Tải bản đầy đủ

150 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động điều hòa

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

150 BÀI T P TR C NGHI M DAO D NG I U HÒA

De

Câu 1: Dao đ ng c h c là
A. chuy à ng có qu
tr ng thái chuy à
B. chuy à
à à
à
C. chuy à ng trong ph
D. chuy à ng có gi i h

à

à nh trong không gian, sau nh ng kho ng th à
à
cl pl à
à

và t n s
à nh.
m vi h à
à
à
à
c l p l p l i nhi u l n.
n trong không gian,l à à p l i quanh m t v trí cân b

à

à nh

à

à nh.

Th

Câu 2: Ch n phát bi u sai? Xét m t ch t đi m dao đ ng đi u hòa trên tr c Ox. Trong h tr c t a
đ vuông góc, đ ng bi u di n s ph thu c c a
A.
à
à
à n t c có d ng parabol.
http://dethithu.net
B. th
à
à à có d ng parabol.
C.
à
à
à
à à ng parabol.
D. à
à
à i gian có d ng parabol.
n câu sai? C n ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa b ng
à
à


à u c a v t.
à
à
à à
à a v t m t th à m b t k .
à
à a v t t i v trí cân b ng.
http://dethithu.net
à a v t t i ví trí biên.

Câu 4: Ch
A. v
B. v
C. v
D. v

n câu đúng khi nói v v n t c và gia t c trong dao đ ng đi u hòa:
trí cân b ng,v n t c c à i, gia t c c à i.
trí biên,v n t c b ng 0, gia t c b ng 0.
trí biên, v n t c b ng 0, gia t c c à i.
trí cân b ng, v n t c b ng 0, gia t c c à i.

.N

hu

iT

Câu 3:Ch
A.
B. t n
C.
D. th

Câu 5:
th bi u di n s bi n thiên c a gia t c theo li đ trong dao đ ng đi u hòa có d ng hình.
A. Đ n th ng.
B àĐ ng th ng.
B. C àĐ ng tròn.
D àĐ ng parabol.

et

Câu 6: M t ch t đi m dao đ ng đi u hòa trên tr c Ox. i m M n m trên tr c Ox và trong quá
trình dao đ ng ch t đi m không đi qua M.T i th i đi m t1 ch t đi m xa M nh t, t i th i đi m t2
ch t đi m g n M nh t thì
A. T i c hai th à m t1 và t2 ch à
à u có v n t c l n nh t.
B. T i th à m t1 ch à m có v n t c l n nh t.
C. T i th à m t2 ch à m có v n t c l n nh t.
D. T i c hai th à m t1 và t2 ch à
à u có v n t c b ng 0.
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

De

Câu 7: Ch n câu phát bi u sai v dao đ ng đi u hòa.
A. Khi v t qua v trí cân b ng thì l c kéo v có giá tr l n nh t vì v n t c c a v à à à n
nh t.
B. V
à à c c a v à i chi u khi v t chuy à ng qua v trí cân b ng.
C. Khi v à
à ng qua v trí cân b à à
à
à a v t l n nh t.
D. L c kéo v
à
à
à
à
à
à
ng v v trí cân b à à l n t l nh t v i
l n c à à x c a v t.
http://dethithu.net

Th

Câu 8: Ch n phát bi u sai?
A. D à
à
à
à à
à
à à à
cosin) theo th i gian
à
B. D à
à u hòa có th
à à
à
m à
ng th ng n m trong m t ph ng qu
C. D à
à u hòa có th
c bi u di n b
D. Khi m t v à
à
à
à
à à
à

c mô t b ng m à nh lu t d ng sin (ho c
à àá à , là nh ng h ng s .
à
u c a m t chuy à
à
à u xu ng
o.
ng m à
à i.
à av à à
à
à ng tu n hoàn.

hu

iT

Câu 9: Có ba con l c đ n treo c nh nhau cùng chi u dài, ba v t b ng s t, nhôm và g ( có kh i
l ng riêng c a s t> nhôm> g ) cùng kh i l ng và đ c ph m t ngoài m t l p s n đ l c c n
nh nhau. Kéo ba v t sao cho ba s i dây l ch m t góc nh nh nhau r i đ ng th i buông nh thì:
A. Con l c b ng g d ng l i sau cùng.
B. C ba con l c d ng cùng m t lúc.
http://dethithu.net
C. Con l c b ng s t d ng l i sau cùng.
D. Con l c b ng nhôm d ng l i sau cùng.
Câu 10: ng n ng c a dao đ ng đi u hòa bi n đ i theo th i gian
A. theo m t hàm d ng sin.
C. Tu n hoàn v i chu k T/2.
B. Tu n hoàn v i chu k T.
D. K
à i.

.N

Câu 11: Dao đ ng t t d n là :
A.
à ng có
à gi m d n theo th i gian.
B.
à ng ch
à
à
ng có ma sát nh t.
C.
à ng ch
à
à
ng có ma sát nh t nh .
D.
à ng ch
à
à
ng có ma sát l n.

Câu 13: Trong dao đ ng đi u hòa, giá tr gia t c c a v t
A.
à à à v nt à

et

Câu 12: Phát bi u nào sau đây không đúng? Gia t c c a m t v t dao đ ng đi u hòa
A. l
à
ng v v trí cân b ng.
http://dethithu.net
B. có
l nt l v à l nc à à .
C.
à
c pha v à à .
D. có giá tr nh nh t khi v à i chi u chuy à ng.

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

B.
à
à i.
C. Gi m khi giá tr v n t à
D.
à à m tùy thu c vào giá tr v n t à

à

u c a v t.

De

Câu 14: Trong dao đ ng đi u hòa, phát bi u nào sau đây là sai. C sau m t kho ng th i gian m t
chu k thì
A. v t tr l i v à
à u.
B. v n t c c a v t tr l i giá tr b à u.
C.
à
à a v t tr l i giá tr
à u.
D. B à v t tr l i giá tr
à u

Th

Câu 15: C n ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa
A. bi à
à u hòa theo th i gian v i chu k b ng n a chu k
B.
à à à à
à
à ng c a v t
à à
C. b à
à
à a v t khi v t t i v trí cân b ng.
D. bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu k b ng chu k
à

à

ng c a v t.

ng c a v t.

iT

Câu 16: M t con l c lò xo dao đ ng t t d n theo ph ng ngang có l c ma sát nh . Khi v t dao
đ ng d ng l i thì lúc này:
A. lò xo không bi n d ng.
B. lò xo b nén.
http://dethithu.net
C. lò xo b dãn.
D. l à
à i c a lò xo có th không tri t tiêu.

Câu 18: Phát bi u nào sau đây là không đúng
A.
à
ng v v trí cân b ng.
B. à l n t l v à l n c à à .
C.
à
c pha v à à c a v t.
D. có giá tr nh nh t khi v à i chi u chuy

à

u hòa.

