Tải bản đầy đủ

Bai giang lop du toan theo thong tu 06 2016 BXD

C¤NG TY Cæ PHÇN GI¸ X¢Y DùNG

V¡N PHßNG PHÝA NAM

ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG VÀ
LẬP DỰ TOÁN
Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2016


THÔNG TIN CHUNG
 Địa chỉ liên hệ:

+ VP1: Số 162/100 Nguyễn Duy Cung, phường 12,
quận Gò Vấp, Tp. HCM; ĐT: 08 3831 5346 – Fax 08
3831 4268
+ VP2: 64/1E D3, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp
HCM
Website: Dutoanduthau.vn
 Giảng viên:
+ Ths. Lê Nho Huân – Phụ trách Văn phòng phía
Nam - Công ty CP Giá xây dựng; email

Dutoan@giaxaydung.com

ĐT: 0962 075 858, 0909 708 578;
Facebook: huan.lenho; Group GXD Tp HCM
+ Ths. Trần Ngọc Duyên – Giảng viên khoa Kinh tế
xây dựng – CĐ GTVT 3
 Wifi:
huantrang – pass:


DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LÀ GÌ

Kinh
phí?

Nhiệ
m vụ
của
dự
toán


GIỚI THIỆU

 Nội dung khóa học: Đo bóc khối lượng và Lập dự

toán được tiến hành đồng thời trong từng buổi
học.
 Kết cấu buổi học: 50% thời gian để bóc khối
lượng, 25% thời gian lập dự toán và 25% về các
vấn đề liên quan đến bài học.
 Việc đo bóc khối lượng và lập dự toán xoay
quanh 01 công trình từ móng đến mái, hoàn
thiện, ME.
 Việc lập dự toán sẽ xoay quanh các phương pháp
lập dự toán chi phí xây dựng.
 Dần dần sẽ hoàn thiện bảng dự toán hoàn chỉnh,
in ấn và trình bày hồ sơ dự toán
 Thi cuối khóa: 45 phút, sau khi thi xong sẽ chấm
bài và phát chứng nhận ngay trên lớp.
 Phương pháp học: Học đi đôi với hành và tư

duy ngược.
 Mục đích: Sau khi học xong học viên có thể
lập dự toán các loại công trình.
 Yêu cầu:
+ Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của
giảng viên.
+ Đi học đúng giờ, đầy đủ.
+ Trang bị laptop (có thể mượn).
+ Làm các bài tập về nhà do giảng viên giao.
+ Nộp hồ sơ (2 hình 3x4 và CMND photo
trước khi kết thúc lớp 01 tuần), ai nộp sau
sang khóa sau nhận chứng nhận.


CÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT DỰ TOÁN GXD
1. CÀI ĐẶT MÁY TÍNH
Kiểm tra đồng hồ thời gian: Bật đồng hồ ở góc bên
phải phía dưới màn hình ở thanh trạng thái Startus
bar và thiết lập cho đúng ngày, giờ, tháng năm.
Tắt chế độ tự động của phần mềm diệt virus
(Avira…).
Thiết lập dấu phân cách:
Menu Start/Control Panel/Clock, Language and
Region/Region and Language/Additional
Setting/Number, thiết lập như sau:
+ Decimal symbol: Đặt dấu “,”
+ Digit grouping symbol: Đặt dấu “.”
+ List separator: Đặt dấu “,”
Xong nhấn OK.


 Bỏ chế độ chặn Macro trong Excel:

Với Excel 2007, 2010: File/Excel Option/Trust
Center/Trust Center Setting (nút bên phải dưới
cùng)/Macro Setting/ Enable all macros/OK.
2. Thực hiện cài đặt phần mềm dự toán
 Phiên bản GXD10 không hỗ trợ Excel 2003.
 Tải phần mềm từ email hoặc chép từ đĩa CD
(GXDsoft.exe)
 Kích đúp vào file cài đặt sẽ hiển thị hộp thoại
cài đặt, lựa chọn như sau:
+ Mục chọn phần mềm: Chọn Dự toán
+ Mục Chọn phiên bản: Chọn Phiên bản mới nhất
+ Mục Chọn loại khóa: Chọn Khóa mềm
Sau đó thực hiện các bước cài đặt như hướng dẫn


