS nhận xét- sửa sai
-HS luyện viết BC : Y
-HS nhận xét
-HS luyện viết BC
-HS nhắc t thế ngồi
viết
-HS viết vào vở

Về nhà luyện viết vào vở ở
nhà bài 42

Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009

Toán:

65-38; 46-17; 57-28; 78-29

I.Mục tiêu:: Giúp HS củng cố về:
-Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 65- 38, 46- 17,
57- 28, 78- 29.số có 2 chữ số và có nhớ
-Biết giải toán có 1 phép trừ.
-H(TB-Y): nắm vững cách trừ các dạng trên
-H yêu thích môn học
Bài tập cần làm:Bài 1( cột 1,2,3); B2(cột 1);B3.
II.Đồ dùng dạy- học: BBDtoán 2, học cụ, bảng con, VBT
Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
III:Các hoạt động dạy- học :
ND KT- TG

Hoạt động gv

1.Bài cũ:
( 5)

Đặt tính rồi tính: 65-8; 68-9
-T nhận xét- ghi điểm

2.Bài mới:
*HĐ1: GTB
(1)
*HĐ2: Thực
hiện các
phép
tính(1315)

-T giới thiệu đề bài

* HĐ3:
Luyện tập
(15-18)

-T cho H liên hệ với bài 54-18
-T cho H đặt tính phép tính
65-38
-T h/d cách tính
-T h/d các phép tính còn lại (làm
tơng tự)
Bài 1: Tính
-T y/c H nhắc cách tính
-T nhận xét- chữa bài
-T chốt cách tính
Bài 2: Số:
-T y/c H xác định y/c BT
-T t/c nhận xét
-T chốt cách làm
Bài 3: Giải toán:
-T theo dõi, giúp đỡ H
-T t/c nhận xét kết quả
-T nhận xét giờ học

Trờng Tiểu học

Hoạt động hs

-2H thực ở bảng lớp
-H lớp đọc bảng trừ 15,
16, 17, 18 trừ đi một số
-H nhận xét bài bạn
-H nhắc đề bài
-H so sánh 2 phép tính
-H đặt tính ở bảng con
-H theo dõi
-H đọc y/c BT
-H nêu cách tính
-H làm bài ở SGK bằng
bút chì
-3H làm ở bảng phụ
-H nhận xét bài bạn
-H xác định y/cBT
-H làm bài ở VBT
-H nhận xét bài bạn
-H đọc y/c BT, phân
tích, nhận dạng toán
-H làm . ở VBT
-1H làm ở bảng phụ
- Lắng nghe, thực hiện.

3. Củng
cố- dặn
dò: ( 1)
Tập đọc:
Nhắn tin
I.Mục tiêu:
*.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
-Đọc đúng các từ khó: quét nhà, đánh dấu, que chuyền, quyển,
-Đọc rành mạch 2 mẫu nhắn tin; biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
-H (TB-Y):đọc trơn đợc 2 mẩu tin nhắn
Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Trờng Tiểu học
Thanh Thuỷ
* Rèn kĩ năng đọc - hiểu:
-Hiểu nghĩa các từ mới trong SGK.
-Nắm đợc cách viết tin nhắn ( ngắn gọn, đủ ý).Trả lời đợc câu hỏi
trong SGK.
II.Đồ dùng dạy học:Bảng phụ,giấy để viết nhắn tin, SGK
III. Các hoạt động dạy - học :
ND KT- TG

1.Bài cũ:
( 5)
2. Bài mới
*HĐ1: GTB
(2)
*HĐ2:Luyện
đọc( 12-15)

*HĐ3: Tìm
hiểu bài(78)

*HĐ4: Luyện
đọc lại(5)
3.Củng cố
dặn dò;
( 3)

