Tải bản đầy đủ

200 Câu trắc nghiệm lý thuyết Este Lipit

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

HHDM01: ESTE-LIPIT
PH N I: LÝ THUY T

et

.N

hu

iT

Th

De

Câu 1: h p ch t nào sau đây là este h u c ?
A.CH3 CH2 Cl
B.HCOOC6 H5
C. CH3 CH2 ONO2

D.T t c đ u đúng
Câu 2:Ch t nào sau đây không ph i là este ?
A.HCOOC6 H5
B.HCOOCH3
C.CH3 COOH
D.CH3 COOCH3
Câu 3:Ch t nào sau đây không ph i là este ?
A.HCOOCH3
B.C2 H5 OC2 H5
C.CH3 COOCH3
D.C3 H5 (COOCH3 )3
Câu 4:Este m ch h có công th c t ng quát là?
A. Cn H2n+2-2a-2b O2b .
B.Cn H2n - 2 O2 .
C.Cn H2n + 2-2b O2b .
D.Cn H2n O2 .
Câu 5: Este no, đ n ch c,m ch h có công th c t ng quát là?
A. Cn H2n O2 (n ≥ 2)
B.Cn H2n-2 O2 (n ≥ 2)
C.Cn H2n+2 O2 ( n ≥ 2)
D.Cn H2n O ( n ≥ 2)
Câu 6: Ch t béo đ ng v t h y h t th r n là do ch a?
A.ch y u g c axitbeos không no
B.g lixero l trong phân t
C.ch y u g c axit béo no.
D.g c axit béo.
Câu 7: T d u th c v t làm th nào đ có đ c B ?
http://dethithu.net
A.Hidro hóa axit béo
B. ehidro hóa ch t béo l ng
C.Hidro hóa ch t béo l ng
D.Xà phòng hóa ch t béo l ng
Câu 8:Ch n phát bi u đúng?
A.ch t béo là triete c a glixerol v i axit
B. ch t béo là triete c a glixero l v i axit vô c
C.Ch t béo là Trieste c a glixerol v i axit béo
D.Ch t béo là Trieste c a ancol v i axit béo
Câu 9:Có th chuy n hóa ch t béo l ng sang ch t béo r n nh ph n ng?
A.Tách n c
B.Hidro hóa

C.đ Hid ro hóa
D.Xà phòng hóa.
Câu 10: ph n ng nào sau đây dùng đ di u ch xà phòng?
A. un nóng axit béo v i dung d ch ki m
B. un Nóng glixerol v i các axit béo
C. un nóng ch t béo v i dung d ch ki m
D.C A,C đ u đúng
Câu 11: Ph n ng t ng tác c a ancol và axit t o thành este có tên g i là g ì?
A. Ph n ng trung hòa
B Ph n ng ng ng t
C. Ph n ng este hóa
D. Ph n ng k t h p
Câu 12: Ph n ng th y phân este trong môi tr ng ki m khi đun nóng đ c g i là?
A. Xà phòng hóa
B. Hiđrát hóa
B. Hiđrát hóa
D. S lên men
http://dethithu.net
Câu 13: Metyl p ropionát là tên g i c a h p ch t nào sau đây?
A. HCOOC3 H7
B. C2 H5 COOCH3
C. C3 H7 COOH
D. C2 H5 COOH
Câu 14: M t este có công th c phân t là C4 H6 O2 khi th y phân trong môi tr ng axit thu đ c đimetyl xeton. Công th c c u t o thu
g n c a C4 H6 O2 là công th c nào?
A. HCOOCH=CHCH3
B. CH3 COOCH=CH2
C. HCOOC(CH3 )=CH2
D.CH2 =CHCOOCH3
Câu 15: Este đ oc t o thành t axit no, đ n ch c và ancol đ n ch c có công th c c u t o nh
đáp án nào sau đây?
A. Cn H2n-1 COOC mH2m+1 B. Cn H2n-1 COOCmH2m-1
C. Cn H2n+1 COOCmH2m-1
D. Cn H2n+1 COOCmH2m+1
Câu 16: M t este có công th c phân t là C3 H6 O2 có ph n ng tráng g ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 Công th c c u t o c a
este đó là công th c nào?
A. HCOOC2 H5
B. CH3 COOCH3
C. HCOOC3 H7
D. C2 H5 COOCH3
Câu 17 : Ph n ng este hóa gi a ancol và etylic và axit axtic t o thành s n ph m có tên g i là g ì?
A. Metyl axetat
B. A xyl etylat
C. Etyl axetat
D. A xetyl etylat
Câu 18: khi th y phân este vinyl axetat trong môi t r ng axit thu đ c nh ng ch t gì?
A. A xit axetic và ancol vinylic
B. A xit axet ic và anđehit axetic
C. A xit axet ic và ancol etylic
D. A xetic và ancol v inylic
Câu 19: Th y phân este C4 H6 O2 trong môi tr ng axit thì ta thu đ c m t h n h p các ch t đ u có ph n ng tráng g ng. V y công
th c c u t o c a este có th là đáp án nào sau đây?
A. CH3 COOCH=CH2
B. HCOOCH2 CH=CH2
C. HCOOCH=CHCH3
D. CH2 =CHCOOCH3
Câu 20: c đi m nào sau đây không đúng khi nói v metyl fo mat là.
A.Có CTPT C2 H4 O
B.Là đ ng đ ng c a axit axetic
C.Là đ ng phân c a axit axetic
D.là h p ch t este
Câu 21: M t este có công th c phân t là C4 H8 O2 , khi th y phân trong môi tr ng axit thu đ c ancol etylic. CTCT c a C4 H8 O 2 là
A. C3 H7 COOH
B. CH3 COOC2 H5
C. HCOOC3 H7
D. C2 H5 COOCH3

H c không ph i là t t c . nh ng nó là con đ

ng ng n nh t đ đ a ta đ n thành công!.
Page 1
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

