Tải bản đầy đủ

Phiếu khảo sát nhu cầu đạo tạo và đánh giá sự phù hợp của nội dung khóa học

Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 1/13

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO
Mục đích của phiếu khảo sát: nhằm đánh giá và phân tích nhu cầu đào tạo của
đội ngũ CBCNV của VEC và các địa phương có dự án đi qua, các đơn vị tham gia
thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Trên cơ sở đó, xây
dựng kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình phù hợp đáp ứng đúng nhu cầu của
CBCNV, góp phần nâng cao năng lực của VEC trong quản lý dự án và nhận thức về
gian lận, phòng chống tham nhũng.
Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Anh/Chị!
PHẦN I. Thông tin cá nhân người được khảo sát
Họ và tên:.......................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:…………………


Giới tính:…………………………………...

Đơn vị công tác (ghi từ cấp phòng và tương đương trở lên):.........................................
Chức danh:.....................................................................................................................
Số điện thoại:……………………………

Email:……………………………………….

PHẦN II. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng
1. Xin Anh/Chị cho biết: Các khóa học dưới đây Anh/chị có nhu cầu đào tạo, bồi
dưỡng không? (đánh dấu vào ô tương ứng)
Stt

Chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng

1

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

2

Minh bạch và phòng chống tham nhũng, khiếu
nại và tố cáo

3

Kỹ thuật, chất lượng và chuyển giao công
nghệ của dự án

4

Nâng cao nhận thức về môi trường, an sinh xã
hội, GPMB, tái định cư, phòng chống buôn
người, phòng chống HIV

5

Quản lý, vận hành, khai thác dự án đầu tư xây
dựng công trình
1



Có nhu cầu

Không có
nhu cầu


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 2/13

Tương ứng với mỗi khóa học có nhu cầu, Anh/chị vui lòng đánh giá sự phù hợp của
nội dụng khóa học tương ứng với phiếu đánh giá “ Mức độ phù hợp của nội dung
khóa học” dưới đây.
2. Nếu có nhu cầu, thì thời lượng đào tạo, bồi dưỡng của mỗi khóa học (mỗi khóa có
thể bao gồm nhiều chuyên đề) như thế nào là phù hợp?
Dưới 1 tuần

Từ 1 tuần đến 2 tuần

Từ 2 tuần đến 4 tuần

Tùy theo chương trình

3. Thời gian học vào ngày nào trong tuần phù hợp cho Anh/chị?
Bất cứ ngày nào trong tuần

Thứ 7 và chủ nhật

Ngày hành chính

Khác, cụ thể

4. Phương pháp dạy và học nào đối với những khóa bồi dưỡng theo ông/bà là hiệu quả
nhất
(Đánh dấu “X” vào ô thích hợp)
Vấn đáp, trao đổi thảo luận

Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành

Thuyết trình truyền thống

Ý kiến khác

5. Các lớp bồi dưỡng, đối tượng giảng dạy nào theo ông/bà là hiệu quả nhất
(Đánh dấu “X” vào ô thích hợp)
Giảng viên các trường ĐH, cao đẳng chuyên nghiệp
Chuyên gia trung ương
Báo cáo viên thành phố, địa phương
Ý kiến khác,…
6. Kết quả mong muốn của Anh/chị sau khi tham gia các khóa học là gì? – Chọn một
trong các phương án
Kiến thức

Chứng nhận hoàn thành khóa học

Chứng chỉ có tính chất pháp lý

Khác, cụ thể

7. Những ý kiến, đề nghị khác của Anh/Chị?...................................................................
.........................................................................................................................................
2


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 3/13

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ngày………..tháng……….năm 2016
Người thực hiện
(Ký tên và đóng dấu)

Chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp!
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ Phần Sở Hưu Trí Tuệ Davilaw
Emai:info@davilaw,vn;

Điện thoại: (84) 6275. 6666;

Fax: 04. 6275.3892

Mrs. Lê Thị Hương; Email: huonglt@davilaw.vn ; Điện thoại: 0982 585 287

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG KHÓA HỌC
V/v: Khóa Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Mục đích của phiếu khảo sát: nhằm đánh giá và phân tích sự phù hợp nội dung
của từng khóa học.Trên cở đó, xây dựng chương trình phù hợp đáp ứng đúng nhu cầu
của CBCNV, góp phần nâng cao năng lực của VEC trong quản lý dự án và nhận thức
về gian lận, phòng chống tham nhũng.
Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Anh/Chị!
3


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 4/13

PHẦN I. Thông tin cá nhân người được khảo sát
Họ và tên:.......................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:…………………

Giới tính:…………………………………...