Hoạt động gv

Hoạt động hs

-T gọi H đọc bài Câu -3H đọc 3 đoạn và trả lời
chuyện bó đũa
câu hỏi
-T nhận xét, ghi điểm
-H nhận xét
-T giới thiệu bài
-Nhắc lại tên bài
-Đọc mẫu và hớng dẫn cách
đọc
-Theo dõi
-Hớng dẫn HS đọc
-Nối tiếp nhau đọc từng
mẩu tin nhắn
-Phát âm từ khó
-Chia lớp thành từng nhóm
-Luyện đọc trong nhóm
-Các nhóm lên thi đọc
- T t/c nhận xét đánh giá
-Nhận xét đánh giá
-Yêu cầu HS đọc thầm 2 -2HS đọc mẩu tin
mẫu tin nhắn và trả lời các -H trả lời
câu hỏi ở SGK
-H nhận xét, bổ sung
( câu 1- 4)
-Câu 5 gọi HS đọc
-Nhắn lại cho chị biết là em
-Bài tập yêu cầu viết nhắn cho cô Phúc mợn xe đạp
tin cho ai?
-Viết nhắn tin vào giấy
-Nội dung nhắn tin viết -Vài HS đọc
những gì?
-Nhận xét
- T t/c thi giọng đọc hay
-Nhận xét đánh giá
-Về nhà tập viết nhắn tin
-Bài học viết em hiểu gì
về cách viết nhắn tin?
Nhận xét giờ học

Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
Tự NHIÊN Xã HộI.

Trờng Tiểu học

Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

I.Mục tiêu:
Giúp HS:biết đợc
-Nêu đợc một số việc cần làm để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.
- Biết đợc các biểu hiệnkhi bị ngộ độc.
- H khá giỏi nêu đợc một số lí do khiến bị ngộ độc qua đờng ăn uống nh
thức ăn ôi thiu, ăn nhiều quả xanh, uống nhầm thuốc,
II.Đồ dùng dạy - học.
- Các hình trong SGK.
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND - Tg

Hoạt động của Giáo viên

1 Kiểm tra
(3-4)

-Nêu ích lợi của việc giữ
môi trờng sạch sẽ
-Nhận xét đánh giá
-Khi bị bệnh các bạn cần
2 Bài mới
Khởi động giới làm gì?
-Nếu uống nhầm thuốc
thiệu bài
thì hậu quả xảy ra nh thế
nào?
-Nêu yêu cầu bài học
-Yêu cầu HS thảo luân
theo bàn
-Nghe các nhóm bày tỏ ý
HĐ1:Những thứ kiến
có thể gây
ngộ độc

Hoạt động của Học sinh

-Kể tên những việc đá làm
để giữ môi trờng xung
quanh sạch se
-2 HS nêu
-Đi khám / uống nớc
-bệnh không khỏi đi ngay
bệnh viện, có thể gây
chết ngời
-Q Sát SGK/30 và thảo luận
về nội dung tranh
+H1:Bắp ngô - bị ruồi
đậu
+H2:Lọ thuốc
+H3 :Thuốc trừ sâu
-Đặc biệt là em bé vì cha
biết đọc nếu không phân
biệt đợc hay ngịch
-Thảo luận theo cặp về các
hình vẽ
-Sẽ bị đau bụng ỉa chảy
vì ăn thức ăn ôi thiu
-Đau bụng say thuốc ngộ
độc.

-Những thứ trên có thể
gây ngộ độc cho nhiều
ngời đặc biệt là ai? Vì
sao?
-Yêu cầu HS thảo luận
+Nếu cậu bé ăn bắp ngô
đó thì diêù gì sẽ xảy ra?
+Em bé ăn thuốc vì
nhầm đợc kẹo điều gì sẽ
xảy ra?
-Cả nhà sẽ bị ngộ độc
+Nếu lấy nhầm lọ thuốc
trừ sâu thì điều gì sẽ -Thuốc tây, dầu hoả, thức
xảy ra?
ăn ôi thiu
Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
-Những thứ gì trong gi
đình có thể gây ngộ
HĐ2:Phòng
độc ?
tránh ngộ độc -Vì sao lại bị ngộ đọc
qua đờng ăn uống?
-Yêu cầu theo dõi SGK và
nói rõ trong hình mọi ngời làm gì? Làm thế có tác
HĐ3:Đóng
dụng gì?
vai:Xử lý tình
huống
-Em hãy kể thêm vài cách
có tác dụng đề phòng bị
ngộ độc do ăn uống
-Đề phòng ngộ đọc khi ở
3)Củng cố
nhà cần làm gì?
dặn dò
-CN chốt ý
-Chia lớp thành các nhóm
và giao nhiệm vụ
+Nhóm1;2: Nêu và xử lý
tình huống bản thân bị
ngộ độc
+Nhóm3;4: Nêu và xử lý
tình huống khi ngời nhà
bị ngộ độc
-Nhận xét tiết học
-Nhắc HS cần cẩn thận