et

.N

hu

iT

Th

De

Câu 22: X là m t este t o t axit và ancol no. t cháy hoàn toàn 1 mo l X thu đ c 3 mo l CO2 . có bao nhiêu este tho mãn?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23: trong phân t este no , đ n ch c ,m ch h , o xi chi m 36,36% v kh i l ng.S CTPT th a mãn là?
A.2.
B3
C.4.
D.5
Câu 24: : Glixerin đun v i h n h p CH3 COOH và HCOOH ( xúc tác H2 SO4 đ c) có th đ c t i đa bao nhiêu trieste (este 3 l n este)?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 25: Este X có công th c phân t là C6 H10 O4 . X không tác d ng v i Na. un nóng X v i NaOH thu đ c ch t có th ph n ng
Cu(OH)2 nhi t đ th ng t o dung d ch xanh lam nh ng không t o k t t a đ g ch khi đun nóng. Hãy cho bi t X có th có
bao nhiêu CTCT?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 26:Este X không tác d ng v i Na nh ng tác d ng v i NaOH đun nóng đ c glixerin và natri axetat. Hãy cho bi t CTPT c a X?
A. C6 H8 O6
B. C9 H12 O6
C. C9 H14 O6
D. C9 H16 O6
Câu 27: Có bao nhiêu este m ch h có công th c phân t là C5 H8 O2 mà khi th y phân trong môi tr ng ki m cho 1 mu i và m t
anđehit?
http://dethithu.net
A. 8
B. 7
C. 6
D. 5
Câu 28: Este X không tác d ng v i Na. X tác d ng dung d ch NaOH thu đ c m t ancol duy nh t là CH3 OH và mu i natri ađipat.
CTPT c a X là
A. C10 H18 O4
B. C4 H6 O4
C. C6 H10 O4
D. C8 H14 O4
Câu 29: Thu phân m t este X có công th c phân t là C4 H8 O2 ta đ c axít Y và r u Z. o xi hoá Z b i O2 có xúc tác l i thu đ c Y.
công th c c u t o c a X là:
A. CH3 COOC2 H5 B. HCOOC3 H7
C. C2 H5 COOCH3
D. HCOOCH3
Câu 30: đ phân bi t các este riêng bi t : vinyl axetat, etyl fo miat , metyl acry lat ta có th ti n hành theo trình t nào sau đây ?
A. Dùng dung d ch NaOH loãng , đun nh , dùng dung d ch Br2 , dùng dung d ch H2 SO4 loãng
B.Dùng dung d ch NaOH, dùng Ag 2 O/NH3
C. Dùng Ag 2 O/NH3 , dùng dung d ch Br2 , dùng dung d ch H2 SO4 loãng
D. t t c đ u đúng.
Câu 31 : Trong ph n ng gi a r u etylic và axít axet ic thì cân b ng s chuy n theo chi u thu n t o este khi.
A. cho d r u etylic ho c d axít axet ic
B. dùng H2 SO4 đ c đ hút n c
C. ch ng c t ngay đ l y este ra
D. c 3 b i n pháp A,B,C
Câu 32: Thu phân este C4H6 O2 trong mô i tr ng axít ta đ c m t h n h p 2 ch t h u c đ u có ph n ng tráng g ng, công th c
c u t o c a este đó là
A. CH3 COO-CH=CH2
B. HCOO-CH2 -CH=CH2 C. CH3 -CH=CH-OCOH
D. CH2 = CH-COOCH3
Câu 33: Th c hi n ph n ng este hoá gi a axit ađipic { HOOC-(CH2 )4 -COOH } v i ancol đ n ch c X thu đ c este Y1 và Y2 trong
đó Y1 có công th c phân t là C8 H14 O4 . Hãy l a ch n công th c đúng c a X.
A. CH3 OH
B. C2 H5 OH
C. C3 H5 OH
D. c A, B
Câu 34: un nóng glixerin v i axit h u c đ n ch c X thu đ c h n h p các este trong đó có m t este có công th c phân t là
C6 H8 O6 . L a ch n công th c đúng c a X.
A. HCOOH
B. CH3 COOH
C. CH2 =CH-COOH
D. CH3 CH2 COOH
Câu 35: un nóng este đ n ch c X v i NaOH thu đ c m t mu i và m t anđehit. Hãy cho bi t công th c chung nào tho mãn?
A. HCOOR
B. R-COO-CH=CH-R’
C. R-COO-C(R)=CH2
D. đáp án khác
Câu 36: Khi đun nóng ch t h u c X thu đ c etilenglico l ( HO-CH2 -CH2 -OH ) và mu i natri axetat. Hãy l a ch n công th c c u t o
đúng c a X.
A. CH3 COOCH2 -CH2 OH
B. (CH3 COO)2 CH-CH3
http://dethithu.net
C. CH3 COOCH2 -CH2 -OOC-CH3
D. c A và C.
Câu 37: Cho axit X có công th c là HOOC-CH2 -CH(CH3 )-COOH tác d ng v i r u etylic ( xúc tác H2 SO4 đ c) thì thu đ c bao
nhiêu este ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38: Cho r u đa ch c A tác d ng v i axit B đ n ch c thu đ c este E thu n ch c có công th c phân t là C6 H8 O6 . V y cô ng th c
c a B là.
A. HCOOH
B. CH3 COOH
C. C2 H3 COOH
D. không xác đ nh
Câu 39: Este A1 không tác d ng v i Na. Cho A 1 tác d ng dung d ch NaOH thu đ c m t r u duy nh t là CH3 OH và mu i natri
ađipat. Công th c phân t c a A 1 là.
A. C2 H4 O2
B. C4 H6 O4
C. C6 H10 O4
D. C8 H14 O4

H c không ph i là t t c . nh ng nó là con đ

ng ng n nh t đ đ a ta đ n thành công!.
Page 2
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

De

Câu 40: M t este đ n ch c X có công th c phân t là C5 H10 O2 tác d ng v i NaOH đun nóng đ c ch t A và ch t B . khi ch o A tác
d ng v i H2 SO4 ng i ta thu đ c ch t h u c có kh n ng tham gia ph n ng tráng g ng. Còn n u cho B đun nóng v i
H2 SO4 đ c thì thu đ c h n h p 2 olefin. Công th c c u t o c a X là:
A. CH3 COOCH(CH3 )2
B. HCOOCH(CH3 )-CH2 CH3
C. HCOOCH2 -CH(CH3 )2
D. CH3 (CH2 )3 COOH
Câu 41: Trung hòa a mo l axit h u c A c n 2a mo l NaOH.
t cháy a mo l A đ c 2a mo l CO2 . CT A là
A. CH3 COOH
B. HOOCCOOH.
C. A xit đ n ch c no.
D. A xit đ n ch c không no.
Câu 42: Cho các phát bi u:
(1) R u b c 1 o xi hóa không hoàn toàn ra Anđehit
(2) T t c các axit cacboxy lic đ u không tham gia P tráng b c
http://dethithu.net
(3) P th y phân este trong mô i tr ng axit là P thu n ngh ch
(3) T t c các ancol no, đa ch c đ u hòa tan đ c Cu(OH)2
Phát bi u đúng là
A. (2) và (4)
B. (3) và
C. (1) và (3)
D. (1) và (2)
Câu 43: Cho s đ chuy n hoá sau: HCOONa  A  C2 H5 OH  B  D  (COOH)2 Các ch t A, B, D có th là

et

.N

hu

iT

Th

A. H2 ; C4 H6 ; C2 H4 (OH)2
B. H2 ; C2 H4 ; C2 H4 (OH)2
C. CH4 ; C2 H2 ; (CHO)2 .
D. C2 H6 ; C2 H4 (OH)2 .
Câu 44: Có các nh n đ nh sau
(1) Este là s n ph m c a P g i a axit và glixerol
(2) Este là h p ch t h u c trong phân t có nhóm - COO (3) Este no, đ n ch c, m ch h có CTPT là Cn H2n O2 , v i n ≥ 2
(4) H p ch t CH3 COOC2 H5 thu c lo i este
(5) S n ph m c a P gi a axit và ancol là este
Các nh n đ nh đúng là:
A. (1), (2), (3), (4), (5).
B. (1), (3), (4), (5)
C. (1), (2), (3), (4).
D. (2), (3), (4), (5).
Câu 45 : Phát bi u nào sau đây là đúng
A.
phân bi t benzen, toluen và stiren ( đi u ki n th ng) b ng ph ng pháp hóa h c, ch c n dùng thu c th là n c brom
B. T t c các este đ u tan t t trong n c, không đ c, đ c dùng làm ch t t o h ng trong công nghi p th c ph m, m ph m
C. P gi a axit axetic v i ancol benzylic( đi u ki n thích h p) t o thành benzyl axetat có mùi th m c a chu i chín
D. Trong P este hóa gi a CH3COOH v i CH3OH, H 2O t o nên t -OH trong nhóm -COOH c a axit và H trong nhóm -OH c a ancol
Câu 46 : Hãy ch n đ nh ngh a đúng trong các đ nh ngh a sau
A. Este là nh ng h p ch t h u c trong phân t có nhóm ch c – COO- liên k t v i c¸c g c R và R’
B Este là h p ch t sinh ra khi th nhóm –OH trong nhóm COOH c a phân t axit b ng nhóm OR.
C. Este là s n ph m P khi cho r u T/d v i axit cacboxy lic
D. Este là s n ph m P kh i cho r u T/d v i axit.
Câu 47: K t lu n nào sau đây sai:
A. Este sôi nhi t đ th p h n axit t ng ng
B. Este th ng ít tan trong n c
C. este b kh b i LiAlH4 cho ancol b c 1
D. T ng t c đ P este c n t ng t c đ c a axit ho c r u.
Câu 48: Công th c t ng quát c a este no, đ n ch c là
A. RCOOR’
B. CxHy Oz
C. Cn H2n O2
D. Cn H2n-2 O2
Câu 49: Trong phân t este no, đ n ch c có s liên k t pi là :
A. 0
B. 1
`C. 2
D. 3
Câu 50: CTPT c a este X m ch h là C4 H6 O2 . X thu c lo i este:
A. No, đa ch c
B. Không no,đ n ch c
C. No, đ n chúc
D. Không no, có m t n i đôi, đ n ch c
Câu 51: Este đ c t o thành t axit no, đ n ch c v i ancol no, đ n ch c có công th c nào sau đây
A. Cn H2n+1 COOC mH2m+1 B. Cn H2n-1 COOC mH2m-1 C. B. Cn H2n-1 COOC mH2m +1
D. Cn H2n+11 COOC mH2m-1
Câu 52: Trong các ch t sau ch t nào không ph i là este
A. CH3 COOC2 H5
B. HCOOC3 H7
C. CH3 COOCH(CH3 )2
D. CH3 -O– C2 H4 –O–CH3
Câu 53: S đ ng phân t i đa c a este có CTPT C4 H8 O2 là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 54: S đ ng phân t i đa c a este có CTPT C4 H6 O2 là:
A. 4
B. 3
C. 6
D. 5
Câu 55: M t este đ n ch c no m ch h có 48,65 % C trong phân t thì s đ ng phân este là:
H c không ph i là t t c . nh ng nó là con đ

ng ng n nh t đ đ a ta đ n thành công!.
Page 3
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

