Tải bản đầy đủ

Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh đắk lắk

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PHAN PHƯỚC THUẬN

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60.34.01.02

Đà Nẵng - Năm 2017


Công trình được hoàn thành tại
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. TRƯƠNG BÁ THANH

Phản biện 1: TS. NGUYỄN XUÂN LÃN
Phản biện 2: TS. TUYẾT HOA NIÊ KDĂM

.

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh
tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 4 năm 2017.

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng;
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
N

ngu
bị
D

ơ

ặ b
BH H ỉ

íí

BH Nê

BH H BHY

BH N

e

A

x

ủ L ậ BH H L ậ BHYBH H ỉ-x

2011-2020 Đ

Đắ Lắb

ợ C

Đắ Lắ

Đắ LắBH H BHYN


bềê


; ặ b
Đ
ê
ề b

ơ

x

ủ N

.


ê
êV


í
íêb ớ
Đ


2
BH H ỉ


Đắ Lắề ề

ýừ ý

ê

ê

x
Đắ Lắ ”

: “Đ

Bê

2. Mục tiêu nghiên cứu
HP

í

B

ề ê

x

Đắ Lắú

êé
Đề x


B

xĐắ Lắ

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đố

ợ :

b

ề ê

ủ B
-PĐắ Lắ

:

+ Về

: Đề

+ Về
x

+ Về
ê

ê

: Đề

B

2015

x

ê


Đắ Lắ

: Đề

ê

ơ ở

ừ năm 2013 đến năm

ềxe

4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đê

ê


Đề


ơ
3
b

ơ ở

bơê

N

ân tích.

5. Bố cục của luận văn
N
3

ở ầ

ơ
C

ơ

1: Cơ ở ý

C

ơ

2:

B

x
C

B


ơĐắ Lắ

3: G

xĐắ Lắ

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO TẠO NGUỒN NHÂN
LỰC
1.1.1. Khái niệm về đào tạo nguồn nhân lực
a. Nguồn nhân lực
N


x

ê


bừ mang tínhb. Đào tạo nguồn nhân lực
Đ


bị
ê
Đặ b
íề ố õơ
4
ơ

1.1.2. Mục đích, ý nghĩa của đào tạo nguồn nhân lực
a. Mục đích của đào tạo nguồn nhân lực
M

í
íú

õ ơ
ơ

ũ

íơơ
Đ

íơ ủ

b. Ý nghĩa của đào tạo nguồn nhân lực
ý

Vớĩ

ù

- Đố- Đố- Đốí

ê

1.1.3. Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực
N
êC


ê
b

ê

Đ
ơ

N
bềề b

5
1.2. NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ
CHỨC
Đ


í

x êb
V


b

ê

ầ x
bb

b ớ

:

1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo
ĐíCầê


êĐ

êầ xeí
x

êơ

1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo


êx
ê


ù ợ


ũ

úềb

ê

N

ê

ê
b


ê

ơ ởở bố

C


ũ:ê
ê

Đ
ơ

b

6
1.2.3. Lựa chọn đối tƣợng đào tạo
C


ê


L

ê

V

b


x
íb:

A?

1.2.4. Xâ

dựng chƣơng tr nh đào tạo và lựa chọn

phƣơng pháp đào tạo
- Xây dựng chương trình đào tạo
S
ơ

í

x

b ớex
ê

ơơ- Lựa chọn phương pháp đào tạo
S


úơ


Bở


í


x

x ê x

V


ê

ũ

úN
ơ

êê
ơ

ơ
ê
ê
7
a. hương pháp đào tạo nhân vi n
b. hương pháp đào tạo nhà qu n tr
1.2.5. Dự tính chi phí đào tạo


ú

í

í

íù ợ

Cí

í
1.2.6. Thực hiện chƣơng tr nh đào tạo
S
Vố ố
ý bêù ợ x
xe

õ
ê

ù ợ

1.2.7. Đánh giá chƣơng tr nh đào tạo
GĐ

ù

x
ê

Đ
ơ

xxe

ơ

ê


êơHơ

G

1: H

ê

G

2: H

ê


?