Gv : Nguyễn Thị Vân

Trờng Tiểu học
-Do ăn, uống nhầm
-Q sáts thảo luận nhóm
-2;3 nhóm trình bày
+H4:Cậu bé vứt bắp ngô
đi
+H5:Cất lọ thuốc lên cao
+H6:Cất lọ thuốc, dầu hoa
-ăn trái cây phải rửa sạch
gọt vỏ
-Ăn rau rửa sạch, ngâm
thau nớc, muối bảng
-Để riêng các loại
-Vài HS nêu
-Theo dõi
-Thảo luận
-Nêu:Phải gọi ngời lớn nói rõ
mình đã ăn uống gì.
-Nhận xét bổ sung


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ

Ôn luyện Toán:

Trờng Tiểu học

Luyện bảng 15, 16, 17, 18, 19 trừ đi một số.

I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố Nắm chắc bảng 15_ 19 trừ đi một số.
- HS chủ động lĩnh hội kiến thức, vận dụng tốt vào làm bài tập các dạng.
- HS(TB-Y) Đợc chú trọng rèn hơn về kỹ năng tính
-H tích cực tự giác học toán
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT, bảng con
III. Các hoạt động dạy học:
NDKT- TG

1.Bài cũ:
( 5)

2.Bài mới:
*HĐ 1: GTB:
(2)
*HĐ2: Luyện
tập (30)

HOạT ĐộNG CủA GV

HOạT ĐộNG CủA HS

- YC HTL bảng trừ 15đến 19 - 2 - 3 HS HTL
- Đặt tính rồi tính: 36 -7; 73 - 2 HS(Y) thực hiện
-5
- H nhận xét bài bạn
- T nhận xét, ghi điểm
- 2HS nhắc lại
- Giới thiệu, ghi tên bài
Bài 1: Đặt tính rồi tính
(VBT-T64)
- YC H nêu cách đặt tính và
tính
- YC HS thực hiện VBTGK.
- HD nhận xét, chữa bài
* Chốt cách đặt tính và
tính

Gv : Nguyễn Thị Vân

-H(TB): nêu cách đặt tính
và cách tính
- HS làm ở VBT
- 3HS (TB-Y) làm BP
- Nhận xét, chữa bài.
- Nhắc cách đặt tính và
tính


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
Bài 1 Đặt tính rồi
tính(VBT -T 65 )
-T y/c HS đọc BT- YC
-HS thực hiện VBTGK.
- HD nhận xét, chữa bài
3. Củng cố - * Chốt cách đặt tính và
Dặn dò: (5 tính.
Bài 3: ( VBT - T 69 ): Giải
toán
-T chữa bài - chốt dạng toán
về ít hơn

Trờng Tiểu học
- HS làm ở VBT
- 3HS (TB-Y) làm BP
- Nhận xét, chữa bài.
- Nhắc cách đặt tính và
tính
HS đọc bài toán
- 1hs giải ở bảng phụ
- Nhận xét, chữa bài
- HS tham gia chơi

- T t/c trò chơi Đố bạn
- Dặn dò về ôn lại bài

Ôn luyện Toán:

Luyện bảng 11, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố Nắm chắc bảng 11 đến 18 trừ đi một số.
- HS chủ động lĩnh hội kiến thức, vận dụng tốt vào làm bài tập các dạng.
- HS(TB-Y) Đợc chú trọng rèn hơn về kỹ năng tính
-H tích cực tự giác học toán
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT, bảng con
III. Các hoạt động dạy học:
NDKT- TG

1.Bài cũ:
( 5)

2.Bài mới:
*HĐ 1: GTB:
(2)
*HĐ2: Luyện
tập (30)