De

A1.
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 56: C3 H6 O2 có 2 đ ng phân T/d đ c v i NaOH, không T/d đ c v i Na. CTCT c a 2 đ ng phân đó
A. CH3 COOCH3 và HCOOC2 H5
B.CH3 CH2 COOH và HCOOC2 H5
C. CH3 CH2 COOH và CH3 COOCH3
D. CH3 CH(OH)CHO và CH3 COCH2 OH
Câu 57: Các đ ng phân ng v i CTPT C8 H8 O2 (đ u là đãn xu t c a benzen) T/d v i NaOH t o ra mu i và Ancol là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 7
Câu 58: M t h c sinh g i tên các este nh sau :
(1) HCOOC2 H5
: etyl fo miat
(2) CH3 COOCH = CH2
: vinyl axetat
(3) CH2 = C (CH3 ) – COOCH3
: metyl metacrylic
(4) C6 H5 COOCH3
: metyl benzoat
(5) CH3 COOC6 H5
: benzy l axetat
Các tên g i không đúng là :
A. 3, 5
B. 3, 4
C. 2, 3
D. 1, 2, 5
Câu 59 :CTTQ c a este no đ n ch c Cn H2n+1 COOCmH2m+1 . Giá tr c a m, n l n l t là:

m0

Th

A. n  0, m  1
B. n  0, m  0
C. n  1, m  1
D. n  1,
Câu 60: Phát bi u nào sau đây đúng: P este hóa là ph n ng c a:
A. A xit h u c và ancol
B. A xit vô c và ancol
C. A xit no đ n ch c và ancol no đ n ch c
D. A xit (vô c hay h u c ) và ancol
Câu 61: Phát bi u nào d i đây đúng
A. T t c các este P v i dd ki m luôn thu đ c s n ph m cu i cùng là mu i và r u.
B. Kh i th y phân ch t béo luôn thu đ c C2 H 4 (OH) 2 .
C. P gi a axit và r u khi có H 2 SO 4 đ c là P m t chi u.

et

.N

hu

iT

D. P th y phân este trong môi tr ng axit là P thu n ngh ch
Câu 62 : Este X có các đ c đi m sau :
 t cháy hoàn toàn X t o thành CO2 và H2 O có s mol b ng nhau;
 Thu phân X trong môi tr ng axit đ c ch t Y (tham gia P tráng g ng) và ch t Z (có s nguyên t cacbon b ng m t
n a s nguyên t cacbon trong X).
Phát bi u nào d i đây không đúng ?
A. Ch t X thu c lo i este no, đ n ch c.
B. Ch t Y tan vô h n trong n c
C. un Z v i dd H 2 SO 4 đ c 1700 C thu đ c anken.
D. t cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra s n ph m g m 2 mol CO2 và 2 mol H2O
Câu 63: Th y phân este X trong môi tr ng ki m, thu đ c natri axetat và r u etylic. CT X là:
A. CH3 COOC2 H5
B. C2 H5 COOCH3
C. C2 H3 COOC2 H5
D. CH3 COOCH3
Câu 64: Có bao nhiêu đ ng phân c u t o este m ch h có CTPT là C5 H8 O2 khi th y phân t o ra m t axit và m t anđehit
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 65: Cho các c p ch t : (1) CH 3 COOH và C2 H5 CHO ; (2) C6 H5 OH và CH3 COOH ; (3) C6 H5 OH và (CH3 CO)2 O ; (4) CH3 COOH và
C2 H5 OH ; (5) CH3 COOH và CH  CH ; (6) C6 H5 COOH và C2 H5 OH. Nh ng c p ch t nào tham gia ph n ng este hoá ?
A. (1), (2), (3), (4), (5).
B. (2), (3), (4), (5), (6).
C. (2), (4), (5), (6).
D. (3), (4), (6).
Câu 66: Bi n pháp nào d i đây đ c dùng đ nâng cao hi u su t P este hoá
A. Th c hi n trong môi t r ng ki m.
B. Ch dùng H2 SO4 đ c làm xúc tác.
C. L y d 1 t rong 2 ch t đ u ho c gi m n ng đ các s n ph m đ ng th i dùng H2 SO4 đ c làm xúc tác và ch t hút n c.
D. Th c h i n trong mô i tr ng axit đ ng th i h th p nhi t đ .
Câu 67: Ch t X có CTPT là C4 H8 O2 . X T/d v i dd NaOH sinh ra ch t Y có công th c C2 H3 O2 Na. CTCT thu g n c a X là
A. HCOOC3 H7 .
B. CH3 COOC2 H5
C. C2 H5 COOCH3
D. HCOOC3 H5
Câu 68: Cho các đ ng phân m ch h có CTPT là C2 H4 O2 T/d v i : dd NaOH, Na, dd AgNO3 /NH3 thì s PT x y ra là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 69: S p x p theo chi u t ng nhi t đ sôi c a các ch t sau đây:
A. HCOOCH3 < HCOOH < CH3 OH
B. HCOOCH3 < CH3 OH < HCOOH
C. HCOOH < CH3 OH < HCOOCH3
D. CH3 OH < HCOOCH3 < HCOOH
Câu 70: Este nào khi b th y phân trong môi tr ng ki m t o s n ph m là 1 mu i và 1 ancol:
A. CH3 COOC6 H5
B. CH3 COOC2 H5
H c không ph i là t t c . nh ng nó là con đ

ng ng n nh t đ đ a ta đ n thành công!.
Page 4
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!
C. CH3 OCOCH2 COOC2 H5
Câu 71: H p ch t có CTCT: CH 3

D. CH3 COOCH2 CH2 OCOCH3

 CH 2  COO  CH  CH 3 . Tên g i c a h p ch t là:
|
CH3

et

.N

hu

iT

Th

De

A. etyl isopropyl propionat.
C. isopropyl axetat.
B. isopropyl propionic.
D. isopropyl propionat.
Câu 72: Este C4 H8 O2 có g c ancol là metyl th ì axit t o nên este đó là:
A. axit o xalic.
B. axit butiric.
C. axit propionic.
D. axit axet ic.
Câu 73: Metylpropionat là tên g i c a:
A. C2 H5 COOH
B. HCOOCH3 .
C. C2 H5 COOC2 H5 .
D. C2 H5 COOCH3 .
Câu 74: M t este có công th c phân t C4 H8 O2 đ c t o thành t ancol metylic và axit nào sau đây :
A. A xit fo mic.
B. A xit axet ic.
C. xit o xalic.
D. A xit propionic
Câu 75: Ch t X có công th c phân t là C4 H8 O2 , khi tác d ng v i dung d ch NaOH sinh ra ch t Y có CTPT là C2 H3 O2 Na và ch t có
CTPT là C2 H6 O. X là lo i ch t nào sau đây:
A. A xit.
B. Ancol.
C. Este.
D. Không xác đ nh đ c
Câu 76 : Ph n ng th y phân este:
1) Là ph n ng thu n ngh ch trong môi tr ng H2 SO4 . 2) Là ph n ng thu n ngh ch trong môi tr ng NaOH.
3) Là ph n ng m t chi u môi tr ng axit.
4) Là ph n ng m t chi u mô i t r ng ki m.
Ch n các phát bi u đúng:
A. 1, 2.
B. 1, 3
C. 3, 4
D. 1, 4.
Câu 77 : Ph n ng đ c tr ng c a este là:
A. Ph n ng c ng.
B. Ph n ng th .
C. Ph n ng cháy.
D. Ph n ng th y phân.
Câu 78 : Ch t X có công th c phân t C3 H6 O2 , là este c a axit axet ic. Công th c c u t o thu g n c a X là
A. C2 H5 COOH.
B. HO-C2 H4 -CHO.
C. CH3 COOCH3 .
D. HCOOC2 H5
Câu 79:Ph n ng th y phân este trong môi tr ng ki m khi đun nóng còn đ c g i là:
A. Hidrat hóa.
B. Xà phòng hóa.
C. Ki m hóa.
D. Este hóa
Câu 80: Th y phân este X trong môi tr ng ki m thu đ c natriaxetat và ancol etylic, X là:
A.CH3 COOC2 H5 .
B.CH3 COOCH3 .
C. HCOOC2 H5 .
D. HCOOCH3 .
Câu 81 : Etyl axetat là tên g i c a:
A. HCOOC2 H5 .
B. CH3 COOC3 H5 .
C. CH3 COOC2 H5 .
D. CH3 COOCH3
Câu 82: Ch t có nhi t đ sôi th p nh t trong các ch t sau là:
A. CH3 COOH.
B. C4 H9 OH.
C. C3 H7 COOH.
D. CH3 COOC2 H5 .
Câu 83 : Cho các công th c c u t o sau : (1) CH3 COOH, (2) CH3 OH, (3) CH3 OCOCH3 , (4) CH3 COCH3 ,
(5) CH3 OCH3 , (6) CH3 COOCH3 . Các công th c c u t o nào cho trên bi u di n ch t có tên là metyl axetat:
A. (1), (2), (3).
B. (4), (5), (6).
C. (6).
D. (3), (6).
Câu 84 : H p ch t có CTCT: CH3 – COO – CH = CH2 . Tên g i c a h p ch t là:
A. etyl axetat.
B. vinyl axetat.
C. vinyl axetic.
D. metyl vinylat.
Câu 85 : un nóng este CH3 COOC2 H5 v i m t l ng v a đ dung d ch NaOH, s n ph m thu đ c là:
A. CH3 COONa và CH3 OH.
B. CH3 COONa và C2 H5 OH.
C. HCOONa và C2 H5 OH.
D. C2 H5 COONa và CH3 OH
Câu 86 : M t este có công th c phân t là C4 H8 O2 , kh i th y phân trong mô i tr ng axit thu đ oc ancol etylic, CTCT c a
C4 H8 O2 là:
A. C3 H7 COOH.
B. CH3 COOC2 H5 .
C. HCOOC3 H7 .
D. C2 H5 COOCH3 .
Câu 87 : Ch t nào có nhi t đ sôi th p nh t ?
A. CH3 COOC2 H5 .
B. C4 H9 OH.
C. C6 H5 OH.
D. C3 H7 COOH.
Câu 88: So v i các axit , ancol có cùng s nguyên t cacbon thì este có nhi t đ sôi
A. th p h n do kh i l ng phân t c a este nh h n nhi u.
B. th p h n do gi a các phân t este không t n t i liên k t hiđro.
C. cao h n do gi a các phân t este có liên k t h iđro b n v ng.
D. cao h n do kh i l ng phân t c a este l n h n nhi u.
Câu 89: un h n h p glixerol và axit stearic, axit o leic (có xúc tác H2SO4) có th thu đ c bao nhiêu lo i
trieste (ch tính đ ng phân c u t o) ?
A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 5.
Câu 90: un glixerol v i h n h p các axit stearic, oleic, panmitic (có xúc tác H2SO4) có th thu đ c bao
nhiêu lo i trieste (ch t ính đ ng phân c u t o) ?
H c không ph i là t t c . nh ng nó là con đ