Đơn vị công tác (ghi từ cấp phòng và tương đương trở lên):.........................................
Chức danh:.....................................................................................................................
Số điện thoại:……………………………

Email:……………………………………….

Phần II. Nội dung khảo sát
1. Xin đánh dấu tích vào mục chọn trả lời cho mỗi câu hỏi
A: Không phù hợp; B: Chưa phù hợp; C: Tương đối phù hợp;
Nội dung khóa học

A

Chuyên đề 1: Tổng quan về Quản lý dự án đầu tư xây
dựng
1. Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây ding;
2. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện Dự án đầu tư xây
dựng theo các quy định của Việt Nam và WB;
Chuyên đề 2: Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
trong hoạt động xây ding
1. Kế hoạch, quy trình, hình thức và phương thức lựa chọn
nhà thầu, nhà đầu tư;
2. Phương thức đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, xét
duyệt trúng thầu;
3. Trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà
đầu tư;
4.Hướng dẫn xử lý các tình huống trong đấu thầu.
Chuyên đề 3: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây
ding
1. Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
2. Các điều kiện của Hợp đồng theo FIDIC và theo quy
4

D: Phù hợp
B

C

D


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 5/13

Nội dung khóa học

A

định hiện hành của Việt Nam;
3. Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng;
4. Xử lý tranh chấp hợp đồng xây dựng
Chuyên đề 4: Quán lý chi phí của dự án đầu tư xây ding
1. Nguồn tài chính cho dự án;
2. Nguyên tắc quản lý và các phương pháp kiểm soát chi
phí đầu tư xây dựng;
3. Nội dung chi phí dự án dầu tư xây dựng;
4. Các phương án chi phí, thời gian trả lãi và hoàn vốn đầu
tư xây ding;
5. Rủi ro và phòng ngừa rủi ro trong việc quản lý chi phí
Chuyên đề 5: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây
dựng công trình
1. Lập và phê duyệt tiến độ, kế hoạch tổng thể, kế hoạch
chi tiết của dự án;
2. Các biện pháp đế quản lý và đảm bảo tiến độ của dự án
Chuyên đề 6: Quản lý khối lượng và chất lượng dự án
đầu tư xây ding
1. Các quy định và phương pháp quản lý khối lượng, chất
lượng dự án đầu tư xây dựng công trình;
Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, môi trường xây
dựng và Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư
xây ding
1. Quản lý an loàn lao động, môi trường xây ding trong
quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng;
2. Quản lý rủi ro và các hình thức, biện pháp giải quyết rủi
ro trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng
5

B

C

D


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 6/13

2. Xin cho biết nội dung nào nên loại bỏ khỏi chương trình đào tạo?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Xin cho biết nội dung nào nên thêm vào chương trình đào tạo?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Xin cho biết các tình huống khó phát sinh mà Anh/chị gặp phải trong quá trình thực
hiện công việc?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. Những ý kiến đề nghị khác về chương trình đào tạo?
.......................................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/chị!

6


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 7/13

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG KHÓA HỌC
V/v: Khóa minh bạch và phòng chống tham nhũng, khiếu nại và tố cáo
Mục đích của phiếu khảo sát: nhằm đánh giá và phân tích sự phù hợp nội dung
của từng khóa học.Trên cở đó, xây dựng chương trình phù hợp đáp ứng đúng nhu cầu
của CBCNV, góp phần nâng cao năng lực của VEC trong quản lý dự án và nhận thức
về gian lận, phòng chống tham nhũng.
Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Anh/Chị!
PHẦN I. Thông tin cá nhân người được khảo sát
Họ và tên:.......................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:…………………

Giới tính:…………………………………...