3. Kích hoạt phần mềm

Sau khi cài xong phần mềm sẽ hiển thị hộp thoại Xác
nhận bản quyền phần mềm, chọ Đăng ký với lần đầu.
Khai báo đầy đủ thông tin trong đó:
+ Mã kích hoạt coppy từ email mà công ty gửi cho bạn.
+ Mã kiểm tra chỉ xuất hiện khi có internet.
Sau khi khai báo đấy đủ thông tin bấm Đăng ký là xong.
* Lưu ý: Việc kích hoạt chỉ áp dụng cho lần đầu cài máy,
lần sau nếu cài lại (không gỡ phần mềm ra) thì tự động
kích hoạt. Nếu gỡ phần mềm ra và cài lại (hoặc format ổ
cứng) thì khi cài xong phần mềm sẽ hiển thị hộp thoại
Xác nhận bản quyền, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email đã
đăng ký lần đầu và bấm Xác nhận là xong.
Hỗ trợ: hot line 1900 0147, email:
Phanmem@giaxaydung.com
Trang web: Dutoangxd.vn – mục xử lý lỗi cài đặt, kích
hoạt
Các kênh video hướng dẫn: đã có đường dẫn trong
email.
* Các học viên nếu chưa nhận được email hoặc cài đặt
lỗi hãy liên hệ với nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ.


3. CHUYÊN ĐỀ 1
LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY

DỰNG
LUẬT XÂY

LUẬT ĐẤU
THẦU

DỰNG
HOẠT
ĐỘNG XÂY
DỰNG

LUẬT ĐẦU
TƯ CÔNG

LUẬT AT-VSLUẬT
XÂY
DỰNG
SỐ 50
NĂM
2014

Nghị định
32/2015
Về Quản lý chi
phí
Nghị định
37/2015
Về Hợp đồng
Nghị định
46/2015
Về Quản lý chất
lượng và bảo trì
Nghị định
59/2015
Về Quản lý dự
Nghị án
định /
201
Về xử phạt

TT 05,06 /
2016 BXD
TT07,08,0
9
/2016 BXD


112/200
9

48/201
0


Thông tư
16, 17,
18/2016

15/2013;
TT
10,13 /
2013
BXD

12,
83/200
9

VĂN BẢN
HIỆN HÀNH

VĂN BẢN CŨ

Thông

03/2016


TT 01/2015 BKHĐT về HSMT, HSYC,
HS MQT gói thầu dịch vụ tư vấn
TT 03/2015 BKHĐT về HSMT gói thầu
xây lắp

LUẬT
ĐẤU
THẦU
SỐ 43
NĂM
2013

Nghị
định
63/
2014

TT 05/2015 BKHĐT về HSMT MSHH
TT 07/2015 BKHĐT về cung cấp,
đăng tải thông tin đấu thầu, lựa chọn
nhà thầu qua mạng
TT 10/2015 BKHĐT về kế hoạch lựa
chọn nhà thầu
TT 11/2015 BKHĐT về HSYC chỉ định
thầu, chào hàng cạnh tranh, 03/2016:


LUẬT ĐẦU TƯ
CÔNG SỐ 49
NĂM 2014

Nghị định 77/2015

Thông tư 86/2011 của Bộ Tài chính;
Thông tư 08, 09/2016 của BTC

THANH QUYẾT
TOÁN

LUẬT AT-VS LĐ
SỐ 84 NĂM
2015 (1/7/2016
có hiệu lực)

+

TT 27/2013 của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội; Nghị định
44/2016


CÁC CĂN CỨ KHI LẬP DỰ TOÁN
I. VĂN BẢN LUẬT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Nghị định
32/2015/NĐ-CP ngày
25/3/2015

Về Quản lý chi phí đầu tư NĐ 112/2009
xây dựng
ngày 14/12/2009

TT 06/2016 ngày
10/3/2016 BXD

Hướng dẫn lập và quản lý Thông tư số
chi phí đầu tư xây dựng
04/2010
công trình

Thông tư số
17/2000/TT-BXD ngày
29/12/2000 của Bộ
XD

Hướng dẫn phân loại vật
liệu tính vào chi phí trực
tiếp trong Dự toán xây
lắp công trình

Phân loại chi phí
xây dựng và thiết
bị

TT 05/2016 ngày
10/3/2016 BXD

Hướng dẫn xác định Đơn
giá nhân công trong
quản lý chi phí ĐTXD

Thông tư số
01/2015 của BXD

Quyết định số
Công bố định mức hao
1134/QĐ-BXD ngày
phí xác định giá ca máy
8/10/2015 của Bộ XD

TT 06/2010/TTBXD ngày
26/05/2010 của


I. VĂN BẢN LUẬT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Thông tư
219/2013/TT-BTC
ngày 31/12/2013

Hướng dẫn Luật thuế
GTGT

TT cũ
129/2008/TT-BTC
ngày 26/12/2008
BTC

Thông tư số 17/2013
Bộ XD

Hướng dẫn việc lập và
Quản lý chi phí khảo sát
xây dựng

TT cũ
12/2008/TT-BXD

Quyết định số
788/QĐ-BXD ngày
26/8/2010 của BXD

Công bố Hướng dẫn đo
bóc khối lượng xây dựng
công trình

Quyết định số
957/QĐ – BXD ngày
29/09/2009 của BXD

Công bố Định mức chi phí
Quản lý dự án và chi phí
tư vấn đầu tư XDCT

Giải thích ý nghĩa từ “Công bố”: Trước đây cơ quan quản lý nhà
nước ban hành quyết định nghĩa là bắt buộc áp dụng, sau này dùng
từ công bố mang tính chất tham khảo không bắt buộc áp dụng


