Tải bản đầy đủ

MÔ tả vị TRÍ VIỆC làm TRONG tổ CHỨC CÔNG

MÔN: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG KHU VỰC CÔNG
MÔ TẢ MỘT VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG TỔ CHỨC CÔNG

MỤC LỤC:

Trang

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

2

1.1: Những khái niệm

2

1.2: Những quy định của Nhà nước

2

1.3: Nội dung mô tả vị trí việc làm


2

CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
6
2.1: Giới thiệu về Sở quy hoạch kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

6

2.2: Giới thiệu về chức danh Phó chánh thanh tra của Sở quy hoạch kiến trúc thành phố
Hồ Chí Minh
7
2.3: Mô tả công việc của Phó Chánh thanh tra
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

10
19

1


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1: Những khái niệm:
- Theo Điều 3 Nghị Định 36/2013/NĐ-CP thì Vị trí việc làm được định nghĩa như
sau: là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định
biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Mô tả vị trí việc làm: gắn với hệ thống chức danh nghề nghiệp (CDNN) và
khung năng lực cho từng vị trí việc làm.
1.2: Những qui định của Nhà nước:
- Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí
việc làm và cơ cấu ngạch công chức.
- Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP.
1.3: Nội dung mô tả vị trí việc làm:
- Mỗi vị trí việc làm sẽ được mô tả rõ ràng các chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu về
năng lực để hoàn thành được công việc đảm trách.
* Bản mô tả công việc gồm:
- Thông tin chung (tên công việc, mã số, bộ phận công tác, CDNN/chức vụ quản
lý...); mục đích, trách nhiệm, nhiệm vụ của VTVL; quyền hạn (điều kiện làm việc,
trang thiết bị cần thiết, lương...) và phạm vi thực hiện (lĩnh vực, địa bàn hoạt động...);


mối quan hệ với các VTVL khác...
- Tác dụng của việc xây dựng bản mô tả công việc: Có kế hoạch để tuyển dụng, bố
trí; định hướng cho viên chức biết những việc phải làm; là căn cứ để đánh giá việc thực
hiện công việc; thực hiện trả lương và thu nhập khác; biết được nhu cầu của VTVL về
trình độ học vấn, chuyên môn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; phục vụ chính sách
tạo động lực (khen thưởng, đề bạt...); để thiết kế lại công việc cho từng VTVL hợp lý,
hiệu quả hơn...
- Các bước tiến hành xây dựng, ban hành bản mô tả công việc: Lập kế hoạch. Xác
định mục đích, yêu cầu, trách nhiệm cá nhân, đơn vị trong việc xây dựng bản mô tả
2


công việc; lập sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy và quy trình xử lý dòng công việc, mối
quan hệ giữa các đơn vị trong quá trình công tác. Thu thập thông tin về VTVL. Nghiên
cứu chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; tiến hành phân nhóm công việc; đánh giá thực
trạng viên chức; xây dựng danh mục VTVL; thu thập thông tin về chức năng, nhiệm vụ
từng đơn vị.
- Sau đó:
+ Xây dựng bản mô tả công việc tổng quát đối với từng đơn vị.
+ Thu thập, quan sát hoạt động và phân tích thông tin theo từng VTVL.
+ Tổng hợp, phân tích dữ liệu, thông tin, dự thảo bản mô tả công việc đối với từng
cá nhân và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
+ Soạn thảo bản MTCV.
+ Phê chuẩn, ban hành bản MTCV.
 Đây là công việc cụ thể và tỷ mỉ, mất nhiều thời gian, công sức, đồng thời là vấn đề
nhạy cảm, phức tạp; trong giai đoạn mới thực hiện khó tránh khỏi sự xáo trộn, gây nên
những tâm tư, tình cảm, động chạm đến lợi ích nhiều người nên phải đảm bảo sự kế
thừa và phát triển.
* Khung năng lực:
- Năng lực là tập hợp các kiến thức, kỹ năng, cách thức xử lý công việc và đặc
điểm, uy tín cá nhân có ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
Năng lực có vai trò thiết yếu để hoàn thành công việc, nhiệm vụ mà người đảm nhận
nó cần phải có, phải biết và phải hành xử, tuân thủ theo những quy định; nó tạo ra sự
khác biệt về hiệu quả đạt được giữa các cá nhân.
Năng lực được thể hiện ở các nội dung sau: Kiến thức là thông tin và sự hiểu biết gắn
với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và chức trách được giao; sự nắm bắt chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với công tác chuyên môn.
- Kỹ năng là phương pháp xử lý công việc, là năng khiếu, kinh nghiệm công tác.
Đây là năng lực thực tế về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, mức độ thuần thục trong
giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ. Phong cách là lề lối làm việc khoa học, tính
3