.N

hu

Câu 17: Nh n đ nh nào sau đây là sai khi nói v dao đ ng c h c t t d n:
A. D à ng t t d à à
à
à m d n còn th
à
à
à
B. D à ng t t d à à
à
à à
à gi m d n theo th i gian.
C. L c ma sát càng l à à
à ng t t d n càng nhanh.
D. T
à
à ng t t d à à
à m d n theo th i gian.

ng.

et

Câu 19: Tính ch t bi n đ i nhanh ch m c a pha đ c đ c tr ng b i
A. V n t c
B. Chu k
C. Gia t c

D. L c kéo v .

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

Câu 20: Phát bi u nào sau đây là không đúng? C
A. T l ngh ch v à
à
à a chu k
B. T l thu n v à
à
à ng.
C. B ng th
à a v t v trí biên
D. B à
à
à a v t khi qua v trí cân b

n ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa
à ng.
http://dethithu.net

ng.

De

Câu 21: Ch n câu tr l i sai.Th n ng c a con l c đ n dao đ ng đi u hòa v i biên đ S0
A. b ng v à
à
à ng khi v t n ng biên.
B. b

à

à

à

à t qua v

à à à

C. không ph thu c vào kh à ng v t n ng.
D. ph thu c góc l ch c a dây treo.

Th

Câu 22:Ch n đáp án sai. Trong m t chu k T c a dao đ ng đi u hòa, kho ng th i gian mà
A. t à
à n là T/2.
B. v n t c và gia t c cùng chi u T/2.
http://dethithu.net
C. t à nh
à t n a t à c à i là T/3.
D.
à
à
à tn à à
à àT

t v t dao đ ng đi u hòa, phát bi u nào sau đây đúng
a v à i chi u khi v à à à c à i.
à
à à c c a v t cùng chi u khi v t chuy à ng v v trí cân b ng.
av à
à
ng ra xa v trí cân b ng.
à
à à c c a v t cùng chi u nhau khi v t chuy à ng ra xa v trí cân

.N

Câu 24: Khi nói v m
A. V
à à cc
B. V
à nt à
C. V
à à cc
D. Véct à n t à
b ng.

i.

hu

iT

Câu 23: Khi ch t đi m
A. qua v trí cân b ng thì v n t c và gia t à à l n c à i.
B. qua v trí cân b ng thì v n t c c à i, gia t c c c ti u.
C.
n v trí biên thì v n t c tri t tiêu và gia t à à l n c à
D. n v trí biên âm thì v n t c và gia t c có tr s âm.

Câu 26: Con l c lò xo đ t trên m t ph ng nghiêng góc
c a con l c ph thu c vaod
A. góc
à c ng lò xo.
Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

ng c a v t.
à ng c a v t.

et

Câu 25: ng n ng c a v t dao đ ng đi u hòa
A.
à à à à
à
à ng c a v à
à à
B. bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu k b ng chu k d à
C. bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu k b ng n a chu k
D. b ng th
à a v t khi v t t i VTCB.

không ma sát thì chu k dao đ ng riêng

4/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

B. góc , kh à ng v à à c ng c a lò xo.
C. kh à ng c a v à à c ng c a lò xo.
D. góc và , kh à ng c a v t.

De

Câu 27: Dao đ ng c h c đ i chi u khi
A. H p l c tác d
à à l n c c ti u.
B. H p l c tác d
à à l n c à i.
C. H p l c tác d ng b ng 0
D. H p l c tác d
à i chi u.

Th

Câu 28: (I) đi u ki n kích thích ban đ u đ con l c dao đ ng, (II) chi u dài dây treo, (III) biên đ
dao đ ng, (IV) kh i l ng v t n ng, (V) gia t c tr ng tr ng. Chu k dao đ ng nh c a con l c
đ n ph thu c vào
A. (II) và (IV)
B. (III) và (IV)
http://dethithu.net
B. C. (II) và (V)
D. (I)

iT

Câu 29: Khi m t v t dao đ ng đi u hòa, chuy n đ ng c a v t t v trí biên v v tri cân b ng là
chuy n đ ng:
A. nhanh d à u.
B. ch m d à u.
B. nhanh d n.
D. ch m d n.

à

hu

Câu 30: Khi nói v dao đ ng đi u hòa c a m t v t thì câu nào d i đây la sai?
A. H p l c tác d ng lên v t luôn t l và trái d u so v à à .
B. Chu k là kho ng th i gian gi a hai l n liên ti à à và v n t c c a v t l p l à
C. Đ
à
à à nt cc av à
à ng cùng t n s .
D. Th i gian ng n nh à v à à VTCBà n VT biên là T/4.

.N

Câu 31: L c gây ra dao đ ng đi u hòa không có tính ch t nào sau đây?
A. B à
à u hòa cùng t n s v i t n s riêng c a h .
B. Có giá tr c à i khi v t qua VTCB.
C. L
àà
ng v VTCB.
D. B tri t tiêu khi v t qua v trí cân b ng.

c l i.

et

Câu 42: Ch n ph ng án sai khi nói v dao đ ng đi u hòa
A. Th à
à
à ng t v trí cân b ng ra biên b ng th à
à à
B. Th à
à à
àv trí cân b ng hai l n liên ti p là 1 chu k .
C. T i m à à có hai giá trí v n t c.
D. Khi gia t à i d u thì v n t à à l n c à i.

Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

5/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

De

Câu 33: Khi đ a m t con l c đ n lên cao theo ph ng th ng đ ng ( coi chi u dài c a con l c
không đ i) thì t n s dao đ ng đi u hòa c a nó s :
A. gi m vì gia t c tr
à
ng gi à
à cao.
B.
à à à
à
à u hòa c a nó gi m.
C.
à à ns
à
à u hòa c a nó t l ngh ch v i gia t c tr
à
ng.
D.
à i vì chu k
à
à u hòa c a nó không ph thu c vào gia t c tr
à
ng.
ng t ng

Th

Câu 34: Khi đ a m t con l c đ n t xích đ o đ n đ a c c ( l nh đi và gia t c tr ng tr
lên) thì chu k dao đ ng c a con l c s :
A.
à à à à
à
à l l à
à l gi m nhi à
à
c l i.
B.
à
à
C. gi à à à à
à
à l l à
à l gi m nhi à
à
c l i.
D. gi à
http://dethithu.net

Câu 35: M t con l c đ n dao đ ng nh v i chu k T. Cho qu c u con l c tích đi n d ng và dao
đ ng nh trong t tr ng có đ ng s c h ng xu ng th ng đ ng, chu k dao đ ng khi đó so v i
T
A. Nh
àT
B. L à
àT
C. K
à à
à
c.
D. B ng T.

iT

Câu 36: V n t c c a ch t đi m dao đ ng đi u hòa có đ l n c c đ i khi
A. L à
à l n c à i.
B. Gia t à à l n c à i.
B. C àL à b ng 0
D. Pha c à i

Giáo viên th c hi nB àT
D. Có th

à

c gi m.

et

Câu 39: M t con l c đ
ngang. Th y r ng:
Khi xe đang chuy n đ
Khi xe đang chuy n đ
Khi xe đang chuy n đ

u có kh i l ng m, đang dao đ ng đi u hòa trên Trái t. trong
có h ng th ng đ ng t trên xu ng. N u kh i l ng m t ng thì

.N

Câu 38: M t con l c đ n qu c
vùng không gian có thêm l c
chu k dao đ ng nh :
A. K
à
à i.
B. C. Gi m.

hu

Câu 37: Khi m t v t dao đ ng đi u hòa t biên v v tri cân b ng thì
A. v t chuy à ng nhanh d à u.
B. l c tác d ng lên v à
c chi u v n t c.
C.
à n t c cùng chi u v à
à à c.
D. giá tr l c tác d ng lên v à

c treo vào tr n m t ôtô đang chuy n đ ng trên m t đ

ng n m

ng th ng đ u thì chu k dao đ ng là T1.
ng nhanh d n đ u v i gia t c a thì chu k dao đ ng là T2.
ng ch m d n đ u v i gia t c a thì chu k dao đ ng là T3.
T ng Th Thu Hi n

6/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

Bi u th c nào sau đây là đúng:
A. T2B. T2=T1=T3.