Đơn vị công tác (ghi từ cấp phòng và tương đương trở lên):.........................................
Chức danh:.....................................................................................................................
Số điện thoại:……………………………

Email:……………………………………….

Phần II. Nội dung khảo sát
1. Xin đánh dấu tích vào mục chọn trả lời cho mỗi câu hỏi
A: Không phù hợp; B: Chưa phù hợp; C: Tương đối phù hợp;
Nội dung khóa học

A

Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận về tham nhũng và
7

D: Phù hợp
B

C

D


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 8/13

Nội dung khóa học

A

phòng, chống tham nhũng
1. Khái niệm, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham
nhũng;
2. Tác động của tham nhũng đến các lĩnh vực của đời sống
xã hội
Chuyên đề 2: Pháp luật về phòng, chống tham nhũng
1. Các chính sách về phòng chống tham nhũng của WB và
Luật phòng, chống tham nhũng của Việt Nam;
2. Chế độ thông tin, báo cáo về tham nhũng; chế độ kiểm
tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng;
3. Tố cáo hành vi tham nhũng
Chuyên đề 3: Nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp
1. Tư duy cốt lõi về Quản lý;
2. Cải tiến và đổi mới công việc;
3. Quản lý nguồn nhân lực;
4. Đào tạo và phát triển nhân viên;
5. Xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa người quản lý và
nhân viên;
6. Xây dựng và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp;
7. Kỹ năng lãnh đạo và quản trị;
8. Kỹ năng đàm phán/ giải quyết vấn đề;
9. Kiến thức chung về các Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam tham gia
Chuyên đề 4: Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp
8

B

C

D


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 9/13

Nội dung khóa học

A

B

C

D

1. Khái quát chung về rủi ro trong Doanh nghiệp: Khái
niệm/phân loại/nhận biết;
2. Quản lý rủi ro trong Doanh nghiệp: Khái niệm/Nguyên
tắc/Quy trình;
3. Các loại rủi ro ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong thời
kỳ hội nhập:
- Rủi ro Nguồn nhân lực
- Rủi ro chủ quan
- Rủi ro tài chính
- Rủi ro Hợp đồng
- Rủi ro Pháp lý

2. Xin cho biết nội dung nào nên loại bỏ khỏi chương trình đào tạo?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Xin cho biết nội dung nào nên thêm vào chương trình đào tạo?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Xin cho biết các tình huống khó phát sinh mà Anh/chị gặp phải trong quá trình thực
hiện công việc?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
9


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 10/13

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. Những ý kiến đề nghị khác về chương trình đào tạo?
.......................................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/chị!

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG KHÓA HỌC
10


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 11/13

V/v: Khóa kỹ thuật, chất lượng và chuyển giao công nghệ của dự án
Mục đích của phiếu khảo sát: nhằm đánh giá và phân tích sự phù hợp nội dung
của từng khóa học.Trên cở đó, xây dựng chương trình phù hợp đáp ứng đúng nhu cầu
của CBCNV, góp phần nâng cao năng lực của VEC trong quản lý dự án và nhận thức
về gian lận, phòng chống tham nhũng.
Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Anh/Chị!
PHẦN I. Thông tin cá nhân người được khảo sát
Họ và tên:.......................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:…………………

Giới tính:…………………………………...

Đơn vị công tác (ghi từ cấp phòng và tương đương trở lên):.........................................
Chức danh:.....................................................................................................................
Số điện thoại:……………………………

Email:……………………………………….