kỷ luật, năng động, sáng tạo, cam kết về trách nhiệm; đạo đức nghề nghiệp, hành vi
chuẩn mực, động cơ, thái độ; tháo vát, mẫn cán; quan hệ ứng xử với đồng nghiệp, đối
tượng phục vụ...
=> Khung năng lực là một phương pháp quản lý nhân sự tổng hợp về năng lực theo
VTVL, công cụ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.
- Cấu trúc của khung năng lực theo VTVL thường gồm các phần: năng lực cốt lõi
(dành cho tất cả VTVL, như kỹ năng giao tiếp, năng lực ra quyết định-giải quyết vấn
đề, khả năng sử dụng công nghệ, ngoại ngữ, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp...);
năng lực chuyên môn (chủ yếu dành cho viên chức chuyên môn, như kiến thức, kỹ
năng...), năng lực theo vai trò (chủ yếu dành cho viên chức quản lý (chuyên gia), như
năng lực lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách phát triển, tầm nhìn...).
- Cấp độ của khung năng lực là bảng chỉ cấp độ thành thạo công việc hay mức độ
hoàn thành nhiệm vụ, thường từ 3 đến 7 cấp độ. Theo cấp độ thành thạo công việc, có
thể chia thành:
+ Chỉ có thể thực hiện được công việc khi có sự hướng dẫn cụ thể;
+ Tự thực hiện được nhưng trong một số trường hợp cần phải có giám sát,
hướng dẫn;
+ Tự thực hiện được một cách thành thạo;
+ Thành thạo trong công việc và có thể giám sát, hướng dẫn người khác; hoặc
theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hiện đang chia thành 4 loại: xuất sắc, tốt, hoàn
thành, không hoàn thành;...
- Bản khung năng lực là thông tin giúp cho người đảm nhận công việc biết họ cần
phải có những năng lực gì, cách thức xử lý công việc, quan hệ, ứng xử... và ở cấp độ
nào để thực hiện tốt nhiệm vụ ở VTVL đó; khuyến khích các hành vi phù hợp nhằm
nâng cao hiệu quả công tác, tạo động lực phấn đấu để đạt được mục tiêu cá nhân và tổ
chức; là công cụ để đánh giá viên chức; là cơ sở để tuyển chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt,
đào tạo, thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với viên chức;...
- Yêu cầu, nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng bản khung năng lực: Việc xác định
các cấu trúc và cấp độ về năng lực phải dựa trên cơ sở đặc điểm về chức năng, nhiệm
vụ của tổ chức, đặc thù về chức trách, nhiệm vụ của từng VTVL, kết hợp mục tiêu cá
4


nhân và sứ mệnh, kỳ vọng của tổ chức; tạo sự liên kết, giao tiếp, trao đổi giữa nhà quản
lý, người chịu trách nhiệm xây dựng bản khung năng lực với người thực hiện nhiệm vụ
nhằm đảm bảo sự cam kết, tính thiết thực, linh hoạt và khả thi.
- Các bước tiến hành xây dựng bản khung năng lực: xác định mục đích của khung
năng lực (để tuyển dụng hay trả lương, đề bạt, đào tạo...); xác định VTVL; thu thập
thông tin để xây dựng khung năng lực; xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực theo
cấu trúc của khung năng lực, các chỉ tiêu cần đạt được (số lượng, chất lượng, thời gian,
tiến độ thực hiện...); lựa chọn tiêu chí và xây dựng các cấp độ, mức độ của khung năng
lực; tổ chức thực hiện và tiến hành đánh giá.