C. T2=T3>T1.

D. T2=T3
De

Câu 40: Biên đ dao đ ng đi u hòa ph thu c vào:
A. cách kích thích cho v à
à ng.
B. cách ch n tr c t à .
C. cách ch n g c th i gian.
D. vi à
à
à
à
à à
i d ng hàm sin hay cosin.

Th

Câu 41: Môt v t dao đ ng đi u hòa theo m t tr c c đ nh. Phát bi u nào sau đây đúng.
A. L c kéo v tác d ng vào v à
à i.
B. Qu
o chuy à ng c a v t là m à
ng hình sin.
C. Qu
o chuy à ng c a v t là m à
n th ng.
D. L à c a v t t l v i th à
à
à ng.

iT

Câu 42: Phát bi u nào sau đây v đ ng n ng và th n ng trong dao đ ng đi u hòa là không đúng?
A. Đ
à
à t giá tr c à i khi v t chuy à ng qua v trí cân b ng.
B. Đ
à
à t giá tr c c ti u khi v t m t trong hai v trí biên.
C. Th
à t giá tr c à i khi v n t c c a v à t giá tr c c ti u.
D. Th
à t giá tr c c ti u khi gia t c c a v à t giá tr c c ti u.

Câu 44: Trong dao đ ng đi u hòa, gia t c c a v t
A. c à i khi v t qua v trí cân b ng.
B.
à
ng v v trí cân b ng.
C.
à
c pha v i v n t c.
D.
à
c chi u chuy à ng.

c lò xo g n v i qu n ng thì t l v i bình ph
à ng.
c ng c a lò xo.
à ng c a v t.
ng c a v t

Câu 45:Ch n phát bi u đúng:
Giáo viên th c hi n

ng:

et

Câu 45: N ng l ng c a con l
A. T n s góc và bi à
B. B à
à
à à
C. B à
à ng và kh
D. D. T n s góc và kh à

.N

hu

Câu 43: Biên đ dao đ ng c ng b c không thay đ i khi thay đ i:
A. B à c a ngo i l c tu n hoàn.
B. T n s c a ngo i l c tu n hoàn.
C. P à
à u c a ngo i l c tu n hoàn.
D. L c ma sát c à
à
ng.

T ng Th Thu Hi n

7/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

De

A. N à
à
à ng con l c lò xo n m ngang gi m 2 l à à
à ng v t n
l n.
B. N à
à à
à
à u hòa b ng th
à a v t khi v t có v n t à
i.
C. Đ i v i con l c lò xo thì tr ng l c c à à t tác d ng lên v t không
à
k
à
à u hòa c a con l c.
D. Đ i v i con l c lò xo treo th
à ng, khi lò xo có chi u dài c c ti u thì l à
d ng vào v à t giá tr nh nh t.

ng gi m 2
t giá tr c c
à
à

n chu
i tác

Th

Câu 47: Chuy n đ ng nào sau đây c a ch t đi m là m t dao đ ng đi u hòa
A. L à
à ng có bi u th c x+2= cos2 ft.
B. L c tác d ng lên ch à
à
à
ng v v trí cân b ng.
C. Chu k
à
à
à
à i theo th i gian.
D. Ch à m không ch u tác d ng c a ngo i l c.
u nào sau đây là đúng khi nói v v t dao đ ng đi u hòa
a v t bi à à u.
ng lên v à
à
à
ng c a v n t c và t l thu n v à
ng lên v à
à
ng v v trí cân b ng và t l thu n v à
av à
à
c pha v i v n t c.

iT

Câu 48: Phát bi
A. Gia t c c
B. L c tác d
C. L c tác d
D. Gia t c c

C. Ch là A

, .

il

.

ng có th có giá tr

hu

Câu 49: Xét các đ i l ng đ c tr ng cho dao đ ng đi u hòa A,
khác nhau tùy theo cách kích thích dao đ ng:
A. G m A và
B. G m A và

l nc à à
l à à .

D. ch là

.N

Câu 50: V t dao đ ng đi u hòa có t c đ tri t tiêu khi
A. không có l c tác d ng vào v t.
B.
l n l c kéo v c à i.
C. l c tác d ng vào v t b ng 0.
D. gia t c v t b ng 0.

et

Câu 51: Khi m t v t dao đ ng đi u hòa thì
A. l c kéo v tác d ng lên v à à l n c à i khi v t v trí cân b ng.
B. gia t c c a v à à l n c à i khi v t v trí cân b ng.
C. l c kéo v tác d ng lên v à à l n t l v à
à
à
à .
D. v n t c c a v à à l n c à à à t v trí cân b ng.

Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

8/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

De

Câu 52: Con l c treo tr n m t thang máy, đang dao đ ng đi u hòa. Khi con l c v đúng t i
VTCB thì thang máy b t đ u chuy n đ ng nhanh d n đ u lên trên khi đó:
A.
à
à ng gi m.
B.
à
à
à
à
à i.
C. L à
à à m.
D.
à
à
à

Th

Câu 53: Chu k dao đ ng đi u hòa c a con l c đ n không ph thu c vào
A. Kh i l ng qu n ng.
B. Gia t c tr ng tr ng.
C. Chi u dài dây treo.
D. V đ đ alý .
Câu 54: Chu k dao đ ng nh c a con l c đ n ph thu c vào :
A. Kh à ng c a con l c.
B. Tr
à ng con l c.
C. T s tr
à ng và kh à ng c a con l c.
D. Kh à ng riêng c a con l c.

iT

Câu 55: Ch n câu đúng
A. D à
à u hòa có biên
gi m d n theo th i gian.
B. T n s t l thu n v i chu k
à ng.
C. Chu k
à ng t l thu n v à
à .
D. B à
à ng là giá tr c à i c à à .

hu

Câu 56: Th n ng đàn h i c a lò xo treo v t không ph thu c vào
A. Đ bi n d ng c a lò xo.
B. Chi u bi n d ng c a lò xo.
C. Đ c ng c a lò xo.
D. B à
à bi n d ng

ng v n t c theo li đ trong dao đ ng đi u
C. Đ ng tròn.
D. M t ph à

Câu 59: Khi m t v t dao đ ng đi u hòa thì véct v n t c
Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

et

Câu 58:
th bi u di n s bi n thiên c a bình ph
hòa có d ng hình
A. Đ ng elip.
B. M t ph à
ng hypebol.