8
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO
TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
Đ


í

x

êbởi

ố:
1.3.1. Các nhân tố môi trƣờng bên ngoài
- Cơ

í

-M

o củ

ớc

ng kinh t xã h i

- S ti n b của khoa h c kỹ thuật
- Thị

ng

1.3.2. Các nhân tố môi trƣờng bên trong
ợc phát tri n của t ch c.

- M c tiêu, chi
-N-B

ý

- Cơ ở ậ-N
-Q
- Cơí

hính sách


bố í ắ xú


9
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK
2.1. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI
TỈNH ĐẮK LẮK
2.1.1. Khái quát về Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk
a. Quá trình hình thành và phát triển B o hiểm xã hội tỉnh Đắk
Lắk
b. Chức năng và nhiệm vụ của B o hiểm xã hội tỉnh Đắk
Lắk
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ má quản lý của Bảo hiểm xã hội
tỉnh Đắk Lắk.
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng chu ên môn,
BHXH các hu ện, thị xã, thành phố
2.1.4. T nh h nh thực hiện kế hoạch công tác thu chi tại
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk
H

ủ B

B

x
êớ x

B

x

x


ê

ị bịx
ơ
ê

ố. Dù tình
N

b

ê

ngủ BH H V

Nê


V
ỉ êx ê

x

ặ b
Nủ UBND ỉ

ê BH H ỉ10
ợ BH H V
BH H BHY BH N

ợ ừ

N

tình hình thuủ BH H V

N

giao.
2.2. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ
HỘI TỈNH ĐẮK LẮK
Đ

ê


D

B
ú

xĐắ Lắ luôn

ề ốơ

.

2.2.1. Số lƣợng lao động
Sốbố íắ xVớớ BH H ỉố BH H ỉ


V

ê

êBHY

êBH Hê

ũ
ơ

BH H


êơ11
B ng 2.4: Số lượng CBCNV BHXH Đắk Lắk qua các năm (20132015)
ĐVT: Người
T
T
1
2
3

Năm
2013
4
90
204
298

Đơn vị
L
V
BH H

BH H ỉ
ịx
CNăm
2014
4
96
215
315

Năm
2015
4
94
217
315

2.2.2. Chất lƣợng nguồn nhân lực
Đ

ê

BVề ơ b

ũ

b

ơb


ê

b

x

êb
ê

êê2.2.3. Cơ cấu nguồn nhân lực


ơ ở

bố í

x

- Cơ- Cơ

ớ íx
2.3. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO
HIỂM XÃ HỘI ĐẮK LẮK
2.3.1. Thực trạng về xác định nhu cầu đào tạo
N

x
ị :x


12
ê
ịx

ố;BH H

ê

ý
ê

x:
P

ơ

í
Vx

ủ ừ

x
ú ầ

ị í

ỉxơê

í
í

nhâ


b


Nx

õ

býê
2.3.2. Thực trạng về xác định mục tiêu đào tạo
V

xê

ơ
ê

ỉ ừ
xê

x
ê


íủ B
x

êx

V

N

ê
ơ

b ớ

íb

êx


Mặxềx
bắ

ê

ố, các phòng chuyên môn.

ừB

x
13
2.3.3. Thực trạng về việc xác định nội dung kiến thức cần
đƣợc đào tạo
V


b

êủ BH H V

Nơ


Đố

ơ ở ơbb

BH H


ợ b

í


D

íí

ú b

b

Sơêớ b

ậ b

ơb

ề BH H BHY

BH N

2.3.4. Thực trạng về việc lựa chọn đối tƣợng đào tạo
C
xxù ợ

ù


+ Đố ớ
e

ê


í
ơ
ê

G
êbê

ơ:
ý
ủ BH H V N

bK

í
b

ơ
BH H ỉ


C

ớ b

ơ

G


ố BH H


14
b
í

ị b

bý

ýí

ê
ê

ố BH H

ịx


í


ố.
ê

ơ
ớ b

ị ùe

b

:

ị í

Đềê

;G

b

b


+ Đố

Vớ ớ

bắ

ỏ…
2.3.5. Thực trạng về việc xâ dựng chƣơng tr nh đào tạo
Đốê

ơ ở

ơ ở


ý

íơ

ý
ũ

ủ BH H V


C
õ


íb


bợ x

ơN


Cê

C


ề ý

b

ơ
ơ

ơ

ơ ởê


Đốê
H

B
b

x

Đắ Lắ
ợ xơ15
2.3.6. Thực trạng về đánh giá kết quả đào tạo


BH H ỉ
ũúb

Đ

BH H ỉ
- Đố
ê

:b-Kơquá trình công tác.
H

B

xĐắ Lắ

ơơ

b

ơ

ơ ở2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN
NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK
2.4.1. Những kết quả đạt đƣợc
ặ ốêx