II. ĐỊNH MỨC XD CƠ
BẢN

NỘI DUNG

1776/2007/BXD-VP
ngày 16/08/2007 của
BXD

Định mức dự toán XDCT - phần
Xây dựng

1091/QĐ-BXD ngày
26/12/2011 của BXD

Định mức dự toán xây dựng công
trình - Phần xây dựng (bổ sung)

1172/QĐ-BXD ngày
26/12/2012 của BXD

Định mức dự toán xây dựng công
trình - Phần xây dựng (sửa đổi và
bổ sung)

588/QĐ-BXD ngày
29/05/2014 của BXD

Định mức dự toán xây dựng công
trình - Phần xây dựng (sửa đổi và
bổ sung)

1777/2007/BXD-VP
ngày 16/08/2007 của
BXD

Định mức dự toán XDCT - phần
Lắp đặt

1173/QĐ-BXD ngày
26/12/2012 của BXD

Định mức dự toán xây dựng công
trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ

GHI
CHÚ

AA-AL

BA-BD


II. ĐỊNH MỨC XD CƠ BẢN

NỘI DUNG

GHI
CHÚ

1779/2007/BXD-VP
ngày 16/08/2007 của
BXD

Định mức dự toán xây dựng công CA - CH
trình - Phần Khảo sát

1129/QĐ-BXD ngày
13/6/2009 của BXD

Định mức dự toán xây dựng công SA-SC
trình - Phần sửa chữa

Các bộ định mức chuyên ngành: Điện (Đường dây, Trạm biến áp);
Bưu chính viễn thông (258); Lắp máy; Văn hóa; Trừ mối; Dịch vụ
công ích – Duy tu (Cầu đường, Cây xanh, Chiếu sáng, Thoát nước);
Thí
nghiệm
vật KHÁC
liệu
III. CÁC
TÀI LIỆU
NỘI DUNG
GHI CHÚ
Bộ đơn giá các tỉnh, TP; các Bộ, ngành công bố qua các
năm
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán của các tỉnh, Tp; Bộ ngành
Bảng giá nhân công, ca máy do các tỉnh, Tp; Bộ nghành
công bố
Bảng thông báo giá Vật liệu do Liên sở XD – Tài chính công
bố


Giai đoạn
chuẩn bị

Giai đoạn thực
hiện

Giai đoạn
hoàn thành

28 ngày

Lập báo
cáo
nghiên
cứu tiền
khả thi

Lập báo cáo
nghiên cứu khả
thi gồm: Thuyết
minh DAĐT và
Thiết kế cơ sở

Tổng mức đầu

Phần mềm
tính TMĐT
và hiệu quả
DA

Lập
Thiết kế
KT
Thiết kế
BVTC
+ Dự
toán

Lập
Dự
toán
gói
thầu

Đấu
thầu


Dự toán – Tổng
DT
Phần mềm: Dự toán,
Đấu thầu, Quản lý
chất lượng

Triển
khai
thi
công
XD
CTLập
BVHC

Quyết
toán
CT

Quyết toán
Phần mềm
Thanh
quyết toán

Biểu đồ quá trình hình thành công trình xây dựng
NỘI DUNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH (theo
NĐ112)
DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG
TRỰC TIẾP
(T)

THIẾT
BỊ
VL
NC

CHUNG
(C)
TN CT TT
(TL)
THUẾ VAT
(GTGT)
NHÀ TẠM
(NT)

M
TTK

QLDA
MUA SẮM
(MS)
ĐÀO TẠO (ĐT)
LẮP ĐẶT, THÍ
NGHIỆM, HIỆU
CHỈNH (LĐ)


VẤN

KHÁC

Có thể
lập như
dự toán
như chi
phí XD

DPP
DP1
(KL)
DP2
(LẠM
PHÁT)

Chi phí trực tiếp khác:
+ Di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường
+ An toàn lao động, bảo vệ môi trường
+ Thí nghiệm vật liệu
+ Bơm nước, vét bùn
Chi phí XD nhà tạm: 2% với công trình theo tuyến, 1% với
công trình còn lại (mục 1.1.5 TT04/2010 BXD – Phụ lục số 2
– mục 5)


NỘI DUNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH (theo NĐ32)
DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG

TRỰC TIẾP (T)

THIẾT
BỊ
VL

QLDA
MUA SẮM
(MS)

NC
CHUNG
(C)

M
TTK

ĐÀO TẠO
(ĐT)

TN CT TT
(TL)