.N

Câu 57: M t con l c đ n treo vào tr n toa xe, Lúc xe đúng yên thì nó dao đ ng nh v i chu k T.
Cho xe chuy n đ ng th ng đ u trên m t ph ng nghiêng có góc nghiêng : n u xe xu ng d c thì
nó dao đ ng nh v i chu k T1 và n u xe lên d c thì nó dao đ ng nh v i chu k T2. K t lu n nào
đúng:
A. T1=T2>T.
C. T1T2.
B. T1=T2=T
D. T1>T>T2.

ng parabol

9/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

A. luôn
i chi à à à
à ct à .
B. luôn cùng chi u v à
gia t c.
C.
à i chi u khi v t chuy à
à n biên.
D.
à
c chi u v à
à à c.

De

Câu 60: Câu nào d i đây không đúng v i v t dao đ ng đi u hòa có ph
A.
à A, t n s góc là nh ng h ng s
à
à
à u
th
à à
c b ng 0.
B.
à A, t n s góc ,v à
à
à u
u là nh ng h ng s
C.
à
à u ph thu c vào tr à
à
à u.
D.
à A ph thu à à
à
à
à u kích thích cho h .

ng đi u hòa là
à
c mô t b à nh lu t hàm sin hay cosin theo th i gian.
à
cl à à pl à
à à à
ng kho ng th i gian b ng nhau.
ng tu n hoàn trong không gian l à à p l i xung quanh m t v trí c
à
c mô t b à nh lu t hàm tan hay cotan theo th i gian.

Th

Câu 61: Dao đ
A.
à
B.
à
C. chuy à
D. dao d

ng trình x= Acos t.
à à ng s
à à

t+

. Rad/s là đ n v c a đ i

iT

Câu 62: Trong ph ng trình c a v t dao đ ng đi u hòa x= Acos
l ng nào sau đây:
A. B à
à ng
B. T n s góc

nh.

hu

C. Pha dao đ ng.
D. Chu k dao đ ng.
Câu 63:
th bi u di n s ph thu c c a v n t c c c đai c a m t v t dao đ ng đi u hòa vào
biên đ dao đ ng c a v t là
A. Đ ng elip.
C. Đ ng parabol.
B. Đ n th à à
à ct à .
D. Đ ng sin

.N

Câu 64: M t v t dao đ ng đi u hòa quanh v trí cân b ng. V trí nào c a v t trên qu đ o thì véct
gia t c đ i chi u.
A. T i hai
m biên c a qu
o.
B. T i v trí v n t c b ng 0.
C. C.V trí cân b ng.
D. T i v trí l c tác d ng lên v à t c à i.

et

Câu 65: Con l c đ n dao đ ng nh trong m t đi n tr ng đi u có ph ng th ng đ ng h ng
xu ng, v t n ng có đi n tích d ng biên đ A và chu k dao đ ng T.Vào th i đi m v t đi qua
VTCB thì đ t ng t ng t đi n tr ng.b qua m i l c c n. Chu k c a con l c khi đó
A.
à
c gi m tùy thu c vào qu n à à
à
u nào.
B. gi m
Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

10/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C.
D.

à

i

De

Câu 66: Ch n câu sai khi nói v t n s dao đ ng c a con l c đ n
A. á K
à i khi kh i
ng c a con l à
à i.
B.
à à
à gi m.
C. gi à à
à gi m.
D. gi à à
à à c lên cao.
Câu 67: Trong dao đ ng đi u hòa, l c kéo v đ i chi u khi
A. á à
à ng 0.
C. v à i chi u chuy
B. v n t c b ng 0.
D. gia t c b ng 0.

à

ng.

Th

Câu 68:Trong dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo,l c ph c h i tác d ng lên v t
A. có giá tr
ng bi n v à à
à
à
ng v v trí cân b ng.
B. có giá tr ngh ch bi n v à à
à
à
ng v v trí cân b ng.
C. à l n t l v à bi n d ng c a lò xo.
D. có giá tr ngh ch bi n v à à
à
à
ng ra v trí cân b ng.

hu

iT

Câu 69: Ch n phát bi u sai? Trong dao đ ng đi u hòa c a ch t đi m l c kéo v
A.
c pha v à à .
B. vuông pha v i v n t c.
C.
à
ng v v trí cân b ng.
D.
c pha v i gia t c.
Câu 70: Kho ng th i gian ng n nh t mà tr ng thái m t v t dao đ ng tu n hoàn l p l i nh c g i

A. t n s
à ng

à
à ng.
B. chu k
à ng.

à
à ng.

.N

Câu 71: L c kéo v tác d ng lên m t ch t đi m dao đ ng đi u hòa có đ l n
A. t l v à l n c a l à
à
à
ng v v trí cân b ng.
B. t l v à
à
à
à .
C.
à à
à
à
à i.
D. à
à
à i

et

Câu 72: L c kéo v tác d ng lên m t ch t đi m dao đ ng đi u hòa có đ l n:
A. t l v à l n c à à
à
à
ng v VTCB.
B. t l v i
à
à
à
à ng.
C.
à à
à
à
à i.
D. à
à
à i.
Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

11/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

De

Câu 73: Khi nói v dao đ ng đi u h a con l c lò xo theo ph ng th ng đ ng v i biên đ nh h n
đ bi n d ng c a lò xo VTCB, phát bi u nào sau đây đúng:
A. V n t c c a v t b ng 0 khi chi u dài lò xo ng n nh t.
B. L à
à i tác d ng lên v à
à
à
ng v i tr ng l c.
C. C à
à l v i kh à ng c a v t.
D. Chu k
à ng c a v t ph thu à à bi n d ng c a lò xo VTCB.
Câu 74:Trong dao đ ng đi u hòa thì li đ , v n t c và gia t c là ba đ i l ng có đi m chung là
A. cùng pha.
C. cùng t n s góc.
B.
à
à .
D.
à
à
à u.
th bi u di n s bi n thiên c a v n t c theo li đ trong dao đ ng đi u hòa có hình

ng parabol.
ng tròn.

Th

Câu 75:
d ng
A. Đ
B. Đ

C. Đ
D. Đ

ng elip.
ng hypebol.

iT

Câu 76: M t con l c lò xo g m m t lò xo nh n m ngang có đ c ng k và v t n ng kh i l ng m
dao đ ng đi u hòa trên tr c Ox. Khi v t đi t v trí cân b ng ra v trí biên d ng. K t lu n nào sau
đây là đúng.
A. L à
à i tác d ng lên v t gi m d n.
B. L à
à i tác d ng lên v à
à i.
C. L à
à i tác d ng lên v à
à n.
D. L à
à i tác d ng lên v t cùng chi u v i chi u chuy à ng c a v t.

hu

Câu 77: L c tác d ng làm con l c lò xo dao đông đi u hòa là:
A. L à
à i.
B. L à à l à
à i và luôn cùng chi u chuy à ng.
C. L à à l à
à à
à à c av à à
à
ng v VTCB.
D. H p l c c a tr ng l c tác d ng lên v t và l à
à i tác d ng vào v t.