HOạT ĐộNG CủA GV

HOạT ĐộNG CủA HS

- YC HTL bảng trừ 15đến 19 - 2 - 3 HS HTL
- Đặt tính rồi tính: 76 -7; 53 - 2 HS(Y) thực hiện
-5
- H nhận xét bài bạn
- T nhận xét, ghi điểm
- 2HS nhắc lại
- Giới thiệu, ghi tên bài
Bài 1: Đặt tính rồi tính

Gv : Nguyễn Thị Vân

-H(TB): nêu cách đặt tính
và cách tính


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
(VBT-T65)
- YC H nêu cách đặt tính và
tính
- YC HS thực hiện VBTGK.
- HD nhận xét, chữa bài
* Chốt cách đặt tính và
tính
Bài 1 Đặt tính rồi
tính(VBT -T 66 )
-T y/c HS đọc BT- YC
-HS thực hiện VBTGK.
- HD nhận xét, chữa bài
3. Củng cố - * Chốt cách đặt tính và
Dặn dò: (5 tính.
Bài 3: ( VBT - T 68 ): Giải
toán
-T chữa bài - chốt dạng toán
về ít hơn

Trờng Tiểu học
- HS làm ở VBT
- 3HS (TB-Y) làm BP
- Nhận xét, chữa bài.
- Nhắc cách đặt tính và
tính
- HS làm ở VBT
- 3HS (TB-Y) làm BP
- Nhận xét, chữa bài.
- Nhắc cách đặt tính và
tính
HS đọc bài toán
- 1hs giải ở bảng phụ
- Nhận xét, chữa bài
- HS tham gia chơi nêu các
công thức toán.

- T t/c trò chơi Đố bạn
- Dặn dò về ôn lại bài

ÔL Tiếng Việt:

Luyện đọc bài tập đọc Tuần 13

I.Mục tiêu: Giúp HS:
1. Rèn KN đọc tiếng: HS đọc to, rõ ràng, trôi chảy 2 bài TĐ đã học ở tuần
13
2. Củng cố KN đọc hiểu: nắm đợc ND các câu hỏi của 2 bài TĐ
3. Giúp HS (Y):đọc đúng ngắt nghỉ và lời thoại của các nhân vật
ở các bàiBông hoa Niềm Vui và bài Quà của bố
- HS có ý thức luyện đọc, yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ

Trờng Tiểu học

NDKT- TG

HOạT ĐộNG CủA GV

HOạT ĐộNG CủA HS

1.Bài mới:
*HĐ 1: GTB (2)
*HĐ 2: Luyện
đọc và củng
cố ND bài
Bông hoa
Niềm Vui
( 14-15)

-Giới thiệu, ghi tên bài
- T h/d HS luỵên đọc đoạn
-T t/c cho HS luyện đọc
phân vai
- T nhận xét - khen ngợi
- T y/c HS đọc bài và
TLCH ở SGK
- T chốt lại ND các câu hỏi
T h/d HS luỵên đọc đoạn
-T t/c nhận xét- khen ngợi
-T t/c cho HS luyện đọc
hay
- T y/c HS đọc bài và
TLCH ở SGK
- T chốt lại ND các câu hỏi

- 2HS nhắc lại
- 1 HS(G): Hà đọc bài - lớp
đọc thầm
- HS luyện đọc đoạn
trong nhóm
- H (TB đọc trớc lớp
- HS (K-G) luyện đọc hay
toàn bài trong nhóm
- HS các nhóm thi đọc hay
- HS nhận xét - chọn bạn
đọc hay
- HS đọc bài và TLCH
- HS nhận xét - bổ sung
- 1 HS đọc bài - lớp đọc
thầm
- HS luyện đọc đoạn
trong nhóm
- HS(TB): đọc trớc lớp
- HS luyện đọc haytoàn
bài trong nhóm
- HS(K-G) các nhóm thi
đọc hay
- HS nhận xét - chọn bạn
đọc hay
- HS đọc bài và TLCH.