ũ
b

ũ
.B

xb


B


b

e
ê

õ


ê
b

Đắ Lắ


b
x

Q
ê

b

ũ

bủ BH H V
b

b
b

N
ũ

BH H


16
K

b
b
BH H

ê

Vớ


ê

íýõ

í
BH H2.4.2. Hạn chế
-M


êớ ừ-Q

x

úý

íng.
-V


x
-V
bố í
úb
ê- C

ơ
ê

khoa-V

í
bx


b

b

2.4.3. Ngu ên nhân của những hạn chế
-C
ủ b
- ĐơBH H


17
- C

x

bơ ở ị

ớ ừ-V

bố í bCHƢƠNG 3
GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK
3.1. CĂN CỨ ĐỂ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1.1. Mục tiêu chiến lƣợc phát triển của Bảo hiểm xã hội Đắk
Lắk
a. Mục ti u chung
b. Mục ti u đào tạo nguồn nhân lực của B o hiểm xã hội
tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến
Đ
ê

100%
e

Đ
Đ

be

b

ê
ê


ơ

ý
ơN

60%
b

ý


90%b

N

ee


18
3.1.2. Một số quan điểm có tính ngu ên tắc khi đào tạo nguồn
nhân lực
3.2. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK
3.2.1. Cải tiến giai đoạn xác định nhu cầu trong đào tạo
C

x

n

x


ơê

e

x

xơ

ơ
- Xâ dựng bản phân tích công việc
B

í

x

D

b

ị í


ê

í
ớ x

e

ê
- Lập bảng tổng hợp xác định nhu cầu đào tạo
b ớ

ê

ỉ õ

b

bê
V

ậ V

ậ b

bê

CBCC
ợ x

19
B ng 3.1: Báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,
qu n lý năm…
C

ơ

b

Số


N
N
N
giáo
N
N

C
ở P
BH H ỉ ; G
ố P G

BH H
P


viên

G

Phó Giám
ố BH H


ê
D
V
ninh
B


B

B

ngoàiB

- an
N
3.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo
N ữ

xê

là:
-C

ơ

x

bũũ


-C

ợ x

b

Củ BH H ỉ

BH H V

N

Đắ Lắ

ê

2020
-N ữ

ê

ê
BH H

b


20
ê


ê

:x
êbBH N


ê
ũx
ơ

ù


BH H BHY:

-N

ê

- Hợ

ý ơu ngu n nhân l c

- Ti n tới chuẩn hóa công ch c, viên ch c
3.2.3. Xâ dựng nội dung kiến thức chuẩn
a. Kiến thức cơ b n
Những ki n th c ơ b n về BHXH, BHY ; ặ

m hình

thành và vi c qu n lý, s d ng quỹ BHXH-BHYT; những khác bi t
ơ

so với B o hi

i.

b. Kiến thức nghiệp vụ và quy trình nghiệp vụ cụ thể
Đ

ững ki n th c cần thi t cho các công ch c ho t

ng tác nghi p ở
v c th

ơ

ị, b phận hay vị trí chuyên môn nghi p
ợng có h n

ng với h thống t ch c của ngành. Do th

ê

ề tài chỉ chỉ nêu ra 2 nghi p v và quy trình nghi p v
n hình trong t ng 9 nghi p v và quy trình của ngành BHXH:
c. Các loại kiến thức và kỹ năng bổ trợ
Đ

m b o hoàn thành nhi m v chính trị

ng có hi u qu , ngoài các ki n th
v

í

ợc giao và ho t

ơ b n và các ki n th c nghi p

ặc thù, cán b công ch c còn ph

những ki n th c và kỹ

b trợ khác. Ki n th c và kỹ

ợc trang bị
ng b trợ

là những ki n th c về qu n lý, qu n trị nhân s , ki n th c về t ch c
ng, các kỹ

ng x giao ti p, tin h c, ngo i ngữ...r t cần


21
ối với mỗi cán b công ch c làm vi c trong ngành dịch v công,


ng xuyên ph i ti p xúc vớ

ợng.