.N

Câu 78: L c ph c h i đ t o ra dao đ ng c a con l c đ n là
A. S à
à a dây treo.
B. H p c a tr ng l c và s à
à a dây treo v t n ng.
C. Thành ph n c a tr ng l c vuông góc v i dây treo.
D. H p c a s à
à à
à à
à
n tr ng l à

à

à

à

et

Câu 79: T i cùng m t v đ đ a lý, n u chi u dài c a con l c đ n gi m đi 4 l n thì t n s dao
đ ng c a nó:
A.
à à n.

à à n.
C. gi m 4 l n.
D. gi m 2 l n.

Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

12/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

Câu 80: Trong dao đ ng đi u hòa, v n t c t c th i c a v t dao đ ng t i m t th i đi m t luôn
A.s m pha
so v i li đ dao đ ng.
C. l ch pha
so v à à
à ng.
B. cùng pha v à à
à ng.
D.
c pha v à à
à ng.
ng b c. Biên đ dao đ ng c

ng b c:

De

Câu 81: Ch n ph ng án sai khi nói v dao đ ng c
A. ph thu à à
à c a ngo i l c.
B. ph thu c vào t n s c a ngo i l c.
C. không ph thu c l c ma sát.
D. ph thu c vào ma sát.

Th

Câu 82: Trong dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo treo th ng đ ng thì:
A. H p l c tác d ng lên v à à l n b ng nhau, khi v t v trí lò xo có chi u dài ng n nh t
ho c dài nh t.
B. L à
à i luôn luôn cùng chi u v i chi u chuy à ng khi v à à VTCB.
C. V i m i giá tr c à
à ,l à
à i luôn
c chi u v i tr ng l c.
D. L à
à à i chi u tác d ng khi v n t c b ng 0.

iT

Câu 83: Trong dao đ ng đi u hòa c a con l c đ n, phát bi u nào sau đây là đúng:
A. L c kéo v ph thu c vào kh à ng c a v t n ng.
B. L c kéo v ph thu c vào chi u dài c a con l c.
C. T n s góc c a v t ph thu c vào kh à ng c a v t.
D. Gia t c c a v t ph thu c vào kh à ng c a v t.
ng đi u hòa:
à m chuy à ng nhanh d
à à l n c à i.
à l n c à i.
m b ng 0.

hu

Câu 84: Ch n câu sai khi nói v ch t đi m dao đ
A. Khi chuy à ng v v trí cân b ng thì ch
B. Khi qua v trí cân b ng, v n t c c a ch à
C. Khi v t v trí
à à c a ch à
à
D. Khi qua v trí cân b ng, gia t c c a ch à

à

u.

.N

Câu 85:Ch n ph ng án sai khi nói v dao đ ng c ng b c:
A. D à
à
ng b à à u hòa có d ng sin.
B. T n s góc c à
à
à
ng b c b ng t n s góc c a ngo i l c.
C. B à c à
à
à
ng b c t l thu n v à
à c a ngo i l c.
D. B à c à
à
à
ng b c không ph thu c vào t n s c a ngo i l c.

et

Câu 86: Ch n ph ng án sai:
A. D à
à
ng b c khi c
à
ng có t n s b ng t n s
à ng riêng.
B. D à ng duy trì có t n s b ng t n s
à ng riêng c a h
à ng.
C. D à
à
ng b c x y ra trong h
i tác d ng c a ngo i l à
à cl
h .
Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

à

iv i

13/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

D. D à ng duy trì
khi n b à
à
n ph
ng v
à
ng v
ng v

à ng riêng c a h
ng y qua m à à

à

à à
à à

à

à

ng do m t l

à

u

ng án sai, khi nói v dao đ ng c ng b c là
à
à
à i theo th i gian.
u hòa.
i t n s b ng t n s c a ngo i l c.
à
à
à i.

De

Câu 87: Ch
A. D à
B. D à
C. D à
D. D à

à
à

Th

Câu 88: Ch n ph ng án sai. Khi x y ra hi n t ng c ng h ng thì:
A.
à Ac a
à
à
ng b à t giá tr c à i.
B. t n s c a ngo i l c b ng t n s riêng c a h
à ng t t d n.
C. h s
à ng v i t n s b ng t n s
à ng riêng.
D. lúc này n u ngo i l c thôi tác d ng thì h ti p t à
à
à u hòa.

iT

Câu 89: Ch n phát bi u đúng:
A. T
à
à
à
ng b c thì t n s
à
B. T
à i s ng và k thu t,
à ng t t d
C. T
à i s ng và k thu à
à ng c
à
D. T
à
à
à
ng b c thì t n s
à
ng ph thu c vào s quan h gi a t n s

ng b ng t n s
à ng riêng.
n luôn luân có h i.
ng luôn luôn có l i.
ng là t n s c a ngo i l à à
à dao
c a ngo i l c và t n s riêng c a con l c.

hu

Con l c lò xo treo th ng đ ng dao đ ng đi u hòa, t i VTCB đ dãn c a lò xo
.Biên
đ dao đ ng A> .
c ng c a lò xo là k. L c đàn h i c a lò xo có đ l n nh nh t trong quá
trình dao đ ng là:
A.
)
.0
kA
D.

.N

Câu 91: Trong dao đ ng đi u hòa c a m t v t thì gia t c và v n t c t c th i bi n thiên theo th i
gian
A.
c pha v i nhau.
B. l ch pha m à ng
C. vuông pha v i nhau.
D.
c pha v i nhau.

Câu 93: Khi
A.
Giáo viên th c hi n

et

Câu 92: Treo qu c u kh i l ng m vào m t lò xo t i m i có gia t c tr ng tr ng g.Cho qu c u
dao đ ng đi u hòa v i biên đ A theo ph ng th ng đ ng. L c đàn h i c a lò xo tác d ng lên v t
đ c xác đ nh b i bi u th c
A. mg
B. kA
C. kA+mg
D. mg-kA.
thì t s l c đàn h i c c đ i và c c ti u c a con l c lò xo treo th ng đ ng là
B.
C.
D.
T ng Th Thu Hi n

14/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

De

Câu 94: M t con l c lò xo kh i l ng không đáng k , m t đ u c đ nh và m t đ u g n v i m t
viên bi nh .Con l c này đang dao đ ng đi u hòa theo ph ng ngang. L c đàn h i c a lò xo tác
d ng lên viên bi luôn h ng:
A. theo chi à
à
à c.
B. theo chi à à
à c.
C. theo chi u chuy à ng c a viên bi.
D. v VTCB c a viên bi.
Câu 95: T i m t n i xác đ nh chu k dao đ ng c a con l c đ n t l thu n v i
gia t c tr
à
ng.
Chi u dài con l c.
C à c hai chi u dài con l c.
C à c hai gia t c tr
à
ng.