*HĐ 3: Luyện
đọc và củng
cố ND bài
Quà của bố
( 14-15)

-Về nhà đọc lại các bài
2. Củng cố Dặn dò:
( 1 )

ÔL Tiếng Việt:

Luyện đọc bài tập đọc Tuần 14
I.Mục tiêu: Giúp HS:
1. Rèn KN đọc tiếng: HS đọc to, rõ ràng, trôi chảy 2 bài TĐ đã học ở tuần
14
Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Trờng Tiểu học
Thanh Thuỷ
2. Củng cố KN đọc hiểu: nắm đợc ND các câu hỏi của 2 bài TĐ
3. Giúp HS (Y):đọc đúng ngắt nghỉ và lời thoại của các nhân vật
ở các bàiCâu chuyện bó đũa và bài nhắn tin
- HS có ý thức luyện đọc, yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
NDKT- TG

HOạT ĐộNG CủA GV

HOạT ĐộNG CủA HS

1.Bài mới:
*HĐ 1: GTB (2)
*HĐ 2: Luyện
đọc và củng
cố ND bài
Bông hoa
Niềm Vui
( 14-15)

-Giới thiệu, ghi tên bài
- T h/d HS luỵên đọc đoạn
-T t/c cho HS luyện đọc
phân vai
- T nhận xét - khen ngợi
- T y/c HS đọc bài và
TLCH ở SGK
- T chốt lại ND các câu hỏi
T h/d HS luỵên đọc đoạn
-T t/c nhận xét- khen ngợi
-T t/c cho HS luyện đọc
hay
- T y/c HS đọc bài và
TLCH ở SGK
- T chốt lại ND các câu hỏi

- 2HS nhắc lại
- 1 HS(G): Hà đọc bài - lớp
đọc thầm
- HS luyện đọc đoạn
trong nhóm
- H (TB đọc trớc lớp
- HS (K-G) luyện đọc hay
toàn bài trong nhóm
- HS các nhóm thi đọc hay
- HS nhận xét - chọn bạn
đọc hay
- HS đọc bài và TLCH
- HS nhận xét - bổ sung
- 1 HS đọc bài - lớp đọc
thầm
- HS luyện đọc đoạn
trong nhóm
- HS(TB): đọc trớc lớp
- HS luyện đọc haytoàn
bài trong nhóm
- HS(K-G) các nhóm thi
đọc hay
- HS nhận xét - chọn bạn
đọc hay
- HS đọc bài và TLCH.

*HĐ 3: Luyện
đọc và củng
cố ND bài
Quà của bố
( 14-15)

-Về nhà đọc lại các bài
2. Củng cố Dặn dò:
( 1 )

Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ

Trờng Tiểu học

Thứ t ngày 2 tháng 12 năm 2009.

Câu chuyện bó đũa

chính tả (NV):

I.Mục tiêu:
- Nghe viết chính xác, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nói của
nhân vật:Ngời chasức mạnh
- Làm đúng các bài tập phân biệt ăt/ăc, iên/in.
- Chú ý sửa lỗi dấu hỏi, ngã và vần anh- ân cho HS yếu.
- HS có ý thức luyện viết đúng, đẹp
II.Đồ dùng dạy họ:Chép sẵn bài chép,bảng con, vở BTTV, phấn, bút,
III.Các hoạt động dạy học.
ND,KT- TL

1.Bài cũ:
( 5 phút)
2.Bài mới.
*HĐ 1:HD
viết chính
tả.(7 phút)

*HĐ 2: H
viết bài
(17- 20
phút)

HOạT ĐộNG CủA GV

HOạT ĐộNG CủA HS

T đọc :nhộn nhạo, niềng
niễng, quẫy.
T nhận xét chung.
Dẫn dắt ghi tên bài học.
T y/c đọc đoạn viết.
+Tìm lời của ngời cha trong
bài chính tả?
-Lời của ngời cha đợc ghi lại
saunhững dấu câu gì?

-HS viết bảng 3dãy 3 từ
- HS nhận xét

- T h/d viết từ khó.
- T gạch chân
- T t/c nhận xét, sửa sai
- T h/d cách TB ở vở.
- T đọc bài cho HS viết.
-T đọc dò
-T chấm 8 - 10 bài, nhận
xét.