Phần II. Nội dung khảo sát
1. Xin đánh dấu tích vào mục chọn trả lời cho mỗi câu hỏi
A: Không phù hợp; B: Chưa phù hợp; C: Tương đối phù hợp;
Nội dung khóa học

A

Chuyên đề 1: Quy định về quản lý kỹ thuật, chất lượng
1. Quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình
giao thông;
2. Vai trò, trách nhiệm của Chủ đầu tư và các bên có liên
quan trong đảm bảo chất lượng công trình giao thông;
3. Cách thức quản lý hoạt động của Tư vấn, Nhà thầu;
Giám sát chất lượng sản phẩm của Tư vấn, Nhà thầu;
4. Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong dự án;
5. Sự cố trong xây dựng công trình giao thông, cách phòng
ngừa và khắc phục.
Chuyên đề 2: Công nghệ mới và chuyển giao công nghệ
1. Giới thiệu về các công nghệ mới đã được ứng dụng
11

D: Phù hợp
B

C

D


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 12/13

Nội dung khóa học

A

B

C

D

thành công tại các dự án trong nước và quốc tế những năm
gần đây;
2. Giới thiệu xu thế ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng
các hạng mục công trình giao thông;
3. Quy định của Pháp luật hiện hành liên quan đến chuyển
giao công nghệ;
4. Cách thức chuyển giao công nghệ, hợp đồng, trách
nhiệm, nghĩa vụ các bên có liên quan trong chuyển giao
công nghệ, cách xác định chi phí chuyển giao công nghệ;
5. Giới thiệu các yêu cầu cần phải có về đào tạo chuyển giao
công nghệ trong hợp đồng với Tư vấn giám sát (Dành cho
các dự án tiếp theo của VEC).
2. Xin cho biết nội dung nào nên loại bỏ khỏi chương trình đào tạo?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Xin cho biết nội dung nào nên thêm vào chương trình đào tạo?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Xin cho biết các tình huống khó phát sinh mà Anh/chị gặp phải trong quá trình thực
hiện công việc?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
12


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 13/13

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. Những ý kiến đề nghị khác về chương trình đào tạo?
.......................................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/chị!

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG KHÓA HỌC
V/v: Khóa nâng cao nhận thức về môi trường, an sinh xã hội, GPMB, tái định cư,
phòng chống buôn người, phòng chống HIV
Mục đích của phiếu khảo sát: nhằm đánh giá và phân tích sự phù hợp nội dung
của từng khóa học.Trên cở đó, xây dựng chương trình phù hợp đáp ứng đúng nhu cầu
của CBCNV, góp phần nâng cao năng lực của VEC trong quản lý dự án và nhận thức
về gian lận, phòng chống tham nhũng.
Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Anh/Chị!
13


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 14/13

PHẦN I. Thông tin cá nhân người được khảo sát
Họ và tên:.......................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:…………………

Giới tính:…………………………………...

Đơn vị công tác (ghi từ cấp phòng và tương đương trở lên):.........................................
Chức danh:.....................................................................................................................
Số điện thoại:……………………………

Email:……………………………………….

Phần II. Nội dung khảo sát
1. Xin đánh dấu tích vào mục chọn trả lời cho mỗi câu hỏi
A: Không phù hợp; B: Chưa phù hợp; C: Tương đối phù hợp;
Nội dung khóa học

A

Chuyên đề 1: Công tác môi trường
1. Những vấn đề chung về môi trường theo chính sách của
WB và quy định của Chính phủ VN;
2. Hệ thống đánh giá tiêu chuẩn chất lượng môi trường ở
Việt Nam;
3. Quan hệ giữa môi trường và phát triển;
4. Tác động của môi trường trong quá trình xây dựng các
công trình;
Chuyên đề 2: Công tác an sinh xã hội
1. Các vấn đề chung của công tác An sinh xã hội;
2. Chính sách an sinh xã hội trong điều kiện kinh tế - xã
hội ở Việt Nam;
3. Đinh hướng công tác an sinh xã hội đến năm 2020.
Chuyên đề 3: Công tác Giải phóng mặt bằng, tái định cư
1. Các quy định, chính sách về công tác GPMB, tái định
cư của WB và Việt Nam;
2. Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác
14