LẮP ĐẶT, THÍ
NGHIỆM, HIỆU
CHỈNH (LĐ)

THUẾ VAT
(GTGT)

KHÁC CÓ LIÊN
QUAN

NHÀ TẠM
(NT)


VẤN

KHÁC

DPP

KHÁC
HẠNG MỤC
CHUNG
CNT

CKKL

CK

DP1
(KL)
DP2
(LẠM
PHÁT)


Nội dung chi phí xây dựng (theo TT06)
Chi phí xây dựng gồm: Phá dỡ, san lấp, Xây dựng: công trình, hạng

mục công trình, công trình tạm, công trình phụ trợ.
STT
I

NỘI DUNG CHI PHÍ
CHI PHÍ TRỰC TIẾP

KÝ HIỆU
 
 

CÁCH TÍNH

1

Chi phí vật liệu

VL

∑QixGvli

2

Chi phí nhân công

NC

∑Qj x GncjxKnc

Qj = ∑KLjxĐMncj

3

Chi phí máy và thiết bị thi công

M

∑Qk x Gmk xKm

Qk = ∑KLkxĐMmk

 

Chi phí trực tiếp

T

VL+NC+M

II

CHI PHÍ CHUNG

C

T (NC) x tỷ lệ

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

TL

(T+C) x tỷ lệ

 

Chi phí xây dựng trước thuế

G

(T+C+TL)

GTGT

G x TGTGT-XD

GXD

G + GTGT

IV
 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Chi phí xây dựng sau thuế

Qi = ∑KLixĐMvli


Qi – khối lượng hao phí (loại vật liệu, nhân công, máy)

được xác định: từ khối lượng công tác (KL i) và Định mức
tương ứng (Qi = ∑KLixĐMvli) (Kể cả vật liệu do CĐT cấp)
Gvli – Giá (loại vật liệu, nhân công, máy) là giá đến hiện
trường và không VAT.
Chi phí chung: Quản lý doanh nghiệp phân bổ cho công
trình; Điều hành sản xuất tại công trường; Phục vụ
công nhân; Phục vụ thi công; Phục vụ quản lý khác.
Định mức chi phí chung phụ thuộc loại công trình và qui
mô công trình (nội suy) và qui định tại bảng 3.7, 3.8
TT06/2016
G Gc G a
Công thức nội suy: Kc= Kb – (Kb-Ka)x(Gc-Gb)/(Ga-Gb)
b
Trong đó Gt chi phí xây dựng của hạng mục trong Tổng
K b Kc Ka
mức đầu tư dự án được duyệt.
Thu nhập chịu thuế tính trước: Khoản lợi nhuận dự tính
trước, định mức phụ thuộc loại công trình qui định tại
bảng 3.9 TT06


Chi phí thiết bị Gtb = Gms + Gdt + Gld + Gk

Gms: chi phí mua sắm, Gms= ∑QixMi, Qi - số lượng thiết bị
Mi: giá thiết bị Mi = Gg + Cvc + Clk + Cbq + T
Gg: giá thiết bị tính đến cảng Việt Nam (gồm chi phí thiết

kế và giám sát chế tạo)
Cvc: chi phí vận chuyển từ cảng về hiện trường công trình
Clk: chi phí lưu kho, bãi tạ cảng VN
Cbq: chi phí bảo quản, bảo dưỡng
T: Các loại thuế và phí liên quan
Chi phí mua sắm có thể xin báo giá (thấp nhất) của các nhà
SX, cung ứng nếu không đủ điều kiện xác định theo công
thức trên.
Gdt: Chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ (nếu có), lập dự
toán riêng theo phương pháp Man – month
Gld: Chi phí lắp đặt có thể lập dự toán như chi phí XD (nếu có
trong định mức) hoặc xin báo giá.
Gk: chi phí khác có liên quan


CHI PHÍ QLDA

- Gqlda: Chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc QLDA
từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn kết thúc đưa dự án vào vận
hành.
Nội dung theo mục a, khoản 1 Điều 3 TT06 (Lập báo cáo nghiên
cứu tiền khả thi; Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Lựa chọn nhà
thầu trong hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng, khối lượng,
tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng; Thực hiện, quản lý
hệ thống thông tin công trình)
Cách tính: Gqlda = Nt x (Gxd + Gtb), Nt = Nb – (Nb-Na)x(Gt-Gb)/(Ga-

Gb)
Nt: Định mức tỷ lệ nội suy theo Quyết định 957/2009 của Bộ Xây
dựng. Chi phí XD và TB của dự án dùng để tra định mức, tính toán
phải là giá trị không VAT.
Có thể lập dự toán (Man – month)
Lưu ý:
+ Tính cho toàn bộ dự án không tính riêng cho hạng mục, lấy giá
trị của chi phí XD và TB của toàn dự án để tra định mức.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×