5


CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1: Giới thiệu về Sở quy hoạch kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh:
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở tổ
chức lại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng TP.HCM theo quyết định số 168/2002/QĐTTg ngày 27/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức và hoạt động theo quy chế
được ban hành kèm Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND ngày 03/08/2005 của Ủy ban
nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.
- Chức năng: Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên
môn có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý Nhà
nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố (quy hoạch xây
dựng đô thị và nông thôn, kiến trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan…) theo quy hoạch tổng
thể thành phố đã được Nhà nước phê duyệt ; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của
Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn
nghiệp vụ của Bộ Xây dựng; chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền.
- Nhiệm vụ: Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ
sau:
+ Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về quản lý quy hoạch xây dựng và kiến
trúc đô thị; tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các văn bản qui phạm pháp luật
về quản lý qui hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị.
+ Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận-Huyện chủ trì
việc xây dựng kế hoạch lập quy hoạch và tổ chức việc thẩm tra, trình duyệt quy hoạch
chung, quy hoạch tổng thể chuyên ngành, quy hoạch chi tiết và hướng dẫn lập dự án
đầu tư xây dựng về quy hoạch và kiến trúc đô thị ; được xét duyệt một số quy hoạch
chi tiết xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố giao.
+ Giới thiệu về địa điểm xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch và thỏa thuận quy hoạchkiến trúc đối với công trình xây dựng.

6


+ Tổ chức việc nghiên cứu đề xuất định hướng về bảo tồn và phát triển kiến trúc đô thị,
kiến trúc cảnh quan; đề ra các yêu cầu về bố cục không gian kiến trúc, các giải pháp
kiến trúc, các qui chuẩn, qui định về kiến trúc cảnh quan ở Thành phố.
+ Tổ chức nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học và dự án hợp tác quốc tế về quy
hoạch-kiến trúc đô thị; được tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc
ngành, lĩnh vực được phân công khi được UBND Thành phố cho phép hoặc ủy quyền.
+ Tổ chức thu thập và quản lý thông tin, tài liệu, dữ liệu qua điều tra cơ bản của Thành
phố và vùng xung quanh có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô
thị.
+ Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các Quận-Huyện để tổ chức
phổ biến công khai quy hoạch được duyệt; tuyên truyền, bồi dưỡng và huớng dẫn
chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý quy hoạch-kiến trúc cho các đối tượng.
+ Tham gia cùng Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan và UBND các
Quận-Huyện trong công tác kiểm tra việc thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng, kiến
trúc.
+ Là thành viên thường trực Hội đồng quy hoạch-kiến trúc Thành phố và tham gia xét
duyệt các dự án đầu tư xây dựng theo qui định.
2.2: Giới thiệu về chức danh Phó chánh thanh cha của Sở quy hoạch kiến trúc thành
phố Hồ Chí Minh:
- Vị trí chức trách: Phó Chánh Thanh tra thành phố là người giúp Chánh Thanh tra
TP thực hiện chức trách nhiệm vụ được pháp luật quy định.
- Trách nhiệm: Phó Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra TP và
trước pháp luật trong việc tham mưu cho Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng do Phòng, Ban thuộc quyền
phụ trách thực hiện.
- Nhiệm vụ: thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Quy chế tổ chức
và hoạt động của Thanh tra thành phố; Điều 4 Quy chế làm việc của Thanh tra thành
phố. Nhiệm vụ cụ thể:

7


+ Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo, theo dõi, hỗ trợ công tác thanh tra thuộc khối Tổng
công ty, công ty thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành thành phố, Thanh tra
các quận huyện theo lĩnh vực và địa bàn do Chánh Thanh tra phân công.
+ Trực tiếp phụ trách 01 Phòng Thanh tra hoặc Phòng chuyên môn nghiệp vụ hoặc Ban
theo phân công của Chánh Thanh tra.
+Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra phân công.
- Quyền hạn: Phó Chánh Thanh tra thực hiện quyền hạn theo pháp luật quy định và
các quyền hạn cụ thể :
+ Trực tiếp chỉ đạo Trưởng, Phó phòng, Ban thuộc quyền phụ trách xử lý giải quyết
những công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ được Chánh Thanh tra giao.
+ Chủ trì các cuộc họp với Lãnh đạo sở-ngành, quận huyện để giải quyết công việc
theo phân công của Chánh Thanh tra.
+ Được ký thay Chánh Thanh tra các văn bản xử lý giải quyết những công việc thuộc
lĩnh vực phụ trách; Trường hợp Chánh Thanh tra đi công tác, được Chánh Thanh tra ủy
quyền thì ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra.
- Quan hệ công tác:
+ Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, Phó Chánh Thanh tra báo cáo trực tiếp kết quả
thực hiện với Chánh Thanh tra. Khi có chỉ đạo của Chánh Thanh tra thì báo cáo với tập
thể Lãnh đạo Thanh tra thành phố.
+ Phó Chánh Thanh tra chịu sự giám sát trực tiếp của Chánh Thanh tra.
* Các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, kiến thức, kỹ năng, trình độ:
- Phẩm chất:
+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với đường lối, quan điểm chính trị của
Đảng, Nhà nước, kiên định đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tận
tụy phục vụ nhân dân;
+ Làm việc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả cao; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô
tư; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; thực hành tiết
kiệm chống lãng phí;
8