D: Phù hợp
B

C

D


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 15/13

Nội dung khóa học

A

B

C

D

GPMB;
3. Tóm tắt khung chính sách GPMB của dự án
Chuyên đề 4: Công tác phòng chống HIV
1. Những hiểu biết cơ bản về HIV/AIDS: khái niệm, nhóm
nguy cơ nhiễm bệnh cao và con đường lây truyền virus,
tình hình điều trị HIV/AIDS trên thế giới và Việt Nam;
hình thức phòng ngừa, điều trị;
2. Thảo luận về cơ chế phối hợp, các hành động của người
tham gia sau khi được tập huấn;
2. Xin cho biết nội dung nào nên loại bỏ khỏi chương trình đào tạo?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Xin cho biết nội dung nào nên thêm vào chương trình đào tạo?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Xin cho biết các tình huống khó phát sinh mà Anh/chị gặp phải trong quá trình thực
hiện công việc?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. Những ý kiến đề nghị khác về chương trình đào tạo?
15


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 16/13

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/chị!

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG KHÓA HỌC
V/v: Quản lý, vận hành, khai thác dự án đầu tư xây dựng công trình
Mục đích của phiếu khảo sát: nhằm đánh giá và phân tích sự phù hợp nội dung
của từng khóa học.Trên cở đó, xây dựng chương trình phù hợp đáp ứng đúng nhu cầu
của CBCNV, góp phần nâng cao năng lực của VEC trong quản lý dự án và nhận thức
về gian lận, phòng chống tham nhũng.
Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Anh/Chị!
PHẦN I. Thông tin cá nhân người được khảo sát
Họ và tên:.......................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:…………………

Giới tính:…………………………………...

Đơn vị công tác (ghi từ cấp phòng và tương đương trở lên):.........................................
Chức danh:.....................................................................................................................
Số điện thoại:……………………………

Email:……………………………………….

Phần II. Nội dung khảo sát
1. Xin đánh dấu tích vào mục chọn trả lời cho mỗi câu hỏi
16


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 17/13

A: Không phù hợp; B: Chưa phù hợp; C: Tương đối phù hợp;
Nội dung khóa học

A

Chuyên đề 1: Công tác Quản lý khai thác
1. Các quy định liên quan đến quản lý khai thác, các mô hình
quản lý tiên tiến trên thế giới và đề xuất mô hình quản lý phù
hợp với điều kiện Việt Nam;
2. Chuyển nhượng quyền quản lý khai thác (các hình thức
chuyển nhượng, phương án thực hiện, hợp đồng chuyển
nhượng...)
Chuyên đề 2: Tổ chức vận hành đường cao tốc
1. Tổ chức giao thông
2. Cứu hộ cứu nạn
3. Vận hành các hệ thống (ITS, …)
4. Ứng dụng công nghệ trong vận hành đường cao tốc
Chuyên đề 3: Công tác Bảo trì, quản lý tài sản
1. Kế hoạch bảo trì, quản lý chi phí bảo trì;
2. Ứng dụng công nghệ trong bảo trì đường cao tốc.
3. Lựa chọn đơn vị bảo trì và hợp đồng dịch vụ bảo trì.
4. Phương pháp quản lý tài sản đường cao tốc.
Chuyên đề 4: Công tác Thu phí
1. Công nghệ Thu phí;
2. Quản lý thu phí, chống thất thoát;
3. Lựa chọn đơn vị thu phí và hợp đồng dịch vụ thu phí
Chuyên đề 5: Công tác Quản lý kinh doanh dịch vụ dọc
tuyến đường cao tốc
1. Các phương án đầu tư, quản lý kinh doanh dịch vụ dọc
tuyến đường;
17

D: Phù hợp
B

C

D


Mẫu số: ........

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
DAVILAW

Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày:………..
Trang/tổng số trang: 18/13

Nội dung khóa học

A

B

C

D

2. Lựa chọn đơn vị đầu tư và hợp đồng với các nhà đầu tư
2. Xin cho biết nội dung nào nên loại bỏ khỏi chương trình đào tạo?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Xin cho biết nội dung nào nên thêm vào chương trình đào tạo?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Xin cho biết các tình huống khó phát sinh mà Anh/chị gặp phải trong quá trình thực
hiện công việc?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. Những ý kiến đề nghị khác về chương trình đào tạo?
.......................................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/chị!

18



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x