Th

A.
B.
C.
D.

i ta gi

iT

Câu 96: Ch n đáp án sai
M t con l c đ n có chi u dài l đang dao đ ng đi u hòa. Khi con l c qua VTCB thì ng
c đ nh đi m gi a c a dây. Sau đó:
A. l à
à à à
à à
àVTCBà
à
B. n à
à
à ng c a con l c gi nguyên giá tr
C.
à ng c a con l c có th không ph à à u hòa.
D. Chu k
à ng gi à à à n

ng b c.
ng b c.

ng b c, phát bi u nào sau đây là sai?
ng b c b ng t n s c a l à
ng b c.
ng b c càng l n khi t n s c a l à
ng b c càng g n t n s

.N

Câu 98: Khi nói v dao đ ng c
A. T n s c à
à
à
B. B à c à
à
à
c ah
à ng.
C. T n s c a dao
à
D. B à c à
à
à

hu

Câu 97:Khi nói v dao đ ng c ng b c, phát bi u nào sau đây là đúng:
A. D à ng c a con l à ng h à
à ng
ng b c.
B. B à c à
à
à
ng b c luôn nh
à
à c al à
ng b c.
C. D à
à
ng b à à
à
à i và có t n s b ng t n s c a l à
D. D à
à
ng b c có t n s nh
à
cl à
à n s c a ngo i l à

ng b c h à
à ns c al à
ng b c.
ng b c ph thu à à
à c al à
ng b c.

et
Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

15/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

De

Câu 99: L c gây ra dao đ ng đi u hòa, không có tính ch t nào sau đây:
A. Bi à
à u hòa cùng t n s v i t n s riêng c a h .
B. Có giá tr c à i khi v t qua VTCB.
C. L
à
ng v VTCB.
D. B tri t tiêu khi v t qua VTCB.

A. 0

i v i con l c lò xo n m ngang, đ dãn (nén) c a lò xo b ng
B.
.
C.
D.

Câu 101: Trong dao đ ng đi u hòa c a m t v t thì gia t c và li đ
A.
c pha v i nhau.
B. l ch pha m à ng
D. cùng pha v i nhau.

Th

C. vuông pha v i nhau.

bi n thiên theo th i gian

Câu 102: i v i con l c lò xo n m ngang. L c đàn h i chính là
A.L c đàn h i
B. L c tác d ng vào đi m treo
C.L c tác d ng vào v t
D. A, B, C đ u đúng.

i l c tu n hoàn lên h dao đ ng đang
à
à
à
à

à
à

à

à

à
à

à

n.

n.
à gi m d n.
gi m d n.

T ng Th Thu Hi n

i tác d ng c a ngo i l c tu n hoàn có t n s

et

Câu 105: Dao đ ng duy trì là dao đ ng x y ra d
A. b ng t n s c à
à ng t do.
B. b t k .
C. b ng n a t n s c à
à ng t do.
D. b ng 2 l n t n s c à
à ng t do.
Giáo viên th c hi n

tr ng thái cân b ng thì

.N

Câu 104:Sau khi tác d ng ngo
giai đo n chuy n ti p
A.
à ng c a h
à
B.
à ng c a h
à
C.
à ng c a h
a
D.
à ng c a h
à

hu

iT

Câu 103: Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v s c ng h ng c a m t h dao đ ng c
A. i u ki n đ có c ng h ng là t n s c a ngo i l c c ng b c b ng t n s riêng c a h
dao đ ng.
B. L c c n càng nh , hi à
ng c
à
ng x y ra càng rõ.
C. Khi có c
à
à
à
à
à
ng b à t giá tr c à i.
D. M t trong nh ng ng d ng c a hi à
ng c
à
ng là ch t o b ph n gi m xóc
c a ôtô.

16/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

De

Câu 106: Trong dao đ ng đi u hòa, gia t c c a ch t đi m bi n đ i:
A.
c pha v i v n t c.
B. cùng pha v i v n t c.
C. s m pha
so v i v n t c.
D. tr pha
so v i v n t c.
Câu 107: i u nào sau đây là không đúng đ i v i dao đ ng c h c
A. D à ng t do có chu k ch ph thu à à c tính riêng c a h .
B. S t
à ng có chu k
à ng là chu k
à ng c a l à
ng b c tu n hoàn.
C. S t
à ng có chu k
à ng là chu k
à ng riêng c a con l c.
D. T
à
à
à
ng b c có hi à
ng c
à
ng

Th

Câu 108: M i quan h v pha gi a đ ng n ng và th n ng trong dao đ ng đi u hòa
A. cùng pha

c pha. C. vuông pha. D. l ch pha

hu

iT

Câu 109: Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v dao đ ng đi u hòa c a con l c đ n ( g m qu
c u nh liên k t v i s i dây không dãn) dao đ ng t i m t n i nh t đ nh trên Trái t.
A.Khi đ a con l c lên M t Tr ng mà không thay đ i chi u dài thì chu k dao đ ng c a nó
gi m.
B. N u có thêm ngo i l à
à i có c
à
ng v i tr ng l c luôn tác d ng lên qu c u
thì chu k
à ng ph thu c vào kh à ng c a qu c u.
C. Khi v t n à à
àVTCB à à ng l c tác d ng lên nó cân b ng v i l à
à a dây.
D. T
à
à
à
à ng c a qu c u không t n t i v trí mà t à à l n l à
à à
b à l n c a tr ng l c.

.N

Câu 110:
duy trì dao đ ng cho m t c h mà không làm thay đ i chu k riêng c a nó ta ph i
A. tác d ng vào v à
à ng m t ngo i l à
à i theo th i gian.
B. tác d ng vào v à
à ng m t ngo i l c bi n thiên tu n hoàn theo th i gian.
C. làm nh à à
à gi m ma sát.
D. tác d ng ngo i l c vào v à
à ng cùng chi u v i chuy à ng trong m t ph n c a t ng
chu k .
nh t c à
à c al

à

à

ng càng nh .
ng b c nh .

et

Câu 111: Hi n t ng c ng h ng th hi n càng rõ nét khi
A.t n s c a l c c ng b c l n.
C.
B.
nh t c à
à
ng càng l n.
D.

Câu 112: Xét m t v t n ng kh i l ng m trong con l c lò xo có đ c ng k, đ t trong m t môi
tr ng có ma sát nh t nh . V t n ng đ ng yên VTCB, ta tác d ng lên v t m t ngo i l c F bi n

Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

17/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

đ i đi u hòa theo th i gian
trên g m
A. m à à
n.

. Chuy n đ ng c a v t d


à

à

i tác d ng c a ngo i l c nói

n.

De

C. ba giai đo n.
D. b n giai đo n
Câu 113: M t con l c lò xo g m m t lò xo có kh i l ng không đáng k có đ c ng k và m t
v t có kh i l ng m dao đ ng đi u hòa. N u t ng đ c ng k lên 2 l n và gi m kh i l ng m đi 8
l n thì t n s dao đ ng c a v t s :
A.gi m 4 l n.
B
g 2 l n.