+ Có ý thức tổ chức kỷ luật trung thực, khách quan, quyết đoán và dám chịu trách
nhiệm; thẳng thắng trong tự phê bình và phê bình;
+ Đoàn kết, dân chủ với đồng nghiệp, gương mẫu về đạo đức, lối sống; gắn bó mật
thiết với nhân dân, được tập thể công chức, Thanh tra viên nơi công tác và nhân dân
nơi cư trú tín nhiệm.
- Năng lực:
+ Có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng;
+ Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải
pháp có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng;
+ Có khả năng làm trưởng các đoàn thanh tra có quy mô lớn, nhiều tình tiết phức tạp;
+ Có năng lực điều hành; có khả năng quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể và phối hợp
tốt với cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Kiến thức:
+ Nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phương
hướng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra;
+ Nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, phòng, chống tham nhũng; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành;
+ Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan, tình hình kinh tế, chính trị,
văn hóa - xã hội của địa phương, đất nước.
- Trình độ:
+ Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch Thanh tra viên chính hoặc tương đương
trở lên;
+ Tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với công tác thanh tra;
+ Tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương;
+ Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên;
+ Có trình độ B ngoại ngữ.
9


+ Sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.
* Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ:
- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ do Chánh Thanh tra giao: thể hiện ở khối
lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian; tinh
thần trách nhiệm trong công tác.
- Tính gương mẫu trong chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh;
- Tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm
túc.
- Xây dựng đoàn kết, thực hiện tốt các mối quan hệ công tác; luôn tận tuỵ phục vụ
nhân dân.
2.3: Mô tả vị trí công việc của Phó Chánh thanh tra:
Đơn vị cấp trên trực tiếp:UBND TP HỒ CHÍ MINH
Đơn vị báo cáo: SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM (VTVL)

Tên VTVL: Phó Chánh thanh tra

Mã VTVL: 04-4
Ngày bắt đầu thực hiện:

Đơn vị công tác tác

Thanh tra Sở

Quản lý trực tiếp

Giám đốc Sở /Phó Giám đốc Sở

Quản lý chức năng

Giám đốc Sở /Phó Giám đốc Sở

Quan hệ công việc

Các vị trí việc làm được phân công quản lý

10


Công việc liên quan

- Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở và của Thanh tra
Sở.
- Luật Thanh tra 2010
- Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Mục tiêu vị trí công việc :
- Lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Thanh tra Sở theo sự phân của
Chánh thanh tra
- Giúp Chánh thanh tra trong việc thành lập các Đoàn thanh tra.
- Giúp Chánh thanh tra thực hiện các mảng công việc chuyên môn theo phân công
Tỷ
trọng
thời
gian
(%)

Các nhiệm vụ chính

1. Phối hợp Chánh thanh tra điều hành hoạt
động của Thanh tra Sở. Trưởng các Đoàn thanh
tra, kiểm tra. Phụ trách công tác thi đua khen
thưởng và pháp lý. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện
vụ việc theo thẩm quyền được phân công. Xem
xét và ký các văn bản trả lời đơn khiếu nại, tố
cáo của tổ chức, công dân thuộc các Quận 3,4,
5, 6,7, 8,10,11,Bình Thạnh, Bình Tân, Bình
Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.
2. Phối hợp Chánh thanh tra điều hành hoạt
động của Thanh tra Sở. Trưởng các Đoàn thanh
tra, kiểm tra. Phụ trách công tác thi đua khen
11

50%

Tiêu chí đánh giá hoàn
thành công việc

- Chỉ đạo chuyên viên
theo đúng thẩm quyền
- Kiểm tra, theo dõi


thưởng và pháp lý. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện
vụ việc theo thẩm quyền được phân công. Xem
xét và ký các văn bản trả lời đơn khiếu nại, tố cáo
của tổ chức, công dân thuộc các Quận 1,2,9,12,
Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân
Phú, Hóc Môn, Củ Chi.