ng ng n nh t đ đ a ta đ n thành công!.
Page 5
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

et

.N

hu

iT

Th

De

A. 18.
B. 15.
C. 16.
D. 17.
Câu 91: un glixerol v i h n h p các g m n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có th thu đ c bao
nhiêu lo i trieste (ch t ính đ ng phân c u t o) ?
A. n 2 (n+1)/2.
B. n(n +1)/2.
C. n 2 (n+2)/ 2.
D. n(n +2)/2.
Câu 92: Este etyl fo mat có công th c là
A. CH3 COOCH3 .
B. HCOOC2 H5 .
C. HCOOCH=CH2 .
D. HCOOCH3 .
Câu 93: Este vinyl axetat có công th c là
A. CH3 COOCH=CH2 . B. CH3 COOCH3 .
C. CH2 =CHCOOCH3 .
D. HCOOCH3
Câu 94: Este metyl acrilat có công th c là
A. CH3 COOCH3 .
B. CH3 COOCH=CH2 .
C. CH2 =CHCOOCH3 .
D. HCOOCH3
Câu 95: Cho este có công th c c u t o : CH2 = C(CH3 )COOCH3 . Tên g i c a este đó là
A. Metyl acrylat.
B. Metyl metacrylat.
C. Metyl metacrylic.
D. Metyl acrylic
Câu 96: Trong thành ph n n c d a có este t o b i ancol isoamy lic và axit isovaleric. CTPT c a este là
A. C10 H20 O2 .
B. C9 H14 O2 .
C. C10 H18 O2 .
D. C10 H16 O2 .
Câu 97: c đi m c a ph n ng thu phân este trong môi tr ng axit là ph n ng
A. không thu n ngh ch.
B. luôn sinh ra axit và ancol.
C. thu n ngh ch.
D. x y ra nhanh nhi t đ th ng
Câu 98: c đi m c a ph n ng thu phân este trong môi tr ng ki m là
A. không thu n ngh ch.
B. luôn sinh ra axit và ancol.
C. thu n ngh ch.
D. x y ra nhanh nhi t đ th ng
Câu 99: Thu phân este C2 H5 COOCH=CH2 trong môi tr ng axit t o thành nh ng s n ph m gì ?
A. C2 H5 COOH,CH2 =CH-OH.
B. C2 H5 COOH, HCHO.
C. C2 H5 COOH, CH3 CHO.
D. C2 H5 COOH, CH3 CH2 OH
Câu 100: M t este có CTPT là C4 H6 O2 , khi thu phân trong môi t r ng axit thu đ c axetanđehit. CTCT thu
g n c a este đó là
A. HCOOC(CH3 )=CH2.
B. CH3 COOCH=CH2.
C. CH2 =CHCOOCH3 .
D. HCOOCH=CHCH3
Câu 101: Khi th y phân HCOOC6 H5 trong môi t r ng ki m d thì thu đ c
A. 1 mu i và 1 ancol.
B. 2 mu i và n c.
C. 2 Mu i.
D. 2 ancol và n c.
Câu 102: H p ch t A có CTPT C3 H4 O2 có kh n ng tham gia ph n ng tráng g ng, thu phân A c ng cho
s n ph m có kh n ng tham gia ph n ng tráng g ng. V y A là
A. C2 H3 COOH.
B. HOCH2 CH2 CHO.
C. HCOOCH=CH2.
D. CH3 CH(OH)CHO
Câu 103:Kh i cho m t este X th y phân trong môi tr ng ki m thu đ c m t ch t r n Y và h i ancol Z. em ch t r n Y tác d ng v i
dung d ch H2 SO4 đun nóng thu đ c axit axetic. Còn đem o xi hóa ancol Z thu đ c anđehit T (T có kh n ng tráng b c theo
t l 1: 4). V y công th c c u t o c a X là
A. CH 3 COOC2 H5 .
B. HCOOC3 H7 .
C. C2 H5 COOCH3 .
D. CH3 COOCH3
Câu 104: Hai h p ch t h u c (X) và (Y) có cùng công th c phân t C2 H4 O2 . (X) cho đ c ph n ng v i
dung d ch NaOH nh ng không ph n ng v i Na, (Y) v a cho đ c ph n ng v i dung d ch NaOH v a ph n
ng đ c v i Na. Công th c c u t o c a (X) và (Y) l n l t là
A. HCOOCH3 và CH3 COOH.
B. HOCH2 CHO và CH3 COOH.
C. HCOOCH3 và CH3 OCHO.
D. CH3 COOH và HCOOCH3 .
Câu 105; Cho l n l t các đ ng phân, m ch h , có cùng CTPT C2 H4 O2 l n l t tác d ng v i : Na, NaOH, NaHCO3 . S ph n ng x y
ra là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 106: Hai ch t h u c X1 và X2 đ u có kh i l ng phân t b ng 60 đv C. X1 có kh n ng ph n ng v i : Na, NaOH,
Na2 CO3 . X2 ph n ng v i NaOH (đun nóng) nh ng không ph n ng Na. Công th c c u t o c a X1 , X2 l n l t là:
A. CH3 COOH, CH3 COOCH3 .
B. (CH3 )2 CHOH, HCOOCH3 .
C. HCOOCH3 , CH3 COOH.
D. CH3 COOH, HCOOCH3 .
Câu 106: i m nào sau đây không đúng khi nói v metyl fo mat ?
A. Có CTPT C2 H4 O2 .
B. Là đ ng đ ng c a axit axetic.
C. Là đ ng phân c a axit axetic.
D. Là h p ch t este.
Câu 107: M t ch t h u c A có CTPT C3 H6 O2 th a mãn : A tác d ng đ c dung d ch NaOH đun nóng và
dung d ch AgNO3 /NH3, t o . V y A có CTCT là:
A. C2 H5 COOH.
B. CH3 COOCH3 .
C. HCOOC2 H5 .
D. HOCCH2 CH2 OH.
Câu 108: un nóng este HCOOCH3 v i m t l ng v a đ dung d ch NaOH, s n ph m thu đ c là:
A. CH3 COONa và C2 H5 OH.
B. HCOONa và CH3 OH.