3.2.4. Phân loại đối tƣợng
Đ có th phân loợng m t cách hợp lý, cầ

vào m t số tiêu chí sau:
- Ch c danh qu n lý
- Ch c danh công ch c
- Vị trí công tác chuyên môn.
- Các yêu cầu cần thi t khác.
ê

Với nhữ

í

ú

ú


C 4phân lo i cán b , công

ợng sau:
Nhóm 1: g m những công ch

m là mới

ợc b nhi m vào ng ch công ch c.
ữ các ch c v qu n

Nhóm 2: g m những công ch
lý và nhữ

i n m trong di n quy ho ch
c ti p tác nghi p ở

Nhóm 3: g m những công ch
các vị trí chuyên môn.
Nhóm 4: g m các công ch c có nhu cầ

o, b

ỡng

khác.
3.2.5. Xâ dựng chƣơng tr nh đào tạo
ê

Với m

chuyên môn cho ngu n nhân

l c. BHXH tỉnh Đắk Lắk cần ph i xây d ng nhiề
t o cho các nhóm ố

ợng với những m c tiêu khác nhau và k t c u

ơ

n
ih

ơ

ũ
ih

lý BHXH tỉnh có k hoach h
khuy n khích cán b theo h

Đối với vi
í

lý luậ
ơ

o
c qu n

ị, c cán b và

ng theo yêu cầu. B o hi m xã


22
ũ

h i tỉ

ần xây d

ơ


cho các cán b không thuo của BHXH Vi t Nam

ịnh tham gia h c tậ

ặc bi


Tùy thu c vào từ
ơ

d ng nhữ
C

ều ki n thuận lợi

riêng nh m t

i h c.

ợng mà B o hi m xã h i tỉnh s xây
o cho phù hợp.

ơ

1: Đợng mới

vào ngành nên cần có những hi u bi t toàn di n về ngành BHXH, về
h thống t ch c, về ho
những ki n th

ịnh về ngành. Ngoài

ng và nhữ

ơ b n những cán b công ch c trong nhóm này cần

ợc cung c p những ki n th c chuyên môn c th phù hợp với vị trí
công tác mà h
C

m nhận.

ơ

2: Đố

ợng thu c nhóm này
ơ

phần lớn là cán b công ch c có th
ê

i gian làm tr c ti p công vi
qua vi c qu n lý, chỉ
i
ị vì vậy

ợng này hoàn toàn khác với

ợng ở nhóm 1, chỉ cần h thống l i ki n th c và b sung
:

thêm những ki n th c mớ
th c và kỹ
C

ề qu n lý; ki n

n th c, kỹ

d ng công ngh thông tin, ngo i ngữ. Ngoài ra

nhóm này cầ
cán b

ơ

o th c hi n nhi m v chung củ

ơb

ki n th

ũ

ị,

ợc trang bị ki n th c và kỹ

ơ

n lý

3: Cũợng khác,

công ch c nhóm này cần có những hi u bi

ơ b n về

BHXH, BHYT. Tuy nhiên do vị trí công tác khác nhau nên phần ki n
ê

th

ợc cung c p s

chuyên môn với nhữ
ơ

e

ợng thành các nhóm
ê

b

gi i quy t ch
C

ơơ

ê

Đ

ịnh BHYT,

BHXH, c p s BHXH – thẻ BHY …
4: Đ

m b o cho B o hi m xã


23
ợc giao, ngoài vi

h i tỉnh hoàn thành tốt nhi m v chính trị
ơ

t o cho t t c các cán b công ch
ơ

b

ỡng ki n th c BHXH, BHYT cho các cán b ph
ơ

trách công tác BHXH t
ị thì cần ph i có các

ịs d

ng hoặc là cho các

x

i lý thu BHYT t i c

ng, thị tr n.

3.2.6. Tổ chức đào tạo
Đ

ố ầ

bsau:
ũ

- Cầ
b

b

ê

ơ ở ậbỡ :

- Cầ

ơ

3.2.7. Đánh giá kết quả đào tạo
Lù

ê

ơ:- Đ
Đ

theo cách sau:
-K
ừ khâu chuẩn bị

o ph
ơ
th hi n m

o và t ch

o b ng cách lập b ng câu hỏi

hài lòng của h c viên tham d khóa h c ngay sau

khi k t thúc. Thi t lậ

ê

í

hợp của n i dung và hình th
o và hoàn thi n các lầ

ph n ánh m
o nh

thích

ều chỉnh ngay trong
o sau.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×