- Chỉ đạo chuyên viên
theo đúng thẩm quyền
- Kiểm tra, theo dõi
50%

Thẩm quyền ra quyết định:
- Kiểm tra dự thảo các văn bản của chuyên viên trước khi phòng trình Lãnh đạo ký
duyệt.
- Tham mưu đánh giá công chức bộ phận phụ trách hàng năm.
Số cán bộ thuộc quyền quản lý: Theo sự phân côngcủa ChánhThanh tra
Thẩm quyền tài chính: Theo qui định
Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc,
xây dựng, luật.
- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
ngạch chuyên viên trở lên.
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị trở lên
- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ít nhất một ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Có trình độ tin học văn phòng
- Được bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên trở lên.
12


Kinh nghiệm công tác: tối thiểu 3 năm
Yêu cầu
năng lực

Năng lực cốt lõi:
- Có năng lực về chuyên môn.
- Có tinh thần trách nhiệm cao. Có năng lực xử lý và giải quyết công việc
nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.
Năng lực quản lý: có năng lực lãnh đạo
Năng lực chuyên môn:
- Nắm được các quy định của pháp luật liên quan đến ngành thanh tra.
- Nắm vững nghiệp vụ thanh tra

Những đòi hỏi đặc thù của vị trí công việc :
Các điều kiện cần có (ngoài năng lực cá nhân) để hoàn thành tốt công việc (ví dụ
yêu cầu về hễ trợ, phối hợp...):
- Sự quan tâm, đôn đốc và hướng dẫn của Lãnh đạo phòng, của Ban Giám đốc.
- Sự phối hợp, hỗ trợ của các vị trí việc làm trong Sở và các cá nhân, đơn vị có liên quan.
- Sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc Sở.
Điều kiện làm việc
Chỗ làm việc: Môi trường làm việc sạch sẽ, trong lành, đủ ánh sáng.
Trang thiết bị:
-Máy tính cá nhân, máy in, bàn làm việc, điện thoại bàn, tủ, kệ, văn phòng phẩm, kết nối
13


mạng internet…
- Phần mềm (lõi) quản lý.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm2014
Phụ lục 6
Đơn vị cấp trên trực tiếp: UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đơn vị báo cáo: SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

STT

Vị trí việc làm

Năng lực, kỹ năng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

Vị Trí Phó Trưởng
phòng hoặc tương
đương

Phó Chánh Thanh tra
1. Năng lực:
Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng,
pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các
VB QPPL;
- Bản lĩnh chính trị vững vàng;
- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng

14


hợp, tham mưu, báo cáo;
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp
- Kỹ năng soạn thảo văn bản
- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin.
- Kỹ năng tin học.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2014
(Trích: Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Quy hoạch- Kiến trúc
TP HCM)
* Sự khác biệt giữa mô tả công việc với mô tả vị trí việc làm trong tổ chức công ở
đây là xây dựng khung năng lực:
- Khung năng lực là thông tin giúp cho người đảm nhận công việc biết họ cần phải
có những năng lực gì, cách thức xử lý công việc, quan hệ, ứng xử... và ở cấp độ nào để
thực hiện tốt nhiệm vụ ở Vị trí việc làm đó; khuyến khích các hành vi phù hợp nhằm
nâng cao hiệu quả công tác, tạo động lực phấn đấu để đạt được mục tiêu cá nhân và tổ
chức; là công cụ để đánh giá viên chức; là cơ sở để tuyển chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt,
đào tạo, thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với viên chức;...
- Yêu cầu, nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng khung năng lực: Việc xác định các
cấu trúc và cấp độ về năng lực phải dựa trên cơ sở đặc điểm về chức năng, nhiệm vụ
của tổ chức, đặc thù về chức trách, nhiệm vụ của từng VTVL, kết hợp mục tiêu cá nhân
và sứ mệnh, kỳ vọng của tổ chức; tạo sự liên kết, giao tiếp, trao đổi giữa nhà quản lý,
người chịu trách nhiệm xây dựng khung năng lực với người thực hiện nhiệm vụ nhằm
đảm bảo sự cam kết, tính thiết thực, linh hoạt và khả thi.
- Các bước tiến hành xây dựng khung năng lực: xác định mục đích của khung năng
lực (để tuyển dụng hay trả lương, đề bạt, đào tạo...); xác định VTVL; xây dựng hệ
thống chức danh nghề nghiệp; thu thập thông tin để xây dựng khung năng lực; xây
15