- HS nêu- đọc-phân
tích- viết bảng con: chia
lẻ, lẫn, sức mạnh

*HĐ 3: HD
Gv : Nguyễn Thị Vân

-Nhắc lại tên bài học.
-2HS đọc lại.
-Đúng nh thế
-Sau dấu 2 chấm, dấu
gạch ngang

- Nhắc nhở t thế ngồi
viết.
- Viết bài vào vở.
- HS soát lỗi ( 2 lần)
- HS lắng nghe


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
làm bài tập. Bài 2c:Điền ăt hay ăc
( 5-6 phút)
- T chữa bài

Trờng Tiểu học

Bài 3b:
3. Củng cố- -Nhận xét tiết học.
dặn dò(1) -Dặnvề nhà luyện viết vào
vở ở nhà.

- 2HS đọc yêu cầu đề
bài.
- Làm bài vào vở.
-1H làm ở bảng phụ
- 2HS đọc yêu cầu bài
tập.
- Nêu miệng bài.
- Hoàn thành bài tập vào
vở.

Luyện tập

Toán:

I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:
- Thuộc bảng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng đá học.
- Biết giải bài toán về ít hơn.
-H(TB-Y)nắm vững bảng trừ và vận dụng vào tính và giải toán
Bài tập cần làm: B1, B2( cột 1, 2); B3, B4.
II. Đồ dùng dạy học:SGK, bảng con, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy - học :
ND KT- TG

Hoạt động gv

1.Bài cũ:(5) đặt tính rồi tính:
45-37 ;56-39; 77-48;
-Nhận xét đánh giá
2. Bài mới:
*HĐ1: GTB
-Giới thiệu bài
(1)
*HĐ2: Luyện Bài 1: Tính nhẩm
tập(28-30)
-chia lớp 3 nhóm lên thi
điền nhanh kết quả vào 4
cột phép tính
Bài 2: Tính nhẩm
-T theo dõi, giúp đỡ H
-T t/c nhận xét bài bạn

Gv : Nguyễn Thị Vân

Hoạt động hs

-Làm bảng con
-Nêu cách đặt tính và cách
thực hiện

-Thảo luận theo cặp đôi
-Mỗi nhóm cử 2 H(TB) lên
điền
-Vài HS đọc bài
-Đọc đồng thanh
-H nêu cách tính nhẩm
-H làm bút chì ở SGK
-1H(TB) Lâm làm ở bảng
phụ
-H nhận xét bài bạn


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
Bài 3: Đặt tính rồi tính
-T theo dõi, giúp đỡ H TB.
-T t/c nhận xét bài- chốt
cách tính
Bài 4: Giải toán
-T theo dõi, giúp đỡ H
3.Củng cố- - T t/c nhận xét bài bạndặn dò(2) chốt dạng
-Nhận xét chung
-Nhận xét giờ học

Trờng Tiểu học
-H nêu nhận xét:15-5-1=156=9
-H nêu y/c BT
-H thực hiện ở bảng con
-H nhắc cách đặt tính và
tính
-H đọc BT nhận dạng toán
và giải
-1H(TB) Trung giải ở bảng
phụ
-H nhận xét bài bạn

Tập viết:
Chữ hoa M
I.Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa M (1 dòng cỡ chữ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ).
-Biết viết từ ứng dụng Miệng cỡ chữ vừa và cỡ chữ nhỏ.câu ứng dụng
Miệng nói tay làm theo cỡ chữ nhỏ viết đúng mẫu chữ, đều nét và nối
đúng quy định.
- HS ( TB-Y) viết đúng mẫu chữ
* H khá giỏi viết toàn bài.
II. Đồ dùng dạy - học. Mẫu chữ M, bảng phụ. Vở tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy - học :
NDKT - TG