H c không ph i là t t c . nh ng nó là con đ

ng ng n nh t đ đ a ta đ n thành công!.
Page 6
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

.N

hu

iT

Th

De

C. HCOONa và C2 H5 OH.
D. CH3 COONa và CH3 OH
Câu 109: un nóng este CH3 COOC(CH3 )=CH2 v i m t l ng v a đ dung d ch NaOH, s n ph m thu đ c là
A. CH2 =CHCOONa và CH3 OH.
B. CH3 COONa và CH3 COCH3
C. CH3 COONa và CH2 =C(CH3 )OH.
D. C2 H5 COONa và CH3 OH
Câu 110: un nóng este CH2 =CHCOOCH3 v i m t l ng v a đ dung d ch NaOH, s n ph m thu đ c là
A. CH2 =CHCOONa và CH3 OH.
B. CH3 COONa và CH3 CHO.
C. CH3 COONa và CH2 =CHOH.
D. C2 H5 COONa và CH3 OH
Câu 111: Cho este E có CTPT là CH3 COOCH=CH2 . Trong các nh n đ nh sau : (1) E có th làm m t màu dung d ch Br2 ; (2) Xà
phòng hoá E cho mu i và anđehit ; (3) E đ c đ i u ch không ph i t ph n ng gi a axit và ancol. Nh n đ nh nào là đúng ?
A. 1.
B. 2.
C. 1, 2.
D. 1, 2, 3
Câu 112: Thu phân 1 este đ n ch c, no E b ng dung d ch NaOH thu đ c mu i khan có kh i l ng phân t b ng 24/ 29 kh i l ng
phân t este E. d E/ kk = 4. CTCT c a E là
A. C2 H5 COOCH3 .
B. C2 H5 COOC3 H7 .
C. C3 H7 COOC2 H5 .
D. C4 H9 COOCH3
Câu 113: Khi phân tích este E đ n ch c m ch h th y c 1 ph n kh i l ng H thì có 7,2 ph n kh i l ng C và 3,2 ph n kh i l ng O.
Th y phân E thu đ c axit A và ancol R b c 3. CTCT c a E là
A. HCOOC(CH3 )2 CH=CH2 .
B. CH3 COOC(CH3 )2 CH3 .
C. CH2 =CHCOOC(CH3 )2 CH3 .
D. CH2 =CHCOOC(CH3 )2 CH=CH2
Câu 114: Kh este C2 H5 COOCH3 b ng LiAlH4 , nh i t đ thu đ c 2 ch t h u c A, B.v y A, B l n l t là:
A. C2 H5 OH, CH3 COOH.
B. C3 H7 OH, CH3 OH.
C. C3 H7 OH, HCOOH.
D. C2 H5 OH, CH3 OH.
Câu 115: Ch t nào sau đây cho k t t a đ g ch v i Cu (OH)2/OH- kh i đun nóng.
A. HCOOC2 H5 .
B. HCHO.
C. HCOOCH3 .
D. C 3 ch t trên.
Câu 116: Etyl fo miat có th ph n ng đ c v i ch t nào sau đây ?
A. Dung d ch NaOH.
B. Natri kim lo i.
C. dd AgNO3 /NH3 .
D. C (A) và (C) đ u đúng
Câu 117: H p ch t h u c C4 H7 O2 Cl khi th y phân trong môi tr ng ki m đ c các s n ph m trong đó có hai ch t có kh n ng tráng
g ng. Công th c c u t o đúng là
A. CH3 COOCH2 Cl.
B. HCOOCH2 CHClCH3 . C. C2 H5 COOCH2 CH3 .
D. HCOOCHClCH2 CH3
Câu 118:
t ch y este no, đ n ch c thu đ c
A.n CO2 < n H2O
B. n CO2 > n H2O
C. n CO2 = n H2O
D.không xác đ nh
Câu 119: cho glixerol tác d ng v i axit axetic th ì t o ra t i đa bao nhiêu lo i este?
A.3
B.4
C.5
D.6
Câu 120:
t cháy h t a mol este A đ c 2a mo l CO2 . A là
A. Metyl fo mat.
B. Este 2 l n este.
C. Este vòng.
D. Este không không no.
Câu 121:
t cháy hoàn toàn 1 th tích h i este đ n ch c E ph i dùng 2 th tích O2 (đo cùng đi u ki n). E là
A. este 2 l n este.
B. este không no.
C. metyl fo mat.
D. etyl axetat
Câu 122: Cho s đ ph n ng sau: C2 H6 O X axit axetic + CH3 OH
Y
CTCT c a X và Y l n l t là
A. CH3 CHO, CH3 COOCH3 .
B. CH3 CHO, C2 H5 COOH.
C. CH3 CHO, HCOOC2 H5 .
\D. CH3 CHO, HOCH2 CH2 CHO.
Câu 123: Cho chu i ph n ng sau đây : C2 H2
X
Y
Z
CH3 COOC2 H5
X, Y, Z l n l t là
A. C2 H4 , CH3 COOH, C2 H5 OH.
B. CH3 CHO, C2 H4 , C2 H5 OH.
C. CH3 CHO, CH3 COOH, C2 H5 OH.
D. CH3 CHO, C2 H5 OH, CH3 COOH
Câu 124: Ch t h u c X có m ch cacbon không phân nhánh, CTPT là C4 H6 O2 . Bi t:

et

X + dd NaOH
A;
A + NaOH
CaO, t o
Et ilen
CTCT c a X là
A. CH2 =CH– CH2 –COOH.
B. CH2 =CH– COOCH3 .
C. HCOOCH2 –CH=CH2 .
D. CH3 COOCH=CH2
Câu 125: E là h p ch t h u c ch ch a m t lo i nhóm ch c, công th c phân t C10 H18 O4 . E tác d ng v i dung d ch NaOH đ un nóng
cho ra h n h p ch g m mu i natri c a axit ađipic và ancol Y. Y có công th c phân t là
A. CH4 O.
B. C2 H6 O.
C. C3 H6 O.
D. C3 H8 O
Câu 126: E là h p ch t h u c ch ch a m t lo i nhóm ch c, công th c phân t C6 H10 O4 . E tác d ng v i dung d ch NaOH đun nóng
cho ra h n h p ch g m ancol X và h p ch t Y có công th c C2 H3 O2 Na. X là
A. ancol metylic.
B. ancol etylic.
C. ancol anlylic.
D. etylen g lico l.
Câu 127: E là h p ch t h u c ch ch a m t lo i nhóm ch c, công th c phân t là C6 H8 O4 . Th y phân E (xúc tác axit) thu đ c ancol
X và 2 axit cacbo xylic Y, Z có công th c phân t là CH2 O2 và C3 H4 O2 . Ancol X là
H c không ph i là t t c . nh ng nó là con đ

ng ng n nh t đ đ a ta đ n thành công!.
Page 7
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!
A. ancol metylic.
B. ancol etylic.
C. ancol anly lic.
D. etylen g lico l
Câu 128: E là h p ch t h u c , công th c phân t C9 H16 O4 . Th y phân E (xúc tác axit ) đ c axit cacbo xy lic X và 2 ancol Y và Z. Bi t
Y và Z đ u có kh n ng tách n c t o anken. S cacbon Y g p 2 l n s cacbon c a Z. X là
A. axit axet ic.
B. axit malonic.
C. axit o xalic.
D. axit acrylic.
Câu 129: Có bao nhiêu đ ng phân c u t o c a nhau có cùng công th c phân t C4 H8 O2 , đ u tác d ng đ c v i dung d ch NaOH?
A.5
B.3
C.4
D.6

De

Câu130: T ng s h p ch t h u c no, đ n ch c, m ch h , có cùng công th c phân t C5H 10O 2 , ph n ng đ
NaOH nh ng không có ph n ng tráng b c là
A. 4.
B. 5.
C. 8.
D. 9

c v i dung d ch

Câu 131: T ng s ch t h u c m ch h , có cùng công th c phân t C2 H4 O 2 là
A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 132: S h p ch t là đ ng phân c u t o, có cùng công th c phân t C4H 8O 2, tác d ng đ
tác d ng đ c v i Na là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
Câu 133: C3H6O2 có bao nhiêu đ ng phân đ n ch c m ch h ?
B.5

Th

A.4

C.6

c v i dung d ch NaOH nh ng không
D. 1.
D.3

Câu 134: Khi đ t cháy hoàn toàn m t este no, đ n ch c thì s mol CO 2 sinh ra b ng s mol O2 đã ph n
ng. Tên g i c a este là
A. metyl fo miat.
B. etyl axetat.
C. n-propyl axetat.
D. metyl axetat
Câu 135: Cho glixero l (glixerin) ph n ng v i h n h p axit béo g m C17 H 35 COOH và C15 H 31 COOH,
s lo i trieste đ c t o ra t i đa là
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4
Câu 136: Xà phòng hoá m t h p ch t có công th c phân t C10 H14 O6 trong dung d ch NaOH (d ), thu

iT

đ c glixero l và h n h p g m ba mu i (không có đ ng phân hình h c). Công th c c a ba mu i đó là:
A. CH2 =CH-COONa, CH3 -CH2 -COONa và HCOONa.