dựng các tiêu chí đánh giá năng lực theo cấu trúc của khung năng lực, các chỉ tiêu cần
đạt được (số lượng, chất lượng, thời gian, tiến độ thực hiện...); lựa chọn tiêu chí và xây
dựng các mức độ của khung năng lực; tổ chức thực hiện và tiến hành đánh giá, xác
định khoảng cách năng lực (chênh lệch giữa cấp độ yêu cầu và cấp độ đạt được của
năng lực) và điều chỉnh (nếu cần thiết).
*Căn cứ đưa ra khung năng lực:
Dựa theo bản mô tả công việc của Phó Chánh thanh tra
Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố
Yêu cầu công việc tại vị trí Phó Chánh thanh tra

*Đánh giá:
- Điểm đạt được:
+ Bản mô tả vị trí việc làm đã được xây dựng dựa trên vị trí, yêu cầu công việc của
một Phó Chánh thanh tra.
+ Bản mô tả vị trí việc làm đã theo đúng qui định và thể thức của Nhà nước.
+ Bản mô tả vị trí việc làm tương đối rõ ràng và hợp lý; đã có khung năng lực của vị trí
Phó Chánh thanh tra.
+ Bản mô tả vị trí việc làm giúp cho tuyển được Phó Chánh thanh phù hợp với các
công việc, nhiệm vụ và kỹ năng cần có để hoàn thành tốt công việc của mình.
+ Bản mô tả vị trí việc làm phù hợp với vị trí Phó Chánh thanh tra của Sở Quy hoạchKiến trúc của TP HCM.
+ Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí Phó Chánh thanh tra là cơ sở để Sở
Quy hoạch-Kiến trúc TP HCM có căn cứ tuyển dụng, sắp xếp và sử dụng, đánh giá
công chức tại vị trí đó một cách hợp lý và chính xác
- Điểm hạn chế:
+ Cần phải nêu rõ mục tiêu khi xây dựng bản mô tả vị trí việc làm để tuyển dụng, hay
phân tích công việc, để bố trí đúng người đúng việc => xây dựng bản mô tả vị trí việc
chính xác hơn.

16


+ Đưa ra năng lực, kỹ năng còn chung chung, khung năng lực còn chưa giúp phân tích,
mô tả yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cho vị trí việc làm dễ dàng, khoa học;
chưa góp phần tạo nên một bản mô tả vị trí việc làm hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng,
nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí.
+ Chưa có sự phân tích rõ ràng để thấy được những năng lực, kỹ năng của vị trí Phó
Chánh thanh tra phải ở mức như nào, yêu cầu của vị trí như nào để tuyển được người
phù hợp.


Để có cơ sở cho việc xác định biên chế và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng,
quản lý công chức theo vị trí việc làm, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP HCM tiếp
tục hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí Phó Chánh
Thanh tra.

-

Giải pháp đưa ra:
Cần xây dựng khung năng lực chi tiết hơn, nêu rõ các mức năng lực và giải
thích lựa chọn mức đó.Nhóm em cũng xây dựng và đưa ra khung năng lực như
sau:

17


KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ PHÓ CHÁNH THANH TRA

Năng lực
Năng
lực
chung

Mức 1
Kiến thức Hiểu biết về
về pháp
các văn bản
luật
quy phạm
pháp luật

Mức độ biểu hiên
Mức 2
Mức 3
Hiểu và nắm
Nắm vững và
được các quy phân tích được
định của pháp các quy định
luật về ngành của ngành
Thanh tra
Thanh tra cùng
các quy định
khác liên quan

