Tải bản đầy đủ

Thảo luận môn Phương Pháp NCKH

BỘ
BỘ GIÁO
GIÁO DỤC
DỤC VÀO
VÀO ĐÀO
ĐÀO TẠO
TẠO
TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI
ĐẠI HỌC
HỌC THƯƠNG
THƯƠNG MẠI
MẠI

THẢO LUẬN NHÓM
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo
cáo tài chính của các công ty CP phi tài chính niêm yết thuộc Sở giao dịch
Chứng khoán Hà Nội”

NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 2


GVHD: PGS.Ts. Nguyễn Viết Thái


LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Chất lượng thông tin trên BCTC của các công ty CP
Niêm yết xảy ra nhiều hiện tượng gian lận

“Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến
chất lượng thông tin trên BCTC của các
Những gian lận và sai phạm thông tin BCTC đã
làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào chất
lượng thông tin trên BCTC.

công ty Cổ phần phi tài chính niêm yết
thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội”

Chưa có một nghiên cứu chính thức đầy đủ, toàn diện
về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin
báo cáo tài chính của các công ty niêm yết

2


TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Theo nghiên cứu của tác giả TS.Hongjiang Xu (2003) có 5 nhóm nhân tố ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán

TRÊN THẾ
GIỚI
Trên thế giới đã có những công trình nghiên cứu kinh điển các nhân tố làm gia
tăng sai phạm trên BCTC. Công trình nghiên cứu của Donald R.Cressey (19191987). Ông đã đưa ra mô hình: Tam giác gian lận

3


Đề tài “Đánh giá mức độ tin cậy hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính của các công ty CP niêm yết
trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ” của nhóm tác giả của Bộ môn Phân tích kinh doanh và Kế
toán quản trị Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã nhận định có hai nhóm nhân tố: nhân tố chủ quan và

nhân tố khách quan

Nghiên cứu của TS.Nguyễn Bích Liên “Xác định và kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng

Ở VIỆT

thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch địch nguồn nhân lực ERP”. Với nghiên
cứu này tác giả đã dận diện gồm 13 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong môi

NAM

trường ERP

TS.Bùi Thị Thu Thủy (2013) “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC các
doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

TS. Nguyễn Tố Tâm với đề tài “Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin
kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
4


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Xác định những nhân tố tác động, mức độ tác động đến chất
lượng thông tin BCTC của các công ty Cổ phần phi tài chính
Niêm yết thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin
BCTC của công ty Cổ phần phi tài chính Niêm yết thuộc Sở
giao dịch Chứng khoán Hà Nội


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Chất lượng thông tin tài chính được đo lường như thế nào?

Nhóm nhân tố thuộc về công ty niêm yết có tác động và mức độ tác động như thế nào đến chất lượng thông tin
BCTC của các công ty Cổ phần phi tài chính Niêm yết thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội?

Nhóm nhân tố thuộc bên ngoài có tác động và mức độ tác động như thế nào đến chất lượng thông tin BCTC của
các công ty Cổ phần phi tài chính Niêm yết thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội?

Kiến nghị nào cần được chú trọng để nâng cao chất lượng thông tin BCTC của các Công ty Cổ phần phi tài
chính niêm yết thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội?


PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Không gian: Nghiên cứu chất lượng thông tin BCTC của các
công ty Cổ phần phi tài chính Niêm yết thuộc Sở giao dịch
Chứng khoán Hà Nội

Thời gian: Nghiên cứu dữ liệu thông tin BCTC của các Công
ty cổ phần phi tài chính Niêm yết thuộc Sở giao dịch Chứng
khoán Hà Nội trong khoảng thời gian từ 2011 – 2016


ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin BCTC của các
công ty cổ phần phi tài chính Niêm yết thuộc Sở giao dịch
Chứng khoán Hà Nội.

Khách thể nghiên cứu: Công ty Cổ phần phi tài chính Niêm
yết (lãnh đạo, kế toán), nhà đầu tư và nhân viên kiểm toán


Phương pháp
nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu

định tính

định lượng

Xây dựng bảng hỏi, gửi phiếu
điều tra, phỏng vấn chuyên gia

 Đánh giá độ tin cậy của thang đo.
 Phân tích và xác định độ tin cậy của các
nhân tố

 Phân tích khám phá EFA
 Kiểm tra thang đo theo từng nhóm nhân
tố
Mã hóa dữ liệu trên phần mềm
SPSS; Xây dựng
thang đo


THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BCTC

Nhân tố thuộc CTNY

Nhân tố bên ngoài

- Các nhân tố về nhà quản lý

- Môi trường pháp lý

- Các nhân tố về nhân viên kế toán

- Chuẩn mực kế toán

- Hệ thống thông tin kế toán

- Chế độ kế toán

- Bộ máy kiểm soát nội bộ

- Văn hóa

- Văn hóa công ty niêm yết

- Công ty kiểm toán độc lập

- Mức độ đãi ngộ của công ty

- Kiểm toán Nhà nước

- Nhân tố khác

- KS của UBCK Nhà nước
- Nhân tố bên ngoài khác
10


DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đánh giá
tiêu chuẩn CLTT BCTC

Xác định các nhân tố
Đề xuất những

CHẤT

kiến nghị phù hợp

LƯỢNG
THÔNG TIN
BCTC CỦA CÁC
CTPTCNY

Đánh giá
mức độ tác động của từng
nhân tố đến CLTT BCTC

tác động đến CLTT
BCTC


KẾT CẤU ĐỀ TÀI
Gồm 05 chương


Lý do chọn đề tài
Tổng quan tình hình nghiên cứu
Mục tiêu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Dự kiến các kết quả đạt được
Danh mục tài liệu tham khảo
Kết cấu đề tài

ư
Ch

g
ơn

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1

2.2

2.2. Khoảng trống nghiên cứu
Kết luận chương 2

2.2. Chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết

2.1

2.2.1. Những tiêu chí phản ánh chất lượng thông tin kế toán tài chính
2.2.2. Yêu cầu về chất lượng thông tin kế toán tài chính đối với các công ty niêm yết
2.2.3. Vai trò của chất lượng thông tin kế toán tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng
khoán2.2.4. Một số nguyên nhân chính các công ty niêm yết cung cấp thông tin kế toán tài chính kém chất
lượng
cáo tài chính của các công ty CP phi tài chính niêm yết thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

g2
n
ươ
h
C

Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo


g3
n
ươ Phương pháp nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các
h
C

công ty CP phi tài chính niêm yết thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

3.1

3.2

3.3

Nguồn dữ liệu nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định tính

Phương pháp nghiên cứu định lượng

Kết luận chương 3


CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
VÀ BÀN LUẬN

4.1. Phân tích thực trạng chất lượng thông tin BCTC của các công ty cổ phần phi tài chính
niêm yết thuộc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hiện nay

4.2. Mô tả các biến nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin BCTC

4.3. Kết quả phân tích tương quan và hồi quy

4.4. Tổng hợp kết quả phân tích và bàn luận kết quả

16


CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

5.1

5.1. Nhận xét chung

Đề xuất một số kiến nghị liên quan đến chất lượng thông tin BCTC của các công ty cổ phần phi

5.2

5.3

5.4

5.5

tài chính niêm yết thuộc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đối với các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết thuộc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đối với các đối tượng khác sử dụng thông tin trên BCTC

Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu trong tương lai


Chúng em xin chân thành cảm ơn

18

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×