hu

B. HCOONa, CH C-COONa và CH3 -CH2 -COONa.
C. CH 2=CH-COONa, HCOONa và CH C-COONa.
D. CH3 -COONa, HCOONa và CH3 -CH=CH-COONa
Câu 137: : Este nào d i đây có t kh i h i so v i o xi là 1,875 :

4

et

.N

A. êtyl axetat.
B. metyl fo mat.
C. vinyl acrylat.
D. Phenyl propionat
Câu 138: Cho các ch t sau đây : 1. CH3 COOH. 2. CH2 =CHCOOH ; 3. CH3 COOCH3 ; 4. CH3 CH2 OH ; 5.CH3 CH2 Cl ;
6.CH3 CHO. H p ch t nào có p v i dd NaOH?
A. 1,2,3,5.
B. 2,3,4,5.
C. 1,2,5,6.
D. 2,3,5,6.
Câu 139: H n h p A g m 2 este đ n ch c no, đ ng phân. Khi tr n 0,1 mol h n h p A v i O2 v a đ r i đ t cháy thu đ c 0,6 mo l
s n ph m g m CO2 và h i n c. CTPT 2 este là:
A. C4 H8 O2 .
B. C5 H10 O2 .
C. C3 H6 O2 .
D. C3 H8 O2
Câu 140: Cho các ch t có CTCT sau đây: (1)CH3 CH2 COOCH3 ; (2)CH3 OOCCH3 ; (3)HCOOC2 H5 ; (4)CH3 COOH;
(5)CH3 CHCOOCH3 ; (6) HOOCCH2 CH2 OH (7)CH3 OOC-COOC2 H5 . Nh ng ch t thu c lo i este là:
A. (1), (2), (3), (4), (5), (6).
B. (1), (2), (3), (5), (7).
C. (1), (2), (4), (6), (7).
D. (1), (2), (3), (6), (7).
Câu 141: H p ch t X có CTCT: CH3 O-CO-CH2 CH3 . Tên g i c a X là :
A. Metyl propionat
B. Metyl axetat
C. etyl axetat
D. Propyl axetat.
Câu 142 : M t este có công th c c u t o (A) CH3 COOCH=CH2 , cho bi t (A) đ c đi u ch t c p ch t nào sau đây?
A.CH3 COOH, HO-CH=CH2
B. CH2 =CH-COOH, HOCH3
C. CH3 COOH, CH2 =CH2
D. CH3 COOH, C2 H2
Câu 143: H p ch t m ch h X có CTPT C2 H4 O2 . Cho T t c các đ ng phân m ch h c a X tác d ng v i Na, NaOH, AgNO3 /NH3 . Có
bao nhiêu p hóa h c x y ra?
A. 3
B. 4
C.5
D. 6
Câu 144: Cho ba ch t h u c sau đây: HCHO, HCOOCH3 , HCOONH . Chúng đ u có đ c đi m chung là:
A. Làm qu tím hoá đ .
B.
u tác d ng đ c v i NaOH.
H c không ph i là t t c . nh ng nó là con đ

ng ng n nh t đ đ a ta đ n thành công!.
Page 8
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!
C. Tác d ng v i l

ng d AgNO /NH đun nóng, t o ra b c kim lo i.
3

3

De

D. Không có đi m chung nào h t.
Câu 145: Cho A có CTPT C 4 H8 O2, b i t A tác d ng đ c v i NaOH mà không tác d ng v i Na, s đ ng phân m ch h c a A là :
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 146: S đ ng phân m ch h c a h p ch t C4 H6 O2 ?
A.10
B.8
C.7
D.9
Câu 147:
t este no, đ n ch c, h có thành ph n v kh i l ng c a o xi trong phân t là 43,24 , b i t este này không cho tráng
g ng. CTCT c a este là :
A. CH3 COOC2 H5
B. HCOOC2 H5
C. C2 H5 COOH
D. CH3 COOCH3
Câu 148: S p x p các ch t sau đây theo t ng d n nhi t đ sôi: CH3 COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3 CH2 COOH (3), CH3 COOCH3 (4),
CH3 CH2 CH2 OH (5)
A. (3)>(5)>(1)>(2)>(4)
B. (1 )>(3)>(4)>(5)>(2) C. (3)>(1)>(4)>(5)>(2)
D. (3)>(1)>(5)>(4)>(2)
Câu 149: Dãy các ch t no sau đây có th cho p tráng g ng?
A.CH CHO, HCOOH, HCOOCH
B. HCHO, CH3 COOH, HCOOCH
3

3

3

C.CH CHO, HCOOH, CH COOCH
3

3

D. CH CHO, CH COOH, HCOOCH3

3

3

3

et

.N

hu

iT

Th

Câu 150 C4 H8 O2 có bao nhiêu đ ng phân este?
A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 4.
Câu 151: S h p ch t đ n ch c, đ ng phân c u tao c a nhau có cùng CTPT C4 H8 O2 đ u tác d ng đ c v i dd NaOH là:
A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 4.
Câu 152:
t h p ch t B có công th c C4 H8 O2 . B tác d ng đ c v i NaOH, AgNO3 /NH3 , nh ng không tác d ng đ c v i Na. CTCT
c a B ph i là:
A. HCOOCH(CH3 )2 .
B. C2 H5 COOCH3 .
C.CH3 COOCH2 CH3 .
D.CH3 CH2 COOCH3.
Câu 153: Cho s đ chuy n hóa sau (m i m i tên là m t ph ng trình ph n ng):
Tinh b t
X
Y Z
metyl axetat. Các ch t Y, Z trong s đ trên l n l t là:
A. C2 H5 OH, CH3 COOH.
B. CH3 COOH, CH3 OH.
C. CH3 COOH, C2 H5 OH.
D. C2 H4 , CH3 COOH
Câu 154: Cho các ch t: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezo l. Trong các
ch t này, s ch t tác d ng đ c v i dung d ch NaOH là
http://dethithu.net
A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 3
Câu 155: Cho dãy các ch t: HCHO, CH3 COOH, CH3 COOC2 H5 , HCOOH, C2 H5 OH, HCOOCH3 . S ch t trong dãy tham gia ph n ng
tráng g ng là
A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.
Câu 155: Th y phân este A trong môi tr ng axit thu đ c h n h p 2 ch t đ u tham gia ph n ng tráng g ng. Công th c c u t o c a
A là:
A. CH3 COOCH=CH2
B. HCOOCH2 CH=CH2
C. HCOOC(CH3 )=CH2
D. HCOOCH=CH-CH3
Câu 156: Có bao nhiêu đông phân đ n ch c m ch h c a C4 H6 O2 có th tham gia ph n ng tráng g ng?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 157: M t este có công th c phân t C4 H6 O2 , khi th y phân trong môi tr ng axit thu đ c andehyt acrylic. Công th c c u t o c a
este là:
A. HCOOCH2 CH=CH2 B. CH3 COOCH=CH2
C. CH2 =CH-COOCH3
D. HCOOCH=CH=CH2
Câu 158: Th y phân este X trong mô i tr ng axit thu đ c 2 ch t h u c A,B. Oxi hóa A t o ra s n ph m là ch t B. Ch t X kh ông th
là:
A. etyl axetat
B. etilenglico l o xalate
C. vinyl axetat
D. isopropionat
Câu 159: Khi thu phân ch t béo trong môi tr ng ki m thì thu đ c mu i c a axit béo và
A. phenol.
B. glixerol.
C. ancol đ n ch c.
D. este đ n ch c
Câu 160: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu đ c s n ph m là
A. C15 H31 COONa và etanol.
B. C17 H35 COOH và glixerol.
C. C15 H31 COOH và glixerol.
D. C17 H35 COONa và g lixero l
Câu 161: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu đ c s n ph m là
A. C15 H31 COONa và etanol.
B. C17 H35 COOH và glixerol.
C. C15 H31 COONa và g lixerol.
D. C17 H35 COONa và g lixero l.
Câu 162: : Khi xà phòng hóa triolein ta thu đ c s n ph m là
A. C15 H31 COONa và etanol.
B. C17 H35 COOH và glixerol.
C. C15 H31 COONa và g lixerol.
D. C17 H33 COONa và g lixero l.
H c không ph i là t t c . nh ng nó là con đ

ng ng n nh t đ đ a ta đ n thành công!.
Page 9
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