Ghi chú

Mức 3 => với
1 Phó Chánh
thanh tra cần
phải nắm vững
hiểu rõ về các
quy định của
ngành TT mới
có thể làm việc
được
Kiến thức Nắm được
Am hiểu các
Nắm vững các
Mức 3 => Phó
chính trị các thông tin thông tin kinh chủ trương,
Chánh TT cần
về tình hình
tế chính trị
chính sách,
phải nắm bắt
kinh tế xã hội liên quan mật phương hướng, hiểu vững các
của đất nước thiết tới ngành nhiệm vụ của
chính sách,
Thanh tra
ngành Thanh tra phương hướng
của Nhà nước,
để có thể làm
và phát triển
ngành TT đi
đúng hướng
Năng lực Không cần
Có sự phối
Cần có sự phối Mức 3 => 1
phối hợp nhiều sự phối hợp,hoạt động hợp linh hoạt
Phó Chánh TT
hoạt động hợp với các
trong nhóm
giữa các thành
phải linh hoạt
nhóm, phòng nhỏ
viên trong
và phối hợp
ban hoạt động
phòng và phối
được với nhiều
hợp hoạt động
người để hoàn
với phòng khác thành công
việc
Năng lực Hiểu vấn đề
Có năng lực
Có năng lực xử Mức 2 => Phó
xử lý tình và có thể xử
xử lý và giải
lý, giải quyết
Chánh TT cần
18


huống

quyết công
việc nhanh
chóng, kịp
thời, hiệu quả
Nắm những
Nắm bắt, hiểu
vấn đề cơ bản biết xử lý
trong ngành được những
Thanh tra
vấn đề liên
quan đến
Thanh tra

công việc,
nhiệm vụ đột
xuất của cả
phòng Thanh tra
Thành thạo,
nắm rõ được
những qui định,
nghiệp vụ trong
ngành Thanh tra

Năng lực
lãnh đạo

Có thể điều
hành, lãnh
đạo nhóm
nhỏ

Điều hành, lãnh
đạo cả phòng
ban

Kỹ năng Kỹ năng
giao tiếp

Truyền đat,
tiếp nhận
thông tin cơ
bản

Có năng lực
điều hành; có
khả năng quy
tụ, phát huy
sức mạnh tập
thể và phối
hợp tốt với cơ
quan tổ chức
có liên quan
thực hiện
nhiệm vụ
được giao
Giao tiếp khéo
léo, có khả
năng truyền
đạt để mọi
người hiểu

Kỹ năng
ngoại
ngữ

Tiếng anh
giao tiếp cơ
bản

Giao tiếp cơ
bản, có trình
độ B trở lên

Thành thạo
nghe, nói, đọc,
viết

Kỹ năng

Biết Soạn

Soạn thảo văn

Thành thạo kỹ

Năng lực
chuyên
môn

lý, giải quyết
được nhiệm
vụ

19

Khéo léo trong
giao tiếp, thuyết
phục được
người nghe

phải xử lý các
nhiệm vụ công
việc kịp thời,
hiệu quả
Mức 3 => Phó
Chánh TTcần
thành thạo,
nắm rõ được
qui định,
nghiệp vụ
trong ngành
Thanh tra thì
mới có làm
việc
Mức 2 => là
mức phù hợp
với 1 Phó
Chánh TT

Mức 3 => Phó
Chánh TT giao
tiếp với nhiều
người nên cần
khéo léo để
thuyết phục
được mọi
người
Mức 2 => Phó
Chánh TT cần
hiểu và giao
tiếp ở mức cơ
bản
Mức 2 => cần


tin học
văn
phòng

thảo văn bản,
word, excel
cơ bản

bản, thành
thạo word,
excel

năng máy tính,
sửa lỗi khắc
phục sự cố máy
tính

thành thạo
word, excel
đrre hoàn thành
được cv.

Tóm lại:
Mô tả vị trí việc làm trong một tổ chức công bất kỳ thì việc xây dựng khung năng lực
cũng rất quan trọng nhưng mà hiện nay các tổ chức công chưa thực sự quan tâm về vấn
đề này => Đây là cơ sở để thực hiện các nghiệp vụ quản trị như tuyển dụng, đào tạo,
sử dụng nhân lực.....
Vì vậy các tổ chức công, bộ phận xây dựng bản mô tả vị trí việc làm cần phải làm rõ
những năng lực, kỹ năng mà vị trí việc làm đó cần.

20


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
1. MTCV: Mô tả công việc
2. TT: Thanh Tra
3. UBND TP HCM : Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
4. VTVL: Vị trí việc làm

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×