HOAT ĐÔNG GV

HOAT ĐÔNG HS

1.Bài
cũ: -T y/c HS viết: L, Lá
-Viết bảng con:L, Lá.
(5phút)
-Nhận xét chung.
-HS nhận xét
2.Bài mới:
-Dẫn dắt ghi tên bài -Nhắc lại tên bài học.
*HĐ1:GTB( 2) học.
-Quan sát nhận xét.
*HĐ 2: HD viết -Đa mẫu chữ hoa M ra. 5 li
chữ hoa M( 7- -Chữ cao mấy li.
Gồm 4 nét:
8)
-Chữ M đợc viết bởi
mấy nét?
-Theo dõi
-HD viết mẫu.
-Viết bảng con 3 - 4 lần
-Nhận xét, uốn nắn
Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
cho HS (Y)
-Giới thiệu cụm từ ứng
*HĐ 3: Viết dụng
cụm từ ứng -Cụm từ này có nghĩa
dụng Miệng giống cụm từ nào?
nói tay làm. -Em hiểu nghĩa cụm
(6-7)
từ này thế nào?
-Nhận xét về độ cao
của các con chữ?
-HD viết Miệng.
-Nhận xét- uốn nắn.
-Nhắc nhở và nêu yêu
*HĐ 4: Viết cầu viết.
vào vở.
-Theo dõi- giúp đỡ.
(18-20)
-Chấm 8 - 10 bài, nhận
xét.
3.Củng
cố
-dặn dò. (1 -Dặn Hs.
phút)

Trờng Tiểu học
-Đọc:Miệng nói tay làm.
- Nêu
Cao 2,5 li l, h, cao 1,25 li là r
các chữ còn lại cao 1 li.
-Viết bảng con 2 - 3 lần.
-HS nhắc t thế ngồi viết
-viết bài vào vở.
- HS rút kinh nghiệm
-Về nhà hoàn thành bài viết
ở nhà.

Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009

Toán:

Bảng trừ

I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:
-Thuộc bảng trừ có nhớtrong phạm vi 20.
-Biết vận dụng bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để làm tính cộng rồi trừ
liên tiếp.
-Cách vẽ hình theo mẫu
-H(TB-Ynắm vững bảng trừ
-H tự giác học tập
* Bài tập cần làm:B1, B2(Cột 1)
II.đồ dùng dạy- học:SGK, VBT, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy - học:
ND KT- TG

Gv : Nguyễn Thị Vân

Hoạt động gv

Hoạt động hs


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
1. Bài cũ : - T gọi H giải bài 4 SGK-T68
(5)
- ĐTRT: 35-7; 50-27
-T nhận xét, ghi điểm
2.Bài mới
*HĐ1:
GTB(1)
*HĐ2:Thực
hành luyện
tập (30)

Trờng Tiểu học
-1H giải ở bảng lớp
- H làm ở bảng con
-Nhận xét

- Giới thiệu bài
Bài 1: Tính nhẩm
-Chia lớp thành các nhóm và
yêu cầu các nhóm nêu kết quả
của các phép tính và nhẩm
đọc thuộc
-T huy động kết quả của các
nhóm

-H nhắc lại đề bài
- Thảo luận trong nhóm
bàn
+Nêu kết quả phép tính
+Nhẩm đọc thuộc
+Đọc trong nhóm
+Đại diện các nhóm đọc
nối tiếp nhau theo từng
bảng trừ H (TB)
-Nhận xét
-H đọc phép tính: 5+6Bài 2: Tính
8
-Phép tính trên gồm có mấy -2 dấu phép tính cộng
dấu phép tính?
và trừ
-Ta đợc thực hiện tính từ trái
sang
phải
-1H(K) thực hiện
- T ghi bảng: 5+6-8= 3
-H làm ở VBT
3.Củng cố-1H(TB) làm ở bảng phụ
dặn dò(3) -T chữa bài chốt cách làm
-H nhận xét
-Nhận xét dặn dò HS
-Cả lớp đọc bảng trừ

Chính tả(TC):

Tiếng võng kêu

I. Mục tiêu:
-Chép lại chính xácbài chính tả, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu của
bài :Tiếng võng kêu
-Làm bài tập phân biệt i/iê
-H (TB-Y)viết đúng chính tả
-H có ý thức luyện viết đúng chính tả, viết đẹp
II.Đồ dùng dạy học: Vở bài tập tiếng việt, bảng con, vở chính tả

Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Thanh Thuỷ
III. Các hoạt động dạy - học :
ND KT- TG

Hoạt động gv

Trờng Tiểu học

Hoạt động hs

1.Bài cũ:(5) -T đọc: lẫn, sức mạnh
-H viết bảng con:
-Nhận xét đánh giá
-H nhận xét bài bạn
2.Bài mới:
-Giới thiệu bài
-2HS đọc - cả lớp đọc
*HĐ1:Hớng
-Đọc bài chép
thầm
dẫn tập
-Khi em bé ngủ em bé mơ
chép:
thấy gì?
-Con cò cánh bớm
(6-7)
-Các chữ đầu dòng th viết -Viết hoanh thế nào?
Tìm từ khó- đọc- phân
tích và viết bảng con
-1h nhắc t thế ngồi viết
-T t/c nhận xét, sửa sai
*HĐ2 : H
-Nhắc nhở HS chép bài
-Nhìn bảng và chép bài
chép bài:(18- -T h/d cách TB ở vở
-H soát lỗi (2lần)
20)
-T theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y):
-T đọc dò
-Chấm 10-12 bài của HS
-Bài2 b:
-HS đọc
HĐ3: H làm
-Gọi HS đọc
-Tự làm bài vào vở bài
bài tập
tập
3.Củng cố-Nhận xét giờ học
-H (TB)đọc bài làm
dặn dò(1)
-Nhắc HS về xem lại bài

THủ CÔNG.
Gấp, cắt, dán hình tròn.
I Mục tiêu.
- Gấp cắt, dán hình tròn. Hình có thể cha tròn đều và có kích thớc to,
nhỏ tuỳ thích.Đờng cắt có thể mấp mô.
- H khéo tay:Gấp, cắt, dán đợc hình tròn. Hình tròn tơng đối tròn. Đờng
cắt ít mấp mô. Hình dán phẳng.Có thể gấp, cắt, dán đợc thêm hình
tròn có kích thớc khác.
Gv : Nguyễn Thị Vân


Thiết kế bài dạy lớp 2
Trờng Tiểu học
Thanh Thuỷ
- Biết cách trình bày và trang trí sản phẩm nh: Chùm bông hoa, chùm
bóng bay.
II Chuẩn bị.
- Quy trình gấp, cắt, dán hình tròn , vật mẫu, giấu màu.
- Mẫu chùm bóng bay, chùm bông hoa
- Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút .
III Các hoạt động dạy học chủ yếu.
ND - Tg

1.Kiểm
tra.
( 4-5)
2.Bài mới.
HĐ 1: Thực
hành.
( 15- 17)

HĐ 2: Trình
bày sản
phẩm.
( 10- 12)
3.Củng cố
dặn dò:

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

-Có mấy bớc gấp cắt dán -2HS thực hành lại quy
hình tròn?
trình gấp, cắt, dán hình
-Nhận xét chung.
tròn.
-Có 3 bớc gấp, cắt, dán
- Giới thiệu bài, ghi đề.
HD H cách gấp- Treo quy
trình.
-Quan sát và nhận xét.
-Gấp mẫu và giải thích lại -Nghe.
các thao tác.
-2HS gấp - trình bày cách
-Gọi Hs thực hành gấp.
thực hiện.
-Treo bài mẫu về cách trang -Quan sát - đợc lấy từ hình
trí
tròn.
-Cách trang trí này đợc lấy từ
hình nào?
-Thực hành mỗi em cắt 5
-Chia lớp thành nhóm và nêu hình tròn nhỏ để dán
yêu cầu thực hành.
trang trí
-theo dõi giúp đỡ Hs yếu.
-Gợi ý cách trình bày.
-Nhận xét chung

-Trng bày sản phẩm.
-Nhận xét bình chọn sản
phẩm đẹp.

-Hình tròn đợc dùng làm gì?
-Nhận xét tinh thần học tập
của HS.
Dặn Hs.

-Hình tròn đợc trang trí
cho đẹp.
-Về thực hành cắt hình
tròn và dán theo ý thích.

Gv : Nguyễn Thị Vân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×