à à n.
gi m 2 l n

Th

Câu 114: i u nào sau đây là đúng khi nói v dao đ ng c ng b c.
A.Biên đ dao đ ng c ng b c gi m d n theo quy lu t hàm s m đ i v i th i gian.
B. T n s góc c à
à
à
ng b c luôn gi giá tr t n s góc riêng c a h .
C. D à
à
ng b à à
à
à
c duy trì nh tác d ng c a ngo i l c tu n hoàn.
D. D à
à
ng b c có chu k b ng chu k
à ng riêng c a h .

iT

V t nh kh i l ng m, khi m c vào lò xo có đ c ng k1 thì nó dao đ ng v i chu k T1.
Khi m c vào lò xo có đ c ng k2 thì nó dao đ ng v i chu k T2. N u m c lò xo k1 n i ti p k2 r i
g n v t m vào thì chu k dao đ ng c a v t là:
T=T1+T2.
D.

hu

Câu 116: Chuy n đ ng c a ng i đánh đu là
A.dao đ ng c ng b c c ng h ng.
B.
à ng theo thông s .
C.
à ng duy trì
D.
à ng t do

Câu 117: Trong dao đ ng đi u hòa, gia t c c a ch t đi m b ng 0 khi:
A.V n t c có giá tr c à i ho c c c ti u. B. V n t c b ng 0.
C àL à c c ti u.
D àL à c à i.

.N

et

Câu 118: M t ch t đi m dao đ ng đi u hòa, th i đi m nào thì gia t c c a nó có giá tr c c đ i
A.Ch t đi m đi qua v trí cân b ng.
B. L à c a ch à m có giá tr c à i.
C. L à c a ch à m có giá tr c c ti u.
D. Đ
à
à ng th
Câu 119:N ng l ng c a m t con l c lò xo bi n đ i bao nhiêu l n khi t ng kh i l
l n, đ ng th i biên đ t ng
l n.
A. T à à n.
B. Gi m 2 l n
C àT à
l n.
D àK
à i.
Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

ng v t lên 2

18/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

et

.N

hu

iT

Th

De
Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

19/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

De

Câu 120:Ch n ph ng án sai. Sauk hi tác d ng ngo i l c tu n hoàn lên h dao đ ng đang
thái cân b ng thì giai đo n n đ nh
A.giá tr c c đ i c a li đ không thay đ i.
B. kéo à à n khi ngo i l à u hòa thôi tác d ng.
C.
à không ph thu c l c ma sát.
D.
à ng c a v t g à à
à
à
ng b c.

i tác d ng c a ngo i l c tu n hoàn có t n

Th

Câu 121: Dao đ ng c ng b c là dao đ ng x y ra d
s
A. b ng t n s c a da à ng t do.
B. b t k .
C. b ng t n s c à
à ng t do.
D. b ng n a t n s c à
à ng t do.

tr ng

Câu 122: Hi n t ng c ng h ng ch x y ra đ i v i dao đ ng
A.
ng b c
B à u hòa.
C. t t d n.
D. riêng.

hu

iT

Câu 123: Con l c lò xo treo tr n m t xe l n, đang th c hi n dao đ ng đi u hòa. Cho xe l n
chuy n đ ng xu ng m t d c nh n, nghiêng góc so v i ph ng ngang,b qua m i l c c n thì:
A.con l c tham gia đ ng th i hai dao đ ng.
B. chu k
à i và con l à
à
à
à
à ng ng.
C. chu k
à
à
à i và con l à
à
à
à
à
à à so v i
à
à ng.
D. chu k
à D
à
à i và con l à
à
à
à
à
à à i m t d c.
M t v t kh i l ng m đ c treo vào m t lò xo có đ dài t nhiên l0 thì lò xo có đ dài
l. Kéo v t xu ng phía d i m t đo n a r i th ra cho v t dao đ ng đi u hòa. Chu k dao đ ng
c a v t là
A.

B. .

C.

D.

.N

V t nh kh i l ng m, khi m c vào lò xo có đ c ng k1 thì nó dao đ ng v i chu k T1.
Khi m c vào lò xo có đ c ng k2 thì nó dao đ ng v i chu k T2. N u m c lò xo k1 song song k2
r i g n v t m vào thì chu k dao đ ng c a v t là:
.
D.

et

C

Câu 126: K t lu n nào sau đây là sai?M t v t dao đ ng đi u hòa trên tr c Ox v i biên đ A thì
A.gia t c có giá tr d ng khi v t đi t đi m có li đ -A đ n đi m có li đ 0.
B. gia t c và v n t c có giá tr
à à à à
à à à -áà
à
à à à 0.
Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

20/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C. v n t c có giá tr
à à
D. gia t c và v n t c có giá tr

à à
à

à

à à à
à à

-áà
à
à à à

à à à
-áà
à

A.
à à à

+A.

De

Câu 127: Khi m t v t dao đ ng đi u hòa thì
A. Th
à à
à
à
à
B. L à và v n t à ng pha.
C. L à và gia t à
c pha nhau.
D. Gia t c và v n t à
c pha nhau.
Câu 128: M t con l c đ n có chu k dao đ ng biên đ góc nh T.Treo con l c vào tr n xe đang
chuy n đ ng theo ph ng ngang thì khi VTCB dây treo h p v i ph ng th ng đ ng góc .Chu
k dao đ ng c a con l c trong xe là
B.
.
C.
D.
.
A.

Th

M t con l c đ n treo vào tr n to axe, lúc xe đ ng yên thì nó dao đ ng nh v i chu k
T. Cho xe chuy n đ ng th ng đ u lên m t ph ng nghiêng có góc nghiêng thì nó dao đ ng nh
v i chu k là
B. T
C. Tsin
D. Ttan .
A.

A. .

.

iT

M t con l c đ n có qu l c làm b ng h p kim có kh i l ng D. Khi đ t trong chân
không con l c đ n có chu k dao đ ng bé T. Khi đ t con l c đ n trong không khí có kh i l ng
riêng D’, b qua l c c n c a không khí so v i l c đ y Acsimet. Chu k dao đ ng c a con l c đ n

.

D.

hu

Bi t gia t c tr ng tr ng là g. M t đ ng h qu l c treo trên tr n c a m t chi c thang
máy, khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i gia t c a thì chu k dao đ ng c a con l c đ n là
A.

C. .
D. .

B.

.N

Qu n ng c a đ ng h qu l c có kh i l ng m và chi u dài dây treo l, đ c đ t trong
đi n tr ng đ u có các đ ng s c h ng t d i lên trên. N u cho qu c u tích đi n d ng v i
đi n tích q thì chu k dao đ ng nh c a con l c là:
A.

.

et

D.

Câu 133: Phát bi u nào sau đây không đúng khi nói v dao đ ng đi u hòa c a ch t đi m?
Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

21/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

A.
B.
C.
D.

B à
à ng c a ch à
à à à
à
à i.
Đ
à
à a ch à m bi à i tu n hoàn theo th i gian.
T à c a ch à m t l v à à c a nó.
Đ l n c a h p l c tác d ng vào ch à m t l thu n v à à

c a nó.

De

Câu 134: V n t c c a ch t đi m dao đ ng đi u hòa có giá tr c c ti u khi:
A. L à c c ti u.
B àL à b ng 0.
B. C àL à c à i.
D. Gia t à à l n c à i.