De

Câu 163: Khi thu phân trong môi tr ng axit tristearin ta thu đ c s n ph m là
A. C15 H31 COONa và etanol.
B. C17 H35 COOH và glixerol.
C. C15 H31 COOH và glixerol.
D. C17 H35 COONa và g lixero l
Câu 164: Phát bi u nào sau đây không đúng v xà phòng và ch t t y r a t ng h p?
A. u đ c s n xu t b ng cách đun nóng ch t béo v i dung d ch ki m
B. đ u có kh n ng ho t đ ng b m t cao, có tác d ng làm gi m s c c ng b n t ch t b n
C. Xà phòng là h n h p mu i natri (kali) c a axit béo, không nên dùng xà phòng trong n c c ng vì t o ra mu i k t t a
D. ch t t y r a t ng h p không ph i là mu i natri c a axit cacbo xilic không b k t t a trong n c c ng
Câu 165: Este nào có mùi d a?
A. CH3 CH2 COOCH(CH3)2 .
B. (CH3 )2 CHCH2 CH2 OOCCH2 CH(CH3 )2
C. (CH3)2 CHCH2 CH2 COOCH2 CH(CH3 )2 .
D. CH2 CH2 CH2 COOC2 H5

hu

iT

Th

Câu 166: M nh đ không đúng là:
A. CH3 CH2 COOCH=CH2 cùng dãy đ ng đ ng v i CH2 =CHCOOCH3 .
B. CH3 CH2 COOCH=CH2 tác d ng v i dung d ch NaOH thu đ c anđehit và mu i.
C. CH3 CH2 COOCH=CH2 tác d ng đ c v i dung d ch Br2.
http://dethithu.net
D. CH3 CH2 COOCH=CH2 có th trùng h p t o polime.
Câu 167 : Cho các ch t: axit p ropionic (X), axit axetic (Y), ancol (r u) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy g m các ch t đ c s p x p
theo chi u t ng d n nhi t đ sôi là
A. T, Z, Y, X.
B. Z, T, Y, X.
C. T, X, Y, Z.
D. Y, T, X, Z
Câu 168 : Cho glixerol (glixerin) ph n ng v i h n h p axit béo g m C17 H35 COOH và C15 H31 COOH , s lo i t rieste đ c t o ra t i đa

A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 169 : Dãy g m các ch t đ c x p theo chi u nhi t đ sôi t ng d n t trái sang ph i là:
A. CH3 CHO, C2 H5 OH, C2 H6 , CH3 COOH.
B. CH3 COOH, C2 H6 , CH3 CHO, C2 H5 OH.
C. C2 H6 , C2 H5 OH, CH3 CHO, CH3 COOH.
D. C2 H6 , CH3 CHO, C2 H5 OH, CH3 COOH
Câu 170: Cho glixerin trio leat (hay trio lein) l n l t vào m i ng nghi m ch a riêng bi t: Na, Cu(OH)2 , CH3 OH, dung d ch Br2 , dung d ch
NaOH. Trong đi u ki n thích h p, s ph n ng x y ra là
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 171: Cho s đ chuy n hoá sau:C3 H4 O2 + NaOH
X + Y ; X + H2 SO4 loãng Z (h u c )+ T
Bi t Y và Z đ u có ph n ng tráng g ng. Hai ch t Y, Z t ng ng là:
A. HCHO, CH3 CHO.
B. HCHO, HCOOH.
http://dethithu.net
C. CH3 CHO, HCOOH.
D. HCOONa, CH3 CHO.
Câu 172: H p ch t h u c X tác d ng đ c v i dung d ch NaOH và dung d ch brom nh ng không tác d ng v i dung d ch NaHCO3.
Tên g i c a X là
A. anilin.
B. phenol.
C. axit acry lic.
D. metyl axetat.

Xt , t 0

Xt , t 0

et

.N

Câu 173: Cho các h p ch t h u c : C2 H2 ; C2 H4 ; CH2 O; CH2 O2 (m ch h ); C3 H4 O2 (m ch h , đ n ch c). Bi t C3 H4 O2 không làm
chuy n màu qu tím m. S ch t tác d ng đ c v i dung d ch AgNO 3 trong NH3 t o ra k t t a là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 174: Dãy g m các ch t đ c s p x p theo chi u t ng d n nhi t đ sôi t trái sang ph i là:
A. CH3 CHO, C2 H5 OH, HCOOH, CH3 COOH.
B. CH3 COOH, HCOOH, C2 H5 OH, CH3 CHO.
C. HCOOH, CH3 COOH, C2 H5 OH, CH3 CHO
D. CH3 COOH, C2 H5 OH, HCOOH, CH3 CHO
Câu 175: Trio lein không tác d ng v i ch t (ho c dung d ch) nào sau đây?
A. H2 O (xúc tác H2 SO4 loãng, đun nóng)
B. Cu (OH)2 ( đi u ki n th ng)
C. Dung d ch NaOH (đun nóng)
D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng)
Câu 176 : Cho s đ ph n ng :

 axit cacbo xy lic Y1
(1) X + O2 
(2) X + H2
ancol Y2
(3) Y1 + Y2
Y3 + H2 O
Bi t Y3 có công th c phân t C6 H10 O2 . Tên g i c a X là:
A. anđehit acrylic
B. anđehit propionic
C. anđehit metacrylic
D. andehit axet ic
Câu 177: : Cho các phát bi u sau:
(a) Ch t béo đ c g i chung là triglixerit hay triaxy lglixerol.
(b) Ch t béo nh h n n c, không tan trong n c nh ng tan nhi u trong dung môi h u c .
H c không ph i là t t c . nh ng nó là con đ

ng ng n nh t đ đ a ta đ n thành công!.
Page 10
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

iT

Th

De

(c) Ph n ng th y phân ch t béo trong môi tr ng axit là ph n ng thu n ngh ch.
(d) Tristearin, t rio lein có công th c l n l t là: (C17 H33 COO)3 C3 H5 , (C17 H35 COO)3 C3 H5 .
S phát bi u đúng là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 178 : S trieste kh i th y phân đ u thu đ c s n ph m g m glixerol, axit CH3 COOH và axit C2 H5 COOH là
A. 9
B. 4
C. 6
D. 2
Câu 179 : Este X là h p ch t th m có công th c phân t là C9 H10 O2 . Cho X tác d ng v i dung d ch NaOH, t o ra hai mu i đ u có
phân t kh i l n h n 80. Công th c c u t o thu g n c a X là
A. CH3 COOCH2 C6 H5
B. HCOOC6 H4 C2 H5
C. C6 H5 COOC2 H5
D. C2 H5 COOC6 H5
Câu 180: Cho các ch t HCOOCH3 ; CH3 COOH; CH3 COOCH=CH2 ; HCOONH4 ; CH3 COOC(CH3 )=CH2 ; CH3 COOC2 H5 ; HCOOCH2 CH=CH2 . Khi cho các ch t trên tác d ng v i dd NaOH thu đ c s n ph m có kh n ng tác d ng v i dd AgNO3 /NH3. S ch t
tho mãn đi u ki n trên là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 181: Thu ph n ch t h u c X trong dung d ch NaOH (d ), đun nóng, thu đ c s n ph m g m 2 mu i và ancol etylic . Ch t X là
A. CH3 COOCH2 CH3
B. CH3 COOCH2 CH2 Cl C. ClCH2 COOC2 H5
D. CH3 COOCH(Cl)CH3
Câu 182: Triolein không tác d ng v i ch t (ho c dung d ch) nào sau đây?
A. H2 O (xúc tác H2 SO4 loãng, đun nóng)
B. Cu (OH)2 ( đi u ki n th ng)
C. Dung d ch NaOH (đun nóng)
D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng)
Câu 183: : Có bao nhiêu este thu n th c Có CTPT C4 H6 O4 là đ ng phân c u t o c a nhau?
A.3
B.4
C.5
D.6
Câu 184: H p ch t h u c m ch h X có công th c phân t C6 H10 O4 . Th y phân X t o ra hai ancol đ n ch c có s nguyên t cacbon
trong phân t g p đôi nhau. Công th c c a X là
A. CH3 OCO-CH2 -COOC2 H5 .
B. C2 H5 OCO-COOCH3 .
C. CH3 OCO-COOC3 H7 .
D. CH3 OCO-CH2 -CH2 -COOC2 H5
Câu 185: phân tích m t ch t thu đ c %C =40 và %H = 6.66 .este này là?
A .CH3 COOCH3
B. HCOOCH3
C. CH3 COO CH2 CH2 CH3
D. C2 H5COOCH3