Th

Câu 135: Ch n câu sai khi nói v dao đ ng đi u hòa c a v t
A. v n t c c a v t có giá tr c à i khi nó qua v trí cân b ng.
B. l c ph c h i tác d ng lên v à
à
ng v v trí cân b ng.
C. gia t c c a v t có giá tr c à i v trí biên.
D. à
à a v t bi n thiên theo th i gian.
à

iT

Câu 136: Nh n xét nào sau đâu là sai, khi nói v dao đ ng đi u hòa
A. D à
à à
à
à
à o quy lu t hàm sin ho à à i v à
B. Có chu k riêng ph thu à à c tính c a h
à ng.
C. C à à
à à
à i và t l v à
à
à
à
à ng.
D. C à
à
à ng không ph thu à
à
à
à
à u.

M t con l c lò xo có đ c ng k, n u treo v t m1 thì nó dao đ ng v i chu k T1. N u
treo v t m2 thì nó dao đ ng v i chu k T2. Chu k dao đ ng c a con l c lò xo có chi u dài b ng
t ng chi u dài c a hai con l c trên là:
B.

hu

A.

C.

D.

.

.N

M t con l c lò xo có đ c ng k, n u treo v t m1 thì nó dao đ ng v i chu k T1. N u
treo v t m2 thì nó dao đ ng v i chu k T2. Chu k dao đ ng c a con l c lò xo có chi u dài b ng
t ng chi u dài c a hai con l c trên là:
A. A.
B.
C.
D.
.
Câu 139: Li đ c a v t dao đ ng đi u hòa v i chu k T.
ng n ng và th n ng c a v t s :
A.bi n thiên tu n hoàn v i chu k 2T.
C. bi n thiên tu n hoàn v i chu k T/2.
B. bi n thiên tu n hoàn v i chu k T.
D. bi n thiên tu n hoàn v i chu k T/4

Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

ng c a v t dao đ ng đi u hòa.

et

Câu 140: Phát bi u nào sau đây không đúng khi nói v n ng l
N ng l ng c a v t dao đ ng đi u hòa
A. T l v à
à
à ng.
B. B ng th
à a v t khi v t v trí biên.
C. B ng v i th
à a v t khi v à à à c à i.

22/7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

D. T l ngh ch v à

à

à

à

à

ng.

à
à

ng.
ng trong m t ph n c a

De

Câu 141: Dao đ ng duy trì là dao đ ng t t d n mà ng i ta đã:
A. làm m t l c c n c à
à
ng v i v t chuy à ng.
B. tác d ng ngo i l c bi à à u hòa theo th i gian vào v à
C. tác d ng ngo i l c vào v t chuy à ng cùng chi u v i chuy
t ng chu k .
D. kích thích l à
à
à à à
à ng b t t h n.

Th

Câu 142: Hai con l c làm b ng hai hòn bi có bán kính b ng nhau, treo trên hai s i dây có cùng đ
dài. Kh i l ng c a hai hòn bi khác nhau. Hai con l c cùng dao đ ng trong m t môi tr ng v i li
đ ban đ u nh nhau và v n t c ban đ u đ u b ng 0 thì
A. con l c n ng t à
à
à à à c nh t à
à
à à à
c vào gia t c tr ng
ng.
B. hai con l c t t cùng m t lúc.
C. con l c nh t à
à
D. con l c n ng t à
à
u hòa theo m t tr c c đ nh ( m c th n ng VTCB) thì
i khi gia t c c a v à à l n c à i.
ng ra biên, v n t c và gia t c c a v t luôn cùng d u.
à av tb à à
à à t v trí biên.

iT

Câu 143: M t v t dao đ ng đi
A.
à
à av tc à
B. khi v à à v trí cân b
C. khi v trí cân b ng, th
D. th
à av tc à

hu

Câu 144: C n ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa t l thu n v i
A. T n s
à ng.
B. B à
à ng.
C. B à
à ns
à ng.
D. B à
à à
à ng.

.N

Câu 145: Ch n câu tr l i sai:
A. Khi có c
à
à
à
à
à t c c i.
B. D à ng t do có t n s b ng t n s riêng.
C. Trong th c t m à
à
à à
à ng t t d n.
D. S c
à
ng luôn có h i trong khoa h c, k thu à à

i s ng.

et

Câu 146: M t con l c lò xo có dao đ ng v i t n s f. Khi t ng biên đ dao đ ng lên 2 l n thì t n
s b ng:
A. f
B. 2f
C: 3f
D. 0,5f
Câu 147: M t v t dao đ ng t t d n có các đ i l
Giáo viên th c hi n

ng nào sau đây gi m liên t c theo th i gian:

T ng Th Thu Hi n

23/8

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

A.Biên đ và t c đ .
B. L à và t à .

C. B
D. B

Câu 148:Trong các đ i l ng sau, đ i l
d n:
A. Đ
à
B àC à

à
à

và gia t c.
à à

ng nào không thay đ i theo th i gian trong dao đ ng t t

De

C àB

à

.

D.T n s .

Câu 149: Khi nói v n ng l ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa ,phát bi u nào sau đây là đúng
A.C m i chu k dao đ ng c a v t có 4 th i đi m th n ng b ng đ ng n ng.
B. Th
à a v t c à i khi v t v trí cân b ng.
C. Đ
à
à a v t c à i khi v t v trí biên.
D. Th
à à
à
à a v t bi n thiên cùng t n s v i t n s c à à .

iT

Th

Câu 150: i u nào sau đây là sai khi nói v n ng l ng dao đ ng đi u hòa.
A. Khi v t v trí biên thì th
à a h l n nh t.
B. Khi v t qua v trí cân b à à
à
à a h l n nh t.
C. Khi v t chuy à ng v v trí cân b ng thì th
à a h gi à à
à
à ah
à
D. K à
à
à ah
à à
à
à n thì th
à a h gi à à y nhiêu l n và
c l i.

.N

hu

áp án
1D 2C 3A 4C 5A 6D 7A 8C 9C 10C 11A 12D 13C 14D 15C 16D 17A 18D 19B 20B 21C 22D
23C 24B 25C 26C 27B 28C 29C 30C 31B 32B 33A 34D 35A 36C 37C 38B 39D 40A 41C 42D
43C 44B 45A 46C 47A 48C49C 50B 51D 52A 53A 54C 55D 56B 57B 58D 59C 60A 61A 62B
63B 64C 65C 66C 67D 68A 69D 70C 71A 72A 73B 74C 75C 76C 77C 78C 79A 80C 81C 82A
83A 84A 85D 86C 87A 88D 89D 90B 91C 92C 93A 94D 95C 96D 97C 98C 99B 100A 101A
102D 103D 104A 105A 106C 107B 108B 109B 110D 111C 112B 113C 114C 115B 116B 117A
118C 119A 120C 121B 122A 123A 124B 125B 126D 127C 128B 129A 130A131B 132A 133C
134B 135D 136D 137B 138A 139C 140A 141C 142C 143D 144C 145D 146A 147D 148D 149A
150D

Truy cập http://dethithu.net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia,
tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn ,Sinh , Sử, Địa, GDCD
được DeThiThu.Net cập nhật hằng ngày phục vụ sĩ tử!

Facebook Admin DeThiThu.Net ( Hữu Hùng Hiền Hòa):
http://facebook.com/huuhunghienhoa
Giáo viên th c hi n

T ng Th Thu Hi n

et

Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi:
http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử và tài liệu ôn thi hơn

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×