et

.N

hu

Câu 186: : Este X không no, m ch h , có t kh i h i so v i o xi b ng 3,125 và khi tham g ia ph n ng xà phòng hoá t o ra m t anđehit
và m t mu i c a axit h u c . Có bao nhiêu công th c phù h p v i X?
A.2
B.3
C.4
D.5
Câu 187: Thu phân hoàn toàn 444 gam m t lipit thu đ c 46 gam glixero l và 2 lo i axit béo. Hai lo i axit béo đó là:
A.C15 H31 COOH và C17 H35 COOH
B.C17 H33 COOH và C15 H31 COOH
C.C17 H31 COOH và C17 H33 COOH
D.C17 H33 COOH và C17 H35 COOH
Câu 188: Khi đ t cháy hoàn toàn este no đ n ch c thì s mol CO2 sinh ra b ng s mol O2 đã ph n ng. Tên g i c a este là:
A.etyl axetat
B.metyl axetat
C.metyl fo miat
D.propyl axetat
Câu 189: M t h n h p X g m 2 ch t h u c đ n ch c. Cho X ph n ng v a đ v i 500ml dung d ch KOH 1M. Sau ph n ng thu
đ c h n h p Y g m 2 mu i c a hai axit cacbo xylic và m t ancol. Cho toàn b l ng ancol thu đ c trên tác d ng v i Na
d , sinh ra 3,36 lit H2 ( đktc). H n h p X g m:
A.m t axit và m t este
B.m t este và m t ancol
C.hai este
D.m t axit và m t ancol
Câu 190: Các este có công th c C4 H6 O2 đ c t o ra t axit và ancol t ng ng có th có công th c c u t o nh th nào?
A. CH2 =CHCOOCH3 ; CH3 COOCH=CH2 ; HCOOCH2 CH=CH2 ; HCOOCH=CHCH3 ; HCOOC(CH3 )=CH2
B. CH2 =CHCOOCH3 ; CH3 COOCH=CH2 ; HCOOCH2 CH=CH2 ; HCOOCH=CHCH3
C. CH2 =CHCOOCH3 ; HCOOCH2 CH=CH2
D. CH2 =CHCOOCH3 ; CH3 COOCH=CH2 ; HCOOCH2 CH=CH2
Câu 191: M t este t o b i axit đ n ch c và ancol đ n ch c có t kh i h i so v i khi N2 O b ng 2. Khi đun nóng este này v i dung d ch
NaOH t o ra mu i có kh i l ng b ng 17/ 22 l ng este đã ph n ng. Công th c c u t o thu g n c a este này là?
A. CH3 COOCH3
B. HCOOC3 H7
C. CH3 COOC2 H5
D. C2 H5 COOCH3
Câu 192: M t este t o b i axit đ n ch c và ancol đ n ch c có t kh i h i so v i khi CH4 b ng 5,5. Kh i đun nóng este này v i dung
d ch NaOH t o ra mu i có kh i l ng b ng 93,18 l ng este đã ph n ng. Công th c c u t o thu g n c a este này là?
A. CH3 COOCH3
B. HCOOC3 H7
C. CH3 COOC2 H5
D. C2 H5 COOCH3
Câu 193: un nóng h n h p X g m 2 ch t h u c đ n ch c ( ch a C,H, O) v i NaOH ( ph n ng v a đ ) thu đ c h n h p có ch a 1
mu i và 1 r u. Hãy cho bi t k t lu n nào sau đây đúng v i h n h p X.
A. h n h p X g m 1 axit và 1 r u.
B. h n h p X g m m t axit và 1 este c a axit đó.
C. h n h p X g m 1 r u và 1 este c a r u đó.
D. c A, B, C đ u đúng
H c không ph i là t t c . nh ng nó là con đ

ng ng n nh t đ đ a ta đ n thành công!.
Page 11
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

3
B
23
C
43
B
63
A
83
D
103
D
123
A
143
D
163
B
183
A

4
A
24
D
44
D
64
C
84
B
104
A
124
D
144
C
164
A
184
A

5
A
25
A
45
D
65
D
85
B
105
D
125
B
145
C
165
D
185
B

6
C
26
C
46
B
66
C
86
B
106
B
126
B
146
A
166
A
186
C

7
C
27
C
47
D
67
B
87
A
107
C
127
D
147
D
167
A
187
D

8
C
28
D
48
C
68
D
88
B
108
B
128
D
148
A
168
A
188
C

9
B
29
A
49
B
69
B
89
C
109
B
129
B
149
A
169
D
189
A

10
D
30
B
50
D
70
B
90
A
110
A
130
D
150
D
170
A
190
C

11
C
31
D
51
A
71
D
91
A
111
D
131
C
151
C
171
C
191
B

12
A
32
C
52
D
72
C
92
B
112
B
132
D
152
A
172
B
192
C

13
B
33
D
53
C
73
D
93
A
113
A
133
C
153
A
173
B
193
C

14
C
34
A
54
C
74
D
94
C
114
D
134
D
154
C
174
A
194
B

15
D
35
B
55
B
75
C
95
B
115
D
135
A
155
A
175
B
195
D

16
A
36
D
56
A
76
D
96
A
116
D
136
A
156
C
176
A
196
C

17
C
37
C
57
A
77
D
97
C
117
D
137
A
157
D
177
A
197
C

18
B
38
A
58
A
78
C
98
C
118
C
138
A
158
D
178
B
198
C

19
C
39
D
59
A
79
B
99
C
119
C
139
C
159
B
179
D
199
D

20
B
40
B
60
D
80
A
100
B
120
A
140
B
160
D
180
B
200
B

et

.N

2
C
22
D
42
C
62
C
82
D
102
C
122
C
142
D
162
D
182
B

hu

1
B
21
B
41
B
61
D
81
C
101
B
121
A
141
A
161
C
181
C

iT

Th

De

Câu 194:M t s este đ c dung làm h ng li u , m ph m, b t gi t, là nh các este
A.Là ch t long d bay h i
B.Có mù i th m,an toàn v i ng i
C.Có th bay h i nhanh sau khi s d ng
D. u có ngu n g c t thiên nhiên
Câu 195:Không th phân bi t HCOOCH3 và CH3 COOH b ng
A.Na
B.CaCO3
C.AgNO3 /NH3
D.NaCl
Câu 196:T AnCo l C3 H8 O và các axit C4 H8 O2 có th t o ra bao nhiêu este là đòng phân c u t o c a nhau?
A.3
B.5
C.4
D.5
Câu 197: Cho 2 ch t X và Y có công th c phân t là C4 H7 ClO2 tho mãn :
X + NaOH
mu i h u c X1 + C2 H5 OH + NaCl.
Y+ NaOH
mu i h u c Y1 + C2 H4 (OH)2 + NaCl.
X và Y là
A. CH2 ClCOOC2 H5 và HCOOCH2 CH2 CH2 Cl.
C. CH2 ClCOOC2 H5 và CH3 COOCH2 CH2 Cl.
B. CH3 COOCHClCH3 và CH2 ClCOOCH2 CH3 .
D. CH3 COOC2 H4 Cl và CH2 ClCOOCH2 CH3
Câu 198: Phát bi u đúng là?
A.Vinyl axetat ph n ng v i dung d ch NaOH sinh ra ancol etylic
B.th y phân benzyl clorua thu đ c phenol
C.phenol ph n ng đ c v i bro m
D.phenol ph n ng đ c v i dung d ch NaHCO3
Câu 199: lip it là gì?
A.là tên g i chung cho d u m đ ng,th c v t
B.là este c a glixeron v i các axit béo.
C.là ch t béo
D.là nh ng h p ch t h u c có trong c th s ng,không hòa tan trong n c, nh ng hòa tan trong các dung môi h u c
không phân c c. Lipit bao g m ch t béo,sáp,sterosit,photpholipit.
Câu 200:trong các ch t : xiclopropan ,benzen stiren, metyl acrylat, v inyl axetat, d imetyl ete , s ch t làm m t mày n c bro m là?
A.a
B.4
C.5
D.6

Truy cập http://dethithu.net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia, tài liệu ôn thi
các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn ,Sinh , Sử, Địa, GDCD được DeThiThu.Net cập nhật hằng ngày phục vụ sĩ tử!
Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi:
http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử và tài liệu ôn thi hơn

Facebook Admin DeThiThu.Net ( Hữu Hùng Hiền Hòa): http://facebook.com/huuhunghienhoa
H c không ph i là t t c . nh ng nó là con đ

ng ng n nh t đ đ a ta đ n thành công!.
